" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στα Χανιά της Κρήτης


ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 

ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΩΝΗ 

ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ὡς Ὀρθόδοξοι Κρῆτες, ἔχουμε ἐκφράσει λόγῳ τε καὶ ἔργῳ τὴν ἀντίθεσή μας μὲ τὴν ἐπονομαζόμενη Πανορθόδοξη Σύνοδο τῆς Κρήτης, ποὺ ἔλαβε χώρα στὸ Κολυμπάρι ἀπὸ 19 - 23 Ἰουνίου 2016, διότι ἀντιπαραβάλλοντας τὶς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου αὐτῆς μὲ τὴν ὅλη Ὀρθόδοξη Παρακαταθήκη, ἀποδεικνύεται ὅτι οἱ ἀποφάσεις αὐτὲς εἶναι ξένες καὶ ἀντίθετες μὲ τὰ παραδεδομένα τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ τῶν Ἁγίων Τοπικῶν καὶ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, σὲ βαθμὸ ποὺ νὰ χαρακτηρίζεται «κακόδοξη», «ψευδοσύνοδος» καί «ληστρική». 

Ὡς ἐκ τούτου καὶ κατὰ πιστὴ ἐφαρμογὴ τῆς θεωρητικῆς καὶ βιωματικῆς διδαχῆς τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, διακόψαμε κάθε ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία: 

α) Μὲ τοὺς ὑπογράψαντες ἐπισκόπους. 

β) Μὲ τοὺς ἐπισκόπους ποὺ δὲν ὑπέγραψαν τὰ κείμενα τῆς Συνόδου, ἀλλὰ διατηροῦν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ τοὺς ὑπογράψαντες. Βασιζόμενοι στὴν ὀρθόδοξη διδαχή, ἡ μὴ καταγγελία ἐκ μέρους τους τῆς παρεκτροπῆς τῆς Συνόδου τοῦ Κολυμπαρίου, δὲν τοὺς ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὴν εὐθύνη καὶ τοὺς καθιστᾶ – διὰ τῆς σιωπῆς, ἢ ἀδιαφορίας, ἢ κρυφῆς ὑποστήριξης – συνεργοὺς στὴν καθιέρωση καὶ ἐξάπλωση τῆς κακοδοξίας. Διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, ἐπαναλαμβάνουμε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τὰ πιστεύω καὶ τίς κακοδοξίες τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου (ἐκτὸς τὶς ἀποφάσεις τῆς ψευδοσυνόδου). Ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος λοιπόν: 

1. Πιστεύει καὶ κηρύττει τὶς ἰδέες τοῦ Ἀντίχριστου Οἰκουμενισμοῦ: «Ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι ὁδοὶ σωτηρίας».[1] Ἡ μεγαλύτερη ὕβρις ὅλων τῶν ἐποχῶν ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ. Μόνο ἕνας διάβολος θὰ μποροῦσε νὰ ὑποστηρίξει τέτοια πράγματα. Καὶ ὅμως οἱ ἐπίσκοποι καὶ ἱερεῖς προσκυνᾶνε αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο! 

2. Πιστεύει καὶ κηρύττει ὅτι τὸ Κοράνιο (καὶ οἱ Γραφὲς τῶν ἄλλων θρησκειῶν) εἶναι «ἴσο μὲ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ ἱερὸ ὅπως αὐτή»[2] καὶ ὅτι οἱ Μουσουλμᾶνοι μποροῦν νὰ πᾶνε στὸν παράδεισο χωρὶς νὰ πιστεύουν στὸν Χριστό.[3]

3. Πιστεύει καὶ κηρύττει ὅτι πολλὲς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ εἶναι προσωρινές,[4] διαφωνώντας ἀκόμα καὶ μὲ τὸν Κύριο! 

4. Ὀνομάζει «εὐλογημένη» καὶ τιμᾷ τὴν Συναγωγὴ τῶν Ἑβραίων, ἐκεῖ ποὺ ὑβρίζεται ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Θεοτόκος.[5]

5. Πιστεύει καὶ κηρύττει τὴν βασικὴ ἀρχὴ τῆς Μασονίας ὅτι δηλαδή: «ἕκαστος νὰ λατρεύῃ τὸν Ἕνα Θεὸν ὡς [=ὅπως] προτιμᾷ…». «Ὁ Θεὸς εὐαρεστεῖται εἰς τὴν εἰρηνικὴν συμβίωσιν τῶν ἀνθρώπων καὶ μάλιστα, αὐτῶν οἱ ὁποῖοι Τὸν λατρεύουν ἀνεξαρτήτως τῶν διαφορῶν, αἱ ὁποῖαι ὑπάρχουν εἰς τὴν πίστιν μεταξὺ τῶν τριῶν μεγάλων μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν».[6]

6. Ἐπιδιώκει τὴν κατάργηση, ἢ τροποποίηση πλειάδας Ἱερῶν Κανόνων, κάτι, ποὺ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, εἶναι γνώρισμα αἱρετικοῦ ἀνθρώπου.[7] Ὀνομάζει τοὺς Ἱ. Κανόνες: «Τείχη τοῦ αἴσχους».[8]

7. Πιστεύει καὶ κηρύττει - σὲ ἀντίθεση μὲ δεκάδες Συνόδους καὶ ἑκατοντάδες Ἁγίους - ὅτι ἡ Ρωμαϊκή «ἐκκλησία» εἶναι κανονική, τὰ μυστήριά της ἔγκυρα καὶ ὁ Πάπας κανονικὸς Ἐπίσκοπος. Τὸ 1995 συνυπέγραψε μὲ τὸν Πάπα «ΚΟΙΝΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΠΙΣΤΕΩΣ». Τὸ 2011 μάλιστα, κατήχησε καὶ σπουδαστὲς παπικοῦ πανεπιστημίου ὑπὲρ τοῦ Πάπα: «Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος δέχτηκε ἐπίσκεψη ὁμάδας φοιτητῶν τοῦ Ποντιφικοῦ Ἰνστιτούτου Sant Apollinare. Ἀναφερόμενος στοὺς φοιτητὲς τοὺς εἶπε: «Ἀκολουθῆστε τὸν Πάπα. Ὁ Πάπας Βενέδικτος ὁ ΙΣΤ΄ εἶναι ἕνας μεγάλος θεολόγος ποὺ κάνει καλὸ σὲ ὅλες τὶς Ἐκκλησίες. Ἀκολουθῆστε τον μὲ ἀγάπη καὶ συμπάθεια». [9]

8. Συμπροσευχήθηκε μὲ Προτεστάντες ποὺ εἶναι διαστρεβλωτὲς τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἰησοῦ, ὑβριστὲς τῆς Θεοτόκου, περιφρονητὲς τῶν Ἁγίων μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὡς Eἰκονομάχοι, βρίσκονται ὑπὸ τὸν ἀναθεματισμὸ τῆς 7ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Κάνει ἀποδεκτὸ τὸ βάπτισμα τῶν Προτεσταντῶν (Λουθηρανῶν).[10]

9. Τὸν Νοέμβριο τοῦ 1993 προέβη σὲ ἄρση τῶν ἀναθεμάτων ἀνάμεσα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ στὴν αἵρεση τῶν Μονοφυσιτῶν. Ἡ κάθε πλευρὰ ἀναγνώρισε τὴν ἄλλη ὡς Ὀρθόδοξη. Τὶς καταδίκες καὶ τὰ ἀναθέματα τῆς 4ης Οἰκουμενικῆς πρὸς τοὺς Μονοφυσίτες (ποὺ τὰ ἐπανέλαβαν οἱ ἑπόμενες Σύνοδοι) τὰ ὀνομάζει «παρεξηγήσεις τοῦ παρελθόντος ποὺ ἔχουν ξεπεραστεῖ» ἀφοῦ «δὲν ὑπάρχει θεολογία ποὺ μᾶς χωρίζει»![11]

10. Ἀναγνωρίζει τὶς χειροτονίες τῶν Ἀγγλικανῶν.[12]

11. Τὸ 1991 στὸ Μπάλαμαντ τοῦ Λιβάνου ἀποδέχτηκε τὰ μυστήρια τῶν παπικῶν καθὼς καὶ τὴν Οὐνία...».[13]

12. Στὸ συνέδριο τοῦ Π.Σ.Ε., τὸ 2006, στὸ Porto Alegre, ἀποδέχτηκε τὴν κοινὴ δήλωση μὲ τοὺς Προτεστάντες, ὅτι δὲν ὑπάρχει μόνο Μία Ἐκκλησία, ἀλλὰ ὅτι οἱ 348 Ἐκκλησίες -μέλη τοῦ ΠΣΕ- εἶναι γνήσιες Ἐκκλησίες. Μία δὲ ἀπὸ αὐτὲς εἶναι καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία! Οἱ ποικίλες αἱρετικὲς διδασκαλίες τῶν Προτεσταντῶν θεωροῦνται ὡς διαφορετικοὶ τρόποι ἐκφράσεως τῆς ἰδίας πίστεως καὶ ὡς ποικιλία τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Δεχόμενοι ἔτσι ὅτι τελικὰ δὲν ὑπάρχουν αἱρέσεις!! «Αὐτὲς οἱ Ἐκκλησίες καλοῦνται νὰ συμβαδίζουν ἀκόμη καὶ ὅταν διαφωνοῦν».[14]

13. Μὲ τὰ παραπάνω δεδομένα ἀρνεῖται τέσσερα ἄρθρα τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως. 

14. Εἶναι Ἁγιομάχος καὶ Πατρομάχος. Εἶπε: «Οἱ κληροδοτήσαντες εἰς ἡμᾶς τὴν διάσπασιν (τὸ Σχίσμα) προπάτορες ἡμῶν ὑπῆρξαν ἀτυχῆ θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως καὶ εὑρίσκονται ἤδη εἰς χεῖρας τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ. Αἰτούμεθα ὑπὲρ αὐτῶν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ὀφείλομεν ἐνώπιον Αὐτοῦ ὅπως ἐπανορθώσωμεν τὰ σφάλματα ἐκείνων»!!![15] Εἶναι ἀπροκάλυπτα ἁγιομάχος. Αὐτὸς ὅμως ποὺ βλασφημεῖ τοὺς Ἁγίους εἶναι ἀντίχριστος.[16]

15. Δηλώνει ὅτι εἶναι «εὐλογημένη» ἡ Συναγωγὴ τῶν Ἑβραίων. Γιὰ τὸν Ἱερὸ Χρυσόστομο, βεβαίως, ἡ Συναγωγή «εἶναι χῶρος δαιμονίων ποὺ συνάζονται οἱ σταυρωτὲς τοῦ Χριστοῦ καὶ θεομάχοι».[17]Καὶ ἐνῶ βλέπουμε τὴν ἐξάπλωση τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, λόγῳ τῆς ἀπραξίας τῶν ἐπισκόπων καὶ δὴ τῶν ἐν Κρήτῃ τοιούτων, ὄχι μόνον δὲν ὑπάρχει ἔστω καὶ μία ἁπλὴ διαμαρτυρία γιὰ τὰ ὅσα αἱρετικὰ διδάσκει καὶ πρεσβεύει ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ἀλλὰ καὶ στὶς 2-3 τοῦ Ὀκτωβρίου θὰ τὸν ὑποδεχθοῦν εἰς τὰ Χανιὰ τῆς Κρήτης, ὡς ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, γιὰ νὰ τελέσει τὰ ἐγκαίνια τοῦ

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018

25 Σεπτεμβρίου 1837 . Με βασιλικό διάταγμα διατάσσεται 1) το κλείσιμο των Μοναστηριών. 2) Υποχρεωτικός αποσχηματισμός όλων των μοναζουσών που ήταν κάτω από 40 ετών. 3) Δέσμευση της κτηματικής περιουσίας των ιερών σκευών λατρείας, των εικόνων, βιβλίων, επίπλων κ.λ.π.

Τυχαία "πέσαμε" σε ένα κείμενο του αγωνιστή μοναχού π.Μωυσή (εκ Πρεβέζης),
δημοσιευμένο (εδώ)  ένα σχεδόν χρόνο πριν (Οκτώβριος 2017).


Διεκτραγωδούσε 
πως οι δυτικοί "κατέλαβαν" την πατρίδα μας μετά την επανάσταση,
πως κάποιοι ελάχιστοι πάλεψαν με νύχια και με δόντια να μην την παραδώσουν στους ξένους,
πως πραξικοπηματικά "κατέλαβαν" και την ηγεσία της Εκκλησίας ...,
και πως διώχθηκαν όσοι αντιστάθηκαν.


150 χρόνια μετά, η ιστορία,
τόσο προκλητικά όμοια επαναλαμβάνεται.
Τότε "έκλειναν" τα μοναστήρια και δέσμευαν τις περιουσίες τους.
Σήμερα με πρόσφατο νόμο μεταφέρουν τα ησυχαστήρια στην εξουσία των δεσποτάδων (δείτε εδώ), κατάσχοντας στην ουσία όλη την κινητή (χρήμα) και ακίνητη περιουσία τους και δεσμεύοντας και την πνευματική τους υπόσταση ώστε όποιος τολμήσει να αντιδράσει, να βρεθεί "στο δρόμο".


Δυστυχώς στην παρούσα χρονική συγκυρία κάλεσμα μετανοίας προς τον αποστατημένο Ελληνικό λαό
δεν ακούγεται. Οι δεσποτάδες μιλάνε για "αγάπη" για "ενότητα" και οικουμενικότητα" (καθώς μετράνε τα "μαύρα" χρήματα από τους ναούς, τα μοναστήρια και τα προσκυνήματα). Οι απειροελάχιστοι -πανελλαδικά- που τόλμησαν να ρισκάρουν τα πάντα και να αποτειχιστούν, διυλίζουν τον κώνωπα ψάχνοντας να βρουν διαφορές με άλλους αποτειχισμένους. 

Δυστυχώς στην εποχή μας σπανίζει η ύπαρξη πνευματικότητας 
ακόμη και στον χώρο των αποτειχισμένων (γι αυτό ο ένας δημόσια "εξευτελίζει" τον άλλον). Μπορεί να έχουν μάθει απ΄έξω τους Ιερούς Κανόνες και το Πηδάλιο και να ορκίζονται ότι το εφαρμόζουν καλύτερα από τους άλλους, αλλά απομακρύνθηκαν από την ουσία του ευαγγελίου. Όπως οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι.. Γι αυτό και αναρωτιούνται στο τέλος "που πήγαν οι πιστοί".  Όλοι βλέπουν τα λάθη των άλλων αλλά δεν αναγνωρίζουν ούτε ένα δικό τους λάθος . 

Αφθονούν επίσης -όπως και τότε 150 χρόνια πριν- οι "χαφιέδες". 
Πρόσωπα που κατορθώνουν να διαβάλουν έξυπνα διαδοχικά τους άλλους και να διασπούν συστηματικά κάθε προσπάθεια συνεννόησης αν και ορκίζονται ότι προσπαθούν για ακριβώς το αντίθετο. 

Άραγε θα μετανοήσουμε; 
Το ερώτημα φυσικά δεν το απευθύνουμε ούτε στον Βαρθολομαίο ούτε στους ευτραφείς δεσποτάδες μας : η κοσμική εξουσία δεν τους εμπνέει καμία ανάγκη αλλαγής. Γι αυτό και δεν θέλουν να ξεσηκωθούν οι Έλληνες. Γιατί ξέρουν ότι τότε θα κινδυνέψουν και τα δικά τους "μέγαρα". Τότε δεν θα μπορούν ούτε αυτοί να κυκλοφορούν στους δρόμους.
Το ερώτημα δεν το απευθύνουμε ούτε στους "επαγγελματίες" παπάδες μας. Αυτοί "βάρυναν", γέμισαν τις τσέπες τους, κι έμαθαν να παίζουν τόσο ωραία θέατρο στους πιστούς. 
Απευθυνόμαστε σε όλους εμάς: όσους υποτίθεται αποφασίσαμε να κρατήσουμε "Θερμοπύλες". 
Θα μετανοήσουμε; 
Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"

Ακολουθεί το εξαιρετικό κείμενο 


ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΥΣΕΒΩΣ ΖΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ 
ΔΙΩΧΘΗΣΟΝΤΑΙ
Μωυσής μοναχός εκ Πρεβέζης


Γιατί ενοχλεί τόσο πολύ το κήρυγμα της μετανοίας 
και της αληθείας του Ευαγγελίου τους κρατούντες δυναστικώς την σημερινή Ελλαδική Εκκλησία;
Τι είναι αυτό που τους κάνει αντί για ποιμένες να μεταστρέφονται σε λύκους απέναντι σε ένα απλό μοναχό και σε κάθε μοναχό, που αφιέρωσε ανιδιοτελώς την ζωή του για τον μόνον αληθινό Τριαδικό Θεό;
Ας κάνατε εσείς μαριονέτες της νέας τάξης το έργο του Θεού, αφυπνίζοντας, παρηγορώντας, και κατηχώντας έναν λαό αποστάτη αλλά και εγκαταλειμμένο από όλους εσάς τους μισθωτούς που ζείτε σε άλλο κόσμο!
Τότε και εγώ θα παρέμενα στο μοναστήρι της μετανοίας και όχι της υπακοής, όπως εσείς θέλετε να περάσετε στα υποσυνείδητά μας, με την νέα Θεολογία παπικού τύπου.


Αδελφοί μου χριστιανοί, αυτοί που διοικούν την σημερινή Εκκλησία είναι υπόδουλοι του Σιωνισμού, της φιλαυτίας, της φιλοδοξίας, της ματαιότητάς του κόσμου τούτου!Δεν εξηγείται το μένος που έχουν στο πρόσωπό μου, επεμβαίνοντας και εμποδίζοντας με ακόμα και σε οικίες πιστών που με καλούν να ακούσουν λόγο Θεού, που τόσο πολύ το έχουν ανάγκη σήμερα. Τους έχουν απειλήσει μέχρι και ακοινωνησίας. Αλλά δεν καταλαβαίνουν τα προβατάκια του Χριστού ότι η ομολογία της πίστεως και η απομάκρυνση από τέτοιους ψευδοποιμένες είναι ‘’ανώτερη’’ από την Θεία Κοινωνία που θα πάρουν από τα αιρετικά τους χέρια.
Με αφορμή την νέα πρόσφατη παράνομη, αντιευαγγελική και αντισυνταγματική διακοπή της ομιλίας μου στην Θεσσαλονίκη από τους αιρετικούς οικουμενιστές, ομολογώ ότι θα συνεχίσω να κηρύττω το Λόγο του Θεού σε όσους μου το ζητούν, κάνοντας χρήση του νόμιμου δικαιώματος που μου παρέχει ο Θεός και οι νόμοι του κράτους, ως ελεύθερος Έλλην πολίτης και Ορθόδοξος μοναχός.Θα καταλάβετε καλύτερα την διαφθορά της πίστεως από τους προσκυνουμένους γραικύλους, παραλληλίζοντας, την σημερινή εποχή με μια άλλη, σε ανάλογες καταστάσεις προδοσίας της πίστεως και της πατρίδος, της εποχής του Χριστοφόρου Παπουλάκου.


Και φυσικά η σημερινή αιρετική Εκκλησία δεν τον Αγιοποιεί (τα λείψανά του ευωδιάζουν στην Άνδρο), γιατί

Γονείς σκοπεύουν να κινηθούν δικαστικά εναντίον των καθηγητών του εφαρμόζουν τα αντισυνταγματικά προγράμματα του μαθήματος των Θρησκευτικών

Γονείς Ενημερώνουν επίσημα την ΠΕΘ για να γνωστοποιήσει στους θεολόγους-μέλη της, ότι θα κινηθούν ΠΟΙΝΙΚΑ εναντίον όσων θεολόγων εφαρμόσουν το νέο (προσηλυτιστικό) μάθημα των Θρησκευτικών.

Εσύ είσαι ο γονέας. 
Ενημέρωση ΕΣΥ την ΠΕΘ, τον δάσκαλο που κάνει θρησκευτικά στο Δημοτικό σου.
Ενημέρωση ΕΣΥ  τον θεολόγο που διδάσκει στο Γυμνάσιο ή το Λύκειο που πηγαίνει το παιδί σου.


Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Του………………………, Δικηγόρου ΑΔΤ…………….., Κατοίκου…………………. 

ΠΡΟΣ Την Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Χαλκοκονδύλη 37.

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε
Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα
Όπως γνωρίζετε, οι πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις 660/2018 και 926/2018 της Ολομέλειας του ΣτΕ ακυρώνουν ισάριθμες αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, οι οποίες εισήγαγαν στα σχολεία μάθημα Θρησκευτικών όχι αμιγώς της ορθοδόξου χριστιανικής θρησκείας, αλλά πολυθρησκειακής κατεύθυνσης. 


Όπως επίσης γνωρίζετε, ο ένας εκ των λόγων ακυρώσεως των προσβαλλομένων πράξεων ήταν, ότι με τη νέα πολυθρησκευτική ύλη του μαθήματος, που εισήγαγαν στα σχολεία,διαπράττεται αξιόποινη πράξη ήτοι το έγκλημα του προσηλυτισμού το οποίο διώκεται, ποινικά, από τα άρθρα 4 & 5 του Νόμου 1363/38 όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 2 & 3 του Νόμου 1672/39. 

Ο προσηλυτισμός, επίσης, απαγορεύεται και βάσει του άρθρ. 13, παρ. 2 του Συντάγματος

Υπόψη ότι ο νόμος αυτός εξακολουθεί μέχρι σήμερα να ισχύει (π.χ. Άρειος Πάγος με την απόφαση του 1088/2013 Ποιν. Δικ. 2014, έτος 17ο σελ. 570 καταδικάζει τον προσηλυτισμό). 
Άλλες αποφάσεις του Αρείου Πάγου είναι η 1304/82 Ποιν. Χρ. ΛΓ. σελ. 502, 1266/93 Ποιν. Χρ. ΜΓ. σελ. 1017, 480/92 Ποιν. Χρ. ΜΒ. σελ. 558). 

Ως γνωστό, το έγκλημα του προσηλυτισμού τιμωρείται ποινικά ως τετελεσμένο εν αποπείρα (τιμωρείται ο αποπειρώμενος να μεταβάλλει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις τρίτου και όχι όποιος τις μετέβαλε). 

Ο ελληνικός νόμος περί προσηλυτισμού έχει ήδη κριθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως σύμφωνος με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απόφαση 24/2/1998 υπόθεση Λαρίσης κ.α. κατά Ελλάδος η οποία επικυρώνει τρεις καταδίκες για προσηλυτισμό επιβληθείσες από τα Ελληνικά Δικαστήρια). 

Ως δε έχει γίνει δεκτό, η προσπάθεια μεταβολής των θρησκευτικών πεποιθήσεων τρίτου μπορεί να είναι όχι μόνο άμεση αλλά και έμμεση (Καρανίκα Εγχειρίδιο Ποινικού Δικαίου, τομος β’, ειδικό μέρος τεύχος Β’, σελ. 235). 


Ως επίσης γνωρίζετε, μετά την έκδοση των προαναφερομένων αποφάσεων του ΣτΕ, το Υπουργείο Παιδείας αρνείται, να τις εφαρμόσει, πράγμα το οποίο είναι πρωτίστως αντισυνταγματικό (ΣτΕ 7/2010 Νο Β΄ 2010, σελ. 513. 
Ομοίως

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Σταματήστε να μηρυκάζετε προπαγάνδα ΗΛΙΘΙΟΙ. Το πανό της Τούμπας ΔΕΝ είναι πολιτικό μήνυμα

Για να κάμψουν τις αντιδράσεις των Ελλήνων, επιστρατεύουν ΚΑΘΕ μέσο. Έτσι διαδίδεται ότι ο ΠΑΟΚ θα τιμωρηθεί με πρόστιμο για το πανό που σηκώνεται τελευταία στις κερκίδες.

Δείτε σχόλιο - απάντηση αναγνώστη.


Το πανό δεν περιέχει πολιτικό μήνυμα το σύνθημα, είναι τόσο απλό.
Θα τιμωρούσαν την Μπάγερν αν οι οπαδοί της είχαν πανό
"Η ΒΑΥΑΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ";
Αφού δεν υπάρχει άλλη Βαυαρία, όπως δεν υπάρχει άλλη Μακεδονία.


Αν δηλαδή σε έναν αγώνα της Σέλτικ, οι οπαδοί της είχαν αναρτήσει πανό που έγραφε
"SCOTLAND IS ONE AND ONLY AND IT'S HERE",
θα τιμωρούσε κανείς τη Σέλτικ;Υπάρχει ΠΓΔΜ και σε λίγο θα υπάρχει πιθανώς "Βόρεια Μακεδονία".
Μακεδονία πάντως είναι μόνο εδώ!"Μακεδονία" λέγεται νομίμως περιοχή μας, όπως λέγεται Βουργουνδία κάποια άλλη περιοχή ή Αλσατία κάποια άλλη.
ΚΑΝΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΝΟ.

Σκ@τά στα μούτρα όποιου σιχαμένου ηλίθιου, προσπαθήσει να αποδώσει πολιτικό μήνυμα σε αυτό το πανό !


και σχόλιο άλλου αναγνώστη:

Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2018

Bullying στον άτυχο κοσμηματοπώλη που λήστεψε ο "ακτιβιστής". Για τον Νικόλαο Μουστάκα, που δολοφόνησαν οι λαθρό στον λόφο Φιλοπάππου, ούτε πορεία διαμαρτυρίας ούτε δακρύβρεχτα άρθρα ούτε bullying ούτε τίποτε.

Bullying στον άτυχο κοσμηματοπώλη 
που λήστεψε ο "ακτιβιστής"

Άμα ήξερε ο άνθρωπος με ποιους πολίτες αυτής της ψοφοχώρας έμπλεξε, θα άφηνε το ληστή να τον σφάξει...

Παρά το γεγονός ότι τα βίντεο δείχνουν πως ο κοσμηματοπώλης δεν σκότωσε τον εθνικό ήρωα ενός άρρωστου έθνους, η GAY κοινότητα ζητά εκδίκηση και αίμα.σχόλιο ο Παιδαγωγός: Φωτογραφίες από το παρακρατικό Indymedia, 
που κάλεσε άμεσα σε συγκεντρώσεις για τον/την "Ζακ"!


Πού έμπλεξε ο καημένος.... Θύμα ιδεοληψιών και στερεότυπων, όπου όποιος αντιστέκεται, πρέπει να ρωτά τον επιτιθέμενο ληστή ή δολοφόνο "συγνώμη ρε φίλε, μήπως είσαι ΛΟΑΤΚΙ ή αντιφα; " 
κι αν η απάντηση είναι θετική, να του λέει "σφάξε με αγά μου να αγιάσω, γιατί άμα σου αντισταθώ, όπως σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, σε αυτή την γελοία ψοφοχώρα, θα πάω εγώ φυλακή. Σφάξε με και σε καλή μεριά"


Τη λέξη «ΔΟΛΟΦΟΝΕ» έγραψαν άγνωστοι με σπρέι μπροστά από το κοσμηματοπωλείο όπου έχασε τη ζωή του ο Ζακ Κωστόπουλος, στην Ομόνοια.


Εξάλλου, απειλητικό μήνυμα έγραψαν με σπρέι άγνωστοι έξω από το γραφείο του δικηγόρου του κοσμηματοπώλη, Χαράλαμπου Αναγνωστόπουλου.


και μερικά σχόλια αναγνωστών

Σχόλιο 1ο:
Για τον Νικόλαο Μουστάκα (δείτε εδώ), 
που δολοφόνησαν οι λάθρο στον λόφο Φιλοπάππου, 
ούτε πορεία διαμαρτυρίας 
ούτε δακρύβρεχτα άρθρα, 
ούτε bullying, ούτε τίποτε. 


και οι πακιστανοί δολοφόνοι του (που φυσικά δήλωναν ανήλικοι) :


Ο Νικόλαος Μουστάκας δεν δούλεψε σε ΜΚΟ.
Δεν ήταν μονίμως «φτιαγμένο» συριζαίικο εκδιδόμενο τραβέλι, βλέπεις.


Σχόλιο 2ο:
Η οδός κάλλιστα μπορεί να πάρει το όνομα του/της. 
Και σε παρένθεση (οροθετική τσούλα) όπως δήλωνε ο/η/το ίδιος /ίδια /ίδιο .
ο "ήρωας" (η φωτογραφία από το προφίλ του στο facebook)


Σχόλιο 3ο:
Οι ιδεοληπτικοί φελλοί προκαλούν την κοινωνία και δυστυχώς οι περιπτώσεις αυτοδικίας θα αυξηθούν κατακόρυφα. Τότε όλα αυτά τα σκουπίδια θα ικετεύουν για δικαιοσύνη....


Σχόλιο 4ο:
Οι δολοφονίες και ληστείες όταν διαπράττονται από αλληλέγγυους, αντιρατσιστές κλπ (δείτε πχ εδώ) είναι θεμιτές.


Σχόλιο 5ο:
Επειγόντως ένα άγαλμα, μια προτομή τέλος πάντων, για τον "ήρωα - ακτιβιστή". Και κάθε χρόνο πορεία στο κέντρο των Αθηνών!
μία ακόμη φωτογραφία του "ήρωα" από το προφίλ του στο Fb!


Σχόλιο 6ο:
Οι συμμορίτες λειτουργούν ακριβώς όπως οι μαφιόζικες συμμορίες: 
Πείραξες δικό τους; Ό,τι και να έκανε, θα σπεύσουν να τον καλύψουν, να τον υπερασπίσουν με κάθε μέσον, νόμιμο και παράνομο, πέραν πάσης λογικής, δικαιοσύνης, αντικειμενικότητος και της ίδιας της πραγματικότητος.


Σχόλιο 7ο:
Δικαίωση τώρα! Να ψηφιστεί νόμος που να επιτρέπει αναδρομικό διορισμό νεκρών λοατκι και των σεξουαλικών συντρόφων τους (όταν σκοτώνονται κατά τη διάρκεια ληστείας!)
και πάλι, φωτογραφία του "ήρωα"(ηρωίδας;)
με τα ακριβά γούστα (επιπέδου κοσμηματοπωλείου)
Σχόλιο 8ο:

Αντί να αντιστέκεστε στους ληστές είναι καλύτερα να τους διευκολύνετε! 
Ακόμα καλύτερα θα ήταν, να αρχίσετε και εσείς να ληστεύετε τους άλλους για να σας έχουν όλοι σε εκτίμηση!
Δεν έχετε καταλάβει ακόμα ότι ζείτε στην παράλογη εποχή του συριζαίικου ακτιβισμού και της κοσμοθεωρίας των αντεστραμμένων ειδώλων;

Στον ανήθικο κόσμο της επικράτησης του ληστή, του ανώμαλου, του ψεύτη, του πούστη και του υποκριτή;
Αυτή είναι τώρα η εποχή τους!
Γ.Γ.Γ πηγή


Σχόλιο 9ο:

Διακρίνουμε μια ρατσιστική αντιμετώπιση προς τους straight ληστές που έφυγαν από τη ζωή εν ώρα ληστείας...η μας φαίνεται.
και :

Ο "ήρωας" πήρε θέση και για τον αγώνα για την Μακεδονία, προκλητικά, σε βίντεο που ανάρτησε ο ίδιος (εδώ), δήλωνε "στα παπάρια μας". Τώρα τι νόημα έχει


ένας που ντύνεται γυναίκα να λέει "στα παπάρια μας", μόνον αυτός/ή/ό μπορεί να ξέρει.

Εκπρόσωπος Τύπου ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν υπάρχουν λόγια για το θάνατο του Ζακ»

«Δεν υπάρχουν λόγια για το θάνατο του Ζακ. Πολλοί τον γνωρίσαμε μέσα από τα κείμενα και τα shows του (σχόλιο ο Παιδαγωγός: σε στριπτιζάδικα για τραβεστί ήταν τα "shows" του) και θαυμάσαμε την ειλικρίνεια και την αυθεντικότητα του» αναφέρει σε ανάρτησή της στο διαδίκτυο , η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Ράνια Σβίγκου.

σχόλιο: έτσι προασπιζόταν τα "δικαιώματα" και μαχόταν τις "διακρίσεις":
εξευτελίζοντας στα shows του τον Τίμιο Σταυρό. Γι αυτό έσπευσαν να τον υπερασπιστούν. 

Ένας ακόμη νεροκουβαλητής της Νέας Τάξης και αποδομητής των ιερών και των οσίων μας. 
Η φωτογραφία από ένα ακόμη βίντεο του "Zak"


Και προσθέτει:

Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2018

Η ΝΔ πιέζει να εκδοθεί η ΝΕΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ "Κάρτα του Πολίτη"!


Τον ρόλο της ΝΔ τον έχουμε  διαπιστώσει εμπειρικά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Ένα ΚΑΘΑΡΑ νεοταξικό κόμμα που εκμεταλλεύεται την ψήφο απονήρευτων πατριωτών και χριστιανών, που τους ξεγελά με το δίλημμα: "ψηφίστε εμάς για να μην βγουν οι αριστεροί".

Ε λοιπόν ΚΑΛΥΤΕΡΑ που βγήκε η "πρώτη φορά αριστερή" κυβέρνηση, και βγείτε επί τέλους ο Έλληνας Ορθόδοξος ξανά στο δρόμο.

Το επιχείρημα της κυρίας Μάρκου της ΝΔ είναι ότι η Αμερική ζητάει βίζα από τους Έλληνες που έχουν τα νυν Δελτία ταυτότητας!

Επειδή λοιπόν ΑΠΕΙΡΟΕΛΑΧΙΣΤΟΙ Έλληνες δεν θέλουν να βγάζουν βίζα όταν πηγαίνουν στην Αμερική, πρέπει ένας ολόκληρος λαός να φακελωθεί ηλεκτρονικά και βιομετρικά! 
Καμαρώστε λογική, κι αν επιμένετε, ξαναψηφίστε τους!


Και για όσους επιμένουν ότι θα είμαστε καλύτερα με κυβέρνηση της ΝΔ, παραθέτουμε ένα απόσπασμα από το φιλικό μας ιστολόγιο "Λευτέρης Πανούσης", εδώ:Σας ξαναβανω εδω τη φατσα της γαλαζιας κυριας,
για να σας μεινει στο τελος μια αντιπροσωπευτική εικονα της μελλοντικης κυβερνησης μητσοτακη...
 
Μπρρρρρ......
Ρε, ουτε η οικονομια θα παει καλυτερα, ουτε τη Μακεδονια θα σωσουμε, ουτε οι λαθρεποικοι θα εκδιωχθουν, ουτε η λαθροεισβολη θα μειωθει, ουτε η παιδεια θα φτιαξει,
ουτε τα νοσοκομεια θα καλυτερευσουν, ουτε η εγκληματικότηατ θα μειωθεί,
ουτε το δημοσιο θα μικρυνει, ουτε τα χρεη μας θα συρρικνωθούν...
Απλως οι πολυ πλουσιοι θα γνουν πολυ πλουσιοτεροι, οι φτωχοι θα γινουν φτωχοτεροι
και οι πολυ φτωχοι θα πεθανουν...

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"

Επανερχόμαστε στην ερώτηση της κ.Μάρκου:

Ταυτότητες σύμφωνες με τις υποδείξεις του State Department θέλει η Κ. Μάρκου

 Σε ποιό στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων που ...θα περιλαμβάνουν βελτιωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας ζητά να μάθει η βουλευτής Ν.Δ. Β’ Θεσσαλονίκης Κατερίνα Μάρκου με ερώτηση που κατέθεσε προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη. 
Η βουλευτής αναφέρεται στην ετήσια έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την τρομοκρατία, στην οποία αμφισβητείται για μία ακόμη φορά η αξιοπιστία των ελληνικών ταυτοτήτων και επισημαίνεται η ανάγκη βελτίωσης των χαρακτηριστικών ασφαλείας τους
Η έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στις ελληνικές ταυτότητες δημιουργεί προβλήματα στους έλληνες πολίτες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Όσον αφορά τις ΗΠΑ, η βελτίωση της ασφάλειας των ταυτοτήτων είχε συνδεθεί με τη διατήρηση του προγράμματος εξαίρεσης από τη visa (visa waiver program) ήδη από τον

Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018

Νέο βίντεο με πρόσφατη ομιλία του μοναχού π.Μωυσή (εκ Πρεβέζης)


Πριν λίγες μέρες δημοσιεύσαμε επίμαχο κείμενο του π.Μωυσή εδώ.
Παραθέτουμε σήμερα την ομιλία (ως βίντεο) όπως σας υποσχεθήκαμε.

Πιστεύουμε ότι ο λόγος του βοηθάει πραγματικά τους πιστούς. Αφενός στον προσωπικό τους αγώνα (κάλεσμα μετανοίας) όσο και συλλογικά, για τις κρίσιμες στιγμές που ζούμε ως έθνος και ως ορθοδοξία.

Για πρώτη φορά χωρίσαμε δοκιμαστικά την ομιλία σε πολλές μικρές ενότητες ελπίζοντας να είναι πιο εύκολη η παρακολούθησή της. Θα χρειαστεί να δυναμώσετε τα ηχεία γιατί δεν ακούγεται δυνατά.

Η ομιλία του μοναχού π.Μωυσή (εκ Πρεβέζης) στην Θεσσαλονίκη έγινε στις 9 Σεπτεμβρίου 2018, μία μόλις μέρα μετά το συλλαλητήριο για την Μακεδονία, έξω από το Βελίδειο. 

Αναπόφευκτες ήταν αναφορές σε όσα έγιναν σε αυτό, στην στάση των αστυνομικών, όσο και στο χρέος των πιστών.
  Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"Τα παρακάτω είναι διαδοχικά αποσπάσματα μίας ομιλίας.
Ανεπιφύλακτα αξίζει να την ακούσετε:


Μέρος Α'
"Έχει ο Θεός:Μέρος B' :
"Για να κυλάει η προσευχή σου:
Μέρος Γ'
"Η αποστασία μας:Μέρος Δ'
"Είμαστε έτοιμοι να θυσιαστούμε για τα ιδανικά μας;:
(Με αφορμή τα επεισόδια της προηγούμενης ημέρας έξω από το Βελίδειο για την Μακεδονία)
Μέρος Ε' :
"Πνευματικές συμβουλές ζώντας μέσα στον κόσμο. 
Εκκλησιαζόμαστε και εξομολογούμαστε αλλά μετανοούμε;:Μέρος ΣΤ' :
"Για την Κάρτα του Πολίτη που έρχεται:Μέρος Ζ' :
"Συζητώντας με τους πιστούς":

ΤΡΑΜΠΟΥΚΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΓΚΑΘΕΤΩΝ των ΤΣΙΠΡΟΚΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΝΕΑΡΩΝ που ΖΩΓΡΑΦΙΖΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ στην ΛΕΣΒΟ!


Όσο περισσότερο χάνουν το έδαφος κάτω από τα πόδια τους οι αμερικανοπροδότες Τσίπρας και Καμμένος, τόσο περισσότερο λυσσάνε και αμολάνε τους εγκαθέτους τους κατά των αγνών Ελλήνων πατριωτών!

Έτσι, γύρω στα μεσάνυχτα, τέσσερις νεαροί πατριώτες στην Μυτιλήνη βρέθηκαν στη βόρεια παράκαμψη της Μυτιλήνης όπου και ζωγράφιζαν μια μεγάλων διαστάσεων ελληνική σημαία και δέχθηκαν την επίθεση έξι τσιπροκαμμενικών αριστεριστών.


Μετά από κλήση στην αστυνομία ενός εκ των τεσσάρων θυμάτων της άνανδρης επίθεσης των τσιπροκαμμενικών, οι έξι τραμπούκοι συνελήφθησαν επιβαίνοντες σε ένα αυτοκίνητο στο οποίο και βρέθηκαν κράνη και κοντάρια με κόκκινα κουρελόπανα, που είναι γνωστό πως χρησιμοποιούνται ως ρόπαλα.

Ακολούθησε αναγνώρισή τους από τα θύματα και υποβολή μήνυσης, η οποία εκτός από τις κατηγορίες της απόπειρας βαριών σκοπούμενων σωματικών βλαβών, της απειλής και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, υπήρχε και αυτή της ληστείας («απαλλοτρίωσης», κατά την διάλεκτο των τσιπροκαμμενικών αμερικανομπολσεβίκων…) ενός πορτοφολιού, που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος.


Ποια ήταν η απόφαση της «ανεξάρτητης δικαιοσύνης»; 
Μετέτρεψε τις κατηγορίες κατά των τσιπροκαμμενικών σε πλημμεληματικού χαρακτήρα (ελλείψει… αποδείξεων!), τους άφησε ελεύθερους και
όρισε τακτική δικάσιμο για τον Σεπτέμβριο του… 2019.

Η δε Αστυνομία,

Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018

Διαρκεῖ ἀκόμη ὁ ἐμφύλιος…!!!

Μποροῦμε νὰ θυμηθοῦμε καὶ νὰ δημοσιεύσουμε χιλιάδες περιπτώσεις παρομοίων περιστατικῶν.

Οἱ ἀριστεροὶ οὐδέποτε συλλαμβάνονται ἀλλά, ἀκόμη κι ἐάν, ἐκ λάθους ὴ παραδρομῆς, συλληφθοῦν κάποιοι, ἀφήνονται ἐλεύθεροι.
Ἀκόμη πιὸ σπάνια δέ, δημοσιοποιοῦνται τὰ πολιτικὰ πιστεύω τοῦ συλληφθέντος ἢ τὰ κομματικὰ εὑρήματα ποὺ ἀνακαλύπτονται στὰ σπίτια τους..Ἡ ἀριστερὰ ἀπολαμβάνει μιᾶς ἀτύπου ἀσυλίας ἀπὸ ὅλα τὰ κόμματα καὶ ὅλες τὶς κυβερνήσεις.

Οὐδεὶς ἐτόλμησε νὰ τὴν ἐγγίξῃ ἀπὸ τὴν μεταπολίτευση καὶ μετά.Οἱ θάνατοι τῶν ἀθώων της Μαρφίν, τῶν παιδιῶν τῆς ΧΑ δὲν ἔγιναν ἐπὶ Σύριζα ἀλλὰ ἐπὶ ἄλλων κυβερνήσεων.

Παρ΄ ὅλα αὐτὰ οὐδέποτε ἐξιχνιάσθησαν καὶ οὔτε πρόκειται νὰ ἐξιχνιασθοῦν κάποτε.


Ὅ,τι βλέπουμε κι ὅ,τι βιώνουμε σήμερα εἶναι ἀπόῤῥοια τῆς ἀνοχῆς τῶν κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ καὶ ΝΔ.

Ὁ Σταλινισμὸς σήμερα δὲν ἐκτελεῖ, δὲν στέλνει στὰ Γκουλάγκ. Μετὰ τὴν λήξη τοῦ ἐμφυλίου τὸ ΚΚΕ δὲν θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ συνεχίσῃ τὴν ἔνοπλο καὶ ἐπαναστατικὴ πάλη. Ἔπρεπε νὰ δείξῃ ἕνα διαφορετικὸ προσωπεῖο. Τὸν ρόλο αὐτὸν ἀνέλαβαν νὰ συνεχίσουν οἱ τρομοκρατικὲς ὀργανώσεις, οἱ ἀναρχικοί, οἱ ἀντιεξουσιαστὲς κι ἕνα σωρὸ ἄλλες συμμορίες.

Ὄχι. Ὁ ἐμφύλιος οὐδέποτε ἔπαυσε. Ἐμεῖς βαυκαλιζόμεθα κι ἁπλῶς περιμένουμε τὴν σειρά μας στὸ ἑπόμενο «ἀτυχές» περιστατικό.

Τὸ ὄνομα τῆς 19χρονης δὲν ἔχει δημοσιοποιηθῆ.

Ποῦ νά τήν ἀνθρωποποιοῦμε τώρα; Καλλίτερα νὰ τὴν κρατήσουμε ὡς ἀριθμό, μὴν τυχὸν καὶ οἱ ἀντιφὰ συνδεθοῦν μὲ δολοφονίες καὶ βαρυτάτους τραυματισμούς.
Ἐὰν τὴν λέμε 19χρονη θὰ τὴν ξεχάσουμε γρήγορα.

Παπαγεωργίου Δημήτρης

Σχετικό εξαιρετικό κείμενο και εδώ:

"Η εμπειρία μου από το συλλαλητήριο (8/9/2018)"

Είναι ο αγιορείτης μοναχός που κρατούσε ψηλά την εικόνα της Παναγίας μας, 
ακόμη κι όταν την "τρύπησαν" με ευθεία βολή τα ΜΑΤ. Ο κ. Τσίπρας, 
ένα πρόσωπο το οποίο για πολύ λαό είναι ανεπιθύμητο, όπως το δήλωναν ξεκάθαρα οι αναρτημένες αφίσες στους δρόμους, πολλές ημέρες πριν να εμφανισθεί, ήρθε στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας και όπως ήταν φυσικό νόμιμο και δημοκρατικό, αυτός ο λαός βρήκε την ευκαιρία να συγκεντρωθεί για να εκφράσει την διαμαρτυρία και την αγανάκτησή του για τα ψέματα που του είπε, ότι θα τον βγάλει από τα μνημόνια, τα δάνεια, τα χρέη, τους φόρους, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ευρώ, τον ΕΝΦΙΑ, τις κατασχέσεις και αντί αυτών βλέπει το ξεπούλημα της εθνικής περιουσίας, τον πόλεμο κατά της πίστεως, της παιδείας και της ιστορίας, την υποβάθμιση όλων των αξιών στα βιβλία των σχολείων, την εισβολή ανήθικης διαπαιδαγώγησης στα παιδιά του, την εκμάθηση άλλων θρησκειών και την γελοιοποίηση της πίστεως των ελληνορθόδοξων παιδιών, την ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη εισροή αλλοθρήσκων, σε μία εποχή που βλέπει σε άλλες χώρες να γίνονται εγκλήματα λόγω θρησκευτικού φανατισμού, την αποφασιστική προώθηση της κάρτας του Πολίτη, η οποία θα τον σκλαβώσει στην δικτατορία της παγκόσμιας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά ιδιαιτέρως να αντιδράσει με όλη τη δύναμη του, για την πατρίδα του τον τόπο του ο οποίος είναι κληρονομιά των προγόνων του, που τον πληρώσανε με το αίμα τους, όπως ο Παύλος Μελάς και οι μακεδονομάχοι οι στρατιώτες του 12 και του 40, ο Εμμανουήλ Παπάς και όλοι οι άλλοι μέχρι την αρχαιότητα, εξαιρέτως ο στρατηγός και βασιλιάς Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος ένωσε όλους τους Έλληνες και τώρα αυτός ο ελληνικός λαός βλέπει κάτι υποκείμενα να χαρίζουν και να προδίδουν όλη αυτή τη μοναδική και ένδοξη ιστορία και πατρίδα. Ποιός άνθρωπος που έχει μέσα του αξίες και ιδανικά μπορεί να κατηγορήσει αυτόν τον λαό 
για αυτή του την ενέργεια εκτός μόνο από κάτι ανθρωπάρια, όπως ο κ Κοτζιάς και ο κ.Τσίπρας, ο οποίος είπε μέσα στο Βελλίδειο ότι, έξω φωνάζουν οι φασίστες και όμως, ενώ έξω καιγόταν ο λαός από τα χημικά, μέσα παρευρίσκονταν ο ποιμένας τους, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης και άκουγε χωρίς καμία διαμαρτυρία, τον μεγαλύτερο προδότη όλης της Ελληνικής ιστορίας, ο οποίος παραδίδει την Μακεδονία στους Σλάβους για τα σχέδια των αμερικανών, όπως έκαναν οι παππούδες τους στον εμφύλιο για τα σχέδια των κομμουνιστών.


Για την αστυνομία 
φυσικό είναι να επιβάλλει την τάξη και να προστατεύει έναν χώρο όπως το Βελλίδειο και ένα πρόσωπο όπως ο πρωθυπουργός, όταν βεβαίως είναι νόμιμος, δημοκρατικός και σέβεται το Σύνταγμα του Εθνους.
Όμως γιατί όταν βράδιασε έφυγε από τον χώρο όπου ήταν η θέση της και η δουλειά της και κατέβηκε στην παραλία της Θεσσαλονίκης και επιτέθηκε στον άμαχο πληθυσμό και τον κυνήγησε την ώρα που αποχωρούσε από το συλλαλητήριο;
Αυτό δεν είναι δικτατορικό έγκλημα;Άρα λοιπόν κ. Τσίπρα και όλη η συμμορία, 
που αποτελεί τη σημερινή κυβέρνηση της χώρας, θα έρθει η ώρα να καταδικαστείτε για την εσχάτη προδοσία, αλλά και για τα εγκληματικά σας έργα και αν ακόμη δεν γίνει αυτό θα σας καταδικάσει η ιστορία όπως τους προγόνους σας που εγκλημάτησαν στον εμφύλιο!Είμαι σίγουρος ότι η Παναγία που την είχα στα χέρια μου και εσείς την τρυπήσατε, 
θα δικαιώσει τον αγώνα αυτού του λαού και όλοι εσείς οι άθεοι, οι ασεβείς, οι αστεφάνωτοι, οι ανώμαλοι, οι απάτριδες, οι προδότες που τώρα γελάτε σαν μαστουρωμένοι, οι ψεύτες, οι εγκληματίες, οι δικτατορίσκοι που ακυρώνεται δημοψηφίσματα και περιφρονείτε συλλαλητήρια του λαού σας , ο οποίος σας εξέλεξε για να τον υπηρετείτε, σύντομα, όταν εκπέσει η εξουσία σας, θα έχετε αφήσει πίσω σας, μία μαύρη σελίδα στην Ελληνική ιστορία και εσείς θα μείνετε μία χούφτα κάρβουνα τα οποία από όπου τα πιάσεις θα λερώνεσαι.

Προσωπικά δέχθηκα καπνογόνο στο πόδι μου και πήγα στο Ιπποκράτειο 
και με κάθισαν σε καρότσι και όταν πήγα στο ακτινολολογικό, ο γιατρός μου είπε: “χρειαζόταν να καθίσεις σε καρότσι; δηλαδή όλοι εσείς δεν κάνατε τίποτα και σας χτύπησαν; και γιατί πήγατε εκεί που δεν σας επέτρεπαν;” Τι να του πεις του γιατρού, δεν άξιζε η συζήτηση, το μόνο που σκέφθηκα ήταν:

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΡΟΣ αδιάκριτους και αποτειχι(σ)μένους να διακρίνουν - Μωυσής μοναχός (εκ Πρεβέζης)


Σχόλιο:
Μετά την Σύνοδο της Κρήτης,

βλέποντας ότι οι μήνες περνούσαν 

αλλά ΚΑΝΕΙΣ μητροπολίτης δεν έβγαινε ευθέως να την καταδικάσει  

(με αποκορύφωμα την Συνεδρίαση της "Εκκλησίας της Ελλάδος" μηνός Νοεμβρίου 2016, όπου  ανακοινώθηκε ότι  "έγινε ΟΜΟΦΩΝΑ αποδετή η εισήγηση του μητροπολίτη Σερρών"),πήραμε κι εμείς τον δύσκολο δρόμο της αποτείχισης και διακοπής εκκλησιαστικής κοινωνίας με τους οικουμενιστές. Πλέον για να εκκλησιαστούμε, για να εξομολογηθούμε ή για να μεταλάβουμε έπρεπε να διανύσουμε αρκετά χιλιόμετρα, χρόνο κλπ. Κάποιοι είχαν ήδη προηγηθεί, και αργά ή γρήγορα ακολούθησαν κι άλλοι. 
Κι ενώ αυτό το νέο ξεκίνημα είχε τις καλύτερες προϋποθέσεις αφού συσπείρωνε πρόσωπα με αγνό ζήλο και ασυμβίβαστο φρόνημα, όσο περνάει ο καιρός γινόμαστε μάρτυρες μιας άθλιας και νοσηρής κατάστασης δημόσιων αλληλοκατηγοριών και συκοφαντιών, αφήνοντας άναυδους τους περισσότερους πιστούς. 

Αντί ο χώρος να ξεχειλίζει από πνευματικότητα, ενότητα, αγάπη, σχεδόν κάθε "παράταξη" κρεμάει περήφανη δημόσια τα "κρέατα" από τις "σάρκες αδερφών" που έχουν "κανιβαλιστεί", κι αντί η κατάσταση να βελτιώνεται, συνεχώς χειροτερεύει.


Τι άραγε φταίει; 
Τι δεν έγινε σωστά;
Γιατί ο ένας προσπαθεί να "βγάλει τα μάτια του άλλου";

Μήπως η ορθή ομολογία πίστεως έγινε αφορμή να "καβαλήσουμε το καλάμι" και να κομπάζουμε από υπερηφάνεια αναζητώντας "επίγεια δόξα";

Πως γίνεται πνευματικοί ρασοφόροι να θεωρούν το παρεκκλήσι ή το μοναστήρι που τους πρόσφεραν οι πιστοί ιδιόκτητο "μαγαζί" τους, και να συμπεριφέρονται χειρότερα κι από κοσμικούς μαγαζάτορες;

Ή ενώ είναι χρόνια πνευματικοί, να δικαιολογούν όλο αυτόν τον "κανιβαλισμό" μεταξύ των αποτειχισμένων, ή και να αναλαμβάνουν επίσημα την πνευματική ευθύνη γι αυτόν τον διασυρμό αδερφών, ή να δικαιολογούν απόλυτα τους λαϊκούς που πρωτοστατούν -όταν ανήκουν στην "ομάδα" τους-, σκανδαλίζοντας αποτειχισμένους και μη;

Πως μπορεί η κατάσταση να αλλάξει;

Η απάντηση έρχεται μέσα από το κείμενο του "πλανεμένου", "δαιμονισμένου", "αιρετικού", "γιου του διαβόλου" ... μοναχού π.Μωυσή. Όταν φτάσετε στο τέλος του κειμένου θα καταλάβετε τη σημασία κάθε παραγράφου.
Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"


ΥΓ. Σε λίγες μέρες ελπίζουμε να καταφέρουμε να δημοσιεύσουμε βίντεο με μια πρόσφατη ομιλία του π.Μωυσή, που θα βοηθήσει να μπει η ζωή μας σε σωστή βάση (όπως και ο αγώνας της ομολογίας-αποτείχισης αλλά και ο αγώνας για την πατρίδα η οποία επίσης κινδυνεύει να καταποντιστεί) .


Νεότερη Ενημέρωση: Το βίντεο με την ομιλία του π.Μωυσή, εδώ.
ΠΡΟΣ ΑΔΙΑΚΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΕΙΧΙ(Σ)ΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΝ 


Μωυσής μοναχός εκ Πρεβέζης 


Σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, 
διάκρισης στους αρχαρίους είναι η ορθή επίγνωση του εαυτού τους. Αυτό απαιτεί καθημερινή επαγρύπνηση, και κόπο καθημερινής μετανοίας, καθώς κάθε μέρα σφάλουμε. Διάκρισης στους μεσαίους είναι η νοερή αίσθησις η οποία διακρίνει μεταξύ φυσικού αγαθού και κακού. Υπάρχει και η διάκριση των τελείων, η οποία μπορεί να διακρίνει τα εσώτερα της ψυχής του ανθρώπου, κατάσταση και γνώση που είχαν οι Άγιοι. Σήμερα έχει σχεδόν εκλείψει.  
Οι παρατηρήσεις και οι κρίσεις των κοσμικών είναι συνήθως αντίθετες προς την πρόνοια του Θεού. Οι παρατηρήσεις και οι κρίσεις διαφόρων μοναχών είναι συνήθως αντίθετες προς την νοερά γνώση που χορηγεί ο Θεός! (Περί δικρίσεως-74, Κλίμαξ). 


Όσοι επιθυμούν να μάθουν το θέλημα του Κυρίου, οφείλουν προηγουμένως να θανατώσουν το δικό τους. Ας εξετάσει ο καθένας μας πόσο έχει εργαστεί πάνω σε αυτό το μαρτύριο, στο οποίο εδώ ο Άγιος αναφέρεται σε μοναχούς. Η εκοπή του θελήματος, νεκρώνει τον παλαιό άνθρωπο και δίνει πρόσφορο έδαφος στο Άγιο Πνεύμα, ώστε να εισέλθει στην ψυχή και να φωτίσει τον νου, να διακρίνει πιο είναι το θέλημα του Θεού σε όλες τις περιστάσεις. 


Σε όλα μας τα έργα, και στα άμεσα και στα απώτερα, ας αναζητούμε την σημασία που έχουν όσο αφορά τον Κύριο. Όλα όσα γίνονται χωρίς ιδιοτέλεια, συμφέρον, σκοπιμότητα, μολυσμό, αυτά προσελκύουν τη χάρη του Θεού ώστε να γίνει Αυτός προπομπός και Οδοδείκτης της ζωής μας. 


Η ευθεία καρδιά είναι απαλλαγμένη από τα πολύπλοκα και πολυειδή πράγματα, και ταξιδεύει ακίνδυνα με το πλοίο της ακακίας. 


Να μη θέλεις να γίνεσαι αυστηρός δικαστής εκείνων οι οποίοι αναπτύσσουν θαυμάσιες διδασκαλίες, βλέποντάς τους κάπως οκνηρούς στην πρακτική. Διότι πολλές φορές την έλλειψη τους στα έργα την αναπληρώνει η ωφέλεια που προξενεί ο λόγος τους. Ασφαλώς δεν τα κατέχουμε όλοι εξίσου όλα. Σε μερικούς ο λόγος υπερτερεί του έργου. Σε άλλους πάλι το δεύτερο υπερέχει του πρώτου. 

Και ας επανέλθουμε στη βάση κάθε καλού και κάθε αρετής όπου είναι η μετάνοια, συνοδοιπορουμένη πάντοτε με την μητέρα της, την αυτομεμψία
Όποιος θρηνεί τον εαυτό του, δεν βλέπει τον θρήνο ή την πτώση ή την επίπληξη του άλλου. 


Η μετάνοια, η πηγή κάθε αγαθού και ανατροπής κάθε κακού, καθώς και στρεβλής πολιτικής εξουσίας, όπως η σημερινή, είναι η μόνη ελπίδα και σιγουριά της επέμβασης του Θεού στο σημερινό Ελληνικό γίγνεσθαι, αλλά και φωτισμού ευάρεστων αποφάσεων σε όλα, σε σχέση με το θέλημα του Θεού. 


Όποιος δεν τηρεί τις άνωθεν προϋποθέσεις, θα είναι πάντοτε στο χώρο των συγχυσμένων, αυτών που κατακρίνουν, αυτών που συκοφαντούν. Αυτών που δεν πρόκειται ποτέ να αγαπήσουν κατά Θεόν, ακόμα και εάν γνωρίζουν όλη τη Βίβλο απ΄έξω, ακόμα και εάν τηρούν πολλές από τις εντολές του Θεού. 


Γιατί μητέρα της διακρίσεως μεταξύ κακού και αγαθού, πραγμάτων, αποφάσεων, καταστάσεων και ανθρώπων, είναι η μετάνοια, η απλότητα, η εν αγωνιώδη αναζήτηση του Θελήματος του Θεού και μόνο, χωρίς προσμίξεις του ιδίου θελήματος. 

Από την μετάνοια προέρχεται η ταπείνωση, αυτή μας οδηγεί στην αγάπη του Θεού και όλης της κτίσεως. Και ως επισφράγισμα χαρίσματος του Αγίου Πνεύματος έρχεται η διάκρισηςΛόγω έλλειψης μετανοίας που απαιτεί πνευματικούς κόπους από τους ως επί το πλείστων φίλαυτους Νεοέλληνες Χριστιανούς, οι Οικουμενιστές περνάνε ανεμπόδιστα και γρήγορα πλέον, κάθε εντεταλμένη διαταγή διάλυσης της Ορθοδοξίας. 


Λόγω έλλειψη μετανοίας παραμένουν στην εξουσία και συνεχίζουν την διάλυση της Ελλάδος όλοι οι αντίχριστοι κυβερνώντες, μηδενός εξαιρουμένου. 


Λόγω έλλειψη μετανοίας (και όχι μόνο) ο υγιής χώρος της Αποτείχισης από την αίρεση του Οικουμενισμού, έχει καταντήσει στάβλος αδιάκριτων ρασοφόρων και πρακτόρων του