" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016

+ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ, (Κείμενο του 1969): ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ, ΠΑΠΙΣΜΟΣ, ΠΑΤΡ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ: η ένωσις των Εκκλησιών θα συντελεσθή de facto

1969: 
45 χρόνια πριν, 
ένας αγνός και ατρόμητος επίσκοπος, που είχε φόβο θεού, έβλεπε από τότε, τι έρχεται: 
θεολόγοι σπουδαγμένοι στην Δύση με αλλοιωμένο φρόνημα, οικουμενισμός, "σχετική αλήθεια" των θρησκειών, οικουμενική κίνηση για προαγωγή των σχέσεων των διαφόρων "εκκλησιών", Πάπας, Αθηναγόρας, de facto ένωση!


Λες και έβλεπε τι συμβαίνει σήμερα!
Ιστολόγιο - Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"«Ότι η Ορθόδοξος Πιστις κινδυνεύει, δεν ειναι σχήμα λόγου, το οποίον δύναταί τις να αναφέρη προς δημιουργίαν εντυπώσεων. Ίσως και ομιλούντες περί κινδύνου της Πίστεως να μη έχομεν συνειδητοποιήσει όσον πρέπει τον κίνδυνον τούτον. Είθε ο Κύριος να διανοίξη τους οφθαλμούς μας διά να ίδωμεν ευκρινώς τον κίνδυνον και λάβωμεν τα αναγκαία μέτρα.
Δίδομεν μίαν σύντομον εικόνα του κινδύνου. Όχι η αύρα του Αγίου Πνεύματος η δροσίζουσα τας ψυχάς, αλλ αήρ δηλητηριώδης, εκ  των θεολογικών σχολών Ευρώπης και Αμερικής προερχόμενος, ήρχισεν από τινος να πνέη και εις την Ελάδα. Φορείς, ως επί το πλείστον, οι εκεί μετεκπαιδευθέντες θεολόγοι. Ούτοι, ρηχά και επιπόλαια πνεύματα, ως πολικόν αστέρα της θεολογικής των σκέψεων δεν έχουν την πατερικήν διδασκαλίαν. Δεν θαυμάζουν τους οικουμενικούς διδασκάλους Βασίλειον, Γρηγόριον, Χρυσόστομον, Δαμασκηνόν, Φώτιον, Μάρκον Ευγενικόν, Γρηγόριον Παλαμάν.Δίδομεν μίαν σύντομον εικόνα του κινδύνου. Όχι η αύρα του Αγίου Πνεύματος η δροσίζουσα τας ψυχάς, αλλ αήρ δηλητηριώδης, εκ

Αλλ ως μικρά και ανόητα παιδία χάσκουν προ των πεφυσιωμένων ασκών, προ των μπαλονίων της Δύσεως. Τέκνα αυτοί της Ορθοδοξίας θαυμάζουν διαφόρους ορθολογιστάς και αρνητικούς θεολόγους τύπου Harnack, Tillich και Bulmann. Φρίττει τις αναλογιζόμενος οποίον θα είναι το μέλλον του Ορθοδόξου κόσμου, εάν οι νεαροί θεολόγοι, οι δηλητηριασθέντες εκ των μιασμάτων της αρνητικής θεολογίας της Δύσεως , εξακολουθήσουν να καταλαμβάνουν θέσεις και ενσυνειδήτως ή ασυνειδήτως να διαχέουν τον ιόν της αμφιβολίας και απιστίας εις τας ψυχάς των Ελλήνων.

Μία θεολογία, η οποία αρνείται την θείαν αποκάλυψιν ή θέτει υπό αμφισβήτησιν τα θέματα της Πίστεως και εντρέπεται να αναφέρη το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή να κάμνη το σημείον του τιμίου Σταυρού, ΜΙΑ ΤΟΙΑΥΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΤΑΝΙΚΗ, και είναι η μεγαλυτέρα συμφορά διά τον τόπον μας. Μόνον μία ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ, εξαρτωμένη εκ της Εκκλησίας και μόνον, δύναται να εξουδετερώση τον κίνδυνον τούτον της Πίστεως.

Αλλ ουχ ήττον η Πίστις κινδυνεύει και εκ του ρεύματος του Οικουμενισμού, όστις
κατά τον αείμνηστον Μητροπολίτην Σάμου Ειρηναίον είναι η αίρεσις των ημερών μας, σειουσα εκ θεμελίων το οικοδόμημα του Χριστιανισμού. Κατά την θεωρίαν του Οικουμενισμού ο Χριστιανισμός δεν είναι η απόλυτος Θρησκεία. Είναι μία σχετική θρησκεία. Έχει καλά στοιχεία. Αλλά μήπως -λέγει- καλά στοιχεία δεν έχει και ο Μωαμεθανισμός και ο Βουδδισμός και ο Κομφουκιανισμός και εις τις άλλη παλαιοτέρα και νεωτέρα Θρησκεία; Διά της αναμίξεως των αγαθών στοιχείων όλων των Θρησκειών θα σχηματισθή, λέγουν οι οπαδοί του Οικουμενισμού, η μία και τελεία Θρησκεία, η πανθρησκεία του Οικουμενισμού.

Άλλη δε, παρεμφερής προς τον Οικουμενισμόν κίνησις, είναι η λεγομένη Οικουμενική Κίνησις προς προαγωγήν των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων χριστιανικών Εκκλησιών. Κατά τους οπαδούς της κινήσεως ταύτης η Ορθόδοξος Εκκλησία δεν είναι η μόνη Εκκλησία. Δεν είναι η συνέχεια της μίας, αγίας, καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας, την οποίαν ίδρυσεν ο Χριστός. Αλλ είναι μία εκ των πολλών Εκκλησιών. Προς τι λοιπόν η αποκλειστικότης και οι φραγμοί; Δυνάμεθα αφόβως, λέγουν, να εκκλησιαζώμεθα εις οιανδήποτε Εκκλησίαν.

Έτερος κίνδυνος διά την Πίστιν ειναι ο εκ του Πάπα προερχόμενος. Η Παπική Εκκλησία, χωρίς κατ ουσίαν να απομακρυνθή ούτε κατά έν βήμα από τας πεπλανημέναε διδασκαλίας της, αλλά κρύπτουσα κάτω από περίτεχνον φρασεολογίαν τας κακοδοξίας της, ήνοιξε τον διάλογον, ήπλωσε τα δίκτυά της εις τον ωκεανόν της Ορθοδοξίας, και συλλαμβάνει τους αφελείς και αμαθείς ως χάνους. Θέλει τον διάλογον μετά της Ορθοδόξου Εκκλησίας ο Παπισμός. Αλλ ο διάλογος εγένετο πολλάκις κατά το παρελθόν και πάντοτε κατέληξεν εις αρνητικά αποτελέσματα και διήνοιξε βαθύτερον το χάσμα. Αντί να ενώση, απεμάκρυνεν περισσότερον τας δύο Εκκλησίας απ αλλήλων.

Καθ όν χρόνον ο Ορθόδοξος κόσμος, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, εν αις και η μικρά γωνία της γης εν τη οποία ζώμεν, ευρίσκονται υπό το πέλμα του ολοκληρωτικου αθέου κομμουνισμού, και ελευθερία και άνεσις δεν υπάρχει διά θεολογικάς συναντήσεις και συζητήσεις, ημείς ερωτοτροπούμεν προς τον Πάπα, ενώ θα έπρεπε να επιδιώξομεν πρώτον την ένωσιν του Ορθοδόξου κόσμου και να λύσωμεν εκκρεμούντα εντός του κόσμου τούτου θέματα, και έπειτα να σκεφθώμεν περί διαλόγου μετά των ετεροδόξων.

Δυστυχώς ο πατριάρχης Αθηναγόρας, αδιαφορών διά την κατάστασιν του Ορθοδόξου κόσμου, αδιαφορών ακόμη και διά δόγματα της Πίστεως, ήνοιξε θύραν εις τους ετεροδόξους, και δη εις τους Παπικούς, διά να εισέρχονται ούτοι και να εξέρχωνται ακωλύτως εις την μάνδραν της Ορθοδοξίας και να επιφέρουν ανυπολόγιστον φθοράν. Αι δηλώσεις του περί επικειμένης ενώσεως των Εκκλησιών και περί κοινού ποτηρίου, εις διαφόρους συναντήσεις και τόπους γενόμεναι, έχουν συνταράξει την αδιάφθορον συνείδησιν των Ορθοδόξων. Οι πιστοί διερωτώνται, πού βαίνομεν;

Διορατικά πνεύματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, της αντιστάσεως των ποιμένων διαρκώς ελαττουμένης, διαβλέπουν ότι η ένωσις των Εκκλησιών θα συντελεσθή de facto. Εκατοντάδας επιστολών έχω λάβει, εξ όλων των μερών του Ορθοδόξου Ελληνισμού, διά των οποίων πιστά της Εκκλησίας τέκνα εκφράζουν την ανησυχίαν των εξ αφορμής των διαφόρων ενεργειών του Πατριάρχου Αθηναγόρου και με ερωτούν, πώς η συνείδησίς μου ως Ορθοδόξου επισκόπου επιτρέπει να μνημονεύω του ονόματος Αθηναγόρου. Το Άγιον Όρος συνταράσσεται. Το μνημόσυνον του Αθηναγόρου έπαυσεν εκεί. Μέγας κίνδυνος επίκειται διασπάσεως του Ορθοδόξου κοσμου εκ των ακαίρων, αντικανονικών και αντορθοδόξων ενεργειών του Πατριάρχου. Εις τας ψυχάς πολλών Ορθοδόξων λειτουργών έχει δημιουργηθεί κρίσις συνειδήσεως. Και εν τούτοις ημείς ετοιμαζόμεθα να εορτάσωμεν την εικοσαετηρίδα του Οικουμενικού Πατριάρχου!

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝ ΕΤΕΙ 1969
πηγή, το είδαμε εδώ

6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Κανετε λαθος. Το αρθρο αυτο το πρωτοδημοσιευσαν το μπλογκ Ακτινες και απο εκει το πηραν ολα τα αλλα μπλογκς. Πηγη ειναι οι Ακτινες!! Να ειμαστε δικαιοι.

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Το ιστολόγιο Αυγουστίνος Καντιώτης έχει ανεβάσεις ΧΙΛΙΑΔΕΣ άρθρα και ομιλίες του π.Αυγουστίνου. Αφού δεν ανέφερε πηγή, εκτιμήσαμε ότι είναι δικό του κείμενο. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε ώρες με το ποιος μπορεί να το πρωτοδημοσίευσε.

Πάλι καλά που δεν ζει ο π.Αυγουστίνος να μας έβλεπε να ασχολούμαστε με το copywrite της ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ των κειμένων του.. αντί να ασχοληθούμε με την ουσία.

Ανώνυμος είπε...

Το σχολιο που εγραψα δεν εχει θεμα το τι εχει η τι δεν εχει το μπλογκ που φερει το ονομα του Γεροντος Αυγουστινου, αλλα αν ειναι πηγη του αρθρόυ αυτου. Μην εχετε τοσο εγωισμο, παραδεχθητε το λαθος σας και μην κανετε σαν παιδι με δικαιολογιες. Αν δεν ενδιαφερεστε για την πηγη τοτε μην βαζετε κατω απο τα αρθρα που δημοσιευετε τιποτα. Επειδη ομως βλεπω οτι ενδιαφερεστε για την πηγη γι αυτο σας διορθωσα.

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Γιατί μας εγκαλείτε κύριε;;;
Είδαμε ένα άρθρο (παλιό, του 1969) του πατρός Αυγουστίνου στο Κατάνυξης,
θεωρήσαμε ότι προέρχεται από το ιστολόγιο του π.Αυγουστίνου, το διαπιστώσαμε, και βάλαμε και την πηγή.

Έχετε απόδειξη ότι προέρχεται από το Ακτίνες; Οι ημερομηνίες δημοσίευσης στα ιστολόγια αλλάζουν σε λίγα δευτερόλεπτα.Ανάλογα με το αν θέλεις να προβάλεις ως πρόσφατη μαι ανάρτηση, αλλάζεις την ημέρες και την ώρα δημοσίευσης.

Θέλετε να κάνουμε την ανάρτηση μας να γράφει ότι την δημοσιεύσαμε πριν 1 χρόνο; Σας βεβαιώνουμε είναι πανεύκολο. Ειλικρινά γίνεται σε 10 δευτερόλεπτα.
Είστε ο διαχειριστής του Ακτίνες και εσείς πληκτρολογήσατε όλο το άρθρο; Αμφιβάλουμε.
Προφανώς είστε κάποιος αργόσχολος που προσπαθεί να κάνει την τρίχα τριχιά για να μας κατηγορήσει (γνωρίζοντας ότι δεν κόβουμε σχόλια).

Επειδή στο διαδίκτυο ο καθένας δείχνει το ήθος του,
και επειδή πολλοί "χριστιανοί" (δεν τους αποκαλούμε ορθοδόξους γιατί ο ορθόδοξος έχει αξιοπρέπεια) διέπονται από "κομματική" νοοτροπία,
που σημαίνει ότι αναλόγως με τις εντολές που παίρνουν από τον "γκουρού", παίζουν ή δεν παίζουν κάτι
δες τώρα πως πήραν την είδηση που πρώτοι δημοσιεύσαμε για την τραγουδίστρια Ειρήνη Μερκούρη

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2016/03/blog-post_56.html
κάποιοι "αδερφοί"
και την έπαιξαν ως δική τους..

Εμείς θα συνεχίσουμε να δίνουμε ασυμβίβαστα την μάχη. Θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε την αλήθεια όταν οι περισσότεροι την παραχώνουν. Διακονούμε με εξαιρετικό ήθος. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με ανοησίες.

Ανώνυμος είπε...

Συνεχιζετε να μην παραδεχεστε το λαθος σας και να κανετε σαν παιδι. Αυτο το αρθρο του Γεροντα Αυγουστινου το ειδα ενα βραδυ στις ΑΚτινες και την επομενη ημερα το δημοσιευσαν ολα τα υπολοιπα ιστολογια. Πρωτα το δημοσιευσαν οι ΑΚΤΙΝΕΣ. Τι αλλες αποδειξεις θελετε να σας δωσω;
Βλεπετε που δεν χρειαστηκε να σπαταλησω ουτε ενα λεπτο; Ενας που κοιταει προσεκτικα τα μπλογκς δεν χρειαζεται περισσοτερο χρονο να σπατηλησει για να προσεξει ποιος το δημοσιευσε πρωτος. Για ποιες ωρες μιλατε στο πρωτο σας σχολιο; ΟΥΤΕ λεπτο δεν χρειαστηκα να ξοδεψω. Δεν ειμαι αργοσχολος, ειμαι προσεκτικος. Δεν ειναι προς τιμη σας να κατηγορειτε ανθρωπο που δεν ξερετε τοσο ευκολα.
Εσεις κανατε την τριχα τριχια με το πρωτο σας σχολιο ενω θα περιμενε κανεις απο εσας να ευχαριστησετε για την υποδειξη του λαθους σας και να το διορθωσετε. Αυτο θα ηταν πιο τιμιο εκ μερους σας, παρα να κατηγορειτε αδικα σαν αργοσχολο αυτον που σας διορθωσε και να κανετε τον κριτη και ξερολα.
Αν παλι το νομιζετε αυτο τοσο ασημαντο, το να μην αναφερει κανεις ως πηγη το μπλογκ που πρωτο το δημοσιευσε και αυτο στην προκειμενη περιπτωση ειναι οι Ακτινες, τοτε γιατι διαμαρτυρεσθε που το Ρωμαιικο Οδοιπορικο εβαλε την αναρτηση σας οπως ισχυριζεσθσ χωρις να σας βαλει σαν πηγη; Δυο μετρα και δυο σταθμα απο σας; Το ενα επειδη δεν αδικεισθε εσεις το λετε τριχα και το αλλο επειδη νομιζετε οτι αδικεισθε το αναφερετε σαν παραπονο και παραπονεισθε. Ειναι καιρος να αρχισετε να εχετεδ λιγοτερο εγωισμο και να παραδεχεσθε με ταπεινωση τα λσθη σας και οχι να ζητατε και τα ρεστα. Καλη Σαρακοστη.

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Είναι δυνατόν να απαιτείτε να βάλουμε ως πηγή το Ακτίνες επειδή ένας ανώνυμος παράξενος και πεισματάρης τύπος επιμένει ότι τάχα το είδε πρώτα εκεί;;;
Εξηγήσαμε πως προέκυψε. Το είδαμε στο Κατάνυξης και ρίχνοντας μια ματιά το είδαμε και στο Αυγουστίνος Καντιώτης.

Αν είστε ο διαχειριστής των Ακτίνων, επικοινωνήστε μαζί μας, διαβεβαιώστε το μας ότι εσείς πληκτρολογήσατε το κείμενο, και δεν έχουμε καμία αντίρρηση να βάλουμε ως πηγή εσάς.

Το ήθος μας στο θέμα της δημοσίευσης της πηγής, το δείχνουμε καθημερινά. Yπάρχει υπόδειξη στο υποσέλιδο μας, αν κάποιος είναι αυτός η αρχική πηγή, να μας το γνωστοποιήσει και θα το διορθώσουμε.

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.