" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Ανοιχτή επιστολή. Προς : Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Εμμανουήλ

Ανοιχτή επιστολή.

Προς :
Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Εμμανουήλ

Αποστολέας:
Παναγιώτου Παναγιώτης, μηχανολόγος,Χαλκίδα


Λαμβάνω το θάρρος έστω και καθυστερημένα να σας αποστείλω αυτή την επιστολή για να σας εκφράσω τον πόνο και την αγωνία μου για την κατάσταση που επικρατεί στην Εκκλησία μας.Αφορμή για να στείλω αυτή την ηλεκτρονική επιστολή στο δικό σας πρόσωπο στάθηκε ένα περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα στην Μητρόπολή σας τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους.
Συγκεκριμένα,στις 17 Ιανουαρίου 2016, Αγγλικανοί,Παπικοί,Ορθόδοξοι κληρικοί και προτεστάντες συγκεντρώθηκαν στον ναό του Sainte-Foy-la-Grande για την Εβδομάδα Προσευχής για τη Χριστιανική Ενότητα.

Κατά την συγκέντρωση αυτή,κληρικοί και λαϊκοί,ορθόδοξοι και αιρετικοί,συμπροσευχήθηκαν εντός του ναού και μάλιστα ακολούθησε και κάποιου είδους ''μετάληψη'' όλων των συμμετεχόντων από έναν άρτο,τον οποίο ''ευλόγησαν'' οι παρευρισκόμενοι Ορθόδοξοι κληρικοί π Philippe Dautais και π Francis Linglet με την συμμετοχή των αντίστοιχων ''συναδέλφων'' τους από τα άλλα δόγματα που συμμετείχαν στην τελούμενη ''λειτουργία''.

Πραγματικά συγκλονισμένος από το μέγεθος της βλασφήμου αυτής τακτικής των Οικουμενιστών,θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τους Ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας μας,οι οποίοι ρυθμίζουν τις σχέσεις των Ορθοδόξων με τους αιρετικούς και να σας καλέσω ως ελάχιστο μέλος της Εκκλησίας μεν,αλλά με πόνο και ενδιαφέρον για τους εντός Εκκλησίας πεπλανημένους αδελφούς,εάν μεν το περιστατικό είναι ψευδές,να βγείτε δημόσια και να το δηλώσετε,εάν δε το περιστατικό είναι αληθές,να καθαιρέσετε τους δυο κληρικούς και να αφορίσετε όσους Ορθοδόξους λαϊκούς συμμετείχαν,προς εφαρμογή των Ιερών Κανόνων και προς παιδαγωγία των λοιπών μελών της Εκκλησίας μας. 

Οι Ιεροί Κανόνες της Εκκλησίας μας,οι οποίοι αφορούν στο συγκεκριμένο περιστατικό και στα παρόμοια που συμβαίνουν κατά κόρον από τους αιρετικούς Οικουμενιστές (στους οποίους από ότι φαίνεται ανήκουν και οι δυο κληρικοί),είναι οι κάτωθι 1 :

1) Κανών Ι” των Αγ. Αποστόλων: «Ει τις ακοινωνήτω, καν εν οίκω συνεύξηται, ούτος αφοριζέσθω»

2)Κανών ΙΑ΄ των Αγ. Αποστόλων: «Ει τις καθηρημένω, κληρικός ων, κληρικώ συνεύξηται, καθαιρείσθω και αυτός».

3)Κανών ΜΕ” των Αγ. Αποστόλων: «Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος αιρετικοίς συνευξάμενος, μόνον, αφοριζέσθω, ει δε επέτρεψεν αυτοίς, ως Κληρικοίς ενεργήσαί τι, καθαιρείσθω».

4)Κανών ΞΔ” των Αγ. Αποστόλων: «Ει τις Κληρικός, ή Λαϊκός εισέλθοι εις συναγωγήν Ιουδαίων, ή αιρετικών προσεύξασθαι, και καθαιρείσθω, και
αφοριζέσθω».

5)Κανών ΟΑ” των Αγ. Αποστόλων: «Ει τις Χριστιανός έλαιον απενέγκοι εις ιερόν εθνών, ή εις συναγωγήν Ιουδαίων εν ταις εορταίς αυτών, ή λύχνους άπτοι, αφοριζέσθω».

6)Κανών ΣΤ” της εν Λαοδικεία Τοπικής Συνόδου: «Περί του, μη συγχωρείν τοις αιρετικοίς εισιέναι εις τον οίκον του Θεού, επιμένοντας τη αιρέσει».

7)Κανών Θ” της εν Λαοδικεία Τοπικής Συνόδου: «Περί του, μη συγχωρείν εις τα κοιμητήρια, ή εις τα λεγόμενα μαρτύρια πάντων των αιρετικών απιέναι τους της Εκκλησίας, ευχής ή θεραπείας ένεκα, αλλά τους τοιούτους, εάν ώσι πιστοί, ακοινωνήτους γίνεσθαι μέχρι τινός, μετανοούντας δε, και εξομολογουμένους εσφάλθαι, παραδέχεσθαι».

8)Κανών ΛΒ” της εν Λαοδικεία Τοπικής Συνόδου: «Ότι ου δεί αιρετικών ευλογίας λαμβάνειν, αίτινές εισιν αλογίαι μάλλον, ή ευλογίαι».

9)Κανών ΛΓ” της εν Λαοδικεία Τοπικής Συνόδου: «Ότι ου δεί αιρετικοίς ή σχισματικοίς συνεύχεσθαι».

10)ΛΔ” της εν Λαοδικεία Συνόδου. «Ότι ου δεί πάντα χριστιανόν εγκαταλείπειν μάρτυρας Χριστού και απιέναι προς τους ψευδομάρτυρας, τουτέστιν αιρετικών, ή αυτούς προς τους προειρημένους αιρετικούς γενομένους· Ούτοι γαρ αλλότριοι του Θεού τυγχάνουσιν. Έστωσαν ουν ανάθεμα οι απερχόμενοι προς αυτούς».

11)Κανών ΛΖ” της εν Λαοδικεία Τοπικής Συνόδου: «Ότι ου δεί παρά των Ιουδαίων ή αιρετικών τα πεμπόμενα εορταστικά λαμβάνειν, μηδέ συνεορτάζειν αυτοίς».

12)Κανών Θ” του Τιμοθέου Αλεξανδρείας: «Ερώτησις. Ει οφείλει Κληρικός εύχεσθαι, παρόντων Αρειανών, ή άλλων αιρετικών; ή ουδέν αυτόν βλάπτει, οπόταν αυτός ποιή την ευχήν, ήγουν την προσφοράν; Απόκρισις. Εν τη θεία αναφορά ο Διάκονος προσφωνεί προ του ασπασμού. «Οι ακοινώνητοι περιπατήσατε.» Ουκ οφείλουσιν ουν παρείναι, ει μη αν επαγγέλλωνται μετανοείν και εκφεύγειν την αίρεσιν».

Στους πιο πάνω κανόνες θα πρέπει να προστεθούν και οι:


13) Κανών β’ της εν Αντιοχεία Συνόδου: «Πάντας τους εισιόντας εις την Εκκλησίαν και των ιερών Γραφών ακούοντας, μη κοινωνούντας δε ευχής άμα τω λαώ ή αποστρεφομένους την αγίαν μετάληψιν της ευχαριστίας κατά τινα αταξίαν, τούτους αποβλήτους γίνεσθαι της Εκκλησίας, έως αν εξομολογησάμενοι και δείξαντες καρπούς μετανοίας και παρακαλέσαντες τυχείν δυνηθώσι συγγνώμης, μη εξείναι δε κοινωνείν τοις ακοινωνήτοις, μηδέ κατ” οίκους συνελθόντας συνεύχεσθαι τοις μη τη εκκλησία συνευχομένοις, μηδέ μη συναγομένοις. Ει δε φανείη τις των επισκόπων, ή πρεσβυτέρων, ή διακόνων, ή τις του κανόνος τοις ακοινωνήτοις κοινωνών, και τούτον ακοινώνητον είναι, ως αν συγχέοντα τον κανόνα της Εκκλησίας».


14)Κανών Α” της Δ” Οικουμενικής Συνόδου, (επικυρώνει τους Κανόνες των εν Λαοδικεία και Αντιοχεία Τοπικών Συνόδων και του Αγ. Τιμοθέου Αλεξανδρείας)

15)Κανών Β” της ΣΤ” Οικουμενικής Συνόδου, (επικυρώνει τους Αποστολικούς Κανόνες, τους κανόνες των εν Λαοδικεία και Αντιοχεία Τοπικών Συνόδων και του Αγ. Τιμοθέου Αλεξανδρείας).

16)Κανών Α” της Ζ” Οικουμενικής Συνόδου (επικυρώνει τους Αποστολικούς Κανόνες, τους κανόνες των εν Λαοδικεία και Αντιοχεία Τοπικών Συνόδων και του Αγ. Τιμοθέου Αλεξανδρείας).
1Υποσημείωση: Η εκλογή των Ιερών Κανόνων έγινε με βάση το βιβλίο ''Ου δεί αιρετικοίς ή σχισματικοίς συνεύχεσθαι'',του π Αναστασίου Γκοτσόπουλου.Οι φωτογραφίες από την συμπροσευχή των Οικουμενιστών βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο:


Dans le cadre de la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens de 2016, les communautés anglicane, catholique, orthodoxe et protestante du pays Foyen se sont réunies en l'église de Sainte-Foy-la-Grande pour une célébration œcuménique sur le thème de l'année : "Appelés à proclamer les hauts faits de Dieu"Σχόλιο:
Η όλη επιστολή βασίστηκε σε σχόλια που ανταλλάξαμε με τον συγγραφέα της επιστολής, σε ανάρτηση του pentapostagma.gr, εδώ.
Εκεί αποκαλύψαμε και τα ονόματα των συμμετεχόντων "ορθοδόξων" ιερωμένων.
Ιστολόγιο Ομάδας Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"

3 σχόλια:

Απόστολο είπε...

Καλά είναι αυτά να προβάλλονται αλλά για τους άλλους. Ο Γαλλίας και οι λοιποί ούτε που τα λαμβάνουν υπόψη. Η κατάστασή τους φαίνεται ως μη αναστρέψιμη.

GeorGRE είπε...

Ακριβώς Απόστολε.
Η κατάσταση τους είναι μη αναστρέψιμη διότι δεν θέλουν
ούτε νιώθουν ότι πρέπει να
αλλάξει κάτι. Μάλιστα νομίζουν ότι
ο οικουμενισμός είναι εκδήλωση αγάπης και αλληλεγγύης. Βρίσκονται... αλλού.

Απόστολο είπε...

Ναι. Η βάση είναι η πίστις εν αληθεία. Μετά είναι οι αρετές, ύστερα τα μυστήρια και το επιστέγασμα η αγάπη που καταλήγει με τον φωτισμό ανιδιοτελής. Αυτοί αρχίζουν να κτίζουν από τη στέγη, στον αέρα δηλαδή.

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.