" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

Μία ακόμη "ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ", (προς τον μητροπολίτη Χαλκίδας Χρυσόστομο)


Εις το Όνομα Του Πατρός και Του Υιού και Του Αγίου Πνεύματος! Αμήν.
Πάλιουρας 4 Μαΐου 2017.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ .

«Παρ’ ἡμῖν οὔτε Πατριάρχαι οὔτε Σύνοδοι ἐδυνηθησάν ποτε εἰσαγαγεῖν νέα, 
διότι ὁ ὑπερασπιστὴς τῆς θρησκείας ἐστὶν αὐτὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι αὐτὸς ὁ λαός
ὅστις ἐθέλει τὸ θρήσκευμα αὐτοῦ αἰωνίως ἀμετάβλητον καὶ ὁμοειδὲς τῷ τῶν Πατέρων αὐτοῦ».
(Πατριαρχική Ιστορική Εγκύκλιος του 1848) Κύριε Χρυσόστομε, 
προ δύο μηνών περίπου σας είχα αποστείλει, χωρίς ποτέ να λάβω απάντηση, μέσω διαδικτύου επιστολή, & έκφραζα τον προβληματισμό μου & την ανησυχία μου, τόσο για την ληστρική ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου, ( δεν είναι προσωπικός μου χαρακτηρισμός, αλλά χαρακτηρισμός & πολλών Ιεραρχών, εν Ελλάδι ή τη αλλοδαπή, που αντιπροσωπεύουν τον συντριπτικά μεγαλύτερο αριθμό Ορθοδόξων πιστών), όσο επίσης & για τον άκρατο πλέον, εδώ & πολλά χρόνια, αιρετικό οικουμενισμό πολλών ιεραρχών της Εκκλησίας μας αλλά & την εξίσου ένοχη σιωπή των υπολοίπων.


Είναι γνωστό ότι οι Επίσκοποι & οι Ιερείς είναι συνεχιστές του έργου του Χριστού. Αυτούς απέστειλε να κηρύξουν σε όλο τον κόσμο, σε αυτούς έδωσε την εξουσία « του δεσμείν & λύειν». Βέβαια όλα αυτά όχι κατά το δοκούν αλλά σύμφωνα με τις εντολές Του, όπως αυτές καταγράφονται στην Αγία Γραφή & όπως ερμηνεύθηκαν & διατυπώθηκαν από τις Οικουμενικές Συνόδους.Όμως ο ίδιος ο Χριστός που έδωσε το αξίωμα αυτό αλλά & οι μαθητές Του, μας προειδοποίησε πως θα υπάρξουν επίσκοποι & ιερείς ανάξιοι του λειτουργήματος που τους ανετέθη, γι’ αυτό πρέπει να προσέχουμε να διακρίνουμε τους σωστούς επισκόπους από τους ψευδεπισκόπους. 

Και ποίοι είναι οι ψευδεπίσκοποι & ψευδαπόστολοι; 
Εκείνοι που ενώ είναι οι κυρίως υπεύθυνοι για την διατήρηση της αυθεντικότητας & ακεραιότητα της Πίστεως, αρνούνται αυτόν τον ρόλο 
  • είτε εισάγοντας «νέο ευαγγέλιο» & διδάσκοντες κακοδοξίες-αιρέσεις, 
  • είτε συμμαχούντες με τους αιρετικούς, 
  • είτε παραμένουν σιωπώντες ενώ βλέπουν ότι αλλοιώνεται η Πίστις που ως «παρακαταθήκη» παρέλαβαν, 
  • είτε κοινωνούντες με όλους τους παραπάνω, παρότι παραδέχονται κατά πάντα τα ορθόδοξα δόγματα. 


Έτσι λοιπόν οι πιστοί, έχοντας υπ’ όψιν τους & μιμούμενοι την διδασκαλία του Χριστού, των Αποστόλων & των Αγίων Πατέρων περί ψευδεπισκόπων, έχοντας ζυμωθεί με τον βίο των μαρτύρων & των ομολογητών, οι οποίοι ακόμα & με την ζωή τους επλήρωναν την ομολογία & εμμονή στα της Ορθοδόξου Πίστεως, αψηφούσαν κάθε ψευδεπίσκοπο & ψευδοπατριάρχη, κάθε Νεστόριο, Πύρρο, Σέργιο ( αργότερα Καλέκα, Βέκκο, σήμερα Αθηναγόρα & Βαρθολομαίο), & έπαυαν να τους μνημονεύουν. 
Η ενέργειά τους αυτή κατοχυρώθηκε & με την ισχύ Ιερού Κανόνος, του ΙΕ΄της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, ο οποίος λέγει: 
«Οἱ γὰρ δι' αἵρεσίν τινα, παρὰ τῶν ἁγίων Συνόδων ἢ Πατέρων κατεγνωσμένην, τῆς πρὸς τὸν πρόεδρον κοινωνίας ἑαυτοὺς διαστέλλοντες, ἐκείνου τὴν αἵρεσιν δηλονότι δημοσίᾳ κηρύττοντος καὶ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ' ἐκκλησίας διδάσκοντος, οἱ τοιοῦτοι οὐ μόνον τῇ κανονικῇ ἐπιτιμήσει οὐχ ὑποκείσονται, πρὸ συνοδικῆς διαγνώσεως ἑαυτοὺς τῆς πρὸς τὸν καλούμενον ἐπίσκοπον κοινωνίας ἀποτειχίζοντες, ἀλλὰ καὶ τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται. Οὐ γὰρ ἐπισκόπων, ἀλλὰ ψευδεπισκόπων καὶ ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, καὶ οὐ σχίσματι τὴν ἕνωσιν τῆς ἐκκλησίας κατέτεμον, ἀλλὰ σχισμάτων καὶ μερισμῶν τὴν ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ῥύσασθαι»
Ο Κανόνας αυτός είναι εν ισχύει Κανών της Ορθοδόξου Εκκλησίας, (μαζί με τον 31ο Αποστολικόν Κανόνα) & τον εθέσπισε η Ορθόδοξος Εκκλησία ως ασφαλή οδό στις εκάστοτε περί Πίστεως αυθαιρεσίες των Επισκόπων.Επίσης ο Ἅγιος Ἀθανάσιος μας λέει: 
«Ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας… σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι… εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός» ((Μ. Ἀθανασίου, Ἐκ τοῦ κατὰ αἱρέσεων, P.G. 35, 33 καὶ ΒΕΠΕΣ 33, 199). 
Υπάρχουν βεβαίως πάμπολλα παραδείγματα Ορθόδοξης στάσης απέναντι σε όποιαδήποτε κατά καιρούς αίρεση,δεν θα σας κουράσω όμως περισσότερο.Καιρός, λοιπόν, του ποιήσαι το θέλημα Κυρίου, ως τούτο ορίζεται δια του ΛΑ΄κανόνος των Άγίων Αποστόλων & του ΙΕ΄της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, περί χωρισμού & διακοπής του μνημοσύνου του πεπτωκότος Επισκόπου, είτε διότι κηρύσει αίρεση, είτε διότι ανέχεται, σιωπά & κοινωνεί με αιρετικούς, ( εχθρούς γαρ Θεού ο Χρυσόστομος, ου μόνον τους αιρετικούς, αλλά & τους τοις τοιούτοις κοινωνούντας μεγάλη & πολλή τη φωνή απεφήνατο. Θεοδώρου Στουδίτου P.G 99, 1049A), και έως ότου η αλήθεια όπως μας την δίδαξαν, πρώτα ο Κύριός μας & διαφύλαξαν στην συνέχεια οι Άγιοι Πατέρες & οι Οικουμενικές Σύνοδοι, αποκατασταθεί από την Ιεραρχεία της Εκκλησίας, 
  • συνεχίζω εγώ & η σύζυγός μου να μένωμεν στην Μίαν Αγίαν Καθολικήν & Αποστολικήν Εκκλησίαν, όπως ακριβώς την οριοθετεί απλά & κατανοητά & για τους πλέον πνευματικά πτωχούς χριστιανούς, η Αγία μας Ορθοδοξία, 
  • αλλά θέτωμε τους εαυτούς μας εκτός Ιερών Ναών της επισκοπής σας, αφού σιωπάται & δεν καταδικάζεται Ιεράρχες που γυμνή τη κεφαλή κηρύσουν αίρεση, αλλά & Ναών που μνημονεύουν επισκόπους αιρετίζοντες, & ευελπιστώ αν τυχών ευρισκόμεθα άθελά μας σε πλάνη, κατάσταση βεβαίως ελαφροτέρα της αιρέσεως, ότι θα δείξεται την ίδια αγάπη & ανοχή που επιδεικνύουν & στους αιρετικούς, (παπικούς, προτεστάντες), οι ως άνω αιρετίζοντες Ιεράρχες, με τους οποίους ευρίσκεσθαι σε κοινωνία. 


Κλείνω την επιστολή μου προσευχώμενος όπως ο Πανάγαθος Κύριός μας, άρει τους λόγους απουσίας μας εκ των Ιερών Ναών της επισκοπής σας. Μετά τιμής, του προσήκοντος σεβασμού αλλά & βαθυτάτης λύπης & πόνου , για τους λόγους, που υπαιτιότητι των ποιμένων μας, μας οδήγησαν σ’ αυτήν την απόφασην.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΘΗΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΘΗ

(μας εστάλλει μέσω εμαιλ)

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...


>> ΞΕΣΗΚΩΘΕΙΤΕ !

> ΠΑΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΙΣΩ !!

Panagiotis Panagiotou είπε...

Θερμά συγχαρητήρια αδελφοί και καλή δύναμη για τον αγώνα σας!Άντε να δούμε πότε θα ακολουθήσουν και κληρικοί της μητροπόλεως μας.

Ανώνυμος είπε...

Άνθρωποί μου είστε καλά; Συνέλθετε! Το διαδίκτυο δεν είναι η αληθινή ζωή!!! Έχετε αναγάγει τα μπλογκ σας σ' ένα άλλου τύπου "εκκλησιαστικό σώμα" (κατ' ουσίαν παρεκκλησιαστικό, ψευδομόρφωμα)!!! Μετανοήστε!!!

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Κανέναν δεν υποχρεώσαμε να μας διαβάσει.
Τα ιστολόγια προσφέρουν ενημέρωση και αφυπνίζουν τον κόσμο.

Ίσως είναι το εργαλείο του διαβόλου, που αξιοποίησε ο Θεός για το καλό: για να μάθει ο κόσμος πως "λύκοι" έχουν εισέλθει μέσα στην εκκλησία, έχουν καταλάβει δεσποτικούς/ πατριαρχικούς θρόνους και απειλούν και διώκουν όσους κρατάνε ακόμη την ορθόδοξη διδασκαλία.

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.


Από σήμερα 2/10/2018, έχουμε προσωρινά διακόψει την δημοσίευση σχολίων στο ιστολόγιο μας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.