" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

9 Ιουνίου: του αγ.Κυρίλλου Αλεξανδρείας. Σήμερα, με την αίρεση του οικουμενισμού, θα μείνουμε αδρανείς παρατηρητές ή θα αντιδράσουμε όπως ο αγ.Κύριλλος, που έκανε πράξη τον ΙΕ' κανόνα της πρωτοδευτέρας συνόδου;

9 Ιουνίου. Τιμούμε την μνήμη του αγ.Κυρίλλου Αλεξανδρείας. 

Ο άγιος Κύριλλος αγωνίστηκε για την υπεράσπιση της ορθοδοξίας εναντίον της αιρέσεως του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νεστορίου,ο οποίος αρνούνταν την θεία φύση του Χριστού και ονόμαζε την Παναγία “Χριστοτόκο” αντί για “Θεοτόκο” (πίστευε ότι η Παναγία γέννησε την ανθρώπινη υπόσταση του Χριστού και όχι την θεϊκή).
Στα συγγράμματά του ,ο αγ.Κύριλλος, εξέφρασε την πίστη της εκκλησίας στην αληθινή σάρκωση του Θεού Λόγου και την τέλεια ένωση της θείας και ανθρώπινης φύσης.

Όταν ο Νεστόριος άρχισε να κηρύττει δημόσια τις αιρετικές του θέσεις, πολλοί λαϊκοί και κληρικοί διέκοψαν την εκκλησιαστική κοινωνία με αυτόν.
Η διακοπή αυτή έγινε προ συνοδικής κρίσεως και καταδίκης του Νεστορίου και είχε σαν αποτέλεσμα την καθαίρεση των κληρικών.Ο αγ.Κύριλλος όχι μόνον δεν αναγνώρισε τις ποινές που επέβαλε ο Νεστόριος αλλά επαίνεσε τους κληρικούς ως ομολογητές της πίστεως και τους προέτρεψε να συνεχίσουν την ακοινωνησία με τον αιρετικό πατριάρχη κρατώντας την πίστη τους
“τοις δε των κληρικών ή λαϊκών δια την ορθήν πίστην κεχωρισμένοις ή καθαιρεθείσι παρ'αυτού ,κοινωνούμεν ημείς,ου την εκείνου κυρούντες άδικον ψήφον,επαινούντες δε μάλλον τους πεπονθότας,κακείνο λεγοντες αυτοίς· ει ονειδίζεσθε εν Κυρίω,μακάριοι,ότι το της δυνάμεως και του Θεού Πνεύμα εις υμάς αναπέπαυται” .Ο αγ.Κύριλλος συγκάλεσε σύνοδο των επισκόπων της Αιγύπτου που συνέταξε έκθεση του χριστολογικού δόγματος,ακολουθούμενη απ'τους δώδεκα αναθεματισμούς των προτάσεων του Νεστορίου.
Στην γ' οικουμενκή σύνοδο που έγινε στην Έφεσο το 431, διακηρύχθηκε η
νομιμότητα του όρου '“Θεοτόκος” και καθαιρέθηκε ο Νεστόριος ο οποίος και εξορίσθηκε στη Λιβύη.

Ο λαός,ευαισθητοποιημένος στα θέματα της πίστεως, υποδέχθηκε θριαμβευτικά τον αγ. Κύριλλο επευφημώντας την αγία Σύνοδο και δοξάζοντας τον Θεό.

Σήμερα, αντιμέτωποι με την αίρεση του οικουμενισμού,
θα μείνουμε αδρανείς παρατηρητές των αλλεπάλληλων προκλήσεων του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως που απαιτεί να εμπεδωθούν οι αποφάσεις της Κρήτης 
ή θα αντιδράσουμε υπακούοντας στις υποδείξεις του αγ.Κυρίλλου έχοντας ως πρότυπο τους λαϊκούς και κληρικούς στην εποχή του αγίου που έκαναν πράξη τον ΙΕ'κανόνα της πρωτοδευτέρας συνόδου;


👍Ορθοδοξία”

15 σχόλια:

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Συγχαρητήρια γι' αὐτήν τήν ἀνάρτησιν! Τά γεγονότα αὐτά εἶναι μέν γνωστά σέ ὅσους ἀσχολοῦνται μέ τά Ἐκκλησιαστικά, ἀλλά ὀλίγοι σήμερον εἶναι πρόθυμοι νά τά μιμηθοῦν. Ἀκόμη καί διαπρεπεῖς Ὀρθόδοξοι θεολόγοι εὐρίσκουν διαφόρους "προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις" προκειμένου νά συνεχίσουν τήν κοινωνίαν των μέ τόν Οἰκουμενισμόν (= ἐφηρμοσμένον Σατανισμόν).

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Παρακαλῶ ἐπιτρέψατέ με νά κάνω μίαν γλωσσικήν παρατήρησιν, ἡ ὁποία ὅμως νομίζω ὅτι εἶναι σημαντική: Ἡ φράσις ὅτι ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας "ἔκανε πρᾶξιν τόν ΙΕ' κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου" σημαίνει ὅτι ὁ χρυσοῦς αὐτός Κανών προϋπῆρχε τῶν γεγονότων μέ τόν Νεστόριον, ἐνῷ, στήν πραγματικότητα, καθιερώθη ὑπό τῆς ΑΒ' Συνόδου τέσσαρας καί πλέον αἰῶνας ἀργότερον (τό 861 μ.Χ.) Αὐτό ἔχει μεγάλην σημασίαν, καί δέν ἐπιτρέπεται νά ὑπάρξῃ σύγχυσις, διότι δείχνει ὅτι ἡ ἀποτείχισις ἀπό τήν αἵρεσιν ΠΡΟ Συνοδικῆς διαγνώσεως δέν καθιερώθη μέ τόν ἐν λόγῳ ἱερόν Κανόνα, ἀλλ' εἶναι ΠΡΟΦΑΝΗΣ ἐντολή τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου. Συνεπῶς, τά περί δῆθεν "δυνητικότητος" τοῦ Κανόνος εἶναι φληναφήματα τῶν συνηγόρων τῶν Οἰκουμενιστῶν, ἤτοι τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, τοῦ π. Θεοκλήτου Διονυσιάτου, τοῦ π. Νικολάου Μανώλη κ.ἄ.

Ανώνυμος είπε...

Παρακαλώ το ιστολόγιο να διαγράψει το προηγούμενο σχόλιο, και να ανεβάσει το παρών.

+ΙΓΖ
Αφιερωμένο στους πρωην συναγωνιστές του π. Μακαρίου

ΤΗΣ Γ’ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΚΑΝΩΝ Δ’
Και ούτος ο παρών κανών παρομοίως με τον ανωτέρω διαλαμβάνει για τους κληρικούς εκείνους οπου ήθελαν αποστατήσει και η κατ’ ιδίαν η και δημοσίως ήθελαν τολμήσει να φρονώσιν η να διδάσκωσι το δόγμα του Νεστορίου και του ομόφρονος Κελεστίου, λέγων ότι εκρίθη δίκαιον από την αγίαν Σύνοδον, να είναι οι τοιούτοι από τον βαθμόν τους καθηρημένοι.
ΚΑΝΩΝ Ζ’
…Εκείνοι δε όπου τολμήσουν η να συνθέσουν άλλο σύμβολο της πίστεως, η να πραβάλλουσιν αυτό εις το φανερόν, και να προσφέρουν εις τους Ελλήνων και Ιουδαίων και αιρετικών επιστρέφοντας προς την της αληθείας επίγνωσιν, οι τοιούτοι ει μεν επίσκοποι ώσι, και κληρικοί, να είναι της επισκοπής και του κλήρου απόβλητοι, ει δε λαικοί, να αναθεματίζονται. Παρομοίως δε και όσοι φανερωθούν πως φρονούν καθ’ αυτούς η διδάσκουν τους άλλους τα μιαρά και αιρετικά περί της ενανθρωπήσεως του μονογενούς Υιού του Θεού του Νεστορίου δόγματα, τα περιεχόμενα εις την υπ’ αυτού μεν συντεθείσαν έκθεσιν πίστεως, κομισθείσαν δε εις την Σύνοδον ταύτην από τον Πρεσβύτερον Χαρίσιον και ούτοι λέγω, ει μεν επίσκοποι ώσι και κληρικοί, να είναι καθηρημένοι, και της επισκοπής και του κλήρου απόβλητοι, ει δε λαικοί να αναθεματίζονται, ως προείπωμεν.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Αυτός που συνθέτει άλλο σύμβολο της πίστεως είναι καθηρημένος.
Αυτός που καταργεί «το εν Βάπτισμα» αναγνωρίζοντας τα βαπτίσματα όλων των αιρετικών τι είναι;; [ 1993 Balamand – 2016 Κολυμπάρι ]
Αυτός που διδάσκει το δόγμα του Νεστορίου είναι καθηρημένος.
Αυτός που διδάσκει ότι οι Μονοφυσίτες, είναι ορθόδοξη αδελφή εκκλησία, όπως και όλες οι χριστιανικές αιρέσεις είναι εκκλησίες τι είναι; [1991 Σαμπεζύ - 2016 Κολυμπάρι ]
Αυτός που διδάσκει το δόγμα του Νεστορίου είναι καθηρημένος.
Αυτός που θεσμοθέτησε το ΠΣΕ ως σωτηριολογικό οργανισμό στην Εκκλησία τι είναι;
Από πότε είμαι υποχρεωμένος να μου επικυρώσει η επόμενη Πανορθόδοξη την άπαξ’ παραδοθείσα πίστι, και τα διαπιστευμένα δόγματα της Εκκλησίας;
Τότε να περιμένω να μου επικυρώσει και το ευαγγέλιο.
Επιτρέπεται να διδάσκει η ορθόδοξη Εκκλησία ότι δεν έχει ολόκληρη την αλήθεια, αλλά αυτή βρίσκεται συνολικά στις θρησκείες - δαιμονολατρίες όλων των μελών του ΠΣΕ…
Και αυτή η «εκκλησιολογία» δεν στοιχειοθετεί Βλασφημία του αγίου Πνεύματος, και apriori ανάθεμα και καθαίρεση;;

Ο Πατριάρχης και ο αρχιεπίσκοπος που τελούν δημόσια μνημόσυνα στους Μουσουλμάνους τι είναι ορθόδοξοι η σατανάδες;;
Αυτοί που αναγνωρίζουν Ιεροσύνη σε επισκοπίνες Προτεστάντισες [και δογματικά Λεσβίες] τι είναι;; Συν τοις άλλοις είναι και εικονομάχοι με έτερο ανάθεμα στο κεφάλι τους.
Αυτοί που αναγνωρίζουν Ιεροσύνη σε ανίερους Παπικούς Αγγλικανούς [ και δογματικά Σοδομίτες] τι είναι;; κ.ο.κ.
Τι δεν γνωρίζει η Εκκλησία από τα ανωτέρω και θα πρέπει να μας γνωστοποιήσει και επικυρώσει η επόμενη Πανορθόδοξη;
Ειναι Αναθεματισμένοι ΗΔΗ απο τις αποφάσεις των 7 οικουμενικών συνόδων, διότι Ανέτρεψαν την παραδοθείσα πίστι και τις Βασικές αλήθειες [ δόγματα] της ορθοδόξου Εκκλησίας.
Συνεπώς ισχύει ο παραπάνω κανόνας της Γ’ Οικουμενικής ο οποίος αναθεματίζει καθαιρεί και ακυρώνει τα μυστήρια αυτών που θα συνταχθούν με την αίρεση Νεστορίου.
….ενώ στην κρατουσα «εκκλησία» που συντάσσονται με όλες τις αιρέσεις του κόσμου, και με όλες τις δαιμονολατρίες ΠΣΕ εξακολουθούν να έχουν έγκυρα μυστήρια…. [ σκωπτικό το σχόλιο ]

Τα αυτονόητα που θεσμοθέτησαν οι Θεοφόροι Πατέρες της Εκκλησίας σήμερα έγιναν Δυσνόητα και Δυσπρόσιτα.

Ανώνυμος είπε...

Ο άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας παρά το ότι επαινούσε όσους διέκοψαν άμεσα την κοινωνία με τον αιρετικό πατριάρχη Νεστόριο -που δημιούργησε την χριστολογική αίρεση του Μονοφυσιτισμού- αυτός δεν έκανε το ίδιο, μέχρι την σύγκληση Συνόδου.

Ανώνυμος είπε...

απαντιση στο επιχειρημα οτι δεν αναγνωριζουμε τους παλαιοημερολογητες γιατι δεν δεχωντε το αγιο Παισιο και αλλους ειναι ο Αγιος Κυριλος ο Αγιος Κυριλος που εκανε μεγαλον αγωνα εναντιον των αιρετικων δεν δεχωνταν απο αγνια τον ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ τον ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ γιατι ειχε παρασυρθει απο τον θειο του τον θεοφιλο πουηταν πολεμιος και καθηρεσε τον Ιερο Χρυσοστομο και μετα θανατον δεν αναγνωριζε τον Χρυσοστομο και του εμφανειστηκε η ιδια η ΠΑΝΑΓΙΑ και τον διαβεβαιωσε για την αγιοτητα του ιερου χρυσοστομου γιατι την υπερασπησε την Παναγια ο Αγιος Κυριλος οποτε δεν ας τα αφησουμε αυτα και να κοιταξουμε να ενωθουμε και οι του νεου δεν δεχωντε καπιους Αγιους του παλαιου τι μα αυτο; ετσι επιτρεπει ο Θεος γινωντε αυτα αλεξιος κ

Mαρίνος Ριτσούδης είπε...

Αναφέρεται καί στον Βίο του Αγίου Υπατίου. Άγιος Υπάτιος, Βίος, 32, Ανθη σ. 91-94. Ὅταν άρχισε νά κηρύττει αιρετικά ο Νεστόριος, ο Αγ. Υπάτιος διέγραψε από τά δίπτυχα τό όνομά του, νά μήν αναφέρεται στήν Προσκομιδή: «εγώ από τότε, πού έμαθα, ότι μιλά άσχημα γιά τόν Κύριό μου, παύω τήν επικοινωνία μαζί του καί ούε αναφέρω τό όνομά του· δέν είναι πιά Επίσκοπος»!
Είναι και μία απάντηση γιά όσους περιμένουν τη Συνοδική καταδίκη τών Οικουμενιστών...

Ανώνυμος είπε...

Καλά και σοφά όλα αυτά που λέτε αδελφοί μου! Αλλά κανένας, δεν μπορεί; ή δεν θέλει; να μας πει, τι τελικά, πρέπει να κάνει κλήρος και λαός, μ'αυτό το ζήτημα του καταραμένου οικουμενισμού. Μόνο αναφορές και διευκρινίσεις δεν αρκούν...Το να κατηγορούμε συνεχώς την παναίρεση του οικουμενισμού -δε λέω είναι μια κάποια ηθική ικανοποίηση,είναι και μια ομολογία θα έλεγε κανείς-αλλά από ΄κει και πέρα πρέπει να ειπωθούν και κάποιοι τρόποι αντιμετώπισής του, λίγο πιο δυναμικοί. Ας μη γελιόμαστε δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συγκροτηθεί Σύνοδος από Αρχιερείς ( αφού είναι όλοι τους οικουμενιστές και ¨φόλα¨κιόλας)για να καταδικαστεί- ποιος; -ο οικουμενισμός;;;Είναι δυνατόν να καταδικάσουν τους εαυτούς τους;Έτσι πιστεύω.

Ανώνυμος είπε...

Προς ΙΓΖ: Έσπευσες να πανηγυρίσεις που ο μοναχός Μακάριος λέει άκυρα τα μυστήρια των οικουμενιστών και να δηλώσεις ότι θα τον μνημονεύεις στα δίπτυχά σου. Θέλω να δω τώρα που βγαίνει και γράφει στο facebook ότι οι ΓΟΧ είναι εκτός Εκκλησίας και έχουν άκυρα μυστήρια, τί θα κάνεις!!!

Ανώνυμος είπε...

+ΙΓΖ

Ευχαριστώ για την ενημέρωση.
Μόλις ακυρώθηκε το μνημόσυνο του Μοναχού στα δίπτυχα.

Και κατι ακόμα,
Δεν πανηγυρίσαμε όπως γράφεις, αλλά συμπαρασταθήκαμε σε μια ψυχή που την έκαναν πέρα οι δήθεν συναγωνιστές.

Αν μπορείς στείλε αυτη την δήλωση στον παιδαγωγό, και θα μου την στείλει
ευχαριστώ και πάλι για την ενημέρωση

Ανώνυμος είπε...

4.24
άλλοι πανηγύρισαν, λες και γλύτωσαν απο τον μεγαλύτερο αιρετικό

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Προσέξτε λίγο την αξιοπιστία σε ότι διαδίδεται μέσω "ιντερνετ".

Ρωτήσαμε σήμερα τον π.Μακάριο, αν ισχύει ότι διέκοψαν κοινωνία μαζί του οι υπόλοιποι αγιορείτες. Δεν είχε καμία απολύτως τέτοια ενημέρωση.
Κι όμως, ένα ιστολόγιο "αποτειχισμένων" το διέδιδε.

Ας προσέχουμε λοιπόν στο τι διαδίδουμε και στο τι θεωρούμε ως είδηση. Καμιά φορά διαπιστώνουμε ότι κάποιοι παίζουν το "σπασμένο τηλέφωνο". Άλλο που δεν θέλουν και οι οικουμενιστές και γράφουν εσκεμμένα σχόλια γεμάτα χολή για να οξύνουν τις αντιπαραθέσεις ενώ σε κάποιες περιπτώσεις στέλνουν και αντίστοιχα σικέ εμαιλ.

Παρακαλούμε πολύ όλους τους ιστογράφους να ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ τι αναμεταδίδουν.

Ανώνυμος είπε...

επικοινωνείστε με τους Πατέρες της Καψάλας
Αλύπιο - Επιφάνειο
απο εκει θα μάθετε σίγουρα

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο μεταμεσονύχτιος σχολιαστής αλλά σήμερα (Κυριακή πρωί) επικοινωνήσαμε με τον π.Επιφάνειο, Μας είπε ότι ΟΥΔΕΠΟΤΕ έκανε οποιαδήποτε τέτοια δήλωση ή σχόλιο ή επικοινωνία ή είπε οτιδήποτε τέτοιο σε οποιονδήποτε.

Εξέφρασε την θλίψη του γιατί κάποιοι χρησιμοποιούν ονόματα αγιορειτών και διαδίδουν φήμες στο διαδίκτυο και προκαλούν προβλήματα χωρίς καν να γνωρίζει καν ποιοι είναι αυτοί.

Στο θέμα και στις προβοκάτσιες που έχουμε διαπιστώσει ως ιστολόγιο (από ύποπτα σχόλια και εμαιλ) τις τελευταίες ημέρες, θα αναφερθούμε σε νεότερη ανάρτηση μας.

Ανώνυμος είπε...

+ΙΓΖ
Προς 10 Ιουνιου 4.24
Κατόπιν συνεννοήσεως με φίλο Ιερομόναχο ΓΟΧ, ο Μοναχός Μακάριος θα μνημονεύεται από εμας, επειδή έχει καθαρή πίστι και αυτό είναι αρκετό προς ώρας. Αν δέχεται τους ΓΟΧ η όχι αυτό δεν είναι της παρούσης
Είμαστε σίγουροι ότι θα τον βρεί τον δρόμο του
Παρακαλώ, όποιος έχει επαφή μαζί του, να τον ενημερώσει.

Ανώνυμος είπε...

εγραψα το σχόλιο που σας ειπα να ρωτησετε τους Πατέρες στην Καψάλα για να μάθουμε την αλήθεια
χαίρομαι για την απάντηση
λυπάμαι για το ιστολόγιο που ανακοίνωσε αυτη την είδηση χωρις να γραψει ποιος τον βεβαίωσε γι αυτο που εγραψε

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.


Από σήμερα 2/10/2018, έχουμε προσωρινά διακόψει την δημοσίευση σχολίων στο ιστολόγιο μας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.