" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Που καταντήσαμε! : Ο ηγούμενος της Σιμωνόπετρας Ελισσαίος, ΔΕΝ βλέπει αίρεση, εκθειάζει τον οικουμενιστή Βαρθολομαίο και τον επαινεί για την ψευδοΣύνοδο της Κρήτης !!

Σχόλιο:
Έχοντας ζήσει τις πιο όμορφες πνευματικές μας στιγμές στο Άγιο Όρος, ο ιδανικός προορισμός πνευματικής τόνωσης στα φοιτητικά μας χρόνια, θλιβόμαστε αφάνταστα με τις εικόνες ντροπής των τελευταίων ετών.

Δεν θέλει πολύ να καβαλήσεις το καλάμι και από το πνευματικό ύψος, να πέσεις κάτω.


Ειδικά μετά την ψευδοσύνοδο στην Κρήτη, αρκετοί, αντί για το αγγελικό σχήμα που φέρουν, μετατράπηκαν σε δαίμονες (διώξεις μοναχών που διέκοψαν την μνημόνευση του οικουμενιστή Βαρθολομαίου με απίστευτο μένος).Η 24ωρη μνημόνευση στις ακολουθίες έχει ως  αποτέλεσμα αναισθησία και απονέκρωση έναντι της αίρεσης.

Ομάδα εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"


Οἱ Ἡγούμενοι τοῦ Ἁγίου Ὄρους δὲν παύουν να σκανδαλίζουν τὸ λαὸ καὶ νὰ ἀποδεικνύουν ὡς ἀληθινὸ τὸν “προφητικὸ” λόγο τοῦ ἀείμνηστου Ἰωάννη Κορναράκη, ὅτι κατάντησαν τὸ «Περιβόλι τῆς Παναγίας ἀποσαθρωμένο ὀπωροφυλάκιο τῆς Ὀρθοδοξίας»!

Πρόσφατα, «την Κυριακή των Μυροφόρων κατά την Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία», ὁμίλησε ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Σίμωνος Πέτρας Ἐλισσαῖος. 


Τὸ ὅτι ἀποδέχτηκε νὰ παραστεῖ σ’ αὐτὴν τὴν Θ. Λειτουργία, ἀσφαλῶς καὶ δείχνει τὴν συμφωνία του μὲ τὰ αἱρετικὰ φρονήματα τοῦ παναιρετικοῦ Πατριάρχη.
Ὅμως δὲν ἔμεινε μόνο σ’ αὐτό, τὸ ὁποῖο -ἔστω γιὰ τὰ μάτια τοῦ κόσμου- θὰ μποροῦσε νὰ δικαιολογήσει ὅτι προσκλήθηκε καὶ “ἀναγκάστηκε” νὰ ὁμιλήσει! 
Ἀλλὰ στὴν ὁμιλία του ἐκθείασε πολυτρόπως τὸν Αἱρεσιάρχη τοῦ Φαναρίου (δηλ. τὸν «ἀδελφὸ» τοῦ Πάπα Φραγκίσκου καὶ τοῦ Κόπτη Πάπα καὶ Πατριάρχη Ταγουάρδο, τὸν κακόδοξο διδάσκαλο περὶ πολλῶν Ἐκκλησιῶν καὶ Βαπτισμάτων κ.λπ.).

Παραθέτουμε ὅσα ὑμνητικὰ τοῦ προσώπου τοῦ πατριάρχη Βαρθολομαίου εἶπε ὁ Ἡγούμενος Ἐλισαῖος, στὴ συνέχεια ὅλη τὴν ὁμιλία του 
καὶ στὸ τέλος ἐπαναδημοσιεύουμε τὸ ἄρθρο τοῦ ἀείμνηστου Κορναράκη.


Θυμίζουμε ενδεικτικά 3 παλαιότερες αναρτήσεις (πολύ παράξενες ως συμπτώσεις):

1. Οικουμενιστική υποδοχή Ιερών Λειψάνων της Σιμωνόπετρας στην Πολωνία (Φωτό & Βίντεο)  (πηγή)


βίντεο:


2. Παραποίησις τοῦ Ἁγίου Παϊσίου καί παραπλάνησις τῶν πιστῶν από γνωστό μοναχό της Σιμωνόπετρας  (πηγή)


3. Βιντεοσκόπηση ΕΝΤΟΣ του ναού και κατά τη διάρκεια Θείας λειτουργίας, κατά την υποδοχή πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στην Σιμωνόπετρα

Προεκλογική επίσκεψη του πρωθυπουργού Σαμαρά στο Άγιο Όρος, όπου "έψαλλε το πάτερ ημών". Τον υποδέχθηκε σύσσωμη η Ιερά Κοινότητα (όλοι οι ηγούμενοι). Η φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση, εντός ναού, στην Σιμωνόπετρα. (πηγή)Η ομιλία του ηγουμένου της Σιμωνόπετρας Ελισαίου:
(όπως βλέπετε "κοκκίνισε" από "μαργαριτάρια"! 
Μακάρι να κοκκίνιζαν και οι σιμωνοπετρίτες από ντροπή)

Μεγάλην τιμήν καί εὐλογίαν περιποιήσασθε εἰς τήν ἐμήν ἐλαχιστότητα, Παναγιώτατε πάτερ καί προσκυνητέ ἡμῶν Δέσποτα Οἰκουμενικέ, νά παρίσταμαι ἐνώπιον ὑμῶν, συμμέτοχος καί συγκοινωνός τῆς Ἱερᾶς ταύτης πανηγύρεως… Ἐσκέφθημεν ὅτι ἡ εὐλογία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (Βαρθολομαίου), αἰσθητοποεῖ τήν ἄρρηκτον ἑνότητα τοῦ Σεπτοῦ Κέντρου, τοῦ Φαναρίου, καί τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Καί ἰδού βλέπομεν μετά συγκινήσεως τόν πολύπλευρον καί πολύπλαγκτον ἀγῶνα του ἐκ τοῦ σύνεγγυς… συγκινούμεθα καί κλίνομεν γόνυ βαθυτάτου σεβασμοῦ καί υἱϊκῆς ἁγιοπρεποῦς ἀγάπης τῇ Ὑμετέρᾳ Σεπτῇ Κεφαλῇ…


Ὁρόσημον ὑπῆρξε πρό ἔτους καί ἡ συμπλήρωσις εἰκοσιπέντε ἐτῶν ἀγωνιστικῆς καί πολυκάρπου πατριαρχείας εἰς τό πηδάλιον τοῦ Πρώτου Θρόνου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχου μας. Κατ’ αὐτήν ὁ ἴδιος, ζωσθείς τό λέντιον χάριν τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν ἀνθρώπων, μετέδωσεν ἕνα ἄλλον τρόπον ὑπάρξεως καί ζωῆς, τόν τρόπον νά μάθωμεν ὅλοι μας νά θυσιαζώμεθα…
Πέντε συναπταί πενταετίαι πατριαρχείας· ἑκάστη δύναται νά λάβῃ τό ἰδικόν της χαρακτηριστικόν ἐπίγραμμα καί ὅλαι ὁμοῦ διασφαλίζουν, ἀνά τόν κόσμον, τήν ἑνιαίαν φωνήν τῆς Ἐκκλησίας καί ἐκφράζουν τόν τεράστιον ἀγῶνα διά τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας μέ ἀποκορύφωμα τήν ὑπέρβασιν τῶν ἀνθρωπίνων ἀτελειῶν καί διά συνεργίας οὐρανοῦ καί γῆς τήν ἐπίτευξιν τῆς συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῶν Ὀρθοδόξων
Ἡ πολύτιμος προσφορά ὅμως δέν περιορίζεται, ἀλλά συνεχίζεται καί μετά τήν εἰκοσιπενταετίαν καί ἐπεκτείνεται ἀνά τήν οἰκουμένην καί γίνεται κεφάλαιον ἐλπίδος καί φωτός τοῖς πᾶσι. Ἀσπαζόμεθα τούς κόπους Ὑμῶν καί ἐκζητοῦμεν τάς εὐχάς, μέ τήν παράκλησιν ἀκολούθως νά εὐλογήσετε, Παναγιώτατε…
Εἰς αὐτήν τήν ἀνηφορικήν καθημερινήν πορείαν καί τόν μαρτυρικόν ἀγῶνα τῆς μιμήσεως τῶν ἁγίων, ἔχομεν ἀνάγκην τῆς πνευματικῆς ἀρωγῆς καί ἐπινεύσεως τοῦ σεπτοῦ προκαθημένου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ.κ. Βαρθολομαίου, ἔχομεν ἀνάγκην τοῦ φωτός ἐκ τοῦ Φαναρίου,
Εὐχαριστοῦντες καί αὖθις, ἐλαχίστως ἀντιδωροῦμεν …ὑπέρ τῆς ἐξ ὕψους δυνάμεως, πρός καρποφόρον συνέχισιν τῆς διακονίας τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας.
(ολόκληρη η ομιλία εδώ).Το Περιβόλι της Παναγίας αποσαθρωμένο οπωροφυλάκιο Ορθοδοξίας

Ἰωαννη Κορναράκη
Ομοτιμου Καθηγητου της Θεολογικης Σχολης

«Ο Θεός ήλθοσαν έθνη εις την κληρονομίαν σου, εμίαναν τον ναόν τον άγιόν σου, 
έθεντο Ιερουσαλήμ ως οπωροφυλάκιον» (Ψαλμ. 78, 1)


Η επέλαση της παπικής αιρέσεως, τον Νοέμβριο του 2006, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, μετέβαλε το Άγιο Όρος ή μάλλον την πνευματική του ηγεσία, τους ηγουμένους των είκοσι Ι. Μονών του, σε εγκαταλελειμμένο και έρημο οπωροφυλάκιο Ορθοδοξίας!

Ο λαός του Θεού, το πλήρωμα της Εκκλησίας, ανέμενε την άμεση, δυναμική παρέμβαση του Αγίου Όρους στα διαδραματισθέντα στο Φανάρι, με την επίσκεψη-συλλειτουργία του Πάπα, ως αυτονόητη παρουσία ορθόδοξης αντιδράσεως και μαρτυρίας, όπως ακριβώς συνέβη στο παρελθόν επί Πατριάρχου Αθηναγόρα, με την άρση των αναθεμάτων, όταν σύσσωμο το Άγιο Όρος, η πνευματική του ηγεσία, διέκοψε τη μνημόνευση του ονόματός του!

Αλλά η πνευματική ηγεσία του Αγίου Όρους των ημερών μας, δεν έπραξε το ίδιο!
Δεν
διετράνωσε μαχητικά την ορθόδοξη μαρτυρία με το γνωστό κύρος του αγιορείτικου λόγου, ως διορθωτική παρέμβαση στις αυθαίρετες και κραυγαλέες πατριαρχικές παραβιάσεις των ι. Κανόνων της Εκκλησίας.

Αντίθετα επιβράβευσε τις πατριαρχικές αυτές αντορθόδοξες ενέργειες με τη διακήρυξη της ευλαβείας της στο πρόσωπο του κ. Βαρθολομαίου!
Έτσι οι φύλακες της Ορθόδοξης Παράδοσεως, οι πυλωροί της προστασίας και διασφαλίσεως του κύρους των Ι. Κανόνων της Εκκλησίας, εγκατέλειψαν τη θέση τους!
Αρνήθηκαν τον εαυτό τους.
Άφησαν ξέφραγο και απροστάτευτο τον αμπελώνα του Κυρίου και συσχηματίσθηκαν με τον νυν αιώνα του οικουμενισμού, του κακόδοξου χριστιανικού συγκρητισμού.
Ευθυγραμμίσθηκαν με τους νεοεποχίτικους νόες κληρικών και λαϊκών θεολόγων, αρνητών της αληθείας της Μίας, Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού, της Εκκλησίας των ι. Αποστολικών και Συνοδικών Κανόνων, της Πατερικής Παραδόσεως!


Η στάση αυτή της πνευματικής ηγεσίας του Αγίου Όρους αποστερεί σήμερα από την Ορθόδοξη Εκκλησία το φρουρό και φύλακα των παραδεδομένων αληθειών της πίστεως και της διδασκαλίας της.
Σήμερα έπαυσε να είναι το Άγιο Όρος εγγύηση και στήριξη Ορθοδοξίας, έπαλξη παρατάξεως μαρτύρων και ομολογητών Ορθοδοξίας.
Σήμερα το Άγιο Όρος, μοιάζει με αποσαθρωμένο από τον οικουμενισμό και την αίρεση οπωροφυλάκιο, μνημείο πλέον αγιορειτικής εγκαταλείψεως του περιβολιού της Παναγίας!


Το θλιβερό αυτό γεγονός συμβαίνει σήμερα, σε ώρα και στιγμή προχωρημένης αποδυναμώσεως της Ορθοδοξίας από ζωτικές και άγρυπνες δυνάμεις μαρτυρίας και ομολογίας, δεδομένου ότι, σήμερα, επίσκοποι και αρχιεπίσκοποι και
Πατριάρχες αλλά και κληρικοί και λαϊκοί θεολόγοι, μεταποιούμενοι αλαζονικώς σε τάξη εκκλησιαστικής οικουμενικής συνόδου, αποφθέγγονται άρρητα ρήματα κακοδοξίας, «επ’ αγαθώ» της Ορθοδοξίας!
Αιρετικές χριστιανικές κοινότητες αναγνωρίζονται σήμερα ως εκκλησίες, συλλειτουργίες με τους πάσης φύσεως αιρετικούς και συμπροσευχές βαπτίζονται ως αγαπητικές σχέσεις και κάθε ορθόδοξη αλήθεια παραπέμπεται στον κάλαθο του οικουμενισμού, για επανερμηνεία με τα νέα δεδομένα της μετανεωτερικότητας, η οποία απαιτεί τον επαναπροσδιορισμό των πάντων στη θεολογία και γενικώς στη ζωή της Εκκλησίας!


Σ’ αυτή την κρίσιμη ώρα της οικουμενιστικής λαίλαπας, δεν έστερξαν οι αγιορείτες ηγούμενοι να αναδειχθούν· «θεία παρεμβολή και θεηγόροι οπλίται παρατάξεως Κυρίου»!
Παραδόθηκαν στη δειλία και το φόβο της μαρτυρίας, με το…αιρετικό πρόσχημα της ευλαβούς υπακοής στο πρόσωπο του Πατριάρχου!
Έτσι μετέτρεψαν την πνευματική τους ηγεσία σε αποσαθρωμένο οπωροφυλάκιο του περιβολιού της Παναγίας!
Γύρισαν την πλάτη τους στη σκέπη και προστασία της Οικοδέσποινας Γερόντισσας του Αγίου Όρους.
Έκαναν την επιλογή τους!
Επέλεξαν την συνοδοιπορία τους με την πατριαρχική οικουμενιστική λογική!

Από το περιοδικό «ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ», μηνός Αυγούστου 2009

9 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Κάνετε λίγη υπομονή, σε λίγο καιρό αναγκαστικά η Διοίκηση του Αγίου Όρους( Διπλή Σύναξη ) θα λάβει θέση επίσημη και τελική, επί της ουσίας, για την Σύνοδο της Κρήτης, καθώς υπάρχουν οι αντιδράσεις ( Αποτείχιση ) των κελιωτών μοναχών. Βεβαίως και σήμερα υπάρχουν διωγμοί εναντίον των αντιδρώντων Πατέρων, αλλά για να γενικευθούν στους κελιώτες μοναχούς ή για να "νομιμοποιηθεί" ηθικά πιθανή πνευματική παρέμβαση του Φαναρίου και πιθανές πνευματικές τιμωρίες σε όσους παραμένουν " απείθαρχοι " χρειάζεται να προηγηθεί Απόφαση των Αγιορειτών και τοποθέτησή τους, τόσο για το θέμα της Συνόδου της Κρήτης όσο και για την διακοπή του μνημοσύνου του Πατριάρχη. Λίγη υπομονή, σε λίγο θα ξέρουμε τί τελικά θα επιλέξει έκαστος ξεχωριστά και όλοι μαζί συγχρόνως. Ας ελπίσουμε ότι αυτή την έσχατη ώρα θα υπάρξουν ηγούμενοι του Αγίου Όρους και Αδελφότητες να πράξουν αυτό που περιμένουν από αυτούς οι Πιστοί.

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Δεν νομίζουμε -προς το παρόν τουλάχιστον- να λάβουν επίσημα οποιαδήποτε απόφαση (ως Διπλή Σύναξη Αγ.Όρους):
1) Θα αφήσουν τους ηγουμένους να εξοντώνουν έναν έναν τους μοναχούς που διέκοψαν την μνημόνευση, και όταν αισθάνονται ότι έχουν "ξεφορτωθεί" τους περισσότερους, τότε ίσως.

2) Εξ άλλου και να υπάρξει αντίδραση από 1-2 ηγουμένους, απλά δεν θα εκδώσουν ανακοίνωση (θα την αναβάλλουν). Δεν θα το μάθουμε ποτέ (αφού οι αντιδρώντες δεν θα το ανακοινώσουν για να μην χαλάσουν την "ενότητα". Πως μπορείς να επικαλείσαι την "ενότητα" όταν έχεις να κάνεις με αιρετικούς;).

Πάντως δεν βρέθηκε ένας ηγούμενος να βγει και να καταδικάσει ξεκάθαρα την (ψευδο)Σύνοδο και τις ατελείωτες συμπροσευχές του Βαρθολομαίου. Θλιβερό.
Ότι έγινε και στην Ιεραρχία (όλοι σιώπησαν).
Η ευθύνη αναγκαστικά μεταφέρεται στους πιστούς. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν εστίες αντίστασης που κρατάνε ακέραιη την πίστη μας.

Zisis_ 4 είπε...

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !!! ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ! ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΕΠΕΡΝΑΝ ΘΕΣΗ ΑΛΛΑ ΤΙ ΘΕΣΗ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ? ΑΥΤΟΙ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΦΟΒΟΥΝΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΜΗΝ ΤΗΝ ΧΑΣΟΥΝ !!! (ΠΑΤΗΡ-ΦΩΤΙΟΣ).

Ανώνυμος είπε...

Πρόκειται για επιεικώς απαράδεκτη ομιλία του ηγουμένου της ιστορικής Ιεράς Μονής που εκθειάζει κατά τρόπο ανεπίτρεπτο τον αρχιτέκτονα της οικουμενιστικής προδοσίας και τον κύριο αυτουργό της διασπάσεως της υπονομεύσεως της περιλάλητης πανορθοδόξου ενότητος και κατασκανδαλίζει τον ορθοφρονούντα κλήρο και λαό.
Αντί για τη διακοπή του μνημοσύνου του εγκώμια!
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Εγκαταλείψατε την κατεστημένη ορθοδοξία, την ηγεσία και τους οπαδούς της. Αναζητήσατε έναν αποτειχισμένο πρεσβύτερο και εκεί ας ακολουθήσετε την πνευματική του καθοδήγηση, εφόσον αυτή συμφωνεί με την Αγία Γραφή.

Μελετάτε την Αγία Γραφή δια να μην πέσετε θύμα κάποιου πλανεμένου πνευματικού που διδάσκει τα αντίθετα από την Αγία Βίβλο. Κάμετε τους οίκους σας εκκλησίες και δοξολογείτε τον Κύριο που σας οδήγησε εις λιμένα σωτηρίας. Την καρδία σας αφού εκεί σας αναμένει η βασιλεία του Θεού.

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Προς Εφφαθά.
Γνωρίζετε ότι έχετε δημοσιεύσετε δεκάδες (αν όχι εκατοντάδες) σχόλια στο ιστολόγιο μας.

Διαπιστώνουμε -μετά από σχόλια αναγνωστών- ότι οι κατηγορίες τους εναντίον σας ευσταθούν.

Σας γνωστοποιούμε λοιπόν ότι στην Ορθόδοξη εκκλησία εκτός από ότι είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή, δεχόμαστε και την Ιερά Παράδοση.
Αν την απορρίπτεται, σκέφτεστε όπως οι Προτεστάντες.

Ανώνυμος είπε...

Συγχωρεστε με για το εκτος θεματος σχολιο,αλλα θα γινει πανελλαδικη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ για την ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ στις 21 Μαιου.

Ανώνυμος είπε...

Το εχει στο ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ facebook.Ευχαριστω.

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Ευχαριστούμε για την ενημέρωση
θα το προβάλουμε.

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.