" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011

Κατάργηση των Θρησκευτικών στα σχολεία;;;

        Β. Κ.
     Πολλές σκέψεις μέ ἒχουν ἀπασχολήσει καί πολλές ἀπόψεις ἒχω διαβάσει σχετικά μέ τό πολύπλευρο θέμα τῆς καταργήσεως ἢ μή τῆς διδασκαλίας τῶν θρησκευτικῶν, ὡς ὁμολογιακοῦ μαθήματος καί τῆς ἀντικατάστασής του ἀπό ἓνα μάθημα θρησκειολογίας στά σχολεῖα μας. Θά προσπαθήσω, μέσα στόν γενικότερο προβληματισμό, νά καταθέσω συνοπτικά μερικές ἀπό αὐτές τίς σκέψεις, ἀρχίζοντας ἀπό ἓνα φαινομενικά ρητορικό, ἀλλά θεμελιῶδες, κατά τή γνώμη μου, ἐρώτημα:
     «Ἐπιθυμοῦμε ἆραγε ἀκόμα νἀ διατηρήσουν τά παιδιά μας τόν χαρακτηρισμό τοῦ Ἓλληνα, στή μακραίωνη οὐσιαστική του διάσταση, μέ μιά συνειδητοποιημένη ταυτότητα ἢ μᾶς ἀρκεῖ νά ἐκπαιδεύονται στά σχολεῖα μας ἁπλῶς ὡς ἑλληνόφωνες»;


     Ἂν ἐπιθυμοῦμε τό πρῶτο, ἂς θυμηθοῦμε, πρός ἐνίσχυση, τή ρήση τοῦ Ἡρόδοτου γιά τό «ὃμαιμον, τό ὁμόγλωσσον, τά τῶν Θεῶν κοινά ἱδρύματα καί τά ὁμότροπα ἢθη», στοιχεῖα πού συγκροτοῦσαν ἀνέκαθεν τήν ταυτότητα τῶν Ἑλλήνων. 
Ἂς θυμηθοῦμε ἀκόμα τόν… καταλυτικό ρόλο τῆς θρησκείας μας στούς ἀγῶνες τῆς πατρίδας μας: «Γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία», ἀλλά καί τίς διαπιστώσεις πολλῶν νηφάλιων καί ἀντικειμενικῶν Ἑλλήνων καί ξένων μελετητῶν πού ἒγραψαν ὃτι «γιά τόν Ἓλληνα ἡ πίστη εἶναι τό σπίτι του».

    Ἀκούω, ὃμως, ἓνα ἰσχυρό ἀντίλογο πού λέει ὃτι «Ἡ πίστη δέν διδάσκεται» καί ὃτι «Ἡ οἰκογένεια ἒχει τόν κυρίαρχο ρόλο στή θρησκευτική ἀγωγή τῶν παιδιῶν». Ποιός θά μποροῦσε νά ὑποστηρίξει τό ἀντίθετο; Ὃμως, ἂν τό παιδί δέν γνωρίσει ἀπό νωρίς καί συστηματικά, κατά τή διάρκεια τῆς στοιχειώδους καί δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσής του, τίς νοηματικές διαστάσεις καί τίς ἀξίες πού περικλείει ὁ θησαυρός τῶν ἱερῶν κειμένων τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς πίστης μας, στήν ὁποία ἂλλωστε βαπτίστηκε ἀπό τούς γονεῖς του, πῶς θά μπορέσει, στή συνέχεια, νά συνειδητοποιήσει τή σημασία της; Μήπως μέσα ἀπό ἓνα μάθημα Θρησκειολογίας τό ὁποῖο θά τό ἐνημερώνει γενικῶς γιά τίς διάφορες θρησκεῖες ὃπως ἀκριβῶς ἡ Γεωγραφία τοῦ μαθαίνει τά σχετικά μέ τίς διάφορες χῶρες, τίς πρωτεύουσες, τά προϊόντα καί τό κλῖμα τους;

     Ἡ γενίκευση, τό γνωρίζω καλά, ἀποδυναμώνει πάντα τά ὃποια ἐπιχειρήματα. Γι’ αὐτό δέν θέλω καθόλου νά παραβλέψω τό γεγονός ὃτι ἡ σημασία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καί ἡ ἀπήχηση πού ἒχει αὐτό  στήν ψυχή τῶν παιδιῶν εἶναι ἀπόλυτα συνυφασμένες καί εὐθέως ἐξαρτώμενες ἀπό τό τί πιστεύει καί τό τί ἒχει θησαυρίσει στή δική του ψυχική περιουσία αὐτός πού διδάσκει τό μάθημα. Ὁ ὁποῖος, μάλιστα, στά μάτια τῶν παιδιῶν, ἒχει καί τήν αἲγλη τῆς αὐθεντίας. 
Προσωπικά, δέν θά ξεχάσω ποτέ τό πόσα σημαντικά μηνύματα πῆρα κι ἐγώ ἡ ἲδια, ἀκούγοντας τά παιδιά μας νά μεταφέρουν στό σπίτι μας τά ὃσα τούς ἒλεγε, στό μάθημά του, ἐκεῖνος ὁ φωτισμένος θεολόγος καθηγητής τους.

    Ἒχω ἐπίγνωση ὃτι ἀποτελεῖ ἀφόρητη κοινοτοπία, ἀλλά πρέπει νά ἐπισημάνω ὃτι ζοῦμε στήν ἐποχή τῆς λατρείας τοῦ χρήματος, τῆς παιδείας τοῦ «θέλω», τοῦ ἂγριου ἀνταγωνισμοῦ, τῆς ἒκπτωσης μέχρι μηδενισμοῦ τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν, τῆς διεκδίκησης καί τοῦ ὀδυνηροῦ ἀτομισμοῦ. 
Σ’ αὐτήν  τήν ἐποχή, ἐμεῖς οἱ γονεῖς στήν πλειονότητά μας, ἁλυσοδεμένοι στή στεῖρα χρησιμοθηρική καί ἀπνευμάτιστη ἐπιδίωξη ὑλικῶν μόνο ἀγαθῶν καί ἐκπλήρωσης ἐπιθυμιῶν, τίς ὁποῖες ἀνοήτως μεταφράζουμε σέ ἀνάγκες,  φροντίζουμε ὑπερβολικά τό μυαλό, τό σῶμα καί τήν ἐφήμερη καλοπέραση τῶν παιδιῶν μας καί ἀγνοοῦμε κατάφωρα τήν ψυχή τους. Ἀγνοοῦμε ἢ δέν θέλουμε νά ἀντιληφθοῦμε τό ψυχικό κενό πού προκύπτει ἀπό τόν ἂκρατο ὑλισμό πού ἀδιάκοπα προβάλλεται γύρω τους. Δέν θέλουμε νά ἀκούσουμε τήν ἂηχη κραυγή γιά βοήθεια πού ἐκπέμπουν τά μάτια τους, τά ὁποῖα σπανίως πιά κοιτάζουμε, ἐκτός καί ἂν ἡ ἀντανάκλασή τους μᾶς ἒρθει μέσα ἀπό τή γυάλινη ὀθόνη στήν ὁποία εἲμαστε ὃλοι προσηλωμένοι.

     Εἶναι, ἑπομένως, κατά τή γνώμη μου, ἐπιτακτική ἡ ἀνάγκη, πέρα ἀπό Συνταγματικές καί ἂλλες ἐπιταγές, μέ γνώμονα τήν οὐσιαστική Παιδεία καί ὂχι ἁπλῶς τήν ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν μας, νά παραμείνει στά σχολεῖα μας τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ὡς ὁμολογιακό τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς μας Πίστης. Νά παραμείνει ἡ ἐλπίδα ὃτι, μέσα στίς τόσες στεγνές ὧρες τῆς διδασκαλίας καί, βεβαίως, μαζί μέ ὃσα ἡ οἰκογένεια θέλει καί ὑποχρεοῦται νά προσφέρει, αὐτό τό μάθημα θά μπορεῖ νά δροσίζει τίς καρδιές τους μέ νάματα τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης. 

     Μέσα ἀπό τήν ἀνάλυση τῶν ἱερῶν μας κειμένων – μέ τήν προϋπόθεση ὃτι αὐτή γίνεται ἀπό φωτισμένους δασκάλους – τά παιδιά μας θά γνωρίσουν τά παραδείγματα τῆς πηγαίας καί ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς καί τό μεγαλεῖο τῆς θυσίας, τήν ἀνακούφιση τῆς προσευχῆς καί τήν παρηγοριά τῆς ἀληθινῆς μετάνοιας. Θά συναισθανθοῦν ἀκόμα τό μυστήριο, τήν εὐλογία καί τό ὑπέροχο δῶρο πού εἶναι ἡ ζωή, ἀλλά καί τή σημασία τῆς ἀποστολῆς της καί, τέλος, θά ἀποκτήσουν τό ἓρμα μιᾶς συνειδητοποιημένης ταυτότητας.

1 σχόλιο:

ΠΛΗΘΩΝ είπε...

Ἂν ἐπιθυμοῦμε τό πρῶτο, ἂς θυμηθοῦμε, πρός ἐνίσχυση, τή ρήση τοῦ Ἡρόδοτου γιά τό «ὃμαιμον, τό ὁμόγλωσσον, τά τῶν Θεῶν κοινά ἱδρύματα καί τά ὁμότροπα ἢθη»,

Ένα λεπτό να συνέλθω τα παραπάνω τα έγραψες και λες ότι εννοεί τον χριστιανισμό , μεγαλύτερη βρισιά δεν έχω ακούσει για τον μεγάλο ΗΡΟΔΟΤΟ .

Δεν με νοιάζει αν καταργήσουν τα θρησκευτικά ,τα χριστιανικά να καταργήσουν και όχι βέβαια για να αφαιρεθεί από την ρήση του Ηρόδοτου το τά των θεων γιατί σαφώς θα μείωνε την ενότητα των Ελλήνων , αλλά επιτέλους να ξεκινήσουν να διδάσκουν στα παιδιά μας την πραγματική Ελληνική παιδία που έχουν να διδαχτούν περίπου 1800 χρόνια , μετά την κατάληψη του Ελληνισμού από το ρωμαϊκό χριστιανικό Βυζάντιο , και πρίν με πείς ειδωλολάτρη , πιστεύεις πραγματικά ότι οι Έλληνες σοφοί που ανακάλυψαν τα πάντα γύρω από όλες τις επιστήμες , της κοσμογονίας , της ψυχής και του σώματος ,τα πάντα , ότι προσκυνούσαν και είχαν για θεός απλά ένα μάρμαρο ή τον Ήλιο σαν αντικείμενο ,πραγματικά τα πιστεύεις αυτά για τους μεγάλους φιλόσοφους .
Ευτυχώς ο μέγας Κολοκοτρώνης μας έδωσε την χαρά να λεγόμαστε πάλι Έλληνες παιδιά του Δευκαλίωνα και όχι νέο βυζάντιο όπως ήθελε η εκκλησία τότε .

Και για να μη παρεξηγηθώ δεν υποστηρίζω αυτούς που θέλουν να αφαιρέσουν τα χριστιανικά από τα σχολεία γιατί φυσικά δεν θέλουν να τα αντικαταστήσουν με τα Εθνικά που λέω παραπάνω αλλά με θρησκευτικά εκπαίδευσης θρησκειών , δεν θα εκπλαγώ αν δω να προωθούν πιο πολύ τον ιουδαϊσμό ,και είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει η κάθε λογής θρησκεία μέσα αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν θα υπάρχει η εθνική αρχαία ελληνική μας θρησκεία ούτε επιγραμματικά .

Εννοείτε ότι δεν έχω τίποτα με τους σημερινούς και όχι μόνο αρκετούς άγιους ιερείς της ορθοδοξίας και όλους τους ορθόδοξους Έλληνες , που και εγώ είμαι βέβαια γιατί δεν με ρώτησαν όταν ήμουν 10 μηνών , γιατί απλά δεν φταίνε σε τίποτα , είναι σαν να πεις σε έναν άνθρωπο που ζει στο ΜΑΤΡΙΧ ότι ο κόσμος γύρω του δεν είναι πραγματικός , δεν υπάρχει περίπτωση να σε πιστέψει.

Πάρτε μια γεύση ιστορίας και διωγμών από τους βυζαντινούς στους Έλληνες τα βρήκα εδώ παρακάτω μαζεμένα δεν είναι δικά μου ( όχι πως τους έμαθα από εκεί απλά είναι εκεί κάπως μαζεμένοι )
http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=80&aid=394534&cid=122

παραθέτω μόνο δύο από αυτούς τους περίπου 70 που αναφέρει ο παραπάνω σύνδεσμος

359 μ.ν.χ.
Στη Σκυθόπολη της Συρίας οργανώνονται από τους χριστιανούς τα πρώτα στρατόπεδα θανάτου της ιστορίας. Εκεί συγκεντρώνονται οι εθνικοί, αιρετικοί, και εκτελούνται με φρικτά βασανιστήρια.

390 μ.ν.χ.
Ο πατριάρχης Αλεξάνδρειας Θεόφιλος εξαπολύει μέγα διωγμό κατά των Ελλήνων και των εθνικών της περιοχής. Καταστρέφει σχεδόν όλους τους μη χριστιανικούς ναούς της Αλεξάνδρειας. Οι μισαλλόδοξοι χριστιανοί, φορτώνουν σε γαϊδούρια ιερά σκεύη και αγάλματα και τα περιφέρουν στην πόλη. Ο γότθος Βοθέριχος, αρχηγός της Βυζαντινής φρουράς της Θεσσαλονίκης, προσπαθεί με τη βία να επιβάλλει το χριστιανισμό στους Έλληνες της πόλης. Οι Έλληνες αντιδρούν και εξεγείρονται. Ο Θεοδόσιος τους καλεί στον ιππόδρομο τάχα για να παρακολουθήσουν ιπποδρομίες. Μέσα σε 3 ώρες με τη βοήθεια των Γότθων σφάζονται 7000Έλληνες (κατ’ άλλους 15000), επειδή εμμένουν στις παραδόσεις και τους θεούς τους. Για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, η χριστιανική εκκλησία καταδικάζει την πράξη του Θεοδόσιου, αλλά στη συνέχεια τον ανακηρύσσει Μέγα και Άγιο!

Το σχόλιο μου είναι μία καθαρά προσωπική και ερασιτεχνική άποψη και δεν φέρει καμία δημοσιογραφική ή επιστημονική τεκμηρίωση ,αν σας κινήσουν το ενδιαφέρον αυτά που γράφω μη τα δεχτείτε χωρίς να τα ψάξετε μόνοι σας , δεν είμαι θεός μπορεί να κάνω σε όλα λάθος , δεν δογματίζω προσπαθώ να σκεφτώ ελεύθερα δηλαδή φιλοσοφώ.

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.


Από σήμερα 2/10/2018, έχουμε προσωρινά διακόψει την δημοσίευση σχολίων στο ιστολόγιο μας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.