" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Κυριακή, 7 Αυγούστου 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Ἀριθμὸς Πρωτ. 2483
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ


Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Πρεσβύτεροι καὶ Διάκονοι·
Θεοφιλὲς Ποίμνιο τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας μας
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος·
Ἡ Χάρις καὶ ἡ Εὐλογία παρὰ Θεοῦ νὰ εἶναι μετὰ πάντων ὑμῶν!

ΟΠΩΣ εἶναι γνωστόν, συνεκλήθη πρὸ μηνὸς στὸ Κολυμπάρι Χανίων στὴν Κρήτη ἡ λεγομένη «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», τὴν ὁποίαν προέβαλαν τὰ κοσμικὰ μέσα ἐνημερώσεως ὡς δῆθεν γεγονὸς ἰδιαίτερα σημαντικὸ καὶ ἱστορικό.
Ἐπὶ ἕναν περίπου αἰῶνα, καὶ ἰδίως κατὰ τὴν τελευταία ἑξηκονταετία, τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως εἶχε τὴν πρωτοβουλία γιὰ τὴν σύγκληση μιᾶς τέτοιου εἴδους συνόδου, σὲ μὴ Ὀρθόδοξη ὅμως βάση καὶ μὲ διάθεση ἐπιβολῆς Καινοτομιῶν, ὅπως εἶχε προβλεφθεῖ τόσο ἀπὸ τὸ Πατριαρχικὸ Διάγγελμα τοῦ 1920, ὅσο καὶ ἀπὸ τὸ λεγόμενο «Πανορθόδοξο Συνέδριο» τοῦ 1923 στὴν Κωνσταντινούπολη, ὑπὸ τὸν γνωστὸ τέκτονα πατριάρχη Μελέτιο Μεταξάκη.

ἀλλαγὴ τοῦ Πατροπαραδότου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογίου, ἡ ὁποία ἀποτολμήθηκε ἐντελῶς ἀντικανονικὰ τὸ ἑπόμενο ἔτος 1924, εἰς ἐφαρμογὴν Οἰκουμενιστικῶν καὶ Ἀντιχριστιανικῶν διατάξεων, ἄνοιξε τοὺς ἀσκοὺς τοῦ αἰόλου γιὰ τὴν αἰχμαλωσία καὶ τὸν ἐξοικουμενισμὸ τῶν τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Ἡ ἵδρυση τοῦ λεγομένου «Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν» τὸ 1948 καὶ ἡ λεγομένη Ἄρση τῶν Ἀναθεμάτων μὲ τοὺς Παπικοὺς τὸ 1965, κατέδειξαν πασιφανῶς ὅτι ἡ χαραχθεῖσα ἑνωτικὴ/οὐνιτικὴ πορεία δὲν ἦταν κατὰ Θεόν, ἐφ’ ὅσον σήμαινε τὴν ἀνεπίτρεπτη ἀνάμειξη ἀληθείας καὶ ψεύδους καὶ ἔπληττε εὐθέως τὸ 9ο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως: «Εἰς μίαν ἁγίαν καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν».

Διότι γιὰ τὴν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ δὲν ὑπάρχουν αἱρέσεις καὶ αἱρετικοί, ἐφ’ ὅσον ἡ Ἐκκλησία ἔχει δῆθεν ἀπεριόριστα ὅρια, στὰ ὁποῖα συμπεριλαμβάνονται ὅλοι οἱ βαπτισμένοι στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος, καὶ ὅτι ὅλοι μαζὶ συναποτελοῦν δῆθεν τὸ κοινὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Οἱ δὲ θεολογικὲς διαφορὲς συνιστοῦν δῆθεν «διαφορετικὲς παραδόσεις», ὡς νόμιμες ἐκφράσεις τῆς αὐτῆς Πίστεως, ποὺ δὲν ἔχουν ἀρνητικὴ ἐπίπτωση στὴν μυστηριακὴ χάρη καὶ δομὴ τῶν διαφόρων «ἐκκλησιαστικῶν κοινοτήτων» τῶν ἑτεροδόξων· μέσῳ δὲ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὅλα αὐτὰ γίνονται δεκτὰ καὶ διακηρύσσονται ἐπὶ δεκαετίες, βιώνονται καὶ ἐκφράζονται μὲ πολλοὺς τρόπους καὶ σὲ πολλὰ ἐπίπεδα.

Ὅμως, ἐπιθυμία ἀνέκαθεν τῶν κατ’ ὄνομα ὀρθοδόξων, ἀλλὰ κατ’ οὐσίαν αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν, ἦταν ὅλα τὰ ἀνωτέρω νὰ ἀποκτήσουν καὶ μία «πανορθόδοξη συνοδικὴ» ἔγκριση καὶ ἐπιβεβαίωση, ὥστε νὰ νομιμοποιηθοῦν καὶ νὰ ἀποτελοῦν τμῆμα ὑποχρεωτικὸ τῆς ἐπισήμου πιστευτέας διδασκαλίας τους.
Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο ἤθελαν ἐπίσης νὰ ἐπιλύσουν καὶ ἄλλα χρόνια προβλήματα ποὺ τοὺς ταλανίζουν σὲ τοπικὸ καὶ εὐρύτερο γεωγραφικὸ ἐπίπεδο.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἐσπευσμένα, παρὰ τὶς ἕως καὶ τὴν τελευταία στιγμὴ διαφορές τους, ἀκόμη μάλιστα καὶ τὶς δηλωμένες ἀποχὲς τοπικῶν ἐκκλησιῶν, προχώρησαν ἀκάθεκτοι στὴν πραγματοποίηση τῆς ὡς ἄνω λεγομένης συνόδου τους, μὲ τὴν ἐπιμονὴ τῆς πρωτοπόρου σὲ αὐτὸ τὸ ὅραμα Κωνσταντινουπόλεως διὰ τοῦ ἐπικεφαλοῦς αὐτῆς κ. Βαρθολομαίου καὶ τοῦ ἐπιτελείου του.

Ὅμως, γιὰ
οὐσιαστικοὺς καὶ γιὰ τυπικοὺς λόγους ἔχει ἤδη τονισθεῖ καὶ ἀποδειχθεῖ, ὅτι δὲν ἐπρόκειτο περὶ ὄντως «Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου», ἀλλὰ γιὰ «συνοδικὴ καινοτομία» καὶ «συνοδικὸ πραξικόπημα», γιὰ «συνέδριο Ἀποστασίας τῶν Χανίων» ἤ ἀκριβέστερα γιὰ «οὐνιτική, οἰκουμενιστικὴ καὶ φιλοπαπικὴ ψευδοσύνοδο».

Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἠχηρὰ ἀρνητικοί, ἀλλὰ ἀληθέστατοι χαρακτηρισμοί, αἰτιολογήθηκαν τόσο ἀπὸ ἡμᾶς προοιμιακῶς, στὸ Μήνυμα Ἐγρηγόρσεως τῆς Διορθόδοξου Συσκέψεώς μας πρὸ διμήνου, ὅσο καὶ ἀπὸ σοβαροὺς καὶ ἀπροκαταλήπτους κριτικούς της μετὰ τὴν σύγκληση τῆς κατ’ οὐσίαν ψευδοσυνόδου αὐτῆς στὴν Κρήτη.

Ἀπὸ ὁμολογιακὴ αἴσθηση εὐθύνης, ὡς Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας μὲ πρώτιστο καθῆκον «τὴν οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ» καὶ «τὴν ἑνότητα τῆς Πίστεως» (Ἐφεσ. δ’ 5) ἐπιβεβαιώνουμε, ὅτι ἡ Οἰκουμενιστικὴ Συνάθροιση τοῦ Κολυμβαρίου Χανίων δὲν ἀποτελοῦσε συνέχεια τῶν ὄντως Ἁγίων Συνόδων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, διότι ἀντὶ νὰ καταδικάσει αἵρεση καὶ αἱρετικούς, ἐνέκρινε τὴν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ δέχθηκε προσεκτικὰ μέν, ἀλλὰ μὲ τρόπο καταφανῆ, τὶς κοινότητες τῶν αἱρετικῶν ὡς «ἑτερόδοξες ἐκκλησίες» καὶ τοὺς ἀντιπροσώπους αὐτῶν, τοὺς ὁποίους προσεκάλεσε ἐπισήμως, ὡς «παρατηρητὲς ἀδελφῶν ἐκκλησιῶν»!
Ψῆφο εἶχαν μόνον οἱ Προκαθήμενοι τῶν λεγομένων ἐπισήμων τοπικῶν ἐκκλησιῶν ποὺ συμμετεῖχαν, οἱ ὁποῖοι ἐνήργησαν, ὅπως ὀρθὰ παρατηρήθηκε, ὡς «συλλογικοὶ πάπες», οἱ δὲ κολοβωμένες ἐπισκοπικὰ ἀντιπροσωπίες τους δὲν εἶχαν οὔτε δικαίωμα ἐλευθερίας λόγου καὶ ἐκφράσεως, ἐφ’ ὅσον ἀποκάλυψαν κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς ὅτι ὑπέστησαν πίεση ἤ καὶ ὑβρίσθηκαν σὲ περίπτωση διαφωνίας! Τὸ ἄν θὰ ὑπέγραφαν ἤ ὄχι τὰ ἐγκριθέντα κείμενα ἦταν κάτι ἄνευ οὐσιαστικῆς σημασίας. Οἱ Προκαθήμενοί τους ὑπέγραψαν γιὰ λογαριασμὸ τῶν ἐκκλησιῶν τους τὰ ἕτοιμα κείμενα γιὰ ἕξι θέματα, τὰ ὁποῖα ὑπέστησαν ἁπλῶς κάποιες «διακοσμητικὲς» διορθώσεις καὶ ἔτσι φάνηκε ὅτι ὑπῆρξε «συνοδικὴ ὁμοφωνία» στὴν ψήφισή τους, σύμφωνα μὲ μία ἐπίπλαστη, προσχεδιασμένη καὶ ἀναγκαστικὴ σχεδὸν συμφωνία.

Τὸ κύριο ἐνδιαφέρον ἦταν στραμμένο στὸ κείμενο: «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν Χριστιανικὸν κόσμον», μέσῳ τοῦ ὁποίου ἡ αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ θεσμοθετήθηκε-ἐπισημοποιήθηκε καὶ θριάμβευσε. Οἱ δῆθεν διορθωτικὲς προτάσεις, ποὺ ἀφοροῦσαν μᾶλλον στὴν ὁρολογία, ἀπὸ μέρους τῆς Νεοημερολογιτικῆς ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, δὲν ἄλλαξαν τὸ νόημα τοῦ ἀπαραδέκτου κειμένου καὶ δὲν ἀπέτρεψαν τὴν εἰσαγωγὴ τῆς κακοδοξίας.

Ὅσοι ὅμως «ἀνθίστανται τῇ ἀληθείᾳ» καὶ εἶναι «περὶ τὴν πίστιν ἀδόκιμοι» (Β’ Τιμ. γ’ 8) καὶ ἄστοχοι (Α’ Τιμ. στ’ 21), δὲν ἀκολουθοῦν τὴν ὑγιαίνουσα διδασκαλία καὶ λογίζονται ὡς «πλανῶντες καὶ πλανώμενοι» (Β’Τιμ. γ’ 13)· «οἱ τοιοῦτοι τῷ Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ οὐ δουλεύουσιν» (Ρωμ. ιστ’ 18), γιὰ τὸν λόγο δὲ αὐτὸ ἀποκόπτονται ὡς καταστροφεῖς τῆς ἑνότητος τῆς Πίστεως τῆς Ἐκκλησίας.

Ἄρα λοιπόν, ὅσοι ἐπίσκοποί τους δὲν ὑπέγραψαν τὸ ὡς ἄνω κείμενο ἤ καὶ ὁποιοδήποτε ἄλλο σὲ ἐκείνη τὴν Συνάθροιση, δὲν εἶναι «ὁμολογητές», ὅπως διετυμπάνισαν κάποιοι, γιὰ νὰ ἐξαπατοῦν ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, ἀφοῦ δὲν διεχώρησαν τὴν θέση τους καταγγέλοντες τὴν κακοδοξία καὶ ἀποκηρύσσοντες αὐτὴν καὶ τοὺς ἀκοινωνήτους κακοδόξους φορεῖς αὐτῆς.

Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ ἀνησυχοῦντες κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς Καινοτομίας, οἱ ὁποῖοι καταβάλουν προσπάθεια νὰ ἀποδείξουν τὸ ἤδη γνωστόν, ὅτι δὲν ἐπρόκειτο γιὰ Σύνοδο Ἁγία καὶ Μεγάλη· πράττουν ὅμως τοῦτο γιὰ νὰ πείσουν τοὺς ἑαυτούς τους καὶ ὅσους τοὺς ἀκολουθοῦν, ὅτι πρόκειται γιὰ κάτι ἄκυρο καὶ ἄρα μὴ ὑποχρεωτικὸ καὶ ἐφαρμόσιμο καὶ ὅτι δύνανται πάντως αὐτοὶ νὰ συνεχίσουν ἀδιατάρακτα τὴν κοινωνία τους μὲ τοὺς ἀποδεδειγμένα κακοδόξους. Αὐτὴ ἡ πονηρὴ σκοπιμότητα, ἡ ὁποία πιθανὸν νὰ συμβαίνει ἀνεπιγνώστως, εἶναι πλανερὴ καὶ καταδικαστέα.

Ἀφελὴς ἐπίσης φαίνεται καὶ ἡ προσδοκία κάποιων ἄλλων, ὅτι οἱ μὴ συμμετέχουσες τέσσερις τοπικὲς ἐκκλησίες διατηροῦν δῆθεν τὴν Ὀρθοδοξία καὶ θὰ συγκαλέσουν σύνοδο γιὰ νὰ ἀκυρώσουν τὴν ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμβαρίου! Διότι εἶναι γνωστὸν ὅτι τὰ πατριαρχεῖα Ἀντιοχείας καὶ Μόσχας συμμετέχουν ἐνεργὰ στὸν Οἰκουμενισμό, οἱ δὲ μέχρι στιγμῆς δηλώσεις ὅσων ἐκκλησιῶν δὲν ἔλαβαν μέρος καμμία ἔνδειξη γιὰ καταδίκη δὲν περιέχουν, παρὰ μόνον ὅτι δὲν θεωροῦν ὑποχρεωτικὲς τὶς ἀποφάσεις γι΄ αὐτές, διότι δὲν συμμετεῖχαν οἱ ἴδιες καὶ παραβιάστηκε ἡ ἀρχὴ τῆς ὁμοφωνίας μεταξύ τους.

Τὰ ὑπόλοιπα προβλήματα
σχετικὰ μὲ τὴν Κολυμβαρικὴ Συνάθροιση, τὸ ἄν δηλαδὴ ἐπρόκειτο γιὰ γεγονὸς ποὺ ἐξέφραζε τὸ διεθνιστικὸ σύστημα, ἄν ξοδεύτηκαν τεράστια ποσά, ἄν ὑπῆρξε ἐκκοσμίκευση, παρασκήνιο ἤ κοσμικὴ διπλωματία, ἄν ἡ ἀστυνόμευση ἦταν ἀφόρητη, ἄν ἐξυπηρετήθηκαν γεωπολιτικοὶ στόχοι Δυτικῶν μεγάλων δυνάμεων καὶ τῆς νέας τάξεως πραγμάτων τῆς παγκοσμιοποιήσεως, ἀποτελοῦν ἀναμενόμενες παρενέργειες ἑνὸς κατ’ ἐπίφασιν ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος, τὸ ὁποῖον ὡς στερούμενο τῆς θείας εὐλογίας καὶ ἐπιδοκιμασίας, ἦταν φυσικὸ νὰ παρουσιάζει διάφορες ἐκτροπὲς σὲ πολλὰ ἐπίπεδα.

Ἐκτὸς ἄλλων, ἦταν ἐμφανὲς ὅτι ἡ Συνάθροιση αὐτὴ δὲν ἀσχολήθηκε μὲ ζητήματα ἀμέσου ἐνδιαφέροντος, ὅπως τοῦ ἐπανευαγγελισμοῦ ἑνὸς παραπέοντος στὰ πάθη κόσμου, τῆς διορθώσεως τῆς ἑορτολογικῆς/λειτουργικῆς διαιρέσεως τῶν Ὀρθοδόξων, τῶν ἐθνικιστικῶν σχισμάτων (λεγόμενο «Μακεδονικό», Οὐκρανικὸ κ.ἄ.), τῶν πλανῶν καὶ ψευδοπροφητειῶν, τοῦ κατακλυσμοῦ τοῦ ἀποκρυφισμοῦ/σατανισμοῦ ὡς ἀποκαλυπτικοῦ σημείου, τῶν ἐσχατολογικῶν ἀνησυχιῶν, τῶν θεμάτων βιοηθικῆς, τῆς ἀποτελεσματικῆς ἀντιμετωπίσεως τῶν διωγμῶν τῶν Χριστιανῶν παγκοσμίως κλπ., ὡς καὶ τῆς προφητικῆς καὶ χαρισματικῆς κλήσεως σὲ Μετάνοια καὶ Ἐκκλησιοποίηση τῶν ἀνθρώπων.

Κατόπιν ὅλων αὐτῶν τῶν ἐνδεικτικῶν γεγονότων, ἐλάχιστοι μόνον προέβησαν σὲ διακοπὴ κοινωνίας μὲ τοὺς κακοδόξους Οἰκουμενιστάς, σύμφωνα μὲ τὴν Ἱεροκανονικὴ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἐλάχιστοι ἀκόμη ἀπείλησαν σὲ διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου τους, μὲ ἀβέβαιο ἀποτέλεσμα. Ὅπως φαίνεται, ὁ ἐθισμὸς τῶν πολλῶν στὴν ἀπὸ δεκαετίες ἄμεση ἤ ἔμμεση κοινωνία τους μὲ τὴν αἵρεση, σύγχυσε τὰ κριτήριά τους καὶ ἄμβλυνε τὶς συνειδήσεις τους, ὥστε στὴν ἀποφασιστικὴ ὥρα καὶ στιγμὴ νὰ μὴ καθίστανται δεκτικοὶ τῆς δωρεᾶς τῆς ὄντως Ὁμολογίας, στὴν θεωρία καὶ τὴν πράξη, μὲ συνέπεια.


Ἐνώπιον αὐτῆς τῆς οἰκτρᾶς καταστάσεως, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας καλεῖ τὰ τέκνα Αὐτῆς σὲ ἐπιμονὴ καὶ ἐνθάρρυνση, ὥστε καὶ τὸν θησαυρὸ τῆς Πίστεως νὰ κρατήσουν ἀνόθευτο καὶ νὰ δυνηθοῦν νὰ τὸν μεταδώσουν στοὺς μεταγενεστέρους. Ὅσοι πιστεύουν ὀρθοδόξως καὶ δὲν ὑποπίπτουν στὸν πειρασμὸ τῆς ἀμέσου ἤ ἐμμέσου κοινωνίας μὲ τοὺς κακοδόξους Οἰκουμενιστάς, καὶ ἐπίσης ζοῦν μὲ μετάνοια καὶ προσπάθεια νὰ τηρήσουν τὴν πίστη τους στὴν πράξη τῆς καθημερινῆς ζωῆς, αὐτοὶ θὰ ἐλεηθοῦν παρὰ τοῦ Φιλανθρώπου Σωτῆρος μας στὶς πονηρὲς ἡμέρες τῆς ἀποστασίας, τὶς ὁποῖες διερχόμαστε. Εἴθε τὸ καλὸ παράδειγμα τῶν τέκνων τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ ἑλκύσει πολλοὺς ἐγκλωβισμένους ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς πλάνης καὶ αἱρέσεως στὴν ἐλευθερία τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ!

Σὲ ἐκκλησιαστικὸ ἐπίπεδο, χρειάζεται σοβαρὴ ἀποτίμηση καὶ ἐνημέρωση, ἀλλὰ καὶ ἀντιμετώπιση τῶν οἰκουμενιστικῶν κακοδοξιῶν, καὶ πρὸς τοῦτο, ὅπως καὶ γιὰ τὴν προετοιμασία μιᾶς ὄντως Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μας, ἡ Ἱερὰ Σύνοδός μας ἔχει ἤδη ὁρίσει εἰδικὴ Ἀρχιερατικὴ Ἐπιτροπή.

Ἐν τούτοις, δυνάμεθα νὰ ὁμολογήσουμε ὅτι ὁ ἀρχέκακος ἐχθρὸς τῆς σωτηρίας καὶ τῆς ἑνότητος ἐγείρει πολλὰ ἐμπόδια, ἐκμεταλλευόμενος τὶς ἀδυναμίες τῶν ἀνθρώπων, ἀκόμη κάποτε καὶ τῶν Ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας· προτρέποντες ὅμως σὲ μία προσευχητικὴ συνδρομὴ ἁπάντων, Κληρικῶν καὶ Λαϊκῶν, ἐλπίζουμε ὅτι ὁ Δωρεοδότης Κύριός μας, ἡ Κεφαλὴ τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας, θὰ μᾶς διατηρήσει σταθεροὺς καὶ ἑνωμένους ἕως τέλους, θὰ μᾶς στηρίξει στὴν χάρη τῆς Ὁμολογίας, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐξαγγελίας Αὐτῆς σὲ Σύνοδο Ὀρθόδοξη τὸ συντομώτερο δυνατόν, καὶ θὰ μᾶς ἀξιώσει τῆς αἰωνίου Βασιλείας τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν!
Ἐν ἔτει σωτηρίῳ ,ΒΙΣΤ’ τῇ ιη’ Ἰουλίου
Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
† Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

Τὰ Μέλη
† Ὁ Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας ΑΚΑΚΙΟΣ
† Ὁ Λαρίσης καί Πλαταμῶνος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
† Ὁ Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
† Ὁ Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ
† Ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
† Ὁ Θεσσαλονίκης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
† Ὁ Δημητριάδος ΦΩΤΙΟΣ
† Ὁ Τορόντο ΜΩΫΣΗΣ
† Ὁ Ἀµερικῆς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
† Ὁ Φιλίππων καὶ Μαρωνείας ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
† Ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
† Ὁ Μεθώνης ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
† Ὁ Νόρα ΜΙΧΑΗΛ
† Ὁ Λούνης ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ
† Ὁ Γαρδικίου ΚΛΗΜΗΣ
† Ὁ Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ
† Ὁ Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
† Ὁ Θεουπόλεως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Πηγή, το είδαμε εδώ.


Σχόλιο:
Ξέρουμε ότι θα βρεθούν κάποιοι να μας προσάψουν έναν ακόμη χαρακτηρισμό, αυτή τη φορά του "παλαιοημερολογίτη". 

Πολύ απλό είναι το θέμα:  Αν η ανακοίνωση είναι γελοία και ανυπόστατη, δημοσιεύοντας την, η σύνοδος των ΓΟΧ γελοιοποιείται από μόνη της.
Αν όμως δεν είναι -όπως καταλήξαμε εμείς που τη διαβάσαμε, γιατί θα πρέπει να την "καταχωνιάσουμε";

Σε τελική ανάλυση, κάποιοι 100% ορθόδοξοι αδερφοί μας, πέρασαν δια "πυρός και σιδήρου" πριν 90 περίπου χρόνια, αντιστεκόμενοι στα σχέδια της μασονίας και του οικουμενισμού. Σίγουρα τους αξίζει περισσότερη τιμή από όσους συνεχίζουν να παριστάνουν ότι δεν αντιλήφθηκαν τι συνέβει στο Κολυμπάρι, στο Φανάρι, στο Βατικανό, στα Ιεροσόλυμα, στη Λέσβο κλπ, και συνεχίζουν να μνημονεύουν τον πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Εμείς δώσαμε ένα τελευταίο εύλογο διάστημα για μαζική απόφαση διακοπής του μνημοσύνου του Πατριάρχη και των συν αυτό. Ιδού η ρόδος. Μετά από αυτό (πολύ περισσότερο και μετά το παράδειγμα αγιορειτών), δεν θα υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία.

39 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

+Ι.Γ.Ζ.

Απο την στιγμή που είναι αιρετικοί, ( όπως γράφετε) ισχύουν οι κάτωθι υποσημιώσεις:

θα τους κατονομάσετε επιτέλους, ώστε να ξέρουμε κι εμείς ποιοί είναι;
θα τους αναθεματίσετε ως αιρετικούς στην Πανορθόδοξη που θα συγκαλέσετε;
Εαν ναι, ( όπως γράφετε ) τότε,
θα ενημερώσετε τους κληρικούς δια εγκυκλίου να μην δίνουν αντίδωρο στους αιρετικούς;
Θα ενημερώσετε τους κληρικούς δια εγκυκλίου να μην μεταδίδουν τον Χριστό στους αιρετικούς επί ποινή καθαιρέσεως;
θα ενημερώσετε τους κληρικούς ότι οι αιρετικοί εξ' άπαντος πρέπει να μυρώνονται και να βαπτίζονται; ( λέμε τώρα...)

Το κοινό ποτήριο μας καθιστά συγγενείς του Χριστού, ενώ Αιρετικός σημαίνει ξένο σώμα... τουτέστιν είναι αδιανόητο να υπάρχει κοινό ποτήριο ορθοδόξων και αιρετικών (λαικών)
Τότε ποια η έννοια της λέξεως ορθόδοξος;
Ποια μερίδα έχει ο πιστός με τον άπιστο; Πηδάλιο αποστολικός κανών 46'

GeorGRE είπε...

Για ρωτήστε τους "100% ορθόδοξους χριστιανούς" όπως γράφετε, ποιά είναι η γνώμη τους για τον άγιο Παίσιο, τον άγιο Νεκτάριο και ποιά η γνώμη τους για τους γνωστούς σύγχρονους γεροντάδες που δεν έχουν αγιοποιηθεί ακόμη αλλά στη συνείδηση του κόσμου έχουν αφήσει σημεία αγιότητος; Για ρωτήστε σε πόσα κομμάτια έχουν σπάσει και γιατί οι σύγχρονοι αγωνιστές (όπως ο π. Γαβριήλ για παράδειγμα) δεν έχουν καμία σχέση μαζί τους; Αυτοαποκαλούνται "γνήσιοι" αλλά εδώ και 90 χρόνια το αγιολόγιο τους έμεινε πίσω, επέλεξαν την αποσύνδεση και ούτε οι ορθόδοξες εκκλησίες του εξωτερικού έχουν κάποια σχέση μαζί τους παρόλο του ότι ημερολογιακά μείναν13 μέρες πίσω. Στο θέμα του οικουμενισμού κρατήθηκαν καθαροί και μπράβο τους. Όμως ο ζηλωτισμός τους, τους οδήγησε σε μια κρυφή και φανερή υπερηφάνεια που δεν βλέπουν τη μύτη τους. Χαρακτηριστικά μου έλεγε ένας "γνήσιος" για τον άγ.Παίσιο: "πλάνος και γιαυτό δεν αξιώθηκε να πεθάνει στο Αγιον Όρος" και μή μου πείτε ότι δεν το έχετε ακούσει και εσείς.

Ανώνυμος είπε...

+I.Γ.Ζ.

Ο άγιος Νεκτάριος είναι δεκτός απο τους ΓΟΧ ( η εξαίρεση πάντα υπάρχει )
Τα κομμάτια των ΓΟΧ είναι αποτέλεσμα των καιροσκόπων που κατέστρεψαν τον αγώνα, ο οποίος ξεκίνησε με αγνές προθέσεις το 1924.
Οι ΓΟΧ νικήθηκαν πρωτίστως απο την δόξα με τα γνωστά αποτελέσματα της πολυδιάσπασης, ενώ σήμερα κατάντησαν Ομιλος...
Αυτά τα κομμάτια ΔΕΝ είναι εκκλησίες, αλλά σχίσματα άνευ χάριτος.
Γι' αυτό έχω βγάλει κάλους απο το πληκτρολόγιο να γράφω μακριά απο επισκόπους των ΓΟΧ διότι πολύ απλά δεν γνωρίζετε ποιος είναι ο ένας και ο άλλος, και σε ποιον ανίερο θα μπλέξετε.
Η αποστολική διαδοχή κρατάει στην εν λόγω Σύνοδο που σχολιάζουμε, με τις χειροτονίες της Ρωσικής Διασποράς το 1969.
Δυστυχώς εισήλθαν αρκετοί καριερίστες... κατάντησαν κι' αυτοί... εξ' ου και τα επιθετικά σχόλια που γράφω γι' αυτούς ( κυρίως σε άλλα site )
Ο Π.Γαβριήλ της Χίου ( εαν εννοείς αυτόν ) είναι ζηλωτής όπως και ο γράφων και έκοψε απο τους ΓΟΧ επειδή κοινωνούν φανερά νεοημ/τες.
Δεν είναι η μοναδική κακοδοξία των ΓΟΧ, αλλά προς ώρας δεν θέλω να τους ξευτελίσω διαπλανητικά.
Δια ταύτα, όποιος ενδιαφέρεται για την ψυχή του, ν' απευθυνθεί στον Γέροντα Μεθόδιο και στους Παπάδες του. Το δηλώνω κατηγορηματικά.
Ενδεχομένως να υπάρχουν και κάποιοι αποτειχισμένοι απο παλαιό και νεο κανονικοί ηθικοί και ορθόδοξοι.
Εφεξής θα ξεκαθαρίσει το πράγμα διότι οι γκρίζες ζώνες τελείωσαν.
Εκαστος ας βρεί πνευματικό οδηγό κατά το μέτρο της πίστις του

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Προς GeorGRE
1) Εμείς, χωρίς να έχουμε μελετήσει σε βάθος το θέμα, εκτιμούμε ότι είναι (δογματικά) 100% ορθόδοξοι. Αν νομίζετε ότι σφάλλουν και παραποιούν δόγματα της ορθοδοξίας, παρακαλούμε να το επισημάνετε. Γι αυτό ακριβώς υπάρχουν τα σχόλια.

2) Τι θα πει "...Για ρωτήστε τους ποιά είναι η γνώμη τους για τον άγιο Παίσιο, τον άγιο Νεκτάριο ...".
Είναι φανερό ότι δεν κάνουμε απευθείας διάλογο με την Σύνοδο ων ΓΟΧ για να σας μεταφέρουμε τις απαντήσεις τους.
Αν εσείς γνωρίζετε απόφαση της συνόδου τους που δεν αποδέχεται την αγιοκατάταξη των αναφερομένων αγίων, εσείς θα μας την υποδείξετε.

3) "... επέλεξαν την αποσύνδεση και ούτε οι ορθόδοξες εκκλησίες του εξωτερικού..."
νομίζουμε ότι λίγο ή πολύ, στις περισσότερες εκκλησίες του εξωτερικού έχει εισχωρήσει το μικρόβιο του οικουμενισμού. Ίσως κάπως καλύτερα κρατιέται η εκκλησία των Ρώσων της διασποράς (και πάλι από μια πολύ γρήγορη και βιαστική θεώρηση).

4) Είναι αλήθεια ότι ο "ζηλωτισμός" εύκολα γεννά περηφάνια και η περηφάνια έργα του διαβόλου. Σίγουρα ο διάβολος προσπαθεί να μας χωρίσει. Γι αυτό τώρα που φάνηκε ο πραγματικός εχθρός, ο οικουμενισμός, που ήταν και το αίτιο για όσα προηγήθηκαν με το παλαιό και το νέο ημερολόγιο, έχουμε την δυνατότητα να καθίσουμε όλοι όσοι τον πολεμάμε σε ένα τραπέζι και με τη χάρη του Θεού να τα βρούμε.

5) "...μου έλεγε ένας "γνήσιος" για τον άγ.Παίσιο..."
αν αυτό αποτελεί τρόπο σκέψης για να καταδικάσουμε συλλήβδην όλους όσους ακολουθούν το πάτριο και τις εκκλησίες τους,
αντιλαμβάνεστε ότι και αυτοί θα μπορούσαν να ξεκινάνε την επιχειρηματολογία τους έτσι:
" μου έλεγε ένας νεοημερολογίτης .."
και τότε μάλλον θα είχαν πολλά περισσότερα να μας αποδώσουν ως κατηγορίες.
Με τι να ξεκινήσουμε; Που αποκαλούμε τον Πάπα "άγιο επίσκοπο"; ή που τον θυμιατίζουμε και του ψάλλουμε το "πολυχρόνιο". Ή που δίνουμε αντίδωρο στους παπικούς;

Ανώνυμος είπε...

+Ι.Γ.Ζ.

Οι 13 μέρες δεν έσωσαν κανέναν. Το ζητούμενο είναι,
1.να μην είσαι οικουμενιστής
2.να μην μνημονεύεις οικουμενιστές
3.να μην είσαι κρυφο-οικουμενιστής γράφε ΓΟΧ ( μην με προκαλέσει κανείς ψευδοΓΟΧ γιατί... )

Αναφορικά για τον Παίσιο κλπ
Νόμος του αγίου ορους είναι ότι όποιος τελευτήσει έξω... δεν είναι θετικό σημάδι για την ψυχή του. (ρώτα όποιον αγιορείτη θέλεις)

Ανώνυμος είπε...

Σχόλιο αφιερωμένο στους νεοημ/τες οικουμενιστές αλλά και στους
παλαιοημ/τες κρυφο-οικουμενιστές.

Οι Χριστιανοί σήμερα αρκούμεθα στην επίφαση που δίνουν τα φαινόμενα, «οι τοίχοι» και «ο όροφος» του ναού, «οι ποιμένες» και «αρχιποιμένες», τα άμφια και η υμνωδία, οι εικόνες και η διοικητική συγκρότηση και οργάνωση, και κλείνουμε τα μάτια στην απουσία της αληθείας και της συμφωνίας.
Εκκλησία, λέγει ο άγιος Χρυσόστομος, «ου τοίχος και όροφος, αλλά πίστις και βίος» P.G. 52, 495).

Oι της του Χριστού Εκκλησίας, λέγει ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, της αληθείας εισί, και οι μη της αληθείας όντες ουδέ της του Χριστού Εκκλησίας εισί. (Συγγρ. Β’ 627).

GeorGRE είπε...

Συμφωνώ απόλυτα με +Ι.Γ.Ζ.
Ξεκίνησαν έχοντας δίκιο αλλά φτάσανε στο σχίσμα και σε κάθε δεκαετία η απόσταση μεγάλωνε,οι ομάδες τους αυξάνονταν και ταυτόχρονα επιδείκνυαν φοβερή εμμονή για αυτές τις 13 ημέρες. "Τί γιορτάζεται τώρα αυτόν τον άγιο αφου στον ουρανό γιορτάζει ο τάδε (-13ημ), είστε κολασμένοι".Αυτά προσωπικά άκουγα να μου λένε. Επιμένω όπως και πρίν στο ότι η γνώμη τους για τον Αγιο Παίσιο είναι αντορθόδοξη. Αφήστε που δεν γνωρίζουμε ποιός χειροτόνησε ποιόν. Πολλοί ιερείς που πέσαν σε ηθικά ανομήματα και αποσχηματίστηκαν το παλαιό τους δέχτηκε με δάφνες λόγω λειψανδρίας.

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Μια αισιόδοξη μελέτη από το theognosia.gr

που -μας αιφνιδιάζει θετικά- καλώντας σε διακοπή της κοινωνίας με όσους συμμετείχαν στην σύνοδο της Κρήτης και δεν καταδικάζουν ξεκάθαρα τον οικουμενισμό:

https://drive.google.com/file/d/0BxcSUS2O16_gak9LYnd0WHY5dXM/view
http://agonasax.blogspot.gr/2016/08/blog-post_54.html

Ανώνυμος είπε...

πάτερ Γρηγόριε,αναφορικά με το γ.Γαβριήλ,εννοεί τον αγιορείτη,που βρίσκεται στο κουτλουμούσι.
αγαπητέ georgre,είσαι λίγο μπερδεμένος.
άφησε τους σύγχρονους γέροντες και αγίους,και τη γνώμη που έχει ο καθένας γι᾽ αυτούς.
η θεοσημεία είναι το εγκυρότερο δείγμα ότι ο παράκλητος αναπαύεται στον τάδε δούλο του Θεού.
έμεις είμεθα χωμάτινοι,με πλήθος παθών και απλά εκφέρουμε άποψη.
στο λέγω αυτό,γιατί ό ακολουθών το παλαιό,ερωτούμενος από νεοημερολογίτη,προυπόθεση διαλόγου σήμερα(κόκκινη γραμμή)εάν δέχεται τους σύγχρονους γεροντάδες ώς αγίους.εφόσον δεν τους δέχεται,ο διάλογος σταματά εκεί.
υπάρχει το σύστημα και οι ακολουθούντες αυτό.
δηλ.ο οικουμενισμός και οι οικουμενιστές.
ο κομμουνισμός και οι κομμουνιστές,και πάει λέγοντας.
η πλειοψηφία των συστημάτων σε στέλνει στο παράδεισο,δια του μαρτυρίου(σου αφαιρούν τη ζωή)
ο οικουμενισμός και οι συν αυτώ,βλέπε σιωνισμός κλπ,σου τρώγουν βασανιστικά αργά τη ψυχή,έως απωλείας της.
εν κατακλείδει αδελφέ,η χάρις του Θεού,καθώς και το Θέλημά Του,φανερώνονται στους αναζητητές της Αληθείας Του,πολλές φορές και μακράν του γέροντος μας.(βλ.ο αρχιμανδριτισμός,γεροντισμός κλπ.)άλλο εξομολόγηση,άλλο πνευματική καθοδήγηση.
Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. 8 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. 9 ἢ τίς ἐστιν ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, ὃν αἰτήσει ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον –μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; 10 ἢ καὶ ἰχθὺν αἰτήσει – μὴ ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ; 11 εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. (Ματθ. ζ' 7-11)
με αγάπη Χριστού
χαράλαμπος

Ανώνυμος είπε...

Ντροπή σας να μας προβάλλετε τους σχισματικούς παλαιοημερολογίτες!

Νομίζετε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος χαμού της ψυχής στο σχίσμα;
Είναι τόσο ακίνδυνο να μας διαφημίζετε τους σχισματικούς και να παρασυρθεί κάποιος στο παλαιοημερολογίτικο σχίσμα;

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει ότι ούτε αίμα μαρτυρίου ξεπλένει το σχίσμα.
Το ίδιο ισχύει για το σχίσμα των 13 ημερών.

Καλή σας μετάνοια.

Εχέφρων

Ανώνυμος είπε...

Mε αυτό το κείμενο πιστευετε οτι θα φυγουμε οι νεοημ/τες και θα ερθουμε σε σας;;; Oυτε τον εαυτό σας δεν μπορειτε να πεισετε.
Που γραφει οτι μονον εσεις ειστε η αποστολικη εκκλησια;
Που γραφει απο ποιους αιρετικους να φυγουμε;
Εχετε καταντησει μια αντιπροσωπεια της κρατουσας εκκλησιας διότι έχετε κοινο ποτηριο με νεοημ/τες λαικους.
Πολύ ωραία τα έχετε καταφέρει οι ΓΟΧ!
Εκτος και αν δεν πιστευετε οτι εσεις ειστε η μοναδικη εκκλησία του Χριστου, οποτε σας δικαιολογω απολύτως.

Ανώνυμος είπε...

Προς 4:11
Το ιερο ησυχαστηριο στη Σουρωτη,ειναι εργο του αγιου Παισιου[αγιου]],,,,,,ο οποιος ηταν ο καθοδηγητης και πνευματικος πατερας κ διδασκαλος των μοναζουσων,η δε ιερα μονη ηταν αφιερωμενη στον ΑΓ.Ιωαννη τον θεολογο και στον αγιο Αρσενιο τον Καππαδοκη,ο οποιος ηταν ιερεας στα Φαρασα απο οπου καταγοταν ο αγιος Γερων Παισιος.
Επισης μετα την τελειοποιηση της ιερας μονης ηρθαν τα ιερα Λειψανα του αγιου Αρσενιου του Καππαδοκη,τον οποιον υπεραγαπουσε ο αγιος Παισιος και ειχε δωσει το ονομα του στον γεροντα πριν γινει μοναχος.
Το να βγει γεροντας μοναχος εκτος αγιου Ορους ,δεν λεει τιποτα,γιατι εχουμε μαθει απο τα παλαια βιβλια τα ασκητικα περι αγιου Ορους,πως πολλοι που ειναι εντος αγιου Ορους,εν τη Εσχατη Ημερα θα βρεθουν εκτος και το αντιθετο.
Επιπλεον για την περιοχη,ειναι ευλογια ,βλεπουμε πολλοι τρεχουν να αναψουν ενα κερι,και να προσκυνησουν τον ταφο του ,να προσευχηθουν,δεν αξιωθηκα,λογω ελλειψεως χρηματων,φτωχουλα ειμαι,αλλα ελπιζω να αξιωθω επειδη αγαπω τον αγιο,ο οποιος εχει κανει στην περιοχη μου ενα θαυμα με καποιον γνωστο ,παιδι του κουμμουνισμου,αθεο,να τον δει μπροστα του,οταν ετρεχε στην εθνικη οδο πηγαινοντας στη Θεσσαλονικη μονος,να δει τους γονεις του και αποκοιμηθηκε στο τιμονι.Στο γυρισμο,οταν κατεβηκε στον Πειραια,επισκεφθηκε με τη συζυγο του,ενα σπιτι,οπου ειδε το βιβλιο του Παισιου και στο εξωφυλλο ειχε φωτογραφια του και τον εγνωρισε,φωναζοντας πως αυτος τον εσωσε.Εκτοτε τρεχει στο Αγιον Ορος με εναν παιδικο μου φυλο,τρελλος κ παλαβος για την Ορθοδοξια !
Ο ιδιος ο γερων εγραψε ενα κειμενο,που ζητησε να τοποθετηθη στο μνημα του,που ταλεει ολα:
Για οποιον τα δεχεται βεβαιως:
'' ΕΔΩ τελειωσε η Ζωη,,,,,εδω και η π ν ο η μου,,,,,,
Εδω το σωμα θα θαυτη, [θα] χαιρεται η ψ υ χ η μου,,,,,
Ο Α γ ι ο ς -μου κατοικει,αυτο ειναι τιμη μου!!
Πιστευω,αυτος θα λυπηθη την α θ λ ι α ψυχη μου!!
Θα ευχεται στο Λυτρωτη,να ''εχω την ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΖΙ ΜΟΥ!!!''
----
Μη βγαζουμε επιφανειακα συμπερασματα.

Ανώνυμος είπε...

Τα συμπεράσματα δεν βγαίνουν σε σχέση με το που κοιμήθηκε ο τάδε και ο δείνα, αλλά ποια πίστι ακολουθούσε.
Θα γνωρίζεται φαντάζομαι τι διθυράμβους είπε ο Παίσιος για τον Βαρθολομαίο.

Ανώνυμος είπε...

Προς Εχέφρων
Το σχίσμα δεν το έκαναν οι παλαιοημ/τες αλλά οι νεοημ/τες αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα.
Εαν στο σχίσμα υπάρχει κόλαση ( σωστά )
Τότε στην αίρεση που υπάγεται το νεο τι υπάρχει;
Διορθώνω, στην βλασφημία να πούμε καλύτερα με συλλείτουργα Παπικών, και Αγγλικανών έγγαμων ιερέων μετά ανδρών, και μετά γυναικών ιερειών Λεσβιών Προτεσταντών, και συμπροσευχών μετά των δαιμονολατρών ινδιάνων, βραχμάνων βουδιστών... ακόμα και των αντιχρίστων Ραβίνων και Μουσουλμάνων... και όλων των διαβόλων αδύνατον αριθμείσαι.
Εκεί μέσα αναγνωρίσατε την σωτηρία και την βασιλεία του Χριστού;

Οι παλαιοημ/τες απλά κατάντησαν ενα παραμάγαζο του νεου. Δηλαδή απο την μια διαφημίζουν ότι εμεις είμαστε οι Γνήσιοι, και απο την άλλη δέχονται τα πάντα απο την άλλη πλευρά...
Αυτό δεν στέκει θεολογικά, γι' αυτό και τους ονομάζω παραμάγαζο, με κοινή συνισταμένη το πελατολόγιο.

Εν κατακλείδι
Μακριά απο την επίσημη βλασφημία της κρατούσας εκκλησίας, αλλά και μακριά απο τα παραμάγαζα του νεου με την ρεκλάμα ΓΟΧ
Για να βρείτε Ιερέα του Χριστού θα πρέπει να ψάξετε...

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

"Ντροπή σας να μας προβάλλετε τους σχισματικούς παλαιοημερολογίτες!"
-Αυτό αφήστε να το κρίνουμε εμείς.
Προβάλαμε τις θέσεις της εκκλησίας των ΓΟΧ για την Σύνοδο στην Κρήτη. Εσείς μπορείτε να διαβάζετε ΜΟΝΟΝ τα διαγγέλματα του "ορθόδοξου" Βαρθολομαίου που μιλάει για "αγιότατο επίσκοπο Ρώμης".
Οι παλαιοημερολογίτες είναι "σχισματικοί" γιατί εκδιώχθηκαν βιαίως από τους ναούς μας, οκ, το δεχόμαστε, αλλά οι οικουμενιστές, που επέβαλαν το νέο ημερολόγιο, ήταν μασόνοι. Μήπως αυτό είναι πιο ενδιαφέρον; Πιστέψτε μας, κι εμείς πολύ πρόσφατα το ανακαλύψαμε.

Ξέρετε δεν είναι κακό να διαβάζετε και να προβληματίζεστε.
Αν νομίζετε ότι κάτι διαστρέφει την αλήθεια, μπορείτε να σχολιάσετε και να μας διορθώσετε.

Αντί να μας εγκαλείτε με το "Ντροπή", γράψτε την άποψη σας χωρίς απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Όπως την καταθέτουν τόσοι άλλοι."Νομίζετε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος χαμού της ψυχής στο σχίσμα;"
-Φυσικά. Όπως υπάρχει και στην αίρεση. Τι είναι πιο επικίνδυνο; να πηγαίνει ο Πάπας στο Φανάρι μέσα στον ναό και να τον θυμιάζουν ή να επιλέγει κάποιος μια εκκλησία με ορθόδοξο φρόνημα; Αν έγινε κάπου λάθος -προφανώς έγινε και φαίνεται εξαιτίας των παρατάξεων που ακολούθησαν, ας διορθωθεί. Οι αιρετικοί πάντως δεν διορθώνονται.
Τι συμβαίνει σήμερα στην εκκλησία μας;


"Είναι τόσο ακίνδυνο να μας διαφημίζετε τους σχισματικούς και να παρασυρθεί κάποιος στο παλαιοημερολογίτικο σχίσμα;"
-Επικίνδυνη είναι η είσοδος του οικουμενισμου μέσα στην εκκλησία και η εκκοσμίκευση της. Αυτό μας ανησυχεί.
Δεν απευθυνόμαστε σε ανήλικους. Καταθέτουμε ότι ενδιαφέρον και χρήσιμο βρίσκουμε. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις επιλογές και τις πράξεις του."Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει ότι ούτε αίμα μαρτυρίου ξεπλένει το σχίσμα.Το ίδιο ισχύει για το σχίσμα των 13 ημερών."
-Μάλλον δεν διαβάσατε τον βίο του Αγ.Χρυσοστόμου και τι μάχες έδινε.
Διαβάστε πχ ένα απόσπασμα:
" Στην Κουκουσό τον υποδέχεται ο επίσκοπος Αδελφειός της Αραβισσού όπου υπήρχαν πολλοί ειδωλολάτρες. Του φέρνουν ένα νεαρό παιδί που ήταν παράλυτο για να το θεραπεύσει. Ο άγιος του μιλάει για τον αληθινό Θεό και το καθοδηγεί στην πίστη. Εκείνο πιστεύει, ο άγιος προσεύχεται και το νεαρό παιδί θεραπεύεται. Ακολουθεί μαζική επιστροφή στην χριστιανική πίστη του λαού της περιοχής που βαπτίζεται από τον άγιο, και η χειροτονία 7 επισκόπων, πρεσβυτέρων και διακόνων ύστερα από την και η οργάνωση της εκκλησίας, της κατήχησης και της λειτουργικής."
Μήπως ήταν και ο ιερός Χρυσόστομος "σχισματικός";


"Καλή σας μετάνοια."
-ευχαριστούμε ειλικρινά αδερφέ.

δάσκαλος είπε...

Αγαπητοί υπεύθυνοι του "Παιδαγωγού" έχετε ένα ιστολόγιο που θαυμάζω, διότι δεν έχει κόμπλεξ μπρος στην αναζήτηση της αλήθειας. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να σας λοιδωρούν, αλλά ο Θεός θα σας ανταμείψει!

Ανώνυμος είπε...

Ως προς το θέμα των ημερων, το σχίσμα το εκαναν οι παλαιοημερολογίτες. Αυτό εξάγεται ως ασφαλές συμπέρασμα διότι το ζητημα των εορτών και του εορτολογίου δεν ειναι δογματικό. Δεν είναι θέμα πίστεως.

Η Ρώμη δεν ακολούθησε την απόφαση της πρώτης Οικουμενικής ως προς την ισημερία και εόρταζε μέχρι την εποχή του Καρόλου του Μέγα, το Πάσχα, με βάση την 18η Μαρτίου και όχι 21η Μαρτίου που εόρταζαν τα υπόλοιπα Πατριαρχεία. Επί 400 χρόνια η Ρώμη δεν συνεόρταζε το Πασχα με Κων/πολη, Ιεροσόλυμα, Αντιόχεια, Αλεξάνδρεια. Αυτό δεν εμπόδισε την ενότητα της Εκκλησίας.

Ο Πασχάλιος Κανών της Α' Οικουμενικής είναι πολύ πιο σημαντικός από το ημερολόγιο και όμως δεν έγινε σχίσμα. Οι γοχ έκαναν σχίσμα για κάτι λιγότερο σημαντικό.

Επίσης γνωρίζω από Ιερέα που πέρασε από τους γοχ, ότι οι Ενιστάμενοι του Κυπριανού έχουν καταργήσει την νηστεία προ της Μεταλήψεως και εφαρμόζουν την χωρίς νηστεία θεωρία του Αποστόλου Μακράκη περί συχνής Θεία Μεταλήψεως. Κοινωνούν ως και 4 φορές την εβδομάδα! Έχουν αμφιβολίες για το αν ειναι η Αποκάλυψη θεόπνευστο κείμενο γραμμένο από τον μαθητή του Κυρίου Ιωάννη τον Θεολόγο, γι' αυτό και στο κείμενο ενώσεως μεταξύ συνόδου ενισταμένων Κυπριανού Ωρωπού και εκκλησίας γοχ Καλλινίκου Αθηνών, εμπεριείχε και αναφορά στην Αποκάλυψη!!!

Υπάρχουν Αρχιερείς, Ιερείς και Μοναστήρια της ενωμένης πια συνόδου που δεν αποδέχονται την αγιότητα του αγίου Νεκταρίου.

Δεν αποδέχονται τις εικόνες της Αγίας Τριάδας και της Αναστάσεως. Δεν θεωρούν τους Ορθοδόξους του νέου ημερολογίου Ορθοδόξους αλλα μέλη της οικουμενιστικής νεοημερολογιτικής εκκλησίας, όμως τους κοινωνούν στις ενορίες τους! Αυτά δεν είναι καθολικά φαινόμενα και αλλάζουν τα δεδομένα από ενορία σε ενορία. Κάνουν μικτά μυστήρια μεταξύ μελών της εκκλησίας τους και του νέου ημερολογίου, όταν λένε ότι πρέπει να μυρωθεί ένας νεοημερολογίτης για να είναι Ορθόδοξος! Στα μικτά μυστήρια δεν μυρώνουν όμως τους νεοημερολογίτες που κατ' αυτούς είναι αιρετικοί! Όλα αυτά μου τα είπε Ιερέας που πέρασε από τους γοχ.

Οι επίσκοποι της συνόδου αυτής είναι χειροτονημένοι από τον Ακάκιο Παπά που λένε οτι πήρε χειροτονία από τους Ρώσους της Διασποράς το 1960. Όμως δεν έχουν παρουσιάσει ποτέ το χειροτονητήριο χαρτί του Ακακίου Παπά.

Ανώνυμος είπε...

κ. Διαχειριστή του blog "Παιδαγωγoς" ,
στην απάντηση σας προσπαθείτε να με ταυτίσετε με αυτούς που ακολουθούν τον Βαρθολομαίο ή όσους αδιαφορούν για όσα κάνει ο Βαρθολομαίος και οι οικουμενιστές. Αυτό από πού το συμπεράνατε;
Δηλαδή όποιος επισημαίνει τον κίνδυνο από το σχίσμα σημαίνει για σας ότι αδιαφορεί για τον κίνδυνο από την αίρεση του Οικουμενισμού;
Επειδή σας έδειξα τον κίνδυνο να προβάλλετε σχισματικούς, σημαίνει ότι αδιαφορώ για την αίρεση του οικουμενισμού;

Καμμία σχέση δεν έχει ο ι. Χρυσόστομος και αυτά που περιγράφετε ότι έκανε, με το σχίσμα των 13 ημερών! Όσο διαφέρει το άσπρο με το μαύρο, τόσο διαφέρουν αυτά τα δύο.

Για την άτοπη σημείωση σας ότι δεν απευθύνεστε σε ανήλικους, έχω να πω, ότι δεν απευθύνεστε όμως μόνο σε ιστορικούς θεολόγους, γνώστες της διδασκαλίας των ιερών Κανόνων και των Πατέρων, αλλά και της εκκλησιαστικής ιστορίας, περι σχισμάτων. Η όποια παράσυρση τόσων απλών και απλοϊκών ανθρώπων προς τον σχισματικό παλαιοημερολογιτισμό, το κρίμα θα βαρύνει εσάς. Έχετε ακέραιη την ευθύνη ενώπιον του Θεού.

Εχέφρων

Ανώνυμος είπε...

Και το "Ντροπή" δεν είναι απαξιωτικός χαρακτηρισμός αλλά παρατήρηση ότι η ενέργεια σας αυτή δεν είναι προς τιμή σας.
Συλλογιστήτε αυτό που σας έγραψα ότι είπε ο ι. Χρυσόστομος για το σχίσμα.

Εχέφρων

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Είσαι ο γνωστός "άγνωστος" που μας βομβάρδιζε στο παρελθόν κάθε 2-3 λεπτά και με νέο σχόλιο που πάντα αναφερόταν και σε αυτό που έγραψε και πριν 2-3 λεπτά.

Αυτό που γράψαμε για τον άγιο Χρυσόστομο έδειχνε πως ακόμη και διωγμένος και χωρίς απόφαση ιεράς συνόδου, χειροτονούσε ακόμη και επισκόπους και έχει σχέση και με την αποτείχιση και με το πάτριο (μπορεί να εφαρμοστεί σε κάποιες περιπτώσεις λοιπόν).

Ανώνυμος είπε...

Η περίπτωση του αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου δεν ομοιάζει με την περίπτωση των γοχ διότι ο άγιος Ιωάννης είχε κάθε δικαίωμα να ενεργεί ως μη καθηρημένος Επίσκοπος αφού οι λόγοι καθαιρέσεως του ήταν ανύπαρκτοι και ως γεγονότα και ως υποψίες.

Ο Θεόφιλος Αλεξανδρείας επειδή εφιλοξένησε ο άγιος Ιώ. τους μακρούς αδελφούς στην Κων/πολη, θεώρησε ότι αυτό ήταν επίθεση του αγίου Ιώ. κατά του Θεοφίλου επειδή ούτος, ο Θεόφιλος, τους είχε αφορίσει επι Ωριγενισμώ. Όμως ο άγιος Ιώ. έδωσε μία Μονή στους αδελφούς αυτούς χωρίς να τους δεχτεί σε πνευματική κοινωνία μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα.

Οι γοχ από την άλλη ενήργησαν ως Επίσκοποι μετά το 1960 χωρίς να εχουν αποδείξεις ότι είναι Επίσκοποι αφού ο πρώτος τους Επίσκοπος Ακάκιος Παπάς, δεν είχε φέρει μαζί του από ΗΠΑ το χειροτονητήριο χαρτί του! Τελείως διάφορες περιπτώσεις νομίζω αδελφοί μου.

Ανώνυμος είπε...

Ουδείς Ιερός Κανών προβλέπει την δημιουργία συνοδικού σχήματος από Επισκόπους μέχρι την καταδίκη της αιρέσεως από αρμόδιο δικαστικό όργανο. Στην περίπτωση μίας αιρέσεως σε τοπικό επίπεδο, αρμοδία είναι η τοπική σύνοδος της τοπικής εκκλησίας. Αν η αίρεσις εχει λάβει διορθόδοξες διαστάσεις, αρμοδία είναι μία πανορθόδοξη ή μία οικουμενική σύνοδος.

Ως τότε οι πιστοί απλώς αποτειχίζονται αναμένοντες την σύγκληση συνόδου. Οι γοχ δεν το ετήρησαν αυτό και γι' αυτό έχουν τόσες συνόδους. Μετρήσατε:

1) Αρχιεπισκόπου Αθηνών, Καλλινίκου Σαραντόπουλου. Η μεγαλυτέρα ομάς, άνευ όμως αποδείξεων ότι ο πρώτος Επίσκοπος τους χειροτονήθηκε Επίσκοπος, αφού δεν εμφανίστηκε ποτέ ως τώρα χαρτί της χειροτονίας του. Ούτος όμως εμφανίζεται να χειροτονεί τους διαδόχους του και εκείνοι άλλους μέχρι των σημερινών που ισχυρίζονται ότι έχουν διαδοχή εξ εκείνου. Ισχυρή παρουσία της ομάδος στο εξωτερικό.

2) Αρχ/που Αθηνών, Μακαρίου Καβακίδη. Η δευτέρα σε πλήθος ομάς. Περί της διαδοχής τους ισχύει το αυτό με την ομάδα του Καλλινίκου, κάποτε, ως το 1995 ήταν ενωμένοι. Έκτοτε οι δρόμοι τους χώρισαν. Ισχυρή παρουσία της ομάδος στο εξωτερικό.

3) Αρχ/που Αθηνών, Στεφάνου Τσακίρογλου. Αρκετά μικροτέρα ομάς που έχει την διαδοχή της από τον Επίσκοπο Βρεσθένης Ματθαίο Καρπαθάκη. Ούτος εχειροτόνησε μόνος του 4 Επισκόπους το 1948. Το 1995 επήλθε σχίσμα στις τάξεις της ομάδος αυτής και η παρουσία τους αποδυναμώθηκε σημαντικά στο εσωτερικό. Η ομάς του Αρχ/που Στεφάνου εμφανίζει σημάδια στασιμότητος έως φθοράς στο εσωτερικό.

Ανώνυμος είπε...

4) Αρχιεπισκόπου Αθηνών, Παρθενίου Βεζυρέα. Μικροτάτη ομάς, διαδοχή από τον Δωρόθεο Τσάκο, ο οποίος εχειροτονήθη το 1985, από δύο Επισκόπους του Αρχ/που Αυξεντίου Πάστρα, λάθρα της συνόδου του Αυξεντίου.

5) Μητροπολίτου Αυλώνος, Αγγέλου. Ούτος προέρχεται από την σύνοδο των Ενισταμένων του Κυπριανού Κουτσούμπα, της Μονής αγίου Κυπριανού Φυλής. Μεγάλη ομάς με τάσεις αυξήσεως επιρροής τα 4 τελευταία χρόνια στο εξωτερικό.

6) Μητ/του Μεσογαίας Κηρύκου Κοντογιάννη. Μικρή ομάς προερχομένη από την Σύνοδο του Στεφάνου Τσακίρογλου. Εμφανίζει τάσεις ανόδου επιρροής στο εξωτερικό.

7) Μητ/του Λαρίσης Φιλοθέου Τουρτούνη. Αυτοκέφαλος Επίσκοπος με ελαχίστους οπαδούς, προερχόμενος από την ομάδα του Μητροπολίτου Θηβών Χρυσοστόμου.

8) Μητ/του Τρίκης και Σταγών Κοσμά. Αυτοκέφαλος Επίσκοπος με λίγους οπαδούς, προερχόμενος από την ομάδα του Μητ/του Θηβών Χρυσοστόμου.

9) Μητ/του Θεσσαλονίκης Χρυσοστόμου Μητρόπουλου. Αυτοκέφαλος Επίσκοπος με λίγους οπαδούς, προερχόμενος από την ομάδα του Θηβών Χρυσοστόμου.

10) Μητ/του Αττικής Διαμανού Παπαδημητρίου. Αυτοκέφαλος Επίσκοπος με λίγους οπαδούς, προερχόμενος από την ομάδα του Θηβών Χρυσοστόμου.

11) Μητ/του Δωδεκανήσου Καλλινίκου. Αυτοκέφαλος Επίσκοπος με λίγους οπαδούς, προερχόμενος από την ομάδα του Αρχ/που Καλλινίκου Σαραντόπουλου.

12) Μητ/του Θηβών και Λειβαδιάς Χρυσοστόμου Τζάνη. Μικρή ομάς με ελαχίστη παρουσία στο εξωτερικό. Τάσεις φθοράς στο εσωτερικό.

13) Μητ/του Πειραιώς Νήφωνος. Μικρή ομάς με ελαχίστους οπαδούς.

Αυτή είναι η κατάσταση με πολύ ολίγα λόγια, των γοχ. Η κάθε ομάς ομολογεί ότι η ιδία είναι η εκκλησία της Ελλάδος και οι άλλοι σχισματικοί ή και αιρετικοί. Δεν είναι αποτελέσματα αυτά της λάθος εκκλησιολογίας των γοχ όπου έβγαλαν αιρετικούς τους νεοημερολογίτες και άρα άνευ εγκύρων μυστηρίων λόγω των 13 ημερών; Οι αποτειχισμένοι πρέπει να προσέξουν πολύ τί θα κάνουν, πώς θα το κάνουν, πότε και για ποιό λόγο. Αλλέως θα έχουν την ιστορική κατάληξη των γοχ. Όσα έγραψα τα παρουσιάζω με αγάπη και όχι εμπάθεια κατά των γοχ. Τους θεωρώ αδελφούς και όχι εχθρούς, αλλά η πορεία των αποδεικνύει και την παρακμή των. Ανεξαρτήτως αν κάποιοι εξ αυτών μετρούν την επιτυχία της ομάδος των με τον πληθυσμό της ομάδος των.

Ανώνυμος είπε...

+Ι.Γ.Ζ.
Ποιος έκανε το σχίσμα;
Να ξεκινήσουμε απο τα standards

Οι καινοτομίες απαγορεύονται.
Πριν εφαρμοσθεί το Γρηγοριανό ημερολόγιο, ποια Οικουμενική Σύνοδος άλλαξε το εορτολόγιο για τις 10 ημέρες που υπήρχαν μέχρι τότε ως απόκλιση;

Ο καταστατικός χάρτης του 1920 είχε μέσα σε όλες τις παρανομίες που θα ακολουθούσαν στο μέλλον και την αλλαγή του ημερολογίου.

Συνεπώς όταν μετά απο μόλις 4 χρόνια ο βλάσφημος καταστατικός χάρτης άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά, οι πραγματικοί χριστιανοί κατάλαβαν ότι ξεκίνησε ο πόλεμος για την αλλοίωση της ορθοδοξίας.

Το πρόβλημα δεν είναι οι 13 μέρες, αλλά το αποτέλεσμα που έφερε αυτή η καινοτομία. Δηλαδή το σχίσμα στην Εκκλησία.
Είναι παγκοίνως γνωστό ότι οι σχίστες Μελέτιος και Χρυσόστομος ήταν Μασόνοι. Αυτό το έχει παραδεχθεί και ο π.Γ. Μεταλληνός στην τηλεόραση.
Είναι παγκοίνως γνωστό ότι ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος ούρλιαζε πριν πεθάνει... λέγοντας με παρέσυραν οι Μασόνοι και έσχισα την Εκκλησία.
Είναι παγκοίνως γνωστό ότι οι σχίστες βγήκαν τυμπανιαίοι.
( Ιστορία σας γράφω και όχι προσωπική γνώμη, για να τελειώνουμε με το ποιος είναι τι )

Η ένωση με τους Κυπριανίτες ήταν η σφραγίδα μιας εκκλησιολογικής κατάστασης που είχαν και οι ΓΟΧ ( καμία σχέση με το όνομα τους )

Είναι Μακρακιστές καθώς κοινωνούν καθημερινά χωρίς την αυτονόητη νηστεία της προηγούμενης ημέρας.
Ποιος κανόνας το γράφει αυτό;;;
Ο Νικόδημος ο αγιορείτης ορίζει μια εβδομάδα νηστεία πριν την μετάληψη.
Στα άπαντα του Συμεών Θεσσαλονίκης ορίζει τρεις μέρες νηστεία - άλαδο

Το μαγαζί για να δουλέψει θέλει πελάτες, και ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.

Η εικόνα της Αγίας Τριάδος σηκώνει πολύ κουβέντα και γνώσεις...
Πληροφοριακά σας γράφω ότι ΔΕΝ υπάρχει εικόνα του Τριαδικού Θεού διότι πολύ απλά δεν τον είδε κανείς και κατα δευτερον απαγορεύεται να ζωγραφίσεις τον Θεό = Βλασφημία
Απ' εκει και πέρα οι πλάνες του ενος και του άλλου με αφήνουν αδιάφορο
Δες στο πηδάλιο στην 7η Οικουμενική, γράφει πουθενά για εικόνα της αγίας Τριάδος;;; Γράφει όμως για όλες τις υπόλοιπες.
Ελπίζω να κατάλαβες.

Χειροτονητήρια υπάρχουν απο το 1969 απο την Ρωσική Διασπορά. Είναι γνωστά αυτά και δεν γράφω κάτι σε παγκόσμια πρώτη.
Το 1976 η κρατούσα εκκλησία έκανε μήνυση στους ΓΟΧ για αντιποίηση αρχής... κατόπιν στα δικαστήρια οι ΓΟΧ προσκόμισαν τα χειροτονητήρια της Ρωσικής Διασποράς, και ο εισαγγελέας απεφάνθη ότι όλα είναι νόμιμα και ως εκ τουτου οι ΓΟΧ είναι κανονικοί επίσκοποι με αποστολική διαδοχή κλπ
Αυτά δεν σας τα λένε όμως.

Θα συμφωνήσω για τους καιροσκόπους που κατάστρεψαν τον αγώνα, αυτούς που κοινωνούν όποιον νεοημ/τη βρούν μπροστά τους κλπ
Αυτά άλλωστε στηλιτεύω και εγώ...

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητοί υπεύθυνοι του "Παιδαγωγού" έχετε ένα ιστολόγιο που θαυμάζω, διότι δεν έχει κόμπλεξ μπρος στην αναζήτηση της αλήθειας.

"Κάνε και εσύ το ίδιο"

penelope είπε...

Θα συμφωνησω με τον ''εχεφρωνα'' και με τον πιο πανω αγνωστο σχολιαστη!
Διπλος κινδυνος και απο τη μια και απο την αλλη.
Η Εκκλησια του Χριστου,δεν ειναι ακεφαλη,παντοτε οι αιρεσεις ενω ηταν πληγμα για την Εκκλησια,κατακεραυνωνονταν απο οικουμενικες Συνοδους .
Το σχισμα ειναι εξισου σοβαρο πληγμα!
Κανεις τοτε που διεκοπη το μνημοσυνο του πατ.Αθηναγορα,δεν αποκοπηκε απο το Οικουμενικο Πατριαρχειο κ την εκκλησια της Ελλαδος.Και ομως,πολλοι γοχ εστερνιζονται τις διδαχες του μακαριστου Αυγουστινου Καντιωτη,αυτη ομως την πτυχη ,δεν την βλεπουν!
Ουτε σχισματικο ονομασε το πατριαρχειο τον γερ.Παισιο επειδη εκοψε το μνημοσυνο του πατριαρχη!
Εδω εχουμε 12 παραταξεις η κ περισσοτερες,οι οποιοες θεωρουν η καθε μια για τον εαυτον της πως ειναι η Μια ''γνησια γοχ εκκλησια''.
Η εορτολογικη συμφωνια ομως δεν ειναι δογμα πιστεως!
Οπως ειπε ο αγιος Νικοδημος:
''Το να κανει κανεις Πασχα μετα την 21 Μαρτιου δεν ειναι και εγκλημα,το να σχισει την εκκλησια ειναι αμαρτημα ασυγχωρητον''....
Δειτε μια μελετη
Καλημερα!
http://www.impantokratoros.gr/A004934E.el.aspx.

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Διαπιστώνοντας την σύγχυση που προκαλείται από
τις συζητήσεις για ένα σωρό θέματα που προκύπτουν (για το αν πρέπει να επανέλθουμε στο πάτριο, για τα σχίσματα εκεί, ή για το αν πρέπει απλά να ακολουθήσουμε την αποτείχιση (=διακοπή κοινωνίας και μνημοσύνου) από τους εισάγοντες τον οικουμενισμό, ή για το αν πρέπει ή όχι να ακολουθήσουμε την παράδοση του πατρίου χωρίς να ενωθούμε με κάποια από τις παρατάξεις του, για την εγκυρότητα των μυστηρίων σε όσους δεν το τολμήσουν κλπ)
ζητήματα που πράγματι υφίστανται, αλλά δείχνουν και την ανθρώπινη αδυναμία να βρεθεί μια εύκολη "λύση",


Είναι στο χέρι όλων όσων πονάνε για την εκκλησία, όσων μάχονται την αίρεση του οικουμενισμού, με ταπείνωση, κάποια στιγμή, και ελπίζοντας μόνον στην βοήθεια του Θεού, να προσπαθήσουν να βρούνε την λύση για να γίνουμε πραγματικά όλοι μία ποίμνη, καταδικάζοντας και εκβάλλοντας έξω από την εκκλησία τους αιρετικούς (οικουμενιστές)

απόσπασμα από την νεότερη ανάρτηση μας:
http://opaidagogos.blogspot.gr/2016/08/theognosiagr.html

Ανώνυμος είπε...

+.I.Γ.Ζ.

Τα σχίσματα που αναφέρατε παραπάνω ΔΕΝ είναι Εκκλησίες.
Είναι οι Συμμορίες με τον αδαή στρατό τους και τους άσχετους προσωπολάτρες κληρικούς και λαικους που τους ακολουθούν.
Αυτά ακριβώς γράφω συχνά πυκνά στο παρόν ιστολόγιο ( ευχαριστώ )

Εκκλησία ΔΕΝ είναι apriori η κρατούσα εκκλησία, διότι πολύ απλά οι Οικουμενικές Σύνοδοι την κρατούσα εκκλησία Αναθεμάτισαν... με αιχμή του δόρατος τους Μονοθελητές όπου όλα τα Πατριαρχεία είχαν υποπέσει στην αίρεση...
Ο Μ. Βασίλειος αποτειχίστηκε απο τον επίσκοπο Διάνοιο ο οποίος τον Βάπτισε και χειροτόνησε. Μήπως ήταν και ο Βασίλειος σχισματικός;;;
Ο Γρηγόριος ο θεολόγος ήταν ο μοναδικός ορθόδοξος κληρικός στην Κ/πολη ενώ λειτουργούσε σε ένα ιδιωτικό παρεκκλήσι...
Ρωτώ: ποιόν μνημόνευε;;;; μήπως τον αιρετικό πατριάρχη;;;; κ.ο.κ.

Δεν είμαστε με το παλαιό για τις 13 μέρες αλλά για τον οικουμενισμό που υπάγεται το νεο και να μην στοχεύετε στις 13 μέρες ως δικαιολογία επειδή απ' εκεί ξεκίνησε η ΝΤΠ αλλά η ουσία είναι ο Οικουμενισμός.

Ο Μ. Αθανάσιος λέγει καλύτερα στο σπίτι σου, παρά στην "εκκλησία" και κατόπιν μαζί με τον Καιάφα...

Ως λαικοί έχετε την δική σας ευθύνη καθώς εξακολουθείτε να εκκλησιάζεστε
στους σταυρωτές του Χριστού, ενω κοινωνάτε δηλητήριο, εις κρίμα και κατάκριμα.
Απο αυτή την στιγμή όποιος είναι Χριστιανός, είναι υποχρεωμένος να μην ξαναπατήσει εκεί που βλασφημείται το ¨αγιο Πνεύμα.
Ξεκινείστε το εσείς και τα υπόλοιπα θα τα κάνει ο Χριστός (όπως πάντα)

Ανώνυμος είπε...

+.Ι.Γ.Ζ.

Οι αιρετικοί δεν έχουν Ποτήριο Χριστού, ούτε άγιο Πνεύμα.


Όπου δεν υπάρχει Χριστός εκεί δεν υπάρχει ούτε το Άγιον Πνεύμα, διότι ο Χριστός ζει έν τη Εκκλησία διά του Αγίου Πνεύματος, το οποίον αποτελεί την ψυχήν της και η Εκκλησία ζεί διά του Αγίου Πνεύματος έν τω Χριστώ, ο οποίος αποτελεί την κεφαλήν της.
Ο οργανισμός της Εκκλησίας έχει κεφαλήν τον Χριστόν. Τούτο σημαίνει ότι η κεφαλή είναι κεφαλή του Σώματος και το Σώμα είναι της Κεφαλής, ώστε να είναι αχώριστα το έν από το άλλο, και το έν πλήρωμα του άλλου.
Το Άγιον Πνεύμα αρχιτεκτονεί την Εκκλησία του Θεού, συνεπώς ο άνθρωπος γίνεται μέλος της Εκκλησίας του Χριστού μόνον διά του Αγίου Πνεύματος. Όπου είναι το Άγιον Πνεύμα εκεί είναι ο Χριστός και όπου είναι ο Χριστός εκεί είναι και το Άγιον Πνεύμα.
Συνεπώς δεν υπάρχει Εκκλησία σε αιρετικούς και σχισματικούς.
Τα μυστήρια είναι ατικανονικά ενω σε άλλες περιπτώσεις άκυρα και ανυπόστατα γράφε Χρίσμα, διότι επέφεραν την αποσύνδεση στην Μία, Αγία, Καθολική Εκκλησία.
Και από την στιγμή που δεν έχουν άγιο Πνεύμα, δεν έχουν και τον Χριστό.

Τότε ποιος κάνει την Μεταβολή σε Σώμα και Αίμα;;;
( η μεταβολή γίνεται απο το άγιο Πνεύμα και όχι απο τον Ιερέα )

Ρωτώ:
Υπάρχει άγιο Πνεύμα σ' αυτούς που το βλασφημούν με τον χειρότερο τρόπο;

Ανώνυμος είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
Ανώνυμος είπε...Ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης ΕΚΟΨΕ το μνημόσυνο του Πατριάρχη επειδή ευλόγησε την μοιχεία, δηλαδή να χωρίσει ο αυτοκράτορας την Βασίλισσα και να παντρευτεί την άλλη.
Αυτή την πράξη την ονόμασε μοιχειανική αίρεση.
Και εσείς συζητάτε ακόμα ότι πρεπει να παραμείνετε στην εσχάτη βλασφημία του αγίου πνεύματος - Οικουμενισμός - για να μην βγείτε εκτός εκκλησίας.
Εκτός βλασφημίας θα βγείτε, είναι το μόνο σίγουρο

Ανώνυμος είπε...

+Ι.Γ.Ζ.
Το 1948 η κρατούσα εκκλησία του νεου υπέγραψε ως ιδρυτικό μέλος στο ΠΣΕ.
Αυτό λέγεται υπογεγραμμένη κατεγνωσμένη αίρεση.
Ασε τι έγινε απο το 1965 μέχρι τούδε.
Η ιστορία απέδειξε ότι η κρατούσα εκκλησία τράβηξε λαθος δρόμο το 1924 με τα βλάσφημα αποτελέσματα της Ασσίζης του Μπαλαμάντ του Σαμπεζύ του Πόρτο Αλέγκρε του Πουσάν της Ραβένας του Κολυμπαρίου
Σημειωτέον το μνημόσυνο στους Μουσουλμάνους στην Λέσβο

Και εσείς μιλάτε ακόμα για εκκλησία και άγιο πνεύμα;;;;;;

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Ο ανώνυμος "Εχέφρων" επανήλθε επαναλαμβάνοντας πάλι τα ίδια(2:41 μμ).
Το έχει ξανακάνει και σε άλλες αναρτήσεις παλαιότερα (να επαναλαμβάνει το ίδιο σχόλιο με άλλα λόγια) και να επανέρχεται μετά από 2-3 λεπτά και να ξαναγράφει τα ίδια τάχα ως ανώνυμος.

Του δώσαμε την δυνατότητα να πει την άποψη του. Μάλλον έχει την εντύπωση ότι επαναλαμβάνοντας την, θα μας κάνει την αποδεχθούμε.
Η συζήτηση έχει και κανόνες (και ξέρουμε ότι τώρα θα αρχίσει να γράφει σχόλια σε άλλα ορθόδοξα ιστολόγια για να μας κατηγορήσει ότι του κόβουμε τα σχόλια. Δυστυχώς είναι να μην μπλέξεις με ανόητους).

Ανώνυμος είπε...

Προς +ΙΓΖ ... Ουδείς ποτέ σκέπτηκε να εικονίσει το θείον, εκτός αν είναι παράφρων. Οι εικόνες του Τριαδικού θεού που έχουμε είναι οι κατά το δυνατόν εμφάνειες του Θεού αναλόγως της αδυναμίας της ανθρωπίνης φύσεως, τα εξηγεί αυτά ο άγιος ιωάννης ο δαμασκηνός και ο άγιος θεόδωρος ο στουδίτης.

Οι ημέρες λέω και πάλι δεν δικαιολογούν σχίσμα και δημιουργία συνόδων... είδαμε την κατάληξη τους. Εδώ η Εκκλησία ανέκτηκε και δεν μίλησε ποτέ για την εορτή του Πασχα που την εόρταζε η Ρώμη όποτε ήθελε χωρίς να ακολουθεί τα άλλα 4 πατριαρχεία και μιλάμε ακόμη για τις 13 ημέρες με σοφιστείες και αυθαίρετα ερμηνευτικα πορίσματα επί της μη ουσίας;

Τα χειροτονητήρια του 1969 που αναφερετε, μάλλον έχετε παραπληροφορηθεί, δεν είναι χειροτονητήρια, αλλά ένα χαρτί που δεν έχει την επιγραφή ''πιστοποιητικόν χειροτονίας'', αλλά είναι μία παρασυνοδική ενέργεια του αγίου φιλαρέτου που προσπάθησε να καλύψει φιλάνθρωπα τα λάθη των επισκόπων της συνόδου του. Είναι μία ανεπίσημη αναφορά στην χειτοτονια του ακακίου παπά, χωρίς σφραγίδα συνόδου! χωρίς τις υπογραφές των 24 επισκόπων αλλα μόνο 11! χωρίς αριθμό πρωτοκόλου, δηλ. ενα χαρτί που μπορεί να έγραψε εν τέλει ο οποιοσδήποτε! μάλιστα δεν αναφέρει καν τον ενα επίσκοπο από τους δύο που υποτίθεται συμμετείχε. Άρα δεν μιλάμε για χειροτονητήρια, λάθος λέξη αφού το χαρτί ήταν ένα και όχι δυο για να μιλάμε στον πληθυντικό αριθμό. Επίσης όσοι υποστηρίζουν την αποστολική διαδοχή των γοχ από τους ρώσους της διασποράς δεν αναφέρουν την εγκύκλιο του 1978, στην οποίαν ο άγιος φιλάρετος απαγορεύει ακόμη και την απλή συμπροσευχή με ιερέα των γοχ! Τους ακυρώνει δηλ. τελείως. Να αναφέρω επίσης την άρνηση του αρχιεπισκόπου Γαλλίας θεοφίλου ιονέσκου ο οποίος το 1971 εγγράφως και επισήμως αρνείται ότι συμμετείχε στην χειροτονία του ακακίου παπά. και τις επιστολές του αρχιεπισκόπου σικάγο σεραφείμ, ο οποίος λέει οτι υπάρχει κανονικό ζήτημα επειδή αρνείται ο γαλλιας θεόφιλος την συμμετοχή του στην χειροτονία. αυτά όλα μετα το ανεπίσημο χαρτι του 1969. άρα το χαρτί που είναι ούτως ή άλλως άκυρο ξανα-ακυρώνεται! τα λέει αυτά ένα μπλοκ παλαιοημερολογιτικό το Εγκόλπιο Ορθοδοξίας και έχει και έγγραφα. Διαφωνώ με το μπλόκ αλλά τα ιστορικά στοιχεία που παρουσιάζει νομίζω είναι δυνατά.

Ανώνυμος είπε...

για την νηστεία να πώ ότι οι πατέρες διδάσκουν να κάνει ο πιστός νηστεία πριν την θεια μετάληψη, ο άγιος ιωάννης συνιστά νηστεία και μετά την θ. μετάληψη!!! η συνηθεια να κοινωνά κάποιος ενώ έχει φάει την προηγούμενη μέρα κρέας ή ψάρι δεν μαρτυρείται από κανέναν άγιο!!! αυτό που κάνουν οι κυπριανίτες γοχ είναι αντορθόδοξο και αντιπατερικό.

Ανώνυμος είπε...

Προς 3.13
Κοιταξτε, δεν εχει αλωθη απο το οικουμενιστικο πνευμα ολη η Ορθοδοξος Εκκλησια,αφου γνωριζουμε ολοι πως οι της Αληθειας ειναι της Του Χριστου εκκλησιας οι μη της αληθειας δεν ειναι της Του Χριστου Εκκλησιας.
Επισης η Ορθοδοξος Εκκλησια ,δεν ειναι σωμα επισκοπου,αλλα Σωμα Χριστου ,επομενως ,για τις τυχον παραβασεις και προδοσιες του εκαστοτε Πατριαρχη,δεν ευθυνεται ο λαος,ακομα και εαν μεινει και ενας εναπομεινας που να Ορθοφρονει και να Ορθοποδει,οπως βλεπουμε απο τους Πατερες της Εκκλησιας-μας!
Αν θυμηθουμε το 1009 ο Παπας ΡωμηςΣεργιος ο Δ` χρησιμοποιησε το Συμβολο μετα προσθηκης του FILIOQVE.Ο Πατριαρχης της Κων/λεως διεγραψε με συνοδο το ονομα του μνημονευθεντος Ρωμης Σεργιου απο τα διπτυχα.Απο τοτε δεν υπαρχει Ορθοδοξια στους Παπικους,Τι σημαινει δηλαδη,οτι δεν υπαρχει το λεγομενον ''μικρον ποιμνιον'' η δεν υπαρχει αγιον Πνευμα μεσα στην εκκλησια Του Χριστου;;
Ειναι σα να λεει κανεις πως δεν ειναι η Ορθ.Εκκλησια η εκκλησια των Προφητων,των Αποστολων και των αγιων Μαρτυρων και Πατερων,μη τρελλαθουμε τοσο,δηλαδη!
--
Η εορτολογικη ενοτης,δεν δημιουργησε μεγαλα προβληματα στην ενοτητα της πιστεως,διοτι δεν ειναι αιρεσις,δεν σωζεται κανεις απο το εορτολογιο,αλλα εντος της εκκλησιας σωζει η Χαρις και η αληθεια με την συμφωνο γνωμη και βουληση της κατα δυναμιν ασκησεως και της ομολογιας της πιστεως,της σταθεροτητος εως θανατου των δογματων της,της ταπεινωσεως και της εως θανατου καθε στιγμης κ λεπτου μετανοιας των μελων,τα οποια ειναι ενωμενα με την Κεφαλη που ειναι ο Κυριος Ημων Ιησους Χριστος,ερχονται σε κοινωνια μεταξυ των,πνευματικη και το καθενα φερει τα χαρισματα του αγιου Πνευματος,αναλογα της πιστεως,του ζηλου,του κοπου,της γνωσεως,κ εμπειριας!
Αρα λοιπον το σχισμα των γοχ,δεν ειναι καταδικαστεο,καθως το 1924 δεν κηρυχθηκε καμμια αιρεση;;;;;Σημερα με την παναιρεση του Οικουμενισμου,πολλοι γοχ επικαλουνται την Πρωτοδευτερα ,του Μεγαλου Φωτιου Συνοδο,αλλα και τα εσωτερικα σχισματα μεταξυ τους που ειχαν,παλι την ΑΒ συνοδο επικαλουνται κ καναν τοσα σχισματα κ δημιουργησαν τοσες γοχ συναξεις,οσες οι παραφυαδες των προτεστατων.
Επομενως,εχοντας την πρωτοδευτερα ως παντιερα,επικαλουνται εκ των υστερων την παναιρεση,για να δικαιολογησουν το σχισμα,και,,,,το τραγικο αδιεξοδο στο οποιο εχουν πεσει,τους κανει να λυσσομανουν κατα των νεοημερολογιτων,που προσπαθουν να αντισταθουν οπως μπορουν στα τραγικα γεγονοτα της οικουμενιστικης Κιρκης,επειδη αυτοι θεωρουν πως ειναι οι μονοι που κανουν τον αντιαιρετικο αγωνα,κ γινονται κ αυτοι σταυρωτες των μελων της εκκλησιας,αντι να ενωθουν και να εισελθουν στην εκκλησια τη Μια,Αγια,Καθολικη και αποστολικη!!
Ετσι,δεν καταρρεει οχι η πρωτοδευτερα,αλλα το επιχειρημα της ΑΒ του ΙΕ κ του Μ. Φωτιου;;;;;;;;;;;;;;;;;
Αλλωστε Ο Κυριος,το ειπε πως θα ειναι μαζι μας ως τη Συντελια του κοσμου.
Σημερα,επιχειρειται η αναστυλωσις της ορθοδοξιας,που ειναι εργον υψηλον της Ορθοδοξου Εκκλησιας,ταυτοχρονως με την διαφυλαξη,και τηνστηλιτευση της πλανης του αντιχριστου συγκρητισμου.
Αυτο σημαινει υπαρχει μελλον,δρομος προς ολους οσους εξεκλειναν,αλλα και του πιστου λαου,ο οποιος εξεπεσε στα ηθη.
Αν γινει Συνοδος που να καταδικασει τον Οικουμενισμο καποτε,θα πρεπει να γινει εν ειρηνη και συμφωνια τη πιστει ολης της Εκκλησιας.
Ως τοτε,τα μυστηρια των ακριτων αιρετικων,ειναι εγκυρα.οπως γνωριζουμε στις συνοδους καλειται ο αιρετικος κ δοκιμαζεται η προαιρεσις του,εκει κ δειχνει η Ορθοδοξος εκκλησια την πιστη κ την αγαπη,εν αγιω πνευματι και κανει θεραπεια !
Και εαν ο αιρετικος ειναι ανενδοτος,τοτε η αιρεσις καταδικαζεται και αναλογα καθαιρειται ο αιρετικος,ο οποιος για την Ορθοδοξη εκκλησια μας,θεωρειται ως ''αρρωστον μελος'',που χριζει πνευματικης περιθαλψης.
Αν θυμηθουμε την αιρεση του Βαρλααμ,την οποια ενστερνηστηκε ο Πατριαρχης Καλεκας,ηταν κατεγνωσμενη απο Συνοδο,αυτην του 1341.
Η συνοδικη κρισις καθαιρεσης του εγινε το 1347.Φαντασθητε ανοχη η Εκκλησια μας!π

Ανώνυμος είπε...

Μερικες παρατηρησεις εν ταχει
1) οι ΓΟΧ εκαναν δικαιολ. αποτειχιση στο νεοημερολογιακο σχισμα, ασχετα αν οι διωγμοι και τα αντιχριστα εκτροπα (βλεπε ριξιμο Θειας Κοινωνιας, δολοφονια...), οδηγησαν καποιους στην ακραια θεση περι ακυροτητας Μυστηριων Νεοημερολογιτων, προς Συνοδικής καταδικης κι αποδοσης των αφορισμων των Οικουμενικων Συνοδων και της Πανορθοδοξου 1583
2) απο το 1948 ειναι το νεο ημερολογιο στο ΠΣΕ, αναγνωριζοντας απο τοτε λοιπες Εκκλησιες (και τωρα καποιοι πεφτουν απο τα συννεφα...συμφωνω δηλαδη με την επιστολη των ΓΟΧ που αναφερει "ὁ ἐθισμὸς τῶν πολλῶν στὴν ἀπὸ δεκαετίες ἄμεση ἤ ἔμμεση κοινωνία τους μὲ τὴν αἵρεση, σύγχυσε τὰ κριτήριά τους καὶ ἄμβλυνε τὶς συνειδήσεις τους, ὥστε στὴν ἀποφασιστικὴ ὥρα καὶ στιγμὴ νὰ μὴ καθίστανται δεκτικοὶ τῆς δωρεᾶς τῆς ὄντως Ὁμολογίας, στὴν θεωρία καὶ τὴν πράξη), οπως κι απο το 1920 η παναιρετικη εγκυκλιος κι απο το 1965 τα καμωματα Αθηναγορα, όμως παιρνει καποιος τεραστιο ΒΑΡΟΣ πανω του να μιλαει για το απο ποτε ειναι ακυρα τα Μυστηρια των νεομερολογιτων και να μιλαει για κρυφοοικουμενιστες ΓΟΧ που δεχονται νεοημερολογιτες (εννοειται απαγορευεται στη Θεια Κοινωνια, όπως και τα υπόλοιπα Μυστήρια, όταν η συντριπτικη πλειοψηφια τους ειναι αβουτηχτοι=αβαπτιστοι, συμφωνα με Ιερο Νικοδημο, ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν κι η απαραιτητη Οικονομια σε "συγγενεις" Χριστιανούς, που οι περισσότεροι χρήζουν επαναευαγγελισμού, ζώντας εντελώς κοσμικά..)
3) ΣΗΜΕΡΑ ομως, μετα την ψευτοσυνοδο και καθως δεν υπαρχει ουτε ΕΝΑΣ πραγματικα Ορθοδοξος Επισκοπος στο νεο, παρα καποιοι με τραγελαφικες, αντιΟρθοδοξες, διφορουμενες συμπεριφορες,οι οποίοι απορροφάνε κραδασμούς, εγω ομιλω για ΟΜΑΔΑ κεκριμενων αιρετικων κι ας ψαξει ο καθενας στο Ιερο Πηδαλιο τι σημαινει αυτο....

Σταύρος
απλά Ορθόδοξος Χριστιανός
δεν υπάρχουνε παλαιοημερολογίτες, υπάρχουνε μόνο οι νεοημερολογίτες, οι οποίοι με την παροδο του χρονου συμπλεουνε και με τον Οικουμενισμο)

Ανώνυμος είπε...

προς Σταυρο. Η αποτείχιση των παλαιομηρεολογιτών δεν ήταν αποτείχιση διότι αμέσως έψαχναν επισκόπους για να κανουν άλλη σύνοδο παράλληλη με την συνοδο του νεου ημερολογίου, είχαν απειλήσει μάλιστα ότι κάποιοι θα γίνουν σέρβοι υπήκοοι ώστε να φέρουν στην Ελλάδα επισκόπους να κάνουν σύνοδο Ελλήνων επισκόπων, γι' αυτό ίσως κυκλοφόρησε η φήμη, μη αποδεδειγμένη όμως, ότι ο Ιερομόναχος Ματθαίος Καρπαθάκης θα γινόταν επίσκοπος στη Σερβία.

Η αλλαγή του νέου ημερολογίου είναι ζήτημα μη δογματικό. Η Εκκλησία είχε μεγαλύτερες διαφορές στο παρελθόν, αλλά λόγω πνευματικής ζωής οι λαικοί και οι επίσκοποι δεν βάφτιζαν κάθε ασχετο θέμα, ως θέμα δήθεν δογματικό.

Ότι πολλές γοχ ομάδες είναι οικουμενιστές φαίνεται από το εκκλησίασμα τους το οποίο είναι μικτό. Νέου και παλιού μαζί. Αν όπως οι ίδιοι λένε το νέο είναι οικουμενισμός από μόνο του! τότε αυτοί που κοινωνούν τους νεοημερολογίτες τί είναι;

Μιλώ με βάση τα δικά τους όρια και πλαίσια, διότι το παλαιό είναι εξίσου οικουμενισμός πιά αφού όλα τα παλαιοημερολογιτικά πατριαρχεία συμμετέχουν στον οικουμενισμό δεκαετίες τώρα.

Επίσης για το ΠΣΕ. Η Εκκλησία της Ελλάδος είχε καταθέσει επισημάνσεις το 1952 στο ΠΣΕ, στις οποίες τόνιζε ότι εκείνη συμμετέχει έχουσα την συνείδηση ότι είναι η μόνη αληθινή Εκκλησία του Κυρίου. Αυτές οι επισημάνσεις με τις δεκαετίες πέρασαν στο συρτάρι από άλλες επιτροπές, ενδοτικές στον οικουμενισμό. Οπότε δεν μπορούμε με εγκυρότητα λόγου να λέμε ότι από το 1948 οι Ορθόδοξες εκκλησίες αναγνωρίζουν τις άλλες ομολογίες ως εκκλησίες.

Αυτό για να γίνει στο κολυμπάρι πέρασαν και χρειάστηκαν 50 χρόνια αδιαφορίας λαικών και ρασοφόρων.

Το κάκιστο είναι πως οι αντιοικουμενιστές του σήμερα, γοχ και ''αποτειχισμένοι'' έχουν πολλές αντόρθόδοξες πλάνες, πχ, κάρτα πολίτη, χαράγματα δήθεν πριν τον αντίχριστό, άλλοι έχουν καταργήσει την νηστεία, άλλοι έχουν εικονομαχικές τάσεις και συμπεριφορές, άλλοι έχουν ανάγει σε δογματικό θέμα το ημερολόγιο, άλλοι δεν δέχονται αγίους της Εκκλησίας μας... Πού θα βρεί ανάπαυση μία ψυχή που πονά μεσα στον οικουμενισμό όταν οι αντιοικουμενιστές είναι σε αυτό το επίπεδο;

Ανώνυμος είπε...

προς +Ι.Γ.Ζ. Το ότι η κρατούσα όπως την λες εκκλησία τράβηξε λάθος δρόμο είναι αυτονόητο. Από την άλλη εσείς οι παλαιοημερολογίτες τί κάνατε για την φέρετε στον ίσιο δρόμο, όσο εξαρτάτο από εσάς;

Κάνατε 15 ομάδες με την ίδια ονομασία, ''εκκλησία γοχ Ελλάδος'', η κάθε μία από εσας λέει, ''εγώ είμαι η Εκκλησία'', εγώ έχω μυστήρια οι άλλες όχι'', κάποιοι από τους επισκόπους σας δεν έχουν κάν το χειροτονητήριο χαρτί του πρώτου τους επισκόπου από την Αμερική, του Ακακίου Παππά. Πως ξέρουμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει χειροτονία λοιπόν; Πώς ξέρουμε ποιοι έχετε αποστολική διαδοχή και ποιοί όχι;

Αν διαβάσει κάποιος ιστότοπους της παράταξης του Φλωρίνης Χρυσοστόμου και ιστοτόπους της παράταξης του Βρεσθένης Ματθαίου, θα σαλτάρει από το πόσο σκοτεινές και πολύπλοκες είναι οι πορείες σας. Πόση αλήθεια λέει ο καθένας και πόσο έχει μέσα και ανακρίβειες σε όσα λέει είναι δυνατόν να ξέρουμε;

Διαβάσαμε σε παλαιοημερολογιτικό ιστότοπο ότι επίσκοπος άλλης παλαιοημερολογιτικής ομάδας συμμετείχε στην Οδησσό σε πανθρεισκιακή συναντηση με ινδουιστές και προτεστάντες, νομίζω κάποιος Αγαθάγγελος. Γι' αυτό πολλοί απογοητευμένοι κάθονται στον οικουμενισμό δυστυχώς γιατί με σας δεν βγάζουν άκρη.

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.