" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016

24 Φεβρουαρίου 1821: Η προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη προς τους σκλαβωμένους Έλληνες (από το στρατόπεδο του Ιασίου) ... Διαβάστε γιατί επαναστάτησαν.

"Στρέψατε τοὺς ὀφθαλμούς σας, ὦ συμπατριῶται! καὶ ἴδετε τὴν ἐλεεινήν μας κατάστασιν·
ἴδετε ἐδῶ τοὺς ναοὺς καπατημένους· 
ἐκεῖ τὰ τέκνα μας ἁρπαζόμενα, διὰ χρῆσιν ἀναιδεστάτην τῆς ἀναιδοῦς φιληδονίας τῶν βαρβάρων τυράννων μας· 
τοὺς οἴκους μας γεγυμνωμένους· 
τοὺς ἀγρούς μας λεηλατισμένους 
καὶ ἡμᾶς αὐτοὺς ἐλεεινὰ ἀνδράποδα. 

Εἶναι καιρὸς νὰ ἀποτινάξωμεν τὸν ἀφόρητον τοῦτον ζυγόν, 
νὰ ἐλευθερώσωμεν τὴν Πατρίδα,
νὰ κρημνίσωμεν ἀπὸ τὰ νέφη τὴν ἠμισέληνον
διὰ νὰ ὑψώσωμεν τὸ σημεῖον δι᾿ οὗ πάντοτε νικῶμεν, λέγω τὸν Σταυρόν,
καὶ οὕτω νὰ ἐκδικήσωμεν τὴν Πατρίδα, καὶ τὴν ὀρθόδοξον ἡμῶν Πίστιν ἀπὸ τὴν ἀσεβῆ τῶν ἀσεβῶν καὶ ἀφρόνησιν."

(απόσπασμα) Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης, Τῇ 24ῃ τοῦ Φεβρουαρίου 1821

ΣΧΟΛΙΟ:


Βρίσκονται κάποιοι "Πανεπιστημιακοί" ή "συγγραφείς" που δεν μπόρεσαν ποτέ να πάρουν πτυχίο(!), να αμφισβητήσουν τον σκοπό της Επανάστασης του 21.
Το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι  ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ...΄Πηγή
Χρηματοδότες άνω των 100.000 $ !!Θα αδιαφορούσαμε κουνώντας ειρωνικά το κεφάλι μας σε κάθε γραικύλο, 
αν δεν διαπιστώναμε ότι όλοι αυτοί δρούνε οργανωμένα, με απόψεις που ταυτίζονται σε ένα σωρό ακόμη επίμαχα θέματα (από την λαθρομετανάστευση, τις "μειονότητες", την "διαπολιτισμικότητα". τον "ρατσισμό" και την προώθηση της ομοφυλοφιλίας, μέχρι την συστηματική διαστρέβλωση της ιστορίας, τον ανθελληνισμό και την εκκλησιομαχία)
Αν ζούσε ο Γέρος του Μοριά θα πρόσταζε: "Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους".
Αρκετή ιστορία διαβάσαμε. Μήπως ήρθε η ώρα να γράψουμε την δική μας σελίδα;
"Ο Παιδαγωγός"(Σημείωση Φιλίστωρος: έχω παρατηρήσει πολλές φορές ότι οι συμμετέχοντες στον δημόσιο διάλογο για το 1821 αδιαφορούν συστηματικά για τις απόψεις και τις γνώμες όσων έλαβαν μέρος στην επανάσταση, η αποσπασματικά επικαλούνται κάποιες από αυτές. Σήμερα θα υπενθυμίσουμε την προκήρυξη του ΑλέξανδρουΥψηλάντη από το Ιάσιο, στην οποία αναφέρονται με ευκρίνεια οι ιδεολογικές συνιστώσες της επανάστασης τις οποίες επικαλείται για να παρακινήσει τους Έλληνες να ξεσηκωθούν.)


Η προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη 


Ἡ ὥρα ἦλθεν, ὦ ἄνδρες Ἕλληνες!


Οἱ ἀδελφοί μας καὶ φίλοι εἶναι πανταχοῦ ἕτοιμοι· οἱ Σέρβοι, οἱ Σουλιῶται, καὶ ὅλη ἡ Ἤπειρος ὁπλοφοροῦντες μᾶς περιμένουν· ἂς ἑνωθῶμεν λοιπὸν μὲ ἐνθουσιασμόν! Ἡ Πατρὶς μᾶς προσκαλεῖ!
Ἡ Εὐρώπη προσηλώνουσα τοὺς ὀφθαλμούς της εἰς ἡμᾶς, ἀπορεῖ διὰ τὴν ἀκινησίαν μας· ἂς ἀντηχήσωσι λοιπὸν ὅλα τὰ ὄρη τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸν ἦχον τῆς πολεμικῆς μας σάλπιγγος καὶ αἱ κοιλάδες ἀπὸ τὴν τρομερὰν κλαγγὴν τῶν ἁρμάτων μας. Ἡ Εὐρώπη θέλει θαυμάσει τὰς

ἀνδραγαθίας μας οἱ δὲ τύραννοι ἡμῶν τρέμοντες καὶ ὠχροὶ θέλουσι φύγῃ ἀπ᾿ ἔμπροσθέν μας. Οἱ φωτισμένοι λαοὶ τῆς Εὐρώπης ἀσχολοῦνται εἰς τὴν ἀπόλαυσιν τῆς ἰδίας εὐδαιμονίας καὶ πλήρεις εὐγνωμοσύνης διὰ τὰς πρὸς αὐτοὺς τῶν προπατόρων μας εὐεργεσίας, ἐπιθυμοῦσι τὴν ἐλευθερίαν τῆς Ἑλλάδος.

Ἡμεῖς φαινόμενοι ἄξιoι τῆς προπατορικῆς ἀρετῆς καὶ τοῦ παρόντος αἰῶνος εἴμεθα εὐέλπιδες, νὰ ἐπιτύχωμεν τὴν ὑπεράσπισιν αὐτῶν καὶ εἰς βοήθειαν πολλοὶ ἐκ τούτων φιλελεύθεροι θέλουσιν ἔλθῃ, διὰ νὰ συναγωνισθῶσι μὲ ἡμᾶς. Κινηθεῖτε, ὦ φίλοι, καὶ θέλετε ἰδῇ μίαν κραταιὰν δύναμιν νὰ ὑπερασπισθῇ τὰ δίκαιά μας! Θέλετε ἰδῇ καὶ ἐξ αὐτῶν τῶν ἐχθρῶν μας πολλοὺς οἵτινες παρακινούμενοι ἀπὸ τὴν δικαίαν μας αἰτίαν, νὰ στρέψωσι τὰ νῶτα πρὸς τὸν ἐχθρὸν καὶ νὰ ἑνωθῶσι μὲ ἡμᾶς· ἂς παρρησιασθῶσι μὲ εἰλικρινὲς φρόνημα, ἡ Πατρὶς θέλει τοὺς ἐγκολπωθῇ! Ποῖος λοιπὸν ἐμποδίζει τοὺς ἀνδρικούς σας βραχίονας; Ὁ ἄνανδρος ἐχθρός μας εἶναι ἀσθενὴς καὶ ἀδύνατος. Οἱ στρατηγοί μας ἔμπειροι, καὶ ὅλοι οἱ ὁμογενεῖς γέμουσιν ἐνθουσιασμοῦ! Ἑνωθῆτε λοιπόν, οἱ ἀνδρεῖοι καὶ μεγαλόψυχοι Ἕλληνες! Ἂς σχηματισθῶσι φάλαγγες ἐθνικαί, ἂς ἐμφανισθῶσι πατριωτικαὶ λεγεῶνες, καὶ θέλετε ἰδῇ τοὺς παλαιοὺς ἐκείνους κολοσσοὺς τοῦ δεσποτισμοῦ νὰ πέσωσιν ἐξ ἰδίων, ἀπέναντι τῶν θριαμβευτικῶν μας σημαιῶν. Εἰς τὴν φωνὴν τῆς σάλπιγγός μας ὅλα τὰ παράλια τοῦ Ἰoνίoυ καὶ Αἰγαίoυ πελάγους θέλουσιν ἀντηχήσῃ· τὰ ἑλληνικὰ πλοῖα, τὰ ὁποῖα ἐν καιρῷ εἰρήνης ἤξευραν νὰ ἐμπορεύωνται καὶ νὰ πολεμῶσι, θέλουσι σπείρῃ εἰς ὅλους τοὺς λιμένας τοῦ τυράννου με τὸ πῦρ καὶ τὴν μαχαίραν τὴν φρίκην καὶ τὸν θάνατον.Ποία ἑλληνικὴ ψυχὴ θέλει ἀδιαφορήσῃ εἰς τὴν πρόσκλησιν τῆς Πατρίδος; Εἰς τὴν Ῥώμην ἕνας τοῦ Καίσαρος φίλος σείων τὴν αἱματωμένην χλαμύδα τοῦ τυράννου ἐγείρει τὸν λαόν. Τί θέλετε κάμῃ σεῖς ὦ Ἕλληνες, πρὸς τοὺς ὁποίους ἡ Πατρὶς γυμνὴ δεικνύει μὲν τὰς πληγάς της καὶ μὲ διακεκομμένην φωνὴν ἐπικαλεῖται τὴν βοήθειαν τῶν τέκνων της; Ἡ θεία πρόνοια, ὦ φίλοι συμπατριῶται, εὐσπλαγχνισθεῖσα πλέον τὰς δυστυχίας μας ηὐδόκησεν οὕτω τὰ πράγματα, ὥστε μὲ μικρὸν κόπον θέλομεν ἀπολαύσῃ μὲ τὴν ἐλευθερίαν πᾶσαν εὐδαιμονίαν. Ἂν λοιπὸν ἀπὸ ἀξιόμεμπτον ἀβελτηρίαν ἀδιαφορήσωμεν, ὁ τύραννος γενόμενος ἀγριώτερος θέλει πολλαπλασιάσῃ τὰ δεινά μας, καὶ θέλομεν καταντήσῃ διὰ παντὸς τὸ δυστυχέστερον πάντων τῶν ἐθνῶν.


Στρέψατε τοὺς ὀφθαλμούς σας, ὦ συμπατριῶται! καὶ ἴδετε τὴν ἐλεεινήν μας κατάστασιν· ἴδετε ἐδῶ τοὺς ναοὺς καπατημένους· ἐκεῖ τὰ τέκνα μας ἁρπαζόμενα, διὰ χρῆσιν ἀναιδεστάτην τῆς ἀναιδοῦς φιληδονίας τῶν βαρβάρων τυράννων μας· τοὺς οἴκους μας γεγυμνωμένους· τοὺς ἀγρούς μας λεηλατισμένους καὶ ἡμᾶς αὐτοὺς ἐλεεινὰ ἀνδράποδα. Εἶναι καιρὸς νὰ ἀποτινάξωμεν τὸν ἀφόρητον τοῦτον ζυγόν, νὰ ἐλευθερώσωμεν τὴν Πατρίδα, νὰ κρημνίσωμεν ἀπὸ τὰ νέφη τὴν ἠμισέληνον, διὰ νὰ ὑψώσωμεν τὸ σημεῖον δι᾿ οὗ πάντοτε νικῶμεν, λέγω τὸν Σταυρόν, καὶ οὕτω νὰ ἐκδικήσωμεν τὴν Πατρίδα, καὶ τὴν ὀρθόδοξον ἡμῶν Πίστιν ἀπὸ τὴν ἀσεβῆ τῶν ἀσεβῶν καὶ ἀφρόνησιν.
Μεταξὺ ἡμῶν εὐγενέστερος εἶναι, ὅς τις ἀνδρειωτέρως ὑπερασπισθῇ τὰ δίκαια τῆς Πατρίδος καὶ ὠφελιμωτέρως τὴν δουλεύσει. Τὸ ἔθνος συναθροιζόμενον θέλει ἐκλέξῃ τοὺς δημογέροντάς του, καὶ εἰς τὴν ὕψιστον ταύτην βουλὴν θέλουσιν ὑπέκει ὅλαι μας αἱ πράξεις. Ἂς κινηθῶμεν λοιπὸν μὲ ἓν κοινὸν φρόνημα, οἱ πλούσιοι ἂς καταβάλωσιν μέρος τῆς ἰδίας περιουσίας, οἱ ἱερoὶ ποιμένες ἂς ἐμψυχώσωσι τὸν λαὸν μὲ τὸ ἴδιόν των παράδειγμα, καὶ οἱ πεπαιδευμένοι ἂς συμβουλεύσωσιν τὰ ὠφέλιμα. Οἱ δὲ ἐν ξέναις αὐλαῖς ὑπουργοῦντες στρατιωτικοὶ καὶ πολιτικοὶ ὁμογενεῖς, ἀποδίδοντες 
τὰς εὐχαριστίας εἰς ἣν ἕκαστος ὑπουργεῖ δύναμιν, ἂς ὁρμήσωσιν ὅλοι εἰς τὸ ἀνοιγόμενον ἤδη μέγα καὶ λαμπρὸν στάδιον, καὶ ἂς συνεισφέρωσιν εἰς τὴν πατρίδα τὸν χρεωστούμενον φόρον, καὶ ὡς γενναῖoι ἂς ἐνοπλισθῶμεν ὅλοι ἄνευ ἀναβολῆς καιροῦ μὲ τὸ ἀκαταμάχητον ὅπλον τῆς ἀνδρείας καὶ ὑπόσχομαι ἐντὸς ὀλίγου τὴν νίκην καὶ μετ᾿ αὐτὴν πᾶν ἀγαθόν. Πoῖoι μισθωτοὶ καὶ χαῦνοι δοῦλοι τολμοῦν νὰ ἀντιπαραταχθώσιν ἀπέναντι λαοῦ, πολεμοῦντος ὑπὲρ τῆς ἰδίας ἀνεξαρτησίας; Μάρτυρες οἱ ἡρωικοὶ ἀγῶνες τῶν προπατόρων μας· Μάρτυς ἡ Ἱσπανία, ἥτις πρώτη καὶ μόνη κατετρόπωσεν τὰς ἀηττήτους φάλαγγας ἑνὸς τυράννου. 
* * * 

Μὲ τὴν ἕνωσιν, ὦ συμπολίται, μὲ τὸ πρὸς τὴν ἱερὰν θρησκείαν σέβας, μὲ τὴν πρὸς τοὺς νόμους καὶ τοὺς στρατηγοὺς ὑποταγήν, μὲ τὴν εὐτολμίαν καὶ σταθηρότητα, ἡ νίκη μας εἶναι βεβαῖα καὶ ἀναπόφευκτος· αὐτὴ θέλει στεφανώσῃ μὲ δάφνας ἀειθαλεῖς τους ἡρωικοὺς ἀγώνας μας· αὐτὴ μὲ χαρακτῆρας ἀνεξαλείπτους θέλει χαράξῃ τὰ ὀνόματα ἡμῶν εἰς τὸν ναὸν τῆς ἀθανασίας, διὰ τὸ παράδειγμα τῶν ἐπερχομένων γενεῶν. Ἡ Πατρὶς θέλει ἀνταμείψῃ τὰ εὐπειθῆ καὶ γνήσιά της τέκνα μὲ τὰ βραβεῖα τῆς δόξης καὶ τιμῆς· τὰ δὲ ἀπειθῆ καὶ κωφεύοντα εἰς τὴν τωρινήν της πρόσκλησιν, θέλει ἀποκηρύξῃ ὡς νόθα καὶ ἀσιανὰ σπέρματα, καὶ θέλει παραδώσῃ τὰ ὀνόματά των, ὡς ἄλλων προδοτῶν, εἰς τὸν ἀναθεματισμὸν καὶ κατάραν τῶν μεταγενεστέρων.

Ἂς καλέσωμεν λοιπὸν ἐκ νέου, ὦ ἀνδρεῖοι, καὶ μεγαλόψυχοι Ἕλληνες, τὴν ἐλευθερίαν εἰς τὴν κλασικὴν γῆν τῆς Ἑλλάδος. Ἂς συγκροτήσωμεν μάχην μεταξὺ τοῦ Μαραθῶνος καὶ τῶν Θερμοπυλῶν. Ἂς πολεμήσωμεν εἰς τοὺς τάφους τῶν Πατέρων μας, οἱ ὁποῖοι διὰ νὰ μᾶς ἀφήσωσιν ἐλευθέρους ἐπολέμησαν καὶ ἐπέθανον ἐκεῖ. Τὸ αἷμα τῶν τυράννων εἶναι δεκτὸν εἰς τὴν σκιὰν τοῦ Ἐπαμινώνδου Θηβαίου, καὶ τοῦ Ἀθηναίου Θρασυβούλου, οἵτινες κατετρόπωσαν τοὺς τριάκοντα τυράννους· εἰς ἐκείνας τοῦ Ἁρμοδίου καὶ Ἀριστογείτονος, οἱ oπoίoι συνέτριψαν τὸν Πεισιστρατικὸν ζυγόν· εἰς ἐκείνην τοῦ Τιμολέοντος ὅς τις ἀπεκατέστησε τὴν ἐλευθερίαν εἰς τὴν Κόρινθον καὶ τὰς Συρακούσας, μάλιστα εἰς ἐκείνας τοῦ Μιλτιάδου καὶ Θεμιστοκλέους τοῦ Λεωνίδου καὶ τῶν Τριακοσίων, οἵτινες κατέκοψαν τοσάκις τοὺς ἀναριθμήτους στρατοὺς τῶν βαρβάρων Περσῶν, τῶν ὁποίων τοὺς βαρβαρωτέρους καὶ ἀνανδροτέρους ἀπογόνους πρόκειται εἰς ἡμᾶς σήμερον μὲ πολλὰ μικρὸν κόπον νὰ ἐξαφανίσωμεν ἐξ ὁλοκλήρου.

Εἰς τὰ ὅπλα λοιπόν, φίλοι, ἡ Πατρὶς μᾶς προσκαλεῖ!
Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης
Τῇ 24ῃ τοῦ Φεβρουαρίου 1821

Εἰς τὸ γενικὸν στρατόπεδον τοῦ Ἰασίου
Πηγή, το είδαμε εδώ

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Στους αποδέκτες των ευχαριστιών του ανθελληνικού ιδρύματος βλέπουμε να συγκαταλέγεται και το ίδρυμα "ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ" του γνωστού και μη εξαιρετέου Σταύρου Ζουμπουλάκη, ιδρυτικού στελέχους της ΔΗΜΑΡ και στοχοποιήσαντος εκείνους τους μητροπολίτες που υπερμαχούν των εθνικών δικαίων.
Λ.Ν.

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Τυχαίο!!

Ανώνυμος είπε...

Η Ελλάδα Δέχεται ενορχηστρωμένη-Πολυεπίπεδη Επίθεση βάση Α) Σχεδίου Goudenove kallergi=ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΜΕΙΞΙΑ ΦΥΛΩΝ&ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ Β)δηλώσεις Οζάλ πρώην Τούρκου Πρωθυπουργού πρίν 25 Χρόνια περίπου:Με τους Έλληνες δεν χρειάζεται να κάνουμε Πόλεμο αρκεί να τους στείλουμε μερικά εκατομμύρια Μουσουλμάνους για να τελειώνουμε με αυτούς Υλοποιείται στην Πράξη η Ισλαμοποιήση της Ελλάδος Γ)των ΜΚΟ με τους Ελληνόφωνους Αχυράνθρωπους τους που Δρούν σαν Δούρειοι Ίπποι Κατά της Ελλάδος αφού οι Περισσότερες Χρηματοδοτούνται είτε απο κονδύλια της ΕΕ-ή απο την Φορολογία των Ελλήνων και βεβαίως τον George Sorros=Open society foundation=Προωθεί τον Πολυπολιτισμό/Μεταναστευτικό/ΛάθροΜεταναστευτικό αφού Διαρκώς δίνουν ένα σκασμό λεφτά για να Προασπίσουν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα-Ατομικές Ελευθερίες-την Ιατροφαρμακευτική τους Περίθαλψη-Δωρεάν Τροφή/Στέγαση σε σπίτια Ελλήνων που όλως "τυχαίως" τα βγάζει σε πλειστηριασμό η "Κυβέρνηση" για να δοθούν σε "Μορφωμένους Πρόσφυγες με ipad....oι οποίοι λιάζονται σε πάρκα&πλατείες και μετά εξαφανίζονται...",Ψάχνουν να βρούν Εργασία σε ΟΛΟΥΣ τους "Πρόσφυγες-Ανθρώπους" και παράλληλα χτενίζουν ολόκληρη την Αττική + ΟΧΙ ΜΟΝΟ..για να βρούν Σπίτια σε "Μετανάστες"...και αν τους πείς το αυτονόητο Για τους Έλληνες γιατί δεν κάνετε αντίστοιχες Ενέργειες η απάντηση είναι συνήθως:Μα ΔΕΝ είναι δική μας δουλειά αυτή αλλά του Κράτους....Δ)Τα Κόμματα ΟΛΩΝ των απόψεων μαζί με τα Κατευθυνόμενα ΜΜΕξαπάτησης..με την Στάση&Συμπεριφορά τους Στηρίζουν την Λαθροεισβολή και ΟΧΙ Μεταναστευτικό-Προσφυγικό όπως μας Προπαγανδίζουν Μέρα+Νύχτα εδώ και αρκετούς Μήνες και εξ'ορισμού Εθνολογική Αλλοίωση+Αντικατάσταση των Ελλήνων απο Αλλοεθνείς. Ε) Όσο οι Ελληνόφωνοι λοβοτομημένοι Γραικύλοι ΟΧΙ μόνο οι "Επίσημοι" αλλά ο Απλός Πυροβολημένος Μέσος Έλληνας περιμένει απο κάποιον Τρίτο να του "λύσει το πρόβλημα" όπως συνήθισε δεκαετίες τώρα με τους κάθε λογής Πολιτικάντηδες/Κόμματα/ιδεολογίες τότε ας Ζήσει σε μια Χώρα αυτός και τα Παιδιά του ως Φιλοξενούμενος στην Καλύτερη Περίπτωση στην Χειρότερη ως Μειονότητα (που ήδη είμαστε αφού ΟΛΕΣ οι Παροχές Δίνονται ΠΑΡΑΝΟΜΑ σε Παράνομα Εισερχόμενους Αλλοδαπούς εις βάρος των Ελλήνων) και ακόμα Χειρότερα να τον Αναγκάσουν να Φύγει απο την Ελλάδα ο ίδιος ως Μετανάστης..για να Αποικιστεί Ολοκληρωτικά απο Αλλοεθνείς..Η Νέα Παγκόσμια Τάξη στο Μεγαλείο της..Για ΟΛΑ τα Παραπάνω υπάρχει πληθώρα Δημοσιευμάτων στο internet και ΌΧΙ Μόνο,Άραγε θα ξυπνήσει ο Νεοέλληνας να κάνει ΚΑΤΙ μια υγιειώς Σκεπτόμενη Αντίδραση ή θα περιμένει στον Καναπέ με Φραπέ/Φρεντοτσίνο/Σουβλακερί και Champions league..;;; Πάντα Περιμένει τον Απομηχανής Θεό..τον Νίκο Γκάλη λέγαμε παλιότερα στο Μπάσκετ...Τώρα τι;;

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Παρακαλούμε χωρίζετε παραγράφους.

Πατάτε το Enter (υπάρχει σχετικό πλήκτρο και στο κινητό) για να μπορεί να διαβάζεται πιο εύκολα το κείμενο σας.

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.