" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016

Οἱ εὐθύνες τῆς Ἐκκλησίας ... (κείμενο π.Θεοδώρου Ζήση)

Εξαιρετική η τοποθέτηση του π.Θεόδωρου Ζήση
Λόγω της μεγάλης της έκτασης, παραθέτουμε ένα απόσπασμα, "επί των τύπων των ίλων"

Στὸ θέμα αὐτὸ οἱ εὐθύνες τῆς Ἐκκλησίας ἐντοπίζονται σὲ δύο σημεῖα. 
Ἐν πρώτοις ἀπέφυγε νὰ ἀσκήσει τὸ στοιχειῶδες χρέος καὶ καθῆκον της νὰ κατηχήσει νὰ διδάξει τοὺς πιστοὺς γιὰ τὰ θέματα αὐτὰ τῶν σαρκικῶν σχέσεων μὲ βάση τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὴν Πατερικὴ Παράδοση, γιατὶ φοβήθηκε λόγῳ τῆς αὐστηρῆς γραμμῆς τοῦ Εὐαγγελίου μήπως χαρακτηρισθεῖ ὡς ὀπισθοδρομικὴ καὶ μεσαιωνική. Οἱ ἀρετὲς τῆς ἁγνότητος καὶ τῆς παρθενίας, ποὺ πρὶν ἀπὸ μερικὲς δεκαετίες, τηροῦνταν ἀπὸ ὅλους, ἄνδρες καὶ γυναῖκες πρὸ τοῦ γάμου, τώρα ἔχουν δυσφημισθῆ, καὶ σπάνια βρίσκεις κάποιους Χριστιανοὺς νέους καὶ νέες νὰ κοσμοῦνται ἀπὸ αὐτές. Προηγουμένως ἦταν σπάνιες οἱ προγαμιαῖες σχέσεις. Μία ἐπιθετικὴ σεξομανία, ἕνας πανσεξουαλισμός, ἀπολυτοποίησε καὶ ἐμφάνισε τὸ σὲξ ὡς ἀπόλυτο ἀγαθὸ καὶ ἀπαραίτητο γιὰ τὴν ψυχολογικὴ εὐστάθεια τοῦ ἀνθρώπους, ὄχι μόνο μέσα στὸ γάμο, ἀλλὰ καὶ πρὸ τοῦ γάμου καὶ ἔξω ἀπὸ τὸ γάμο. Ἡ Ἐκκλησία ἔλαβε βέβαια θέση, γιὰ τὴν τιμὴ τῶν ὅπλων, καὶ ἐκφράσθηκε ἐναντίον τῶν προγαμιαίων σχέσεων μὲ μισὴ καρδιὰ καὶ σβησμένη φωνή, ἄφησε ὅμως ἀσύδοτους καὶ ἀτιμώρητους ἐπισκόπους, κληρικούς-πνευματικούς, λαϊκοὺς θεολόγους νὰ προπαγανδίζουν τὴν χαρὰ τοῦ ἔρωτα, ποὺ δὲν ἦταν δύσκολο νὰ διολισθήσει καὶ στὸ χῶρο τῶν ὁμοφυλοφιλικῶν σχέσεων. 
Ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια ἔχει καταγγελθῆ, ἰδιαίτερα ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο Ἁγιορείτη Γέροντα Θεόκλητο Διονυσιάτη ὁ ἀσεβὴς ἐρωτισμὸς καὶ Νεονικολαϊτισμὸς τοῦ καθηγητοῦ Χρήστου Γιανναρᾶ, ποὺ σχημάτισε γύρω του σχολὴ Νεονικολαϊτῶν κληρικῶν καὶ θεολόγων, μερικοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους αὐτὲς τὶς ἡμέρες τάχθηκαν ὑπὲρ τοῦ συμφώνου συμβίωσης[25]. Καταγγελίες καὶ μηνύσεις ἀκόμη καὶ ἀπὸ ἐπισκόπους, πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο γιὰ τὴν ἀρνητικὴ αὐτή, ἀντιβιβλικὴ καὶ ἀντιπατερικὴ κατήχηση, πετιοῦνται στὸν κάλαθο τῶν ἀχρήστων.
γράψαμε σχετικά :
Ἀπίστευτες θέσεις "ορθοδόξων" κληρικών για το «Σύμφωνο συμβίωσης», την ομοφυλοφιλία και τις προγαμιαίες σχέσεις.

Δύο περιστατικὰ ἀπὸ τὴν πανεπιστημιακή μου ἐμπειρία ἐπιβεβαιώνουν τὰ γραφόμενα. 

Σὲ περίοδο ποὺ τὸ κίνημα τῶν Νεορθοδόξων τὴ δεκαετία τοῦ 1980 βρισκόταν σὲ ἔξαρση καὶ ἄνθηση στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ Θεσσαλονίκης καὶ ἐξεπροσωπεῖτο καὶ ἀπὸ ἰδιαίτερο φοιτητικὸ Σύλλογο, τὴν ΑΘΕΚ[26], λίγο πρὶν μπῶ σὲ αἴθουσα διδασκαλίας καὶ προφανῶς γιὰ νὰ μὲ προκαλέσουν, ἐπειδὴ λίγο ἐνωρίτερα εἶχα καλέσει τὸν π. Θεόκλητο καὶ μίλησε στοὺς φοιτητὲς γιὰ τὸν νοσηρὸ ἐρωτισμὸ τῶν Νεορθοδόξων, κάποιος φοιτητὴς αὐτῆς τῆς ὁμάδος, ποὺ τώρα εἶναι καὶ σύμβουλος τῶν Θεολόγων στὴ Μακεδονία καὶ μέλος τοῦ ἀκαίρου καὶ ἐπικινδύνου «Καιροῦ», ἔγραψε μὲ κιμωλία στὸν μαυροπίνακα τὸ ἑξῆς «ἠθικώτατο» καί «πατερικώτατο» δίστιχο:
«Παράτα τὰ θρανία καὶ τ᾽ ἀμφιθέατρα
κ᾽ ἔλα στὴν παραλία νὰ κάνουμε ἔρωτα»

Κατὰ τὸ δεύτερο περιστατικό: Μεταπτυχιακὸς φοιτητὴς εἶχε διορισθῆ ὡς ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς σὲ σχολεῖο τῆς Θεσσαλονίκης. Οἱ μαθητές, φιλοπαίγμο-νες καὶ ἐξεταστικοὶ τοῦ φρονήματος τῶν νέων καθηγητῶν, τὸν ἐρώτησαν ἂν ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ ἡ Ἐκκλησία καταδικάζουν τὴν ὁμοφυλοφιλία. Μολονότι τὸν βρῆκαν ἀπροετοίμαστο, γιὰ νὰ ἀπαντήσει μὲ βάση κείμενα καὶ πηγές, ἐν τούτοις, πιὸ πολὺ ἀπὸ τὴν γενικὴ γνώμη καὶ λιγώτερο ἀπὸ γνώση, ἀπήντησε σωστὰ λέγοντας ὅτι ἡ Ἐκκλησία καταδικάζει τὴν ὁμοφυλοφιλία ὡς ἁμαρτία. Ὁπότε δέχθηκε ἰσχυρὴ τὴν ἀντίδραση τῶν μαθητῶν ποὺ τοῦ εἶπαν ὅτι ἡ προηγουμένη γυναίκα θεολόγος, τὴν ὁποία ἀναπληροῦσε, τοὺς εἶπε ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία δὲν εἶναι ἁμάρτημα, ἀλλὰ μία φυσιολογικὴ διαφορετικότητα. Καὶ
ἦλθε τὴν ἄλλη μέρα στὸ γραφεῖο μου στὸ Πανεπιστήμιο, γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσει ἂν ἀπήντησε σωστὰ καὶ νὰ μοῦ ζητήσει βιβλικὴ καὶ πατερικὴ στήριξη, τὴν ὁποία ἤδη ἐδῶ ἔχω παραθέσει.

Συμπέρασμα ὡς πρὸς τὸ πρῶτο σημεῖο τῆς εὐθύνης τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας· ἄφησε νὰ ὑπονομευθεῖ ὁ ἀκμαῖος θεσμὸς τῶν κατηχητικῶν σχολείων καὶ δὲν ἀνέπτυξε στὴ θέση τους ἀνάλογη κατηχητικὴ δραστηριότητα. Ἀντίθετα ἄφησε ἀσύδοτους, ἀνεπίσκοπους, ἀνεξέλεγκτους καὶ ἀτιμώρητους κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς θεολόγους νὰ νοθεύουν τὴν βιβλικὴ καὶ πατερικὴ παράδοση εἰς τὰ τοῦ γάμου καὶ τῶν σαρκικῶν σχέσεων καὶ νὰ κολακεύουν τὰ ἄγρια πάθη τῆς σάρκας, νὰ ἀπομυθοποιοῦν καὶ νὰ καταργοῦν ὅσα περὶ πολέμου «σαρκὸς καὶ πνεύματος» διδάσκει τὸ Εὐαγγέλιο.

Τὸ δεύτερο σημεῖο τῆς εὐθύνης ἀφορᾶ στὴ στάση καὶ ἀντίδραση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας εἰδικῶς ἀπέναντι στὴν σχεδιασμένη προβολὴ τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ἰδιαίτερα μὲ τίς «παρελάσεις ὑπερηφανείας» (Gay Pride) ἐν πρώτοις στὴν Ἀθήνα, ἐδῶ καὶ περισσότερα ἀπὸ δέκα χρόνια, καὶ στὴν Θεσσαλονίκη ἐπὶ τέσσερα ἔτη, πρωτοστατούντων καὶ καυχωμένων τῶν δημάρχων Καμίνη καὶ Μπουτάρη.
Μόλις 3 ιερείς στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Θεσσαλονίκη (2014)

Ἀρκετοί, ἐλάχιστοι πάντως, κληρικοί δὲν παραλείψαμε ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν, ἀφ᾽ ὅτου ἀφηνίασαν καὶ ἐξεμάνησαν οἱ ἀνὰ τὸν κόσμο ὑποστηρικτὲς τῆς ὁμοφυλοφιλίας, πρωτοστατούντων τῶν «Μέσων Μαζικῆς Ἐξαχρειώσεως» νὰ στηλιτεύουμε, νὰ διαμαρτυρόμαστε, νὰ γράφουμε, νὰ ὀργανώνουμε ἐκδηλώσεις ἐναντίον τῶν παρελάσεων καυχήσεως, μὲ πρῶτο ἀγωνιστὴ τὸν θαρραλέο καὶ ἀπτόητο μητροπολίτη Πειραιῶς κ. Σεραφείμ. Δυστυχῶς ἡ ποιμαίνουσα Ἐκκλησία ὡς θεσμὸς ἀποδείχθηκε κατώτερη τῶν περιστάσεων· ὄχι μόνο δὲν ἄντεξε, δὲν σήκωσε τὸ βάρος τῶν καιρῶν, ἀλλὰ σὲ πολλὲς περιπτώσεις συμμάχησε, στήριξε, ἐπιβράβευσε τοὺς ἐνόχους. Ἤδη τὸ 2014, μετὰ τὴν παρέλαση τῶν ὁμοφυλοφίλων τὸν Ἰούνιο στὴ Θεσσαλονίκη, περιγράψαμε τὴν κατάσταση μὲ ἄρθρο μας ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἀντίδραση κατὰ τῆς Ὁμοφυλοφιλίας. Ἀνύπαρκτη στὴν Ἀθήνα, ὑποτονικὴ στὴν Θεσσαλονίκη». Ἐκεῖ, μεταξὺ ἄλλων, γράψαμε: «Ποῦ εἶναι οἱ ἐπίσκοποι, οἱ ποιμένες, νὰ ἐκδιώξουν, νὰ ἀποκόψουν τὰ σεσηπότα, γιὰ νὰ προφυλάξουν τοὺς ὑγιεῖς, νὰ ἀγωνισθοῦν, νὰ συμπλακοῦν πρὸς τοὺς δαίμονας, νὰ λυτρώσουν καὶ τοὺς δαιμονιῶντας ἀκολάστους; Γιατὶ σιωποῦν καὶ ἀπρακτοῦν; Γιατὶ περὶ ἄλλα μεριμνοῦν καὶ τυρβάζουν; Γιὰ ἐπισκοπικοὺς θρόνους καὶ ἐκλογὲς ἡμετέρων, γιὰ καλοπέραση καὶ φιληδονία, μὲ τὸ “κουσούρι” τῆς ὁμοφυλοφιλίας νὰ ἐξαπλώνεται στὶς τάξεις τῶν κληρικῶν καὶ νὰ μᾶς καθιστᾶ ἀναπολογήτους; ... Ἀκόμη καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος ὑποδέχθηκε καὶ ὑποδέχεται μὲ τιμὲς καὶ ἐπαινετικοὺς λόγους καὶ προσφωνήσεις τὸν ἀρχιτέκτονα τοῦ σκανδαλισμοῦ καὶ ὑποστηρικτὴ τῆς βδελυρῆς ἁμαρτίας δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη, εὐτυχῶς μὲ ἀξιέπαινες ἀντιδράσεις ὀλίγων μοναχῶν κελλιωτῶν». Καταλήγαμε δὲ ἐπισημαίνοντας τὸ χρέος τοῦ ἀρχιεπισκόπου καὶ τῆς συνόδου, τῶν μητροπολιτῶν καὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους: «Ὅσοι Θεσσαλονικεῖς ἀντιδράσαμε καὶ ἀντιδροῦμε θὰ ἐξακολουθήσουμε μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων, νὰ ἐπιτελοῦμε τὸ μικρὸ αὐτὸ χρέος τῆς ὁμολογίας. Περιμένουμε ὅμως καὶ ἀπὸ τοὺς ἀρχιποιμένες καὶ συμποιμένες νὰ ἐπιτελέσουν τὸ χρέος τους. Ἀπὸ τὸν ἀρχιεπίσκοπο καὶ τὴν σύνοδο νὰ καταδικάσουν τὶς παρελάσεις ὁμοφυλοφίλων καὶ νὰ μὴ παίρνουν μέρος σὲ καμμία ἐκδήλωση ποὺ παρίσταται ὁ προστάτης τους στὴν Ἀθήνα δήμαρχος Γ. Καμίνης, στὸν ὁποῖο νὰ ἀπαγορεύσουν τὴν εἴσοδο στοὺς ναούς, μέχρις ὅτου σταματήσει τὶς σκανδαλώδεις ἀσχημοσύνες τῶν παρελάσεων. 
Ἀπὸ τὸν μητροπολίτη Θεσσαλονίκης νὰ πράξει τὸ ἴδιο μὲ τὸν δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη, καὶ τοῦ χρόνου νὰ ἀναλάβει ὁ ἴδιος μὲ τοὺς ἐφημερίους νὰ ὀργανώσει τὶς ἐκδηλώσεις καὶ νὰ καλέσει καὶ ἄλλους ἐπισκόπους σὲ παμμακεδονικὸ συλλαλητήριο. Προτεραιότητα ἔχουν τὰ θέματα τῆς πίστεως καὶ ὕστερα τῆς πατρίδος, ἡ ὁποία ἄλλωστε χωρὶς τὴν πίστη δὲν πρόκειται νὰ σωθεῖ. Τὸ ράσο πρέπει νὰ φανεῖ, νὰ κυματίσει, νὰ ἀναπαύσει συνειδήσεις καὶ ὄχι φοβισμένο νὰ κρύβεται. Τοὺς δὲ ἀγαπητοὺς Ἁγιορεῖτες Πατέρες παρακαλοῦμε νὰ μὴ δεχθοῦν στὸ ἑξῆς τὸν δήμαρχο Θεσσαλονίκης στὸ Ἅγιον Ὄρος, πολὺ δὲ περισσότερο νὰ μὴ τὸν τιμήσουν, γιατὶ ἔτσι συμμετέχουν στὸ βλάσφημο ἔργο του ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας καὶ ἐναντίον τῆς ζωῆς τῶν Ὁσίων Ἀθωνιτῶν Πατέρων.

Ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

10 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Συγκρίνατε, αγαπητοί, το θεσπέσιο αυτό κείμενο, το αποπνέον το άρωμα της ορθοδόξου πνευματικότητος , με τις επιεικώς αχαρακτήριστες απόψεις-ιδεοληψίες κάποιων "ψυχοθεολόγων", όπως αυτές έχουν κατατεθεί σε σχετικώς προσφάτως κυκλοφορηθέν βιβλίο από τις εκδόσεις "ΕΝ ΠΛΩ".
Δε μας έφθανε ο "πολύς" παπα-Φάρος, με τις κατά καιρούς αιρετικές του πομφόλυγες, για τις οποίες η λεγόμενη ΔΙΣ τηρεί αιδήμονα σιγή, ανεχομένη ενόχως τα όσα ανομολόγητα, αναιδώς και θρασέως, διακηρύττει ο ειρημένος κληρικός, παρασύροντας τη νεολαία της πατρίδας μας σε οδούς σκολιάς που κατεργάζονται την αιώνια απώλεια, μας προέκυψαν εσχάτως και έτεροι εκκλησιαστικοί παράγοντες λαλούντες "άρρητα ρήματα"-ληρήματα, κατασκανδαλίζοντα το ορθοφρονούν ποίμνιο.
Έκπληξη, που τάχιστα μετατρέπεται σε αγανάκτηση, προκαλεί η φράση «H ερμηνεία του πανσεξουαλισμού ως ηθικού εκτραχηλισμού είναι μία ηθικιστική ρητορική που έχει παρέλθει ευτυχώς»(είναι καταχωρημένη στο οπίσθιο εξώφυλλο του βιβλίου). Αν δε συνιστά ο πανσεξουαλισμός μία άπό τις κύριες αιτίες,μορφές και εκδηλώσεις του ηθικού ξεπεσμού και εκτραχηλισμού τότε μάλλον οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους. Τόσο πολύ λοιπόν έχει αμβλυνθεί το ηθικό αισθητήριο και έχουν διαστραφεί τα ηθικά-αξιολογικά κριτήρια κάποιων χριστιανών που φιλοδοξούν, κατά τα άλλα, διά μέσου της συγκεκριμένης εκδοτικής προσπάθειας, να οικοδομήσουν πνευματικά τον ελληνικό λαό; Οικοδομούν οι λεγάμενοι ή γκρεμίζουν;
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Απίστευτο κι αυτό περί πανσεξουαλισμού ....
Ας ετοιμαζόμαστε πνευματικά αδελφοί, ο ένας ας παροτρύνει τον άλλο, σε προσευχή και παρεμβάσεις, όπου τον παίρνει τον καθένα,για του Κυρίου το όνομα, με αγάπη πάνω απ όλα- κατά Ιερό Χρυσόστομο- δίχως αυτή δεν πείθουμε για του λόγου το αληθές...

Kyprianos Christodoulides είπε...

Περιφερειακά αναλώσιμα

Αν ο π. Θεόδωρος Ζήσης ήθελε να ασκήσει κριτική κατά της Διοικούσας την Εκκλησία Ιεραρχίας, θα ήταν προτιμότερο να αφήσει τα "περιφερειακά αναλώσιμα" (σχολή Γιανναρά, Φάρου, Θερμού και άλλων) και να μιλήσει για την ουσία του προβλήματος, την κεντρική βλάβη, που αντιμετωπίζουμε ανεπιτυχώς εδώ και χρόνια. Ας μη γράψουμε πόσα.

Η κριτική που όφειλε να γίνει δεν είναι άλλη από το "ανήκομεν εις την Δύση", που ομολογήθηκε επί πρωθυπουργίας "εθνάρχη" Κων. Καραμανλή. Εφόσον ανήκουμε στη Δύση, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε όλα όσα προστάζει η Δύση, μη εξαιρουμένης και αυτής της "εκκλησίας". Εννοώ την διοικούσα Ιεραρχία, που συντονίζει τον βηματισμό της με τον βηματισμό μιας εντελώς διεστραμένης πίστης. Που παραπαίει μεταξύ παπισμού και αγγλικανισμού (προτεσταντισμού) ενίοτε σηκώνοντας λάβαρα, εκθειάζοντας Μακρυγιάννη και Παπαδιαμάντη, ή ακόμη ενθυμούμενη και αυτούς τους Κολλυβάδες.

Έτσι, κατά τη γνώμη μου, ερμηνεύονται τα "περιφερειακά αναλώσιμα" αυτής είτε πρόκειται για τους Νεονικολαΐτες - στην πραγματικότητα έχουμε να κάνουμε με Βααλαμίτες επί θρησκευτικού επιπέδου και Μωαβίτες επί πολιτικού - είτε για επισκόπους της καθ΄ ημάς Ιεραρχίας ή/και Αρχιεπισκοπείας. Όσον αφορά δε στον θεσμό του Πατριαρχείου, αυτός πλέον είναι εντελώς ανυπόστατος. Τον ένοχο θα τον βρούμε αναδηφώντας τα σύγχρονα δοκίμια πολιτικής θεολογίας.

Ανώνυμος είπε...

http://www.cnn.gr/news/ellada/story/18900/plithos-prosopikotiton-stin-paroysiasi-toy-vivlioy-toy-arxiepiskopoy-alvanias-anastasioy
Σύναξη "προοδευτικών" προσωπικοτήτων στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλβανίας Αναστασίου! Μεταξύ τους και κάποιοι εθνοπατέρες που ψήφισαν το σύμφωνο της ντροπής όπως και ο αρχηγός του βοθροπόταμου Θεοδωράκης, γνωστός για την άθλια ιδεολογία του.
Γιατί δεν τους ανακαλέσατε δημοσίως στην τάξη άγιε Αλβανίας;
Δεν είστε εκκλησιαστικός ηγέτης εσείς;
Πώς τους ανεχθήκατε αυτούς τους κυρίους και δεν τους παρατηρήσατε για το ανοσιούργημά τους; Μήπως κάτι τέτοιο αντιτίθεται και δε συνάδει με το savoir vivre;
Λ.Ν.

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Επισημαίνουμε την τελευταία παράγραφο της παραπομπής σας:

Σημειώνεται ότι ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος, έχει γράψει δεκάδες βιβλία θρησκευτικού περιεχομένου που δεν αφορούν μόνο την Ορθοδοξία και το Χριστιανισμό αλλά και για άλλες θρησκείες οπως το Ισλάμ, το Βουδισμό, τον Ινδουισμό, τις Αφρικανικές θρησκείες.

ΣΧΟΛΙΟ:(επειδή αρκετά γνωρίζουμε και αρκετά σιωπήσαμε για τον "Αλβανίας"-μιας εκκλησίας αυθαίρετης, που δεν αναγνωριζόταν)

Οι ορθόδοξοι ιεραπόστολοι, ο Κοσμάς Γρηγοριάτης, στην Αφρική έλεγαν πόσο δύσκολα πάλευαν με τα δαιμόνια, ήταν ίσως ο πιο δύσκολος εχθρός τους,
κι ο Αναστάσιος παριστάνει τον αφ υψηλού, τον μακρόθυμο προς όλες τις θρησκείες (πλάνες).

Φυσικά τέτοια οικουμενιστικά υποχείρια, προσπαθεί όλη η σάπια πολιτική σκηνή να τα στηρίζει και να τα προβάλει.

Kyprianos Christodoulides είπε...

Αναστάσιος Αλβανίας : «η συνύπαρξη υπονομεύεται και δηλητηριάζεται συχνά (...) ανθρώπινη επιθετικότητα επεκτάθηκε στην εκμετάλλευση, ακόμη και την περιφρόνηση της κτίσεως, με οδυνηρές συνέπειες τόσο για το φυσικό περιβάλλον, όσο και για την ίδια την ανθρώπινη ζωή».

κχ
Και μόνο η λέξη "συνύπαρξη" μας γυρίζει στη δεκαετία του 1960 με την άρση των αναθεμάτων. Τι να περιμένει κανείς από τον Αναστάσιο Αλβανίας ; Τώρα μας λέει η συνύπαρξη υπονομεύεται και ότι η ανθρώπινη επιθετικότητα επεκτάθηκε στην εκμετάλλεσυση και στην περιφρόνηση της κτίσεως. Τον ενδιαφέρει το φυσικό περιβάλλον, όπως τον οικουμενικό Βαρθολομαίο και πλήθος άλλων.

Αλλά δεν τον ενδιαφέρει (και τους άλλους) η εκμετάλλευση και η περιφρόνηση του κτίσματος άνθρωπος. Αυτό το κτίσμα που λέγεται άνθρωπος (σημ. εκ του άνω αθρείν και όχι εκ του άνω θρώσκω) έχει δικαιώματα επί του εαυτού του, αλλά και επί της άλογης κτίσεως. Έτσι και αυτή, παρότι άλογη, του ανταποδίδει την αλογία της.

26 Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας. αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν,
27 ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες.

«τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες»
Κάνουν κηρύγματα για την προστασία της φύσης, αλλά την έκφυλη φύση δεν την αγγίζουν, μη τάχα και τους πούν φανατικούς, τζιχαντιστές κ.ά.

Ο Θεός να με συγχωρέσει, αλλά όσες φορές τον έχω δει και ακούσει στην τηλεόραση, με εκείνη τη φωνούλα που στάζει μέλι, μου "γυρίζουν τ΄άντερα", όπως λέμε. Νάχεις και από κοντά τον παπα-Φάρο και τον παπα-Θερμό, να σου λένε ότι οι ομόφυλοι τώρα δεν υποκρίνονται, άρα, δεν είναι αμαρτωλοί. Επειδή ο Κύριος καταδικάζει μόνο την υποκρισία και όχι την αμαρτία ! Αυτή είναι η νέα θεολογία, που αφθονεί σε πατερικότητα, αγιοπνευματικότητα, αγιογραφικότητα κλπ. σε -ότητα.

Μη μου πείτε ότι το "μίγμα" δεν είναι εκρηκτικό, όσον αφορά στη λειτουργία του πεπτικού μας συστήματος.

Ανώνυμος είπε...

https://antidosis.wordpress.com/2012/11/03/%CF%87%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B9-%CE%BC/
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΡΙΞΤΕ! ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ!

Ανώνυμος είπε...

Η απαξίωση και αποδόμηση στη συνείδηση των πολλών, των υφισταμένων πλύση εγκεφάλου απ τα εξαχρειωμένα και αργυρώνητα ΜΜΕ και το αλλοτριωμένο εκπαιδευτικό σύστημα, των παραδοσιακών αξιών και των εδραζόμενων σε αυτές κοινωνικών δομών αποτελεί εδώ και πολλές δεκαετίες τον κύριο στόχο των θεραπόντων του "πολιτιστικού μαρξισμού" και της "πολιτικής ορθότητας".
Ενώ ο Μαρξ εστίαζε τη συλλογιστική του στις οικονομικές σχέσεις, κάποιοι ιδεολογικοί του επίγονοι επικέντρωσαν τη φιλοσοφία τους στο λεγόμενο "πολιτισμό" και στις δομές που τον παράγουν,εκφράζουν και προάγουν.
Έτσι, η λεγόμενη "πολιτική ορθότητα" εδώ και δεκαετίες, από μεθόδου και εκ συστήματος, καλλιεργεί και προάγει την αμφισβήτηση και την απαξίωση των παραδοσιακών αξιών μέσα απ το σχολείο, το πανεπιστήμιο, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, τη διαφήμιση, το θέατρο, τη μουσική, τα "έργα τέχνης" κ.τ.ό.
Ακόμη και μέσα στο θεολογικό και εκκλησιαστικό χώρο έχει εισχωρήσει το πνεύμα αυτό της "πολιτικής ορθότητας", νοθεύοντας και δηλητηριάζοντας το γνήσιο εκκλησιαστικό κα θεολογικό λόγο.
Στις αλλοπρόσαλλες και ιδεολογικά συγκεκχυμένες και διεστραμμένες ημέρες μας βιώνουμε έναν πληθωρισμό σχετικών λόγων απ την πλευρά επισήμων εκκλησιαστικών προσώπων και τινων "θεολογικών" παραγόντων που "αβαντάρουν" την παγκοσμιοποίηση, την "πολυπολιτισμική και ανοιχτή κοινωνία", την "ανοιχτότητα", τη "διαφορετικότητα" και άλλα τέτοια πομφολυγοειδή ιδεολογήματα που υπηρετούν άριστα τους νεοταξίτικους σχεδιασμούς!
Αγαπολογία, σχεσιολογία, ακατάσχετος λόγος περί διαλλακτικότητας και καταλλαγής, περί "προσλήψεως του κόσμου", και άλλα παρόμοια, "βαρύγδουπα" και "κνήθοντα την ακοήν" προιόντα του λόγου και της γραφίδας ενίων ποιμένων και θεολόγων, χαρακτηρίζουν, εν τινι μετρω, αφού πάντα υπάρχουν οι επαινετέες εξαιρέσεις , την επίσημη εκκλησιαστική και θεολογική ρητορική των ημερών μας. Μια ρητορική που, έστω και ανεπιγνώστως, υπηρετεί άριστα τη θρησκευτική, εθνική, κοινωνική και πολιτισμική μας ομογενοποίηση.
Εδώ το σύμπαν σειόταν με την αίσχιστη πολιτική επιλογή της παροχής νομικής και θεσμικής κάλυψης στην ομόφυλη διαστροφή και κάποιοι επίσκοποι "αλληθώριζαν" στην προβολή της καθολικά αποδεκτής αλήθειας με βάση την οποία οι ομοφυλόφιλοι είναι εικόνες του Θεού! Λες και αυτό είναι το ζήτημα και όχι η νομιμοποίηση και θεσμοθέτηση της ξετσιπωσιάς και του έσχατου αυτο-εξευτελισμού! (Πάντως η επιεικώς ατυχής επισκοπική αυτή τοποθέτηση εξωράισε το επικοινωνιακό προφίλ των πολιτικών εξουσιαστών μας! ΔΥΣΤΥΧΩΣ!!!).
Τους ιεράρχες, ποιμένες και θεολόγους μας τους θέλουμε μπροστάρηδες σε αγώνες εναντίον της απο-ορθοδοξοποιήσεως και του αφελληνισμού μας και όχι ουραγούς και υπηρέτες της "πολιτικής ορθότητας"!
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς, ΔΥΣΤΥΧΕΣΤΑΤΑ, ο συγκεκριμένος αρχιεπίσκοπος υπηρετεί, ανεπιγνώστως, όπως θέλω να πιστεύω, κατά τρόπο άριστο, το οικουμενιστικό "ιδεώδες", συμπροσευχόμενος, μεταξύ των άλλων,στα πλαίσια του δυσώνυμου ΠΣΕ (του οποίου, δυστυχώς, διετέλεσε και ηγετικό στέλεχος στο παρελθόν), με (ψευτο)παπαδίνες και (ψευτο)επισκοπίνες, των εκπεσόντων απ την αλήθεια προτεσταντών και αγγλικανών.
(Για τους τυχόν αμφιβάλλοντες υπάρχει σχετικό φωτογραφικό υλικό, αδιάψευστος μάρτυς εν προκειμένω)!
Αποτελεί τον "αγαπημένο" ιεράρχη των συστημικών ΜΜΕ, ίσως λόγω του κοσμοπολιτισμού και οικουμενισμού του και του "low profile" του. (Ο υποφαινόμενος, επ ουδενί, αμφισβητώ το πανθομολογούμενο ήθος του και την ΤΕΡΑΣΤΙΑ προσφορά του ανδρός στην εξωτερική, κατά κύριο λόγο, ιεραποστολή, καθώς και στην ακαδημαική θεολογία, όπως επίσης ουδείς δύναται να παρίδη, άνευ συνεπειών για την αλήθεια, το μέγεθος της αδικίας που υπέστη αυτός ο άνθρωπος απ το μεταδικτατορικό εκκλησιαστικό καθεστώς όταν πάντη παρανόμως και αυθαιρέτως εξεβλήθη, επί τι χρονικό διάστημα, της Αποστολικής Διακονίας, της οποίας και διευθυντής διετέλεσε (επανέκτησε τη διευθυντική θέση μετά δικαστική δικαίωση απ το ΣΤΕ).
Δυστυχώς, αποτελεί, απ ό,τι φαίνεται, και τον "καθολικά αποδεκτό" ιεράρχη απ το σύνολο του διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος, όπως απέδειξε και η μαζική και αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση του προααναφερθέντος συστήματος της ανομίας στην εκδήλωση με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του.
Μεταξύ τους και κάποιοι "εθνοπατέρες" που ψήφισαν προσφάτως το επαίσχυντο "σύμφωνο συμβίωσης" των σοδομιτών συντελώντας, κατ αυτόν τον τρόπο, στη σοδομοποίηση της νεοελληνικής κοινωνίας.
Και το ερώτημα που εγείρεται, εν προκειμένω, είναι: γιατί δεν αντέδρασε, ο κατά τα άλλα εγνωσμένου ήθους, άγιος Αλβανίας επί τη θέα των ενόχων εσχάτης πνευματικής προδοσίας, υπό την έννοια των ψηφισάντων και υπερμαχούντων του ακατονομάστου "συμφώνου", "εθνοπατέρων" και "εθνομητέρων";
Παρωνυχίδα, αποτελεί άραγε, το προαναφερθέν αίσχος που όμοιό του δεν έχουμε ξαναδεί στη χώρα μας;
Το savoir vivre υπερίσχυσε, εν προκειμένω, της υπερασπίσεως του ήθους, διά του δριμέος καυτηριασμού των ενόχων;
Πού είναι οι Πρόδρομοι, οι Χρυσόστομοι, οι Αθανάσιοι, οι Φώτιοι και οι Αμβρόσιοι;
"Είδος εν εξαφανίσει", μήπως;
ΠΟΥ;
Θα περνούσε ένα "ωραίο" και "δυνατό" μήνυμα στον ελληνικό λαό ο ρηθείς αρχιεπίσκοπος εάν ήλεγχε δημοσίως τους μεγάλους ενόχους! Αλλά δεν το έπραξε!
Πρυτάνευσε η (ψευτο) ευγένεια, άραγε; Η ανθρωπαρέσκεια; Ο συμβιβασμός;
Τι τέλος πάντων συνέβη;
Υ.Γ. Αισθάνεται, άραγε, άνετα ο αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, αποσπώντας τα εύσημα κάποιων (ψευτο)προοδευτικών θολοκουλτουριαρέων;
Λ.Ν.

Kyprianos Christodoulides είπε...

"Μια είναι η ουσία / δεν υπάρχει αθανασία", κατά το λαϊκό άσμα. Για τον ποιητή Χαραλαμπίδη και τον κριτικό Σταμούλη είναι άλλη, είναι "το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τουτέστιν ο χώρος και ο τρόπος της ιεράς θυσίας" με μαγιό, το οποίο μάλλον θα φορά και ο παπάς, όχι μόνο το κορίτσι.

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.