" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016

Ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς : Μνημονεύουν τὸν μεγαλύτερο βλάσφημο καὶ μεγαλύτερον αἱρεσιάρχην, ὡς «ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας». Μία πνευματικὴ ἀποτίμησις τῆς 25ετίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Μία πνευματικὴ ἀποτίμησις τῆς 25ετίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Ἀφορμὴ γιὰ τὸ ἄρθρο αὐτό μοῦ ἔδωσε ἡ θλίψη ποὺ αἰσθανόμουν ὅταν ἄκουγα νὰ μνημονεύουν, κατὰ τὴν ἱερότερη στιγμὴ τῆς Θείας Λειτουργίας, οἱ ἐπίσκοποι τῶν λεγομένων «Νέων Χωρῶν» τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, τὸν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖον, καὶ μάλιστα ὡς «ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς Σῆς Ἀληθείας», ἀποτεινόμενοι εἰς τὸν Θεόν, χωρὶς φόβον καὶ χωρὶς ντροπή! 
Μὰ ἔφυγε τελείως ἀπὸ τὶς καρδιὲς τῶν ἐπισκόπων αὐτῶν ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ; 
Δὲν καταλαβαίνουν ὅτι λέγοντας αὐτὰ κοροϊδεύουν τὸ Θεὸ καὶ ὅτι «φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος, ἐξ ὧν οὔκ ἐστιν ὁ ἐξελέσθαι δυνάμενος»; (Χρυσόστομος) 
Μνημονεύουν τὸν μεγαλύτερο βλάσφημο καὶ μεγαλύτερον αἱρεσιάρχην ὅλων τῶν αἰώνων τοῦ Χριστιανισμοῦ ὡς «ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας»! Οὖτον ποὺ δὲν ἄφησε τίποτα ὄρθιο μέσα στὴν Ὀρθοδοξία! 


Ἀλλὰ ἂς ἔλθουμε εἰς ὁρισμένα ἐκ τῶν «ἀρρήτων ρημάτων» τοῦ «ὀρθοτομοῦντος τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας», γιὰ νὰ μὴν λέγουν ὅτι τὸν ἀδικοῦμε: 
Εἰς τὸ μήνυμά του πρὸς μία Παγκόσμια Διάσκεψη πού ἔγινε τὸ 2001 στὸ Durban τῆς Νότιας Ἀφρικῆς, ἔγραφε τὰ ἑξῆς φρικτά: 
«Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δέν ἐπιδιώκει νά πείσῃ τούς ἄλλους περί συγκεκριμένης τινός ἀντιλήψεως τῆς ἀληθείας ἤ τῆς ἀποκαλύψεως, οὔτε ἐπιδιώκει νά τούς μεταστρέψῃ εἰς συγκεκριμένον τινά τρόπον σκέψεως»! 
Δηλαδή, «Παναγιώτατε», ὁ Χριστὸς ὅταν διέταξε τοὺς μαθητᾶς Του, κατὰ τὴν ὥρα τῆς εἰς Οὐρανοὺς Ἀναλήψεώς Του, «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη… διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμίν», δὲν ἐπεδίωκε «νὰ τοὺς μεταστρέψη εἰς συγκεκριμένον τρόπον σκέψεως» ἀποκηρύσσοντας τὰς ψευδοθρησκείας των, δεχόμενοι τὸ κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων; Πῶς, λοιπόν, ὁ «ὀρθοτομῶν τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας» διδάσκει ἀντίθετα ἀπὸ τὸν Χριστόν; 
Ἤ, μήπως, τὰ λόγια του Χριστοῦ «ἐγὼ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωὴ» δὲν εἶναι ἀληθινὰ καὶ εἶναι ἀληθῆ τὰ ψεύδη τοῦ κ. Βαρθολομαίου; 
Μᾶλλον θὰ πρέπει νὰ ἔχει δίκιο ὁ «ὀρθοτομῶν τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας», καθότι ἀποκαλεῖται «Παναγιώτατος», ἐνῶ ὁ Χριστὸς καλεῖται, ἁπλῶς, «Ἅγιος», μολονότι εἶναι Θεός! 
«Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης»(sic), βλέπετε, τὰ ἔχει ὅλα εἰς ὑπερθετικὸν βαθμόν! 
Τὸ μὲν «Παναγιώτατος» τὸ ἀπέκτησε χωρὶς κόπο, λόγῳ θέσεως (Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως) τὰ δὲ ἄλλα μετὰ κόπου καὶ μόχθου μεγάλου (βλάσφημος καὶ αἱρεσιάρχης) ταξιδεύοντας, μετὰ πάσης πολυτελείας, ἀνὰ τὴν ὑφήλιον!


Καὶ ἐπανερχόμεθα εἰς τὰ «ἄρρητα ρήματα» τοῦ «ὀρθοτομοῦντος τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας». Εἰς τὸ μήνυμά του πρὸς τοὺς Μουσουλμάνους ὄλου τοῦ κόσμου ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς θρησκευτικῆς ἑορτῆς τοῦ Ραμαζανίου, το 2001, ἔγραφε
«Ὁ Θεός εὐαρεστεῖται εἰς τήν εἰρηνικήν συμβίωσιν τῶν ἀνθρώπων καί, μάλιστα, αὐτῶν οἱ ὁποῖοι Τόν λατρεύουν ἀνεξαρτήτως τῶν διαφορῶν, αἱ ὁποῖαι ὑπάρχουν εἰς τήν πίστιν μεταξύ τῶν τριῶν μεγάλων μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν»
Ποιός, λοιπὸν λέει, τώρα, τὴν ἀλήθεια; Ὁ Χριστὸς ποὺ λέγει ὅτι «οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν Πατέρα εἰ μὴ δὶ' ἐμοῦ» ἢ ὁ «ὀρθοτομῶν τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας» ποὺ λέει ὅτι ὁ Θεὸς εὐαρεστεῖται εἰς τὰς προσευχᾶς τῶν Μουσουλμάνων (καὶ τῶν Ἑβραίων); 
Ἀπορῶ, πῶς ὁ Θεὸς ἀνέχεται νὰ ἀποκαλεῖται, ὁ μέγιστος αὐτὸς βλάσφημος καὶ αἱρεσιάρχης, ὡς «ὀρθοτομῶν τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας» καὶ δὲν ρίχνει φωτιὰ νὰ μᾶς κάψη· καὶ αὐτοὺς ποὺ τὸν μνημονεύουν καὶ ἐμᾶς ποὺ τοὺς ἀκοῦμε καὶ δὲν διαμαρτυρόμεθα!


Καὶ τί νὰ ποῦμε γιὰ τὴν ἐπίσκεψή του εἰς τὴν Συναγωγὴ τῶν Ἑβραίων τῆς Νέας Ὑόρκης, τὸ 2009, καὶ τὰ ἄρρητα ρήματα ποὺ εἶπε καὶ ὅσα ἔπραξε ἐκεῖ, μολονότι οἱ Ἱεροὶ Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπαγορεύουν, μὲ βαριὰ ἐπιτίμια, καὶ τὴν ἁπλὴν εἴσοδον τῶν Χριστιανῶν εἰς Ἐβραϊκᾶς Συναγωγᾶς! 
Καὶ ἐνῶ μιλοῦσε ἀρκετὴν ὥρα, οὐδεμία φορᾶ ἀνέφερε τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ ἔπρεπε νὰ τοὺς πῆ, στεντορείᾳ τῇ φωνῇ: «Εἰπάτωσαν Ἰουδαῖοι, Πῶς οἱ στρατιῶται ἀπώλεσαν τηροῦντες τὸν βασιλέα; διὰ τὶ γὰρ ὁ λίθος οὐκ ἐφύλαξε τὴν πέτραν τῆς ζωῆς; Ἡ τὸν ταφέντα δότωσαν, ἢ ἀναστάντα προσκυνείτωσαν, λέγοντες σὺν ἡμῖν, Δόξα τῶ πλήθει τῶν οἰκτιρμῶν σου, Σωτὴρ ἡμῶν, δόξα σοί» (Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων).


Ἐπίσης, θὰ ἀναφερθῶ εἰς τὴν βλάσφημη προσφώνηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κατὰ τὴν θρονικὴ ἑορτὴ τοῦ Πατριαρχείου, στὶς 30/11/1998, πρὸς τὴν Παπικὴ ἀντιπροσωπεία: 
«Σεβασμιώτατε Καρδινάλιε κύριε William Keeler καὶ λοιποὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ, οἱ ἀποτελοῦντες τὴν Ἀντιπροσωπείαν τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης,… Δὲν πρέπει νὰ σπαταλήσωμεν τὸν χρόνον εἰς ἀναζητήσεις εὐθυνῶν. Οἱ κληροδοτήσαντες εἰς ἡμᾶς τὴν διάσπασιν προπάτορες ἡμῶν ὑπῆρξαν ἀτυχῆ θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως καὶ εὑρίσκονται ἤδη εἰς χεῖρας τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ. Αἰτούμεθα ὑπὲρ αὐτῶν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἀλλ’ ὀφείλομεν ἐνώπιον Αὐτοῦ ὅπως ἐπανορθώσωμεν τὰ σφάλματα ἐκείνων»! 
Ὥστε, «Παναγιώτατε», οἱ Ἅγιοι πού μᾶς προστάτευσαν ἀπὸ τὸ «βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως», τὸν Πάπα ―στὸ ἀντίχριστο ἅρμα τοῦ ὁποίου ἀγωνίζεστε νὰ μᾶς δέσετε― ἤσαν ὄργανα τοῦ Διαβόλου;
 Ὢ τῆς ὑποκρισίας, τοῦ «ὀρθοτομοῦντος τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας»!
 Κι ἐνῶ τοὺς Ἁγίους αὐτούς, τοὺς ἀποκαλεῖ «θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως», ὅταν ἔλθη ἡ ἡμέρα τῆς ἑορτῆς των, τοὺς ἑορτάζει μεγαλοπρεπῶς! 
Ἄλλωστε, ἐθεμελίωσε στὴν περιοχὴν μας μοναστήρι στὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό, τὸν πιὸ αὐστηρὸ ἀντιπαπικὸ Ἅγιο πού ἀποκάλεσε τὸν Πάπα «ἀντίχριστο»! 

Εἶναι, ὅμως, τόσο «καλὸς» ὁ «ὀρθοτομῶν τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας», ὥστε νὰ παρακαλῆ τὸν Θεὸ νὰ … ἐλεήση τοὺς ἀντιπαπικοὺς Ἁγίους! Καὶ μὴ χειρότερα!


Τέλος, θὰ ἀναφέρω καὶ τὰ περὶ τοῦ «ἁγίου Κορανίου», τὸ ὁποῖον ἐδώρισε εἰς τὸν πρόεδρον τῆς Coca Cola, Μουχτὰρ Κέντ, στὴν Ἀτλάντα τῆς Ἀμερικῆς, τὸ 2009. 
Φαίνεται ὅτι ὁ «Παναγιώτατος» συγχέει τὶς λέξεις «ἅγιον» καὶ «βέβηλον», γι’ αὐτὸ καὶ ἀποκαλεῖ τὸ ἀνίερο Κοράνιο «ἅγιον», χωρὶς φόβον Θεοῦ καὶ χωρὶς ἐντροπή!


Ἐξ ὅλων τούτων καὶ πολλῶν ἄλλων ρήσεων καὶ πράξεων τοῦ «Παναγιωτάτου», καταφαίνεται ὅτι ὁ «ὀρθοτομῶν τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας» εἶναι ὁ μεγαλύτερος βλάσφημος καὶ ὁ μεγαλύτερος Αἱρεσιάρχης ὅλων τῶν αἰώνων! 
Παρὰ ταῦτα, ἐγκαρδίως εὔχομαι εἰς τὸν φιλάνθρωπον Θεὸν νὰ χαρίσει εἰς ἡμᾶς καὶ εἰς αὐτὸν μετάνοιαν καὶ ὁμολογίαν τοῦ Ὀνόματος τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ―Πατρός, Υἱοῦ καὶ Ἁγίου Πνεύματος― εἰς σωτηρίαν πάντων τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπόλαυσιν τῶν αἰωνίων Ἀγαθῶν. Ἀμήν.



Μηλοχώριον, 25/10/2016
Ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς
Ἱερὰ Μονὴ Ἀγίας Παρασκευῆς Ἐορδαίας. 


12 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς πολλοί επίσκοποι τον υποδέχονται με τιμές και ποτέ δεν τον ήλεγξαν δημόσια για τις εκτροπές του!
Ως πότε θα τον ανέχονται;

Ανώνυμος είπε...

Ακόμη ένας μοναχός της πάλαι ποτέ αγωνιστικής και ομολογιακής-αντιοικουμενιστικής μητροπόλεως Φλωρίνης έσπασε το φράγμα της σιωπής που επικρατεί επί των ημερών του νυν μητροπολίτη και είπε τα πράγματα με το όνομά τους.
ΜΠΡΑΒΟ ΤΟΥ!

Ανώνυμος είπε...

Ο π.Μάξιμος Καραβάς, πολιός και ομολογητής κληρικός της μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, υπείκων στη φωνή της μοναχικής και ιερατικής του συνειδήσεως και στοιχούμενος στην παρακαταθήκη του μακαριστού ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ π.Αυγουστίνου, εξεφράσθη εμπόνως για τον ολισθηρό κατήφορο του κρίμασιν οις οίδε Κύριος κατέχοντος την πατριαρχική καθέδρα της εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησίας αλλά και για το γεγονός ότι οι επίσκοποι των λεγομένων "Νέων Χωρών", όρος εθνικά επικινδυνωδέστατος, εξακολουθούν να μνημονεύουν αυτού ως ΔΗΘΕΝ "ορθοτομούντος τον λόγον της Αληθείας".
Χρήζει επαίνων ο ρηθείς ιερομόναχος για την πεπαρρησιασμένη του παρέμβαση που αφυπνίζει κοιμώμενες συνειδήσεις.
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

ο γεροντας Μαξιμος καλον θα ηταν να αφησει τις επιστολες
τα εχει γραψει χιλιες φορες αυτα και να κανει πραξη των γραπτων του
να κοψει επισημως το μνημοσυνο του θεοκλητου
να υπερασπιστει τον πατερα παισιο παπαδοπουλο που διωκεται
για να ειναι ενταξει με την πιστη αλλιως χαρτοπολεμος και τιποτα αλλο ελεος
Αλεξιος κ

Ανώνυμος είπε...

Γιατί να κόψει το μνημόσυνο του επισκόπου του ο π.Μαξιμος;
Κήρυξε αίρεση "γυμνή τη κεφαλή" ο επίσκοπος;
Τι είναι αυτά που λες Αλέξιε κ;
Ο επίσκοπος αν θέλει μπορεί να διακόψει το μνημόσυνο του πατριάρχη.
Ο π.Μάξιμος γιατί να το διακόψει;

Ανώνυμος είπε...

Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙ ΣΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ.
ΔΥΣΤΥΧΩΣ,Ο ΦΟΒΟΣ ΕΧΕΙ ΕΙΧΩΡΗΣΕΙ ΠΑΝΤΟΥ.ΙΕΡΕΙΣΕΠ ΑΜΒΩΝΟΣ ΝΟΥΘΕΤΟΥΝ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΚΑΤΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ.
ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ,ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ .
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ,ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟ ΑΠΟΛΥΣΙΣ.
ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣ ΤΩ ΖΕΙΝ.
ΤΙ ΝΑ ΒΓΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ?
ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ? ΟΙ ΒΟΛΕΨΑΚΙΔΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΥΣ,ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΕΜΠΟΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΜΑΣ.
Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΕΙ ΗΜΑΣ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝ ΤΗΣ!Η ΣΥΓΧΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ!
ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΤΟ ΚΑΚΟ ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΩΣ ΚΑΛΟ .
ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΙΕΡΕΙΣ Ο ΕΝΑΣ ΜΟΛΙΣ ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΠΟΥ ΕΙΔΑΤΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ.ΜΑ ΔΕ ΘΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟΝ Π'ΑΠΑ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ,ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΠΑΠΑΣ ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΓΙΝΟΥΝ?ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΝ?ΚΟΙΤΑΜΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ?
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ,ΠΟΣΟΙ ΝΑΟΙ ΑΡΠΑΧΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΥΝΙΤΕΣ?
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟΣ Η ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.
ΕΙΝΑΙ ΙΕΡΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΕΠΕΙΔΗ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΘΙΓΕΤΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ.ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ,Ο ΠΕΡΙΓΥΡΟΣ,ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΟΣΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ,ΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΚΟΣΜΙΚΑ.Ο ΒΟΛΕΨΑΚΙΑΣ ΜΗ ΧΑΣΕΙ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥ,ΕΝΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ΜΙΑ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΗ Κ ΠΑΤΡΙΔΑ ΑΥΡΙΟ.Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΣΚΕΠΤΕΤΑΙ.ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ,Ο ΠΕΡΙΓΥΡΟΣ.ΓΙΑΤΙ ,ΠΕΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ''ΚΟΙΤΑ,ΟΙ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΜΑΡΤΙΑ'' ΚΑΙ ΦΕΡΤΟΥ ΧΙΛΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ,ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΑΞΑΡΙΑ,ΘΑ ΚΙΝΗΣΕΙ ΓΗ Κ ΟΥΡΑΝΟ ΝΑ ΣΕ ΘΑΨΕΙ ΚΑΙ ΑΣ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ,ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ.ΤΑ ΠΑΘΑΚΙΑ ΜΑΣ ΜΗ ΘΙΓΟΥΝ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΜΑΣ .ΓΙ'ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΟΠΩΣ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΕΙΠΕ ΓΕΡΩΝ ,ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΕΣΟ ΜΕ ΕΥΡΥΤΗΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΩΝ,ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΕΧΕΙ ΒΗΜΑ ΝΑ ΟΜΙΛΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΑΗΘΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΥ.
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΑΜΜΙΑ ΑΘΕΙΑ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΓΙ'ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΟ,ΝΑ ΜΗ ΜΙΛΑΣ ,ΠΕΤΑΕΙ Ο ΓΑΙΔΑΡΟΣ ...ΝΑΙ ΠΕΤΑΕΙ ΕΠΕΙΔΗ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΧΩ ΦΩΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΝΕΤ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ .... ΑΣ ΜΗΝ ΕΧΩ ΟΥΤΕ ΠΑΤΡΙΔΑ,ΟΥΤΕ ΠΙΣΤΗ,ΟΥΤΕ ΕΛΠΙΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ.
ΔΥΣΤΥΧΩΣ Η ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ!
ΜΑΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΟΙ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΟΙ ΚΑΙ ΑΣ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΜΕ.ΔΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕ ΚΕΦΑΛΗ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ,ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΩΣ ΤΗ ΣΕΒΟΝΤΑΙ,ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ?
ΚΟΙΤΑΖΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΟΥΝ .ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ!
Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΕΕΣΙΓΡΑΦΟ,ΟΠΩΣ ΤΟΤΕ ΣΤΗ Μ.ΑΣΙΑ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ.
ΕΑΝ ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΕΙ.ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ.
ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.
Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΘΥΜΑΤΑ.
ΔΙΟΤΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟ ΑΙΜΑ ΘΑ ΡΕΕΙ ΠΟΤΑΜΙ.
ΤΑΡΑΚΟΥΝΗΜΑ ΜΕΓΑΛΟ.
Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΛΥΠΗΘΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

Ανώνυμος είπε...

Τι είναι αυτά που συμβαίνουν στη Φλώρινα βρε παιδιά;
http://www.imflorinas.gr/wp-content/uploads/2016/08/Prosklisi_Anapsiktiriou_Kataskinosis.pdf
Οι της μητροπόλεως σχεδιάζουν να εγκατασταθεί και λειτουργήσει με σύμβαση-μίσθωση καφε-αναψυκτήριο στις κατασκηνώσεις της Πρώτης;
Θα τρίζουν τα κόκκαλα του πατρός Αυγουστίνου για μία ακόμη φορά!

Ανώνυμος είπε...

ΔΙΟΡΘ.
ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΘΥΜΑΤΑ!

Ανώνυμος είπε...

απαντηση στον 11 48

εκτος του οτι ο θεοκλητος προσκαλεσε τον αιρετικο παπα στην λεσβο ως μελος της συνοδου

συλειτουργησε με τον προυσης
και προσκαλεσε τον ιδιο τον πατριαρχη με τιμες και δοξες μη σεβομενος ουτε τα γηρατεια του γεροντα αυγουστινου
τον οποίο εκανε να φυγει για να μην παει στον πατριαρχη.

στον γεροντα θα ηθελα να πω οτι ακομα και να μην κυρητει αιρεση υπαρχει ιερος κανων που λεει 'ο κοινωνων ακοινωνητω ακοινωνητος εσται'
οποιος εποικοινωνει με τον αιρετικο χανει την χαρη και συμετεχει στην αιρεση και ας μην ειναι καθηρημενος απο συνοδο αυτα διδασκει η εκκλησιαστικη ιστορια
Αλεξιος κ

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Σχετικά με την μίσθωση αναψυκτηρίου στις κατασκηνώσεις της Πρώτης:

Λογικό είναι: Όταν αρχίσει και ξηλώνεται το πουλόβερ, άντε να το σταματήσεις ..

ένα από τα πολλά συμπτώματα είναι, όπως βλέπεις την κοπέλα με τα σκουλαρίκια στην μύτη και στα φρύδια κλπ, ένα σύμπτωμα που δείχνει το εσωτερικό κενό.
Δυστυχώς το ίδιο συμβαίνει και στην εκκλησία μας ..

Εξ άλλου,
Γιατί να μην μπορούν τα παιδιά να τρώνε το κρουασάν μερέντας, ή το σαντουιτσάκι τους ή το τοστ τους; Αν δεν τους αρέσει το νηστίσιμο φαγητό;;; Τι θα κάνουν; Οι γονείς το μεγάλωσαν με το σύνθημα "να μην του λείψει τίποτε", η εκκλησία κάνει ότι δεν βλέπει, "είναι πολλά τα λεφτά"! Στο αναψυκτήριο θα κολλήσουμε;

Μας θυμίζει κάτι πρώην μοναστήρια στην Γαλλία, που κατάληξαν μπυραρίες και εστιατόρια.
Η παρακμή στην Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης..

ΥΓ. Πουθενά στους δεκάδες όρους δεν αναφέρεται ότι θα διατίθενται μόνον νηστίσιμα πρόϊόντα (ακόμη και τότε, είναι καλό ο κατασκηνωτής να μην τρώει το φαγητό και να τρώει από έξω; δεν θα υπάρχει διάκριση πλουσίων και φτωχών-που δεν θα μπορούν να αγοράσουν- κατασκηνωτών;),
Δεν διαβάσαμε όρο ότι δεν θα έχει wifi κλπ.
Τόσες σελίδες για την μίσθωση, όλες για να διασφαλίσουν τα χρήματα ..
Πνευματικότητα ..

Ανώνυμος είπε...

ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ! ΩΣ ΠΟΥ ΘΑ ΦΘΑΣΟΥΝ ΑΚΟΜΗ;

Ανώνυμος είπε...

Στη συγκεκριμένη κατασκήνωση λαμβάνουν χώρα διάφορες εκδηλώσεις και σε άλλες περιόδους του έτους.
Γίνονται και ημερίδες και διημερίδες, ομιλίες κ.τ.ό.
Προφανώς το καφε-αναψυκτήριο δεν θα λειτουργεί μόνο τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο.
Δυστυχώς το πνεύμα του πατρός Αυγουστίνου στη Φλώρινα είναι το μεγάλο ζητούμενο.

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.


Από σήμερα 2/10/2018, έχουμε προσωρινά διακόψει την δημοσίευση σχολίων στο ιστολόγιο μας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.