" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018

Γέροντας Σάββας Λαυριώτης :2 χρόνια από την ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟ της Κρήτης και σχετικά με την ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ με τους ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ.


ΕΠΙ Τῌ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΔΥΟ ΕΤΩΝ 


ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 


ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ 


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ – ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΣΤΩΝ.

«Πόσοι ἐπολέμησαν τὴν Ἐκκλησίαν καὶ οἱ πολεμήσαντες ἀπώλοντο·
Αὐτὴ δὲ ὑπὲρ τὸν οὐρανὸν ἀναβέβηκε. 


Τοιοῦτον ἔχει μέγεθος ἡ Ἐκκλησία·
πολεμουμένη νικᾶ· 
ἐπιβουλευομένη περιγίγνετε 
ὑβριζομένη λαμπροτέρα καθίσταται· 
δέχεται τραύματα καὶ οὐ καταπίπτει 
ὑπὸ τῶν ἑλκῶν· κλυδωνίζεται ἀλλ’ οὐ καταποντίζεται· 
χειμάζεται ἀλλὰ ναυάγιον οὐχ ὑπομένει· 
παλαίει ἀλλὰ οὐχ ἡττᾶται· 
πυκτεύει ἀλλ’ οὐ νικᾶται1» 


Ἤδη συμπληρώσαμε δύο ἔτη ἀπὸ τὴν πολυσυζητημένη αἱρετικὴ ψευδοσύνοδο τοῦ ἀρχιαιρεσιάρχη πατριάρχου Βαρθολομαίου Ἀρχοντώνη καὶ τῶν σύν αὐτῷ αἱρετικῶν οἰκουμενιστῶν ἐπισκόπων, τῶν ὑπογραψάντων τὰ αἱρετικὰ κείμενὰ της, τὰ ὁποῖα ἤδη ἦταν προαποφασισμένα νὰ ψηφισθοῦν, ἔτσι ὥστε νὰ κατοχυρωθεῖ ἐπισήμως καὶ συνοδικὰ ἡ δαιμονικὴ παναίρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ χειροτέρα αἵρεσις ἀπὸ ἱδρύσεως τῆς Ἐκκλησίας μας, μιὰ καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ προοδοποίησις καί πρόδρομος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ ἀντιχρίστου. 


Σὲ ὁμιλίες ποὺ ἔχουν γίνει, ἔχουμε ἀναπτύξει τὰ αἱρετικὰ σημεῖα τῆς ψευδοσυνόδου, μὲ κορυφαῖο αὐτὸ τῆς ἀναιρέσεως τοῦ συμβόλου τῆς Πίστεώς μας, εἰς Μίαν Ἁγίαν Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν, τὸ ὁποῖον συμφώνως μὲ τὴν ψευδοσύνοδο, δὲν ἰσχύει πλέον, διότι ὅλες οἱ αἱρέσεις εἶναι καὶ ἐπίσημα «ἐκκλησίες τοῦ Χριστοῦ», μὲ ἔγκυρα μυστήρια, καὶ σωστικὴ χάρη!!!

Ἡ παναίρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, εἶναι ἀναίρεσις τοῦ Εὐαγγελίου, διότι διδάσκει πὼς 
«Ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι ὁδοὶ σωτηρίας,»2 
σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ ἀθάνατα καὶ ζωοποιὰ λόγια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
«ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή»3 
καὶ κηρύττει τὴν βασικὴ ἀρχὴ τῆς Μασονίας ὅτι δηλαδή: 
«ἕκαστος νὰ λατρεύῃ τὸν Ἕνα Θεὸν ὡς [=ὅπως] προτιμᾷ…»
«Ὁ Θεὸς εὐαρεστεῖται εἰς τὴν εἰρηνικὴν συμβίωσιν τῶν ἀνθρώπων καὶ μάλιστα, αὐτῶν οἱ ὁποῖοι Τὸν λατρεύουν ἀνεξαρτήτως τῶν διαφορῶν, αἱ ὁποῖαι ὑπάρχουν εἰς τὴν πίστιν μεταξὺ τῶν τριῶν μεγάλων μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν».4

Τὸ βασικὸ καὶ ἀντίχριστο δόγμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ διδάσκει ὅτι τὴν ἀλήθεια δὲν τὴν κατέχει μόνον μία Ἐκκλησία, ἀλλὰ ὑπάρχει «κατὰ μέρος» σὲ ὅλες τὶς ὀνομαζόμενες «χριστιανικὲς ἐκκλησίες», καὶ ὅτι πρέπει νὰ ἑνωθοῦν ὅλες μαζί, γιὰ νὰ ἀποκατασταθεῖ, νὰ ἐπανιδρυθεῖ ἡ «Μία, Ἁγία, Καθολικὴ, καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία», εἰς τὴν «ἑνότητα τῆς πίστεως τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν»!!!

Διεσπάσθη λοιπόν ἡ ἑνότητα τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ἥ μᾶλλον διασπῶνται καὶ ἀποκόβονται ὅσοι δὲν ἀκολουθούν τὴν διαχρονία τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας ποὺ ἐκφράζεται μὲ τοὺς Ἀποστόλους, τὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους καὶ τοὺς ἁγίους Πατέρες; 5

Αὐτὰ πιστεύει, κηρύττει καὶ ἐπιβάλλει ὁ ἀρχιαιρεσιάρχης καὶ καλούμενος ἐπίσκοπος6 Βαρθολομαῖος Ἀρχοντώνης, καθὼς καὶ ὅσοι τὸν ἀκολουθοῦν, μνημονεύοντάς τον ὡς ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας.

Καθηκόντως σύνολο τὸ Ἅγιον Ὄρος ἔπρεπε νὰ εἴχε διακόψει τὴν κοινωνία μὲ αὐτόν, συμφώνως μὲ τὸν 31ο κανόνα τῶν Ἀποστόλων, καὶ ἰδιαιτέρως τὸν 15ο κανόνα τῆς Α’Β’ Συνόδου τοῦ Μεγάλου Φωτίου. Ὅμως φαίνεται πώς οἱ ἡγούμενοι καὶ δὴ οἱ μοναχοί, ὄχι μόνον δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ θέματα τῆς πίστεως, ἀλλὰ καὶ προδίδουν τὸν Χριστὸ μας καὶ τὴν Παναγία του Μητέρα, διώκοντας τοὺς μοναχοὺς ποὺ ἀντιστέκονται στὴν λαίλαπα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ ποὺ τιμοῦν τοὺς ὁσιομάρτυρες ἁγιορεῖτες πατέρες καὶ ἐν τῷ λόγῳ καὶ ἐν τῇ πράξει.7Μετὰ ἀπὸ τὴν ψευδοσύνοδο τοὺ Κολυμπαρίου, ὁ εὐλογημένος καὶ πιστὸς λαός τοῦ Θεοῦ προέβηκε εἰς τὴν ἐνδεδειγμένη ἀντίδραση τῆς διακοπῆς κοινωνίας ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς οἰκουμενιστάς, κάτι τὸ ὁποῖο ἔπρεπε νὰ ἔχει γίνει ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, πάλι συμφώνως μὲ τὸν 15ο κανόνα τῆς ΑΒ Συνόδου. Ἀλλὰ ἔστω καὶ καθυστερημένα, σημασία ἔχει πώς ἡ ἀποτείχιση ἀπὸ τήν αἵρεση εἶναι γεγονός.


Καὶ ἐνῶ ἀνέκαθεν οἱ ἅγιοι Πατέρες μας καὶ ὁμολογητές ἀντιμετώπιζαν τὴν αἵρεση καὶ τοὺς αἱρετικούς διακόπτοντας τὴν κοινωνία μὲ αὐτούς, μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν σύγκληση ὀρθοδόξου Συνόδου γιὰ τὴν ἐπίσημη καταδίκη τῆς αἱρέσεως, δὲν συμβαίνει τὸ ἴδιο καὶ σήμερα. Γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἰστορία τῆς Ἐκκλησίας μας, ὑπάρχει σύγχυση στὸ τὶ πρέπει νὰ κάνουμε ἤ μᾶλλον στὸ τὶ ἔπρεπε νὰ εἴχαμε κάνει ἐδῶ καὶ καιρό, μὲ ἀποτέλεσμα, ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ νὰ κατοχυρωθεῖ συνοδικὰ ὡς ἐπίσημη ὀρθόδοξη διδασκαλία.

Ἡ καταστρεπτική αὐτὴ ὀλιγωρία ὀφείλεται στὸ ὅτι τὸ ἱερατεῖο, καθὼς καὶ οἱ «λεγόμενοι» ἀντιοικουμενιστές θεολόγοι (ἤ μᾶλλον θολολόγοι) ἀλλὰ καὶ οἱ λοιποὶ χριστιανοί, μοναχοὶ καὶ λαϊκοί, λόγω τοῦ μή σταυρικοῦ φρονήματός τους καὶ μὴ ἀκολουθώντας τοὺς ἁγίους μας, δὲν προέβησαν πρωτίστως εἰς τὴν ἐνδεδειγμένη ἁγιοπατερικὴ καὶ ἁγιοπνευματικὴ χρήση τοῦ 15ου Κανόνος τῆς ΑΒ’ συνόδου ἐπὶ μεγάλου Φωτίου, ὁ ὁποῖος κωδικοποιεῖ τὴν διαχρονικὴ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας ἔναντι τῶν αἱρετικῶν ἐπισκόπων πρὶν καταδικασθοῦν συνοδικῶς, καὶ ποὺ ὀρίζει νὰ διακόπτουμε τὴν Ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία (τὸ «μνημόσυνο») μὲ αὐτοὺς ποὺ ἀθετοῦν τὴν πίστιν, τοὺς ἱεροὺς κανόνες καὶ τὶς παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας.

Τουναντίον, σήμερα, μερικοὶ ἄγευστοι τῆς πνευματικῆς ζωῆς, ἔχοντας τὴν μόρφωσιν τοῦ κόσμου καὶ οὐχί τοῦ Χριστοῦ, μὲ δικὲς τους αἱρετικές δοκησισοφίες τελεβαντικοῦ τύπου διαστρέφουν τὸν κανόνα, καὶ κηρύσσουν πράγματα ἀδιανόητα γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους, ἀλλὰ καὶ ἀλλότρια τῶν ἁγίων Πατέρων, ὅτι ὁ 15ος κανόνας εἶναι δυνητικός καὶ ὄχι ὑποχρεωτικός καὶ πὼς αὐτοὶ ποὺ διακόπτουν τὴν κοινωνία μὲ τοὺς ἐπισκόπους ἀκόμα καὶ γιὰ δογματικούς λόγους δημιουργοῦν σχίσμα στὴν Ἐκκλησία καὶ οἱ ἴδιοι ἀποσχίζονται ἀπὸ αὐτήν, μὲ συνέπεια νὰ βρίσκονται ἐκτὸς Ἐκκλησίας ( ἡ γνωστή Ζηζιούλια κακοδοξία τοῦ ἐπισκοποκεντρισμοῦ).

Καὶ δὲν ἔφθανε αὐτό, ἀλλὰ ἔχουμε καὶ μία μερίδα οἱ ὁποῖοι αὐτοονομάζονται «ἀποτειχισμένοι», ἀλλὰ ἔχουν κοινωνία μὲ τοὺς ἐπισκόπους ὅπου ναὶ μὲν στὰ λόγια «φαίνονται» ὀρθόδοξοι, στὶς πράξεις ὑπογράφουν καὶ κοινωνοῦν μὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς οἰκουμενιστὲς ποὺ ὑπέγραψαν καὶ δέχονται τὴν αἱρετικὴ σύνοδο!!!! Καὶ μάλιστα, τολμοῦν καὶ λέγουν πώς «ὑπάρχουν 15 ἀρχιερεῖς στὴν Ἐλλαδικὴ Ἐκκλησία, οἱ ὁποῖοι εἶναι Ὀρθόδοξοι!!!. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ὁ Σεραφείμ Πειραιῶς, ὁ ὁποῖος μόλις κατέφθασε ὁ ἀντίχριστος Βαρθολομαῖος εἰς τὴν Ἐλλάδα (γιὰ νὰ τὴν μολύνει μὲ τὴν παρουσία του γιὰ μία ἀκόμη φορὰ) ἔσπευσε νὰ τὸν προσκυνήσει, καθὼς καὶ νὰ τοῦ στείλει τὰ διαπιστευτήριά του εἰς τό Φανάρι μὲ τὸν πιὸ δουλικὸ τρόπο8. Ἄν εἴχαμε τέτοιους ἐπισκόπους τὸ 1821, θὰ εἴμασταν ἀκόμη ὑπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγό!!!Ἡ δυνητικὴ ἑρμηνεία τοῦ 15ου κανόνος τῆς ΑΒ Συνόδου, ἀνατρέπει ἐκ θεμελίων ὁλόκληρη τὴν Ἁγία Γραφή καὶ τὴν πράξη τῶν ἁγίων Πατέρων, καὶ προσέτι μᾶς καθιστᾶ ὅλους, διὰ τῆς ὑπακοῆς καὶ ὑποταγῆς εἰς τὸν αἱρετικὸ Ἐπίσκοπο, συνυπευθύνους ἤ συγκοινωνούς αὐτοῦ τοῦ ἁγιογραφικοῦ ἀναθέματος, κατὰ τὸν 2ο κανόνα τῆς Ἀντιοχείας, «ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτῳ ἀκοινώνητος ἔσται», ὁ ὁποῖος βρίσκεται σὲ συμφωνία μὲ τὸν 15ο κανόνα τῆς ΑΒ Συνόδου. Πόσο ἄραγε τραγικό καὶ ἐξωφρενικὸ εἶναι ὁ ἀπ. Παῦλος νὰ ἀναθεματίζεται ἄν διδάξει κάτι ἀντίθετο ἀπὸ τὴν ἀληθινὴ πίστι καὶ ὁ κάθε σύγχρονος Ἐπίσκοπος, μὲ βάσι τὴν δυνητικὴ θεωρία τοῦ Κανόνος, ἄν διδάξει καὶ αὐτὸς κάτι ἀντίθετο, ὄχι μόνο νὰ μὴν ἀναθεματίζεται, ἀλλὰ ἀπεναντίας νὰ παραμένει εἰς τὴν θέσι του, νὰ μνημονεύεται στὰ μυστήρια καὶ νὰ εἶναι εἰς τύπον καὶ τόπον Χριστοῦ, καὶ ὑποχρεωτικῶς νὰ ὑπακούωμε εἰς αὐτόν. Ἄν τὸ ἔπρατταν αὐτὸ οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας, σήμερα δὲν θὰ εἴχαμε Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Εἶναι εὔκολο νὰ κατανοήση ἕκαστος ὅτι, τὸ νὰ ἐκληφθῆ ὡς δυνητικὸς ὁ παρὼν Κανών, ἐξυπηρετεῖ τὰ μέγιστα τοὺς αἱρετικοὺς ἐπισκόπους, καθὼς ἐπίσης καὶ τοὺς χλιαροὺς, ἀδιάφορους καὶ δειλοὺς Ὀρθοδόξους. Διότι οἱ μέν πρῶτοι διατηροῦν τὴν ποθητὴ τους ἑνότητα, ἡ ὁποία ἔχει κέντρο καὶ ἄξονα τὸν ἑαυτὸν τους καὶ οἱ δεύτεροι ἀπαλλάσσουν τὴν συνείδησί του ἀπὸ τὶς τύψεις καὶ τὶς εὐθύνες διὰ τοὺς ἀγῶνες ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ κάνουν.

Τὴν θεωρία περὶ δυνητικότητος τοῦ ΙΕʹ Κανόνος, τὴν συναντᾶμε στὴν δεκαετία τοῦ 1930, ὅταν ὁ π. Γεράσιμος Μενάγιας κατ᾿ ἐντολὴν τῆς Ι.Μ.Μ.Λαύρας Ἁγ. Ὄρους, ἀνέλαβε νὰ γράψει κατὰ τῶν «ἀγραμμάτων» ζηλωτῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν προχωρήσει στὴν διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου τοῦ μασώνου Πατριάρχου Βασιλείου Βʹ, ἐξ αἰτίας τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ἡμερολογίου τὸ 1924. Κατόπιν συνεχίζει νὰ προβάλλει αὐτὴν τὴναἱρετική θεωρία ὁ πατήρ Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος μὲ τὸ γνωστόν βιβλίο «Τὰ δύο ἄκρα» (1968) καὶ κατόπιν ὁ π. Θεόκλητος Διονυσιάτης (1978).

Εἶναι δυνατὸν μία ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ νὰ εἶναι δυνητικὴ; Ἡ ἐντολὴ π.χ «οὐ κλέψεις», σημαίνει ἄν θέλω μπορῶ νὰ κλέβω, καὶ ἄν θέλω δὲν κλέβω; Εἶναι δυνατὸν οἱ νόμοι ἑνὸς κράτους νὰ εἶναι δυνητικοὶ;

Ὁ ΙΕ’ σὲ σύγκρισι μὲ τὸν ΛΓ’ τῶν ἁγ. Ἀποστόλων, ἀποδεικνύει ἐναργέστατα τὴν ὑποχρεωτικὴ καὶ μὴ δυνητική θεώρησι τοῦ ὑπό ἐξέτασι ἱεροῦ Κανόνος, ὁ ὁποῖος λέγει τὰ ἑξῆς: 
«Μηδένα τῶν ξένων Ἐπισκόπων, ἤ Πρεσβυτέρων, ἤ Διακόνων ἄνευ συστατικῶν προσδέχεσθαι. Καί ἐπιφερομένων δέ αὐτῶν, ἀνακρινέσθωσαν: καί εἰ μέν ὦσι κήρυκες τῆς εὐσεβείας, προσδεχέσθωσαν, εἰ δέ μήγε, τά πρός χρείαν αὐτοῖς ἐπιχορηγήσαντες, εἰς κοινωνίαν αὐτούς μή προσδέξησθε. Πολλά γάρ κατά συναρπαγήν γίνεται». 
Ἀσφαλῶς οὐδείς ἐχέφρων θὰ ἠδύνατο νὰ ἰσχυρισθῆ ὅτι ὁ παρών Κανών τῶν ἁγ. Ἀποστόλων εἶναι δυνητικός. Εἶναι ὅμως πολύ αὐστηρότερος τοῦ ὑπό ἐξέτασιν ιε’ τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου. Διότι ἐνῶ ὁ ΙΕ΄ τῆς Πρωτοδευτέρας ἀπαιτεῖ τὴν ἀποτείχισι ἀπὸ τὸν κηρύττοντα αἵρεσι «δημοσίᾳ καί γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ’Ἐκκλησίας»ὁ δὲ παρών ΛΓ’ τῶν ἀγ. Ἀποστόλων ἀπαιτεῖ καὶ προστάσσει τὴν ἀκριβῆ ἐξέτασι τῆς πίστεως ἑκάστου κληρικοῦ, πρὶν νὰ ἐπικοινωνήση ὁ κάθε Ὀρθόδοξος μαζὶ του. Τὸ φοβερώτερο ὅμως καὶ συγχρόνως ἐλεγκτικότερον διὰ τοὺς σημερινοὺς Ὀρθοδόξους, εἶναι ὅτι ὅλοι οἱ ἐγκεκριμένοι παλαιοὶ ἑρμηνευτὲς τοῦ παρόντος Κανόνος ἀναφέρουν νὰ ἀποτειχίζωνται οἱ Ὀρθόδοξοι ἀπὸ τοὺς Ἐπισκόπους καὶ κληρικούς, ἔστω καὶ ἄν μετὰ τὴν ἐξέτασι εὑρεθῆ ἁπλῶς ἀμφίβολος ἡ πίστις των.

Ὁ Ζωναρᾶς στὴν ἑρμηνεία τοῦ ἐν λόγῳ Κανόνος ἀναφέρει 
«...καὶ τοιούτους ὄντας (ὀρθοδόξους δηλαδὴ κατὰ τὴν πίστιν) προσδέχεσθαι καὶ συγκοινωνεῖν αὐτοῖς. Εἰ δὲ ἀμφίβολοι περὶ τὰ ὀρθά δόξουσι δόγματατὴν μετ’αὐτῶν συνδιαγωγὴν παραιτεῖσθαι παρακελεύεται (ὁ παρών δηλαδή Κανών)»9 
Ὁ Βαλσαμὼν ἀναφέρει τὰ ἑξῆς 
«...καὶ ἤ προσδέχεσθαι εἰς κοινωνίαν ὀρθοδόξους ὄντας ἤ παραιτεῖσθαι ὡς ἀμφιβόλους»10 
Ὁ Ἀριστηνὸς ἀναφέρει εἰς τὴν ἑρμηνεία του τά ἑξῆς: 
«Ἄνευ συστατικῶν οὐ δεῖ ξένον ἱερέα προσδέχεσθαι· εἰ δὲ καὶ συστατικά ἐπιφέρηται, δέον αὐτὸν καὶ οὕτως ἐπανακρίνεσθαι. Καὶ εἰ μὲν εὐσεβὴς ἀναμφιβόλως εὑρεθῆ προσίεσθαι τοῦτον· εἰ δὲ ἀμφιβάλλεται, τὰ πρὸς διοίκησιν ἐπιχορηγεῖσθαι αὐτῷ καὶ ἀποπέμπεσθαι» 11

Ὅμως τὸ κείμενο αὐτὸ δὲν ἐγράφη διὰ νὰ ἀποδείξει τὸ ὑποχρεωτικὸν τοῦ κανόνος, διότι αὐτὸ ἀποδείχθηκε εἰς ὁμιλία ὅπου ἔγινε12, καὶ ἐν καιρῷ θά ἐπανέλθουμε εἰς τό ζήτημα αὐτό μὲ περαιτέρω θεολογικὲς ἀποδείξεις περί τοῦ θέματος.

Τὸ κείμενο αὐτὸ ἐγράφη διὰ νὰ καταδειχθοῦν τὰ αἴτια τῆς μὴ ἀποτειχίσεως τῶν πιστῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀπαράδεκτης καὶ ἀντιπατερικῆς «ἀποτειχίσεως» καὶ συμπεριφορᾶς κάποιων κληρικῶν, ποὺ ἰσχυρίζονται πώς ἡ οἰκονομία καὶ ὁ δυνητισμὸς εἶναι ἡ πατερικὴ καὶ ἡ βασιλικὴ ὁδὸς τῆς Ἐκκλησίας διαχρονικά.

Οἱ σημερικοὶ χριστιανοὶ αἰσθάνονται ἔντονα τὴν ἀνάγκη νὰ καταφεύγουν σὲ μιὰ ὀργανωμένη διοικητικὰ Ἐκκλησία. Καὶ αὐτὸ γίνεται διότι ἡ Ἱστορία ἔχει μεγάλη δύναμη στήν ψυχὴ μας. Τὴν Ἐκκλησία τὴν γνωρίσαμε ἀνὰ τοὺς αἰῶνας ὀργανωμένη σὲ Πατριαρχεῖα καὶ σὲ Συνόδους, καὶ τὴν ταυτίσαμε μὲ τὴν ὀργάνωσή της αὐτήν, ξεχνώντας ὅτι κατά τήν διάρκεια τῶν αἱρέσεων, αὐτὴ χανόταν γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ γινόταν τὸ ὄπλο τῆς κακοδοξίας ἐναντίον τους, ὄπως συμβαίνει σήμερα.

Ἡ πνευματικὴ μας ἐπιβίωση ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν συνειδητοποίηση αὐτοῦ τοῦ γεγονότος, πρᾶγμα ποὺ δυστυχῶς οἱ οἰκονομιστὲς καὶ δυνητιστὲς δὲν ἀντιλαμβάνονται, διότι εἶναι ὄπως εἴπαμε, ἄγευστοι τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Αὐτοὶ πού ἔχουν θεολογικὰ πτυχία ἀπὸ προτεσταντικὲς σχολὲς τύπου Α.Π.Θ. καὶ διδακτορικὰ ἀπὸ παπικὰ κολέγια τοῦ ἐξωτερικοῦ καὶ δὲν ἔχουν ζήσει σὲ Ὀρθόδοξα Μοναστήρια, νὰ μάθουν τὴν ὑπακοὴ καὶ τὴν ταπείνωση, καὶ νὰ μελετήσουν τοὺς πατέρες μέσα ἀπὸ τὴν ἐμπειρία, τὴν ἄσκηση καὶ κυρίως τὴν ὑποταγὴ σὲ πνευματικὸ γέροντα, ὄχι μόνον δέν κατέχουν τὴν θεολογία τῶν Πατέρων, ἀλλὰ ὄπως εἴδαμε, τὴν παραποιοῦν μὲ τὸν πιό βάναυσο τρόπο (Βλέπε δυνητισμὸ καὶ οἰκονομία).

Ἡ ἀποστασία ἄλλαξε τοὺς ποιμένας σὲ λύκους καὶ ἡ ὀργανωμένη Ἐκκλησία ποὺ ξέραμε εἶναι πιὰ σήμερα ἀγέλη λύκων καὶ θάνατος προβάτων!! Ὁ διάβολος εἶναι πλέον λυμένος. Γιὰ νὰ ἐπιβιώσουμε πρέπει νὰ δοῦμε τὴν Ἐκκλησία στὴν μυστηριακὴ καὶ μυστικὴ της οὐσία, ὅπου μυσταγωγεῖ πραγματικὰ τοὺς ἀληθινοὺς προσκυνητές, γυμνωμένη ἀπὸ τὴν διοικητικὴ της ὀργάνωση ποὺ γνωρίζουμε. Στὴν ἀρρένα οἱ μάρτυρες γυμνοὶ ἀντιμετώπιζαν τὰ θηρία. Γυμνὴ καὶ ἡ στρατευομένη Ἐκκλησία τῶν ἐσχάτων καιρῶν θὰ παλέψει μαζὶ τους, χωρὶς Πατριαρχεῖα καὶ Συνόδους, χωρὶς σύνδεσμο τῶν κατὰ τόπων μικρῶν Ἐκκλησιῶν, ἀλλὰ ἔχοντας κοινωνία μὲ τὸν Χριστὸ καὶ τὴ θριαμβεύουσα Ἐκκλησία.

Γιὰ τοὺς σημερινοὺς χριστιανοὺς λοιπὸν ἐγείρεται τὸ ἐξῆς ἐρώτημα: Καλά, νὰ φύγουμε ἀπὸ τὸν οἰκουμενισμό, ἀλλὰ σὲ ποία ἐκκλησία νὰ πᾶμε; Ὅμως τέτοιο ἐρώτημα δὲν ὑφίσταται. ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΜΕ ΠΟΥΘΕΝΑ, ΔΙΟΤΙ ΑΠΛΩΣ ΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, ἐκεῖ ποὺ βαπτισθήκαμε καὶ μεγαλώσαμε.

Νὰ ἀρνηθοῦμε τὶς παραποιήσεις καὶ νὰ μείνουμε στήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὴν τὴν ἄρνηση τοῦ ψεύδους καὶ τῶν παραποιήσεων θὰ τὴν πραγματοποιήσουμε ἐκεῖ ποὺ βρισκόμαστε, διακόπτοντας κάθε ἐπικοινωνία μὲ τοὺς οἰκουμενιστὲς καὶ αὐτοὺς τοὺς «δῆθεν ἀντιοικουμενιστὲς» ἀλλά κοινωνοὺς τῶν ἀποφάσεων τῆς αἱρετικῆς ἀντίχριστης ψευδοσυνόδου τοῦ Κολυμπαρίου (βλέπε Σεραφείμ Πειραιῶς, Ἱερόθεο Ναυπάκτου καὶ ἐν γένει τήν σύνοδο τῆς Ἑλλάδος καὶ αὐτῶν ποὺ κοινωνοῦν μὲ αὐτήν.)

Τὸτε θὰ ἔχουμε κάνει τὸ πρῶτο βῆμα ποὺ περιμένει ἀπὸ ἐμᾶς ὁ Θεὸς, καὶ θὰ ἀνοίξει τὰ μάτια μας, πού μέχρι τότε ὄνομα εἶχαν ὅτι βλέπουν13, ἀλλὰ ἦταν ἀνίκανα νὰ δοῦν τὸν ἀληθινὸν Χριστὸν. Καὶ ὅταν τὸν δοῦμε, θὰ τρέξουμε στὸν πιὸ ἀκριβὸ μας φίλο, ὅπως ἔτρεξε ὁ Φίλιππος στὸν Ναθαναὴλ καὶ θὰ τὸν καλέσουμε νὰ ἔρθει νὰ δεῖ καὶ αὐτὸς. Ἔτσι σχηματίζεται τὸ «μικρὸ ποίμνιο». Οἱ ἀληθινοὶ Ἰσραηλῖτες βρίσκουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον καὶ ἔρχονται μαζὶ στὸν Χριστό, μοναχοὶ καὶ λαϊκοί, ἱερεῖς καὶ ἐπίσκοποι. Αὐτὴ τὴν εὐλογημένη κατάσταση τὴν εἴδαμε στὴν Ρουμανία καὶ στὴν Ρωσσία, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν διωγμῶν ἐπὶ κουμουνιστικοῦ καθεστῶτος, στὴν λεγομένη «Ἐκκλησία τῶν κατακομβῶν».
Ἡ ἐποχὴ τοῦ ἀντιχρίστου προχωρεῖ πρὸς τὴν ἀποκορύφωσή της. Τὸ ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ ὅλο καὶ θὰ μικραίνει. Αὐτὸ δέν μποροῦν οἱ λεγόμενοι κατ’ ὅνομα «θεολόγοι» νὰ τὸ συνειδητοποιήσουν καὶ νὰ τὸ καταλάβουν, διότι ἁπλῶς εἶναι θεολόγοι κατ’ ὄνομα. Θέλουν νὰ βρίσκονται μὲ τοὺς πολλοὺς, μὲσα στὰ κτίρια, διότι ταύτησαν αὐτὰ μὲ τὸν θεσμὸ τῆς Ἐκκλησίας. Ὅμως δὲν καταλαβαίνουν πὼς ὅσο πιὸ δυνατὸς ὁ πόνος τῶν ἡμερῶν ποὺ ἔρχονται, τόσο ἐγγύτερα εἶναι ὁ Κύριος.

Τὸ πλοῖο ποὺ μᾶς ἔφερε μέχρι ἐδῶ, ἡ συνοδική, διοικητική, ὀργανωμένη μορφὴ τῆς Ἐκκλησίας ἐξώκειλε στὴν παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς ἀποστασίας, καὶ διαλύεται ἀπὸ τὴν βία τοῦ διαβόλου.

Διὰ αὐτὸν τόν λόγο, τό Φανάριον καὶ ὅσοι κοινωνοῦν μὲ αὐτό, εἶναι ἄξιον πάσης ἀκοινωνησίας.

Οἱ αἱρετικοὶ οἰκουμενιστὲς ὑβρίζουν, συκοφαντοῦν καὶ κατηγοροῦν ὅλους ἐμᾶς ὅπου ἀκολουθοῦμε τὶς παραδόσεις καὶ τὶς ἐπιταγές τῶν ἁγίων καὶ θεοφόρων πατέρων, λέγοντας ὅτι ‘’δημιουργοῦμε σχίσμα καὶ πὼς βγάζουμε ἑαυτοὺς ἐκτὸς Ἐκκλησίας, πὼς ἔχουμε ἄκυρα μυστήρια, βλασφημώντας ἔτσι κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μόνον καὶ μόνον ἐπειδὴ διακόπτουμε τὴν κοινωνία μέ αὐτούς, καὶ δὲν τοὺς ἀκολουθοῦμε στὴν ἀπώλεια τῆς αἱρέσεως. Ἐμεῖς τὸ πτωχὸ καὶ μικρὸ ποίμνιο προτιμοῦμε νὰ ἀκολουθήσουμε τὴν διαχρονικὴ ἱερὰ παράδοση τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, γενόμενοι «ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις Πατρᾶσι». Ἄς ἔχουμε πίστη σταθερὴ καὶ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶναι ἡ κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας, ὅστις καὶ μᾶς ὑποσχέθηκε διὰ τὴν ὄντως Ἐκκλησία Του ὅτι «πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς», ἄς μὴ λιγοψυχοῦμε ἀλλὰ ἄς μείνουμε στερεοὶ μὲ τὴν χάρι Του, ἔστω καὶ ἄν ὅλοι μᾶς ἐγκαταλείψουν καὶ μείνουμε μόνοι μας, ἀκολουθώντας ὅμως τούς μάρτυρες καί τόν Ἀπόστολο Παῦλο ὁ ὁποῖος μᾶς ἔλεγε “τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλῖψις ἢ στενοχωρία ἢ διωγμὸς ἢ λιμὸς ἢ γυμνότης ἢ κίνδυνος ἢ μάχαιρα; πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε ζωή, οὔτε Ἄγγελοι, οὔτε Ἀρχαί, οὔτε Δυνάμεις, οὔτε ἐνεστῶτα, οὔτε μέλλοντα, οὔτε ὕψωμα, οὔτε βάθος, οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν” (Ρωμ. Η΄ 35). «Τὰ πάντα σκύβαλα ἡγοῦμαι ἵνα Χριστὸν κερδίσω».

Ὁ Θεὸς διὰ πρεσβειῶν τῆς πανυπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἁειπαρθένου Μαρίας, νὰ δώσει δύναμη νὰ ἀκολουθήσωμε τὸν σταυρικὸ βίο τῶν ἁγίων μας, νὰ κρατήσωμεν τὴν πίστην ὅπου ἐλάβομεν ἀκεραίαν καὶ ἀκαινοτόμητον, ἔστω καὶ ἄν χρειασθεῖ νὰ διωχθοῦμε μέχρι θανάτου, καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο νὰ δώσουμε τὴν καλὴ ἀπολογία ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸν ὁποῖον ἀνήκει πάσα δόξα τιμὴ καὶ προσκύνησις, σύν τῷ ἀνάρχῳ αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ αὐτοῦ Πνεύματι νῦν καὶ ἀεί καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Γέρων Σάββας Λαυριώτης


1 (Ἱ. Χρυσόστομος ΕΠΕ migne 52, 327-398) 2 «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 603, σελ. 15 καὶ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 494, σελ. 23, Γενεύη 1994 . «Ἐπίσκεψις» 511/30-11-1994 καὶ «Ὀρθόδοξος Τύπος» 11-9-2009, «Ἀδέσμευτος Τύπος» (Μήτση) 21/9/2004, «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀριθ. 523, σ. 12, Γενεύη 1995.
3 Μάρκ. 14, 6
4 Ὁμιλία στὸ Μπαχρέϊν, στὶς 25−9−2000. «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 588, σελ. 16 καὶ ἀπὸ μήνυμα ποὺ ἔστειλε στοὺς Μουσουλμάνους ὅλου τοῦ κόσμου μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ Ραμαζανίου. Ρεπορτὰζ τοῦ Νίκου Παπαδημητρίου στὸ “Flash” στὶς 16.12.2001.
5 Κοινὴ δήλωση «Ὀρθοδόξων» μὲ τοὺς Προτεστάντες, ὅτι δὲν ὑπάρχει μόνο Μία Ἐκκλησία, ἀλλὰ ὅτι οἱ 348 ἐκκλησίες -μέλη τοῦ ΠΣΕ- εἶναι γνήσιες ἐκκλησίες. Μία δὲ ἀπὸ αὐτὲς εἶναι καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία! Οἱ ποικίλες αἱρετικὲς διδασκαλίες τῶν Προτεσταντῶν θεωροῦνται ὡς διαφορετικοὶ τρόποι ἐκφράσεως τῆς ἰδίας πίστεως καὶ ὡς ποικιλία τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Δεχόμενοι ἔτσι ὅτι τελικὰ δὲν ὑπάρχουν αἱρέσεις!! «Αὐτὲς οἱ ἐκκλησίες καλοῦνται νὰ συμβαδίζουν ἀκόμη καὶ ὅταν διαφωνοῦν». «Ὁμιλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἐπὶ εὐκαιρίᾳ τῆς 60ης ἐπετείου ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Π.Σ.Ε.», Θεοδρομία 1 (Ἰαν.–Μάρτιος 2008) σ. 145.
6 15ος κανόνας τῆς ΑΒ Συνόδου τοῦ Μ.Φωτίου: « Οἱ γάρ δι’ αἵρεσίν τινα παρά τῶν ἁγίων Συνόδων, ἤ Πατέρων, κατεγνωσμένην, τῆς πρός τόν πρόεδρον κοινωνίας ἑαυτούς διαστέλλοντες, ἐκείνου δηλονότι τήν αἵρεσιν δημοσίᾳ κηρύττοντος, καί γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ’ Ἐκκλησίας διδάσκοντος, οἱ τοιοῦτοι οὐ μόνον τῇ κανονικῇ ἐπιτιμήσει οὐχ ὑπόκεινται πρό συνοδικῆς διαγνώσεως ἑαυτούς τῆς προς τόν καλούμενον Ἐπίσκοπον κοινωνίας ἀποτειχίζοντες, ἀλλά καί τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται. Οὐ γάρ Ἐπισκόπων, ἀλλά ψευδεπισκόπων καί ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, καί οὐ σχίσματι τήν ἕνωσιν τῆς Ἐκκλησίας κατέτεμον, ἀλλά σχισμάτων καί μερισμῶν τήν ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ρύσασθαι»
7 α) https://synaksiorthodoxon.blogspot.com/2018/03/2018_16.html, β)https://www.pentapostagma.gr/2016/07/%CE%B5ktakto-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CE%B1.html,
γ)http://www.triklopodia.gr/megalos-diogmos-orthodokso-pisti-ksekina-agio-oros-apologia-gerontas-savva-laurioti/
4) http://ikivotos.gr/post/5332/anw-katw-to-agion-oros-me-toys-diwkomenoys-monaxoys
καὶ ἄλλα τὰ ὁποῖα μποροὺν νὰ βρεθοὺν μὲ τήν ἀναζήτηση «διωγμὸς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει».
8 http://opaidagogos.blogspot.com/2017/03/blog-post_64.html
9 (Σύνταγμα τῶν θείων καί ἱερῶν Κανόνων Ράλλη–Ποτλῆ τόμος Β’, σελ. 14).
10 (ὅπ. ἀνωτ.)
11 (ὅπ. ἀνωτ.)
12 https://www.youtube.com/watch?v=L9r-Lz2otYQ
https://www.youtube.com/watch?v=ReTDcJqLh5U
13 Μάρκ. 8,18

8 σχόλια:

Ιωάννης Μακαρούνης είπε...

Γέροντα π. Σάββα ευλογείτε,

Είστε είς εκ των πρώτων εκ των οποίων άκουσα τί συμβαίνει περί Οικουμενισμού και περί της επικειμένης τότε «Αγίας και Μεγάλης Συνόδου», ήδη απο τις αρχές του 2016, ίσως και λίγο νωρίτερα. Δεν σας κρύβω οτι για αρκετό διάστημα είχα πεισθεί απο τις θέσεις σας, μέχρι που μετά απο πολλούς μήνες αναζητήσεως κατέληξα να θεωρώ πιο ορθές και ασφαλείς τις θέσεις του π. Νικολάου Μανώλη. Πάραυτα, συνεχίζω και σας εκτιμώ βαθύτατα. Ελπίζω αυτό το μήνυμα να φθάσει στα αυτιά σας.

Θα σας ήμουν τρισευγνώμων εάν μου κάνατε την τιμή να μου απαντήσετε σε μια απορία μου. Γράφετε οτι «Οἱ σημερινοὶ χριστιανοὶ αἰσθάνονται ἔντονα τὴν ἀνάγκη νὰ καταφεύγουν σὲ μιὰ ὀργανωμένη διοικητικὰ Ἐκκλησία. Καὶ αὐτὸ γίνεται διότι ἡ Ἱστορία ἔχει μεγάλη δύναμη στήν ψυχὴ μας. Τὴν Ἐκκλησία τὴν γνωρίσαμε ἀνὰ τοὺς αἰῶνας ὀργανωμένη σὲ Πατριαρχεῖα καὶ σὲ Συνόδους, καὶ τὴν ταυτίσαμε μὲ τὴν ὀργάνωσή της αὐτήν...» Πιστεύω οτι σε αυτήν την διαπίστωση συμφωνεί σύσσωμο το σώμα και το πλήρωμα της Εκκλησίας μας.

Όχι απλά ο μέσος Έλλην Ορθόδοξος, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των αδελφών μας (όπως και εγώ μέχρι προσφάτως), είναι παντελώς ανεξοικείωτοι με την έννοια της αποτειχίσεως, της διακοπής κοινωνίας με τον παπά της ενορίας, με τον Εκκλησιασμό σε σπίτια, σε βουνά και σε λαγκάδια παρέα με αγνώστους, με νέα, πιο αυστηρά και ζηλωτικά ήθη και έθιμα, τα οποία δυστυχώς του θυμίζουν περισσότερο κάτι μεταξύ σε ΓΟΧ και Άμις, κάτι σε αίρεση και αποκρυφισμό, παρά σε Ορθοδοξία. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη οξυδέρκεια πέραν της κοινής, για να καταλάβει κανείς οτι η εικόνα αυτή του είναι πέρα για πέρα τρομακτική.

Ακριβώς εξ αιτίας αυτής της αληθείας την οποίαν και εσείς αναγνωρίζετε λοιπόν, πάρα πολύς απλός κόσμος ο οποίος διαπιστώνει και θλίβεται απο την παναίρεση του Οικουμενισμού και απο την ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου, χρειάζεται ενα πιο προσιτό και εύπεπτο μεταβατικό στάδιο, για να μπορέσει να εξοικειωθεί με όλη αυτή την πρωτόγνωρη και αλλόκοτη πραγματικότητα.

Η στάση όλων των αποτειχισμένων ιερέων της γραμμής π. Ζήση – π. Μανώλη – κοκ, παρέχει αυτό ακριβώς το σωτήριο και ανεκτίμητο μεταβατικό στάδιο. Και χάριν σε αυτό το στάδιο, εκείνοι οι οποίοι τρόμαζαν απο τους αλλόκοτους «Άμις» και ένιωθαν ασφαλέστεροι με τους Οικουμενιστές, τώρα έφυγαν απο τους Οικουμενιστές και βρίσκονται στις τάξεις των αποτειχισμένων. Αυτοί θα γίνουν και οι καλύτεροι φάροι υπέρ της αποτειχίσεως, και τότε σίγουρα θα μπορέσουν να προχωρήσουν και στην τέλεια ακρίβεια.

Η απορία μου λοιπόν είναι: «Ποιά στάση σώζει τις ψυχές των ακατήχητων δυστυχώς αδελφών μας; Οι «Άμις» που τους εγκλωβίζουν στους Οικουμενιστές, ή η οδός της οικονομίας που τους απεγκλωβίζει απο τους Οικουμενιστές;»

Και πάλι ευλογείτε Γέροντα.

Μετά ειλικρινούς σεβασμού,
Ιωάννης Μακαρούνης

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Σας ενημερώνουμε ότι διαθέτουμε ένα πολύ σημαντικό βίντεο (εδώ και σχεδόν 2 μήνες).
Δυστυχώς με καθαρά δική μας ευθύνη δεν αναρτήθηκε ακόμη στο κανάλι μας (εκκρεμεί να προσθέσουμε τις παραπομπές και δεν το κάναμε ακόμη).

Όταν το δημοσιοποιήσουμε πιστεύουμε θα έχουν λυθεί πολλές εύλογες απορίες ορθοδόξων πιστών σχετικά με το πως αντιμετώπιζε η εκκλησία του αιρετικούς πριν καταδικαστούν από Σύνοδο.

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

κ.Μακαρούνη

Τι εντύπωση θα άφηνε το σχόλιο σας σε έναν χριστιανό που ετοιμαζόταν να μαρτυρήσει στις κατακόμβες;
Σε έναν Έλληνα ορθόδοξο από τους εκατοντάδες ή χιλιάδες νεομάρτυρες επί Τουρκοκρατίας;
Στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή;
Πως θα έβλεπαν όλους εμάς αυτοί που έδωσαν την ζωή τους, αυτοί που χλευάστηκαν δημόσια, αυτοί που υπέφεραν;

Τα μυστήρια της εκκλησίας μας δεν είναι ψωμοτύρι για να τα δίνουμε στον έναν και στον άλλο, δεν μπορούμε να μεταλαμβάνουμε ΜΑΖΙ με πρόσωπα που δηλώνουν την κοινή τους πίστη με τους αιρετικούς.

Κάναμε έναν χριστιανισμό της βόλεψης.
Που η "καλή κοινωνία" θα σου εξασφαλίσει φίλους, γυναίκα, παρέες, και κυρίως "κονέ" σε όλες τις υπηρεσίες.
Πως να τον πεις αυτόν τον καλοπερααάκια χριστιανό τώρα ότι πρέπει να θυσιάσει την βόλεψη του, να υποστεί κάποια ταλαιπωρία;

Και γιατί να πάει στον π.Ν.Μ και να ψιλοταλαιπωρείται και να μην πηγαίνει σε "ευσεβείς" (...) ιερείς στις κανονικές ενορίες; "Ευλογημένο το ένα ευλογημένο και το άλλο" έλεγε ο π.Ν.Μ.
Όταν ξυπνάμε την Κυριακή και δεν έχουμε μνημόσυνα, βαπτίσεις κλπ, πάμε να κάνουμε τους "επαναστάτες", ν' ακούσουμε καμιά ομιλία και να χειροκροτήσουμε, αλλιώς μια χαρά στην ενορία.
Σαν να μην υπάρχει αίρεση, σαν να μην υπάρχει μολυσμός από αυτήν, σαν να μην συμβαίνει τίποτε.

Εσείς με την ανθρώπινη λογική σας λέτε γιατί να μην πιάσουμε τον πιο εύκολο δρόμο, για το καλό των άλλων(!) εμείς σας λέμε γιατί να μην πιάσουν όλοι τον πιο δύσκολο δρόμο; Ας εκκλησιάζονται μία Κυριακή το μήνα. Ας εξομολογούνται πιο σπάνια, με περισσότερη ταλαιπωρία. Ας προσπαθούν να μην αμαρτάνουν.

Γιατί να μην ακολουθήσουμε όλοι τον σωστό δρόμο; Τόσο πολύ μας κοστίζει; Πόση θέση έχει πραγματικά ο Χριστός στη ζωή μας;

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΑΒΒΑ

Θά ἀπαντήσω πολύ λακωνικά, καί στά σημεῖα πού χρήζουν ἀπαντήσεως.
Ἐν πρώτοις λέτε πώς: η συντριπτική πλειοψηφία των αδελφών μας (όπως και εγώ μέχρι προσφάτως), είναι παντελώς ανεξοικείωτοι με την έννοια της αποτειχίσεως, της διακοπής κοινωνίας με τον παπά της ενορίας, με τον Εκκλησιασμό σε σπίτια, σε βουνά και σε λαγκάδια παρέα με αγνώστους, με νέα, πιο αυστηρά και ζηλωτικά ήθη και έθιμα, τα οποία δυστυχώς του θυμίζουν περισσότερο κάτι μεταξύ σε ΓΟΧ και Άμις, κάτι σε αίρεση και αποκρυφισμό, παρά σε Ορθοδοξία.


Φαίνεται ἀγαπητέ μου ἀδελφέ πώς δέν ἔχετε διαβάσει συναξάρια, οὔτε ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία, ὅπου ἐκεῖ θά βλέπατε πώς ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος βρισκόταν πάνω ἀπό τριάντα χρόνια στήν ἐξορία, κυνηγημένος ἀπό τήν τότε «διοικούσα Ἐκκλησία» καί λειτουργοῦσε ὅπου ὑπῆρχαν ὀρθόδοξοι χριστιανοί. Τὀ ἴδιο συνεβαινε μέ τούς περισσοτέρους ἁγίους μας πού ἀντιμάχοταν τίς αἱρέσεις. Καὶ ὄχι μόνον. Βλέπουμε πώς αὐτοί ἔπασχαν καί μαρτυροῦσαν γιά τήν ἀλήθεια, καί μάλιστα μέ τό αἶμα τους.
Ἄν λοιπόν ποῦμε ἐμεῖς τέτοια πράγματα, θά μᾶς καταδικάσετε ὡς φανατικούς, ὡς ἀκραίους, καί θά προτιμήσετε τήν χλιαρή ὁδό τοῦ π. Ζήση καί π. Μανώλη, πού ὅμως εἶναι ἀντίθετη ἀπό αὐτήν τῶν Πατέρων. Αὐτοί πού ἀνήκαν; στούς ΓΟΧ; εἴχαν κάνει δική τους ἐκκλησία;


Παρακάτω λέτε τά ἑξῆς:
Ακριβώς εξ αιτίας αυτής της αληθείας την οποίαν και εσείς αναγνωρίζετε λοιπόν, πάρα πολύς απλός κόσμος ο οποίος διαπιστώνει και θλίβεται απο την παναίρεση του Οικουμενισμού και απο την ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου, χρειάζεται ενα πιο προσιτό και εύπεπτο μεταβατικό στάδιο, για να μπορέσει να εξοικειωθεί με όλη αυτή την πρωτόγνωρη και αλλόκοτη πραγματικότητα.

Μεταβατικό στάδιο μετά τήν σύνοδο; καί τόσα χρόνια οικουμενισμοῦ τί ἔκαναν; δέν ἐνημέρωναν τό ποίμνιό τους; δέν τό κατηχοῦσαν; βρέθηκαν ξαφνικά νά μήν ξέρουν τί θά κάνουν;
καί ἄς ὑποθέσουμε πώς οἱ πολλοί δέν γνωρίζουν. Τό ποίμνιο ὅμως Ζήση καί Μανώλη δέν γνωρίζουν; Διά ποῖον λόγον τούς ἔστελναν στούς Οἰκουμενιστές τήν περίοδο τῆς Σαρακοστῆς πού δέν ἔκαναν προηγιασμένες; ἀλλόκοτη καὶ πρωτόγνωρη πραγματικότητα 117 χρόνων; Γιά ποίους μιλᾶτε παρακαλῶ;

Καί πῶς μπορεῖτε νά λέτε πώς αὐτά πού λέμε θυμίζουν ΓΟΧ, τήν στιγμή πού ἄν θά εἴμασταν ΓΟΧ, θά ὀργανωνόμασταν σέ θεσμική ἐκκλησία, μέ ἱερατεῖο, μέ ναούς, καἰ ὁτιδήποτε ἄλλο ἔχει νά κάνει μέ τήν ὀργανωμένη κοινωνία τῆς Ἐκκλησίας. ΜΑ ΕΜΕΙΣ ΕΙΠΑΜΕ ΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΟ. Μέχρι νά ἐκδιώξουμε τήν αἵρεσι ἀπό τήν Ἐκκλησία, θά κάνουμε ἀγῶνα ὅπως οἱ ἅγιοί μας. Διαβάστε τί κάνανε, καί δέστε τί κάνουμε ἐμεῖς, καί μετά συζητᾶμε.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ :

Τέλος λέτε:
Η στάση όλων των αποτειχισμένων ιερέων της γραμμής π. Ζήση – π. Μανώλη – κοκ, παρέχει αυτό ακριβώς το σωτήριο και ανεκτίμητο μεταβατικό στάδιο. Και χάριν σε αυτό το στάδιο, εκείνοι οι οποίοι τρόμαζαν απο τους αλλόκοτους «Άμις» και ένιωθαν ασφαλέστεροι με τους Οικουμενιστές, τώρα έφυγαν απο τους Οικουμενιστές και βρίσκονται στις τάξεις των αποτειχισμένων. Αυτοί θα γίνουν και οι καλύτεροι φάροι υπέρ της αποτειχίσεως, και τότε σίγουρα θα μπορέσουν να προχωρήσουν και στην τέλεια ακρίβεια.

Η απορία μου λοιπόν είναι: «Ποιά στάση σώζει τις ψυχές των ακατήχητων δυστυχώς αδελφών μας; Οι «Άμις» που τους εγκλωβίζουν στους Οικουμενιστές, ή η οδός της οικονομίας που τους απεγκλωβίζει απο τους Οικουμενιστές;»

Ἡ στάση π. Ζήση καί π. Μανώλη, ἐγκλωβίζει στόν ἐφησυχασμό καὶ στόν μολυσμό τῆς κοινωνίας μέ τούς αἱρετικούς. Ἐνῶ ἡ στάση τῶν πατέρων πού ἀκολουθοῦμε καί ὄχι ἡ δική μας, μᾶς παρέχει τήν εὐκαιρία νά ὁμολογήσουμε τόν Κύριο, διότι τέτοια ἐντολή ἔχουμε ἀπό Αὐτόν. Τό γνωρίζετε, «πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. Ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. (κατά Ματθ. Ι, 32-33)καί τά λοιπά. Ὁ Χριστός μας ζητᾶ ὁμολογία αἵματος κύριε Ἰωάννη καί ὄχι συναγελασμό μέ τούς αἱρετικούς. Δέν μας φθάνουν 117 χρόνια συμπορεύσεως μέ τήν αἵρεση; πόσο ἀκόμα; Καί ναί μέν μπορεῖ καὶ πρέπει νά γίνει μία οίκονομία σέ ἀνθρώπους πού δέν γνωρίζουν, ἄλλωστε καὶ ἐμεῖς τό ἔχουμε πεῖ αὐτό, ἀλλά ὄχι νά γίνει ἡ κυρίως γραμμή πού ἀκολουθοῦν (Ζήση καί Μανώλη), καί να τήν ἀποδίδουν στούς ἁγίους μας, ὡς τήν πιό διακριτική. Τότε δέν θά εἴχαμε ἁγίους. Αὐτά τά ὀλίγα. Θά ἐπανέλθω μέ εἰδικό ἄρθρο περί τοῦ θέματος.

Μετά τιμῆς
Γέρων Σάββας Λαυριώτης


(επειδή ο γέροντας Σάββας ΔΕΝ διαθέτει προφίλ για να σχολιάσει, την έστειλε με εμαιλ στο ιστολόγιο μας και δημοσιεύουμε εμείς ως σχόλιο την απάντηση του)

Ιωάννης Μακαρούνης είπε...

Αγαπητοί αδελφοί Παιδαγωγοί,

Μιας και βρισκόμαστε στον πολύ περιοριστικό στον χώρο των σχολίων, θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι όσο το δυνατόν πολύ λακωνικός.

Η οικονομία δεν απευθύνεται στον προχωρημένο πνευματικά Χριστιανό που είναι έτοιμος να μαρτυρήσει στις κατακόμβες. Φυσικά και το απώτερο και τέλειο ζητούμενο είναι αυτό. Μακάρι όλοι να ακολουθούσαν στις κατακόμβες. Όμως, και με συγχωρείτε, νομίζω οτι παραβλέπετε οτι μιλούμε δυστυχώς για την πλειοψηφία των αδελφών μας οι οποίοι την μόνη Εκκλησία την οποία γνώρισαν είναι αυτή «ἀνὰ τοὺς αἰῶνας ὀργανωμένη σὲ Πατριαρχεῖα καὶ σὲ Συνόδους», και η αποτείχιση, λόγω αγνοίας, τους φαντάζει ώς σχίσμα. Αυτούς γλυτώνει η οικονομία απο τους Οικουμενιστές. Πιστεύω οτι και οι Μάρτυρες και οι Άγιοι το αναγνώριζαν αυτό, διότι ήσαν φωτισμένοι.

Δεν είπε κανείς να γίνουμε και εμείς Οικουμενιστές. Ούτε να κοινωνούμε με Οικουμενιστές. Ακριβώς το αντίθετο. Πλήρη ακοινωνησία με συνειδητούς Οικουμενιστές. Άλλο όμως ο συνειδητός Οικουμενιστής, και άλλο εκείνος που κάνει προσωρινά οικονομία. Το πότε θα παύσει την οικονομία του ο καθένας θα του το υπαγορεύσει η συνείδησή του και η προσευχή του, οι οποίες «ελέγχονται» απο την Χάρη και οχι απο εμάς. Διότι με την ίδια λογική, φθάνουμε στο βλάσφημο σημείο να θεωρούμε όλους τους Αγίους που έκαναν την οικονομία τους όσο έπρεπε κατά περίπτωση, ώς πλανεμένους και ακοινώνητους.

Συμφωνώ απόλυτα οτι ο σημερινός δύστυχος αδελφός μας Χριστιανός έχει βάλει τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό όχι σε δεύτερη, αλλά σε τελευταία μοίρα. Γι΄ αυτό ακριβώς επιβάλλεται η οδός της οικονομίας ώστε να μην τον φοβίσει και να τον φέρει σιγά σιγά στην απόλυτη και επιθυμητή ακρίβεια για την οποία μιλάτε.

Προσωπικά, και το λέγω μετά λόγου γνώσεως, προτιμώ να μην ξανα πατήσω σε ναό και λειτουργία, εάν μέσα βρίσκεται Οικουμενιστής. Ακόμη και εάν πρόκειται για τον γάμο του αδελφού μου ή τα βαπτίσια του ανηψιού μου. Έχω όμως την πολυτέλεια να το κάνω, διότι είμαι εργένης και έχω πάρει την απόφαση να μείνω άγαμος. Δεν μπορώ όμως να έχω την ίδια απαίτηση απο κάποιον αδελφό μας που έχει δυστυχώς μάθει σε πιο κοσμικές και ελαστικές πρακτικές. Αυτός για να μην «κλωτσήσει» χρειάζεται πιο ήπια προσέγγιση. Άρα λοιπόν εγώ με την ανθρώπινη λογική μου δεν είπα να πιάσουμε τον εύκολο δρόμο και να επαναπαυθούμε. Βγάλατε λάθος συμπέρασμα. Είπα οτι για όσους δυσκολεύονται με την πρωτάκουστη για αυτούς απόλυτη ακρίβεια, είναι ιδανική η οικονομία, διότι τους φέρνει πιο ομαλά και σταδιακά στην απόλυτη ακρίβεια. Αυτό λοιπόν δεν έχει καμία σχέση με το να μένεις στον εύκολο δρόμο για πάντα.

Και στο κάτω κάτω, ποιός πιστεύεται οτι είναι πιο αρεστός στα μάτια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού; Εκείνος ο οποίος τραβά μόνος του τον τέλειο δρόμο της ακριβείας, αδιαφορώντας για το πόσοι αδελφοί του θα μπορέσουν να τον ακολουθήσουν, ή εκείνος ο οποίος θυσιάζει την τέλεια ακρίβεια για τον εαυτό του, προκειμένου να τραβήξει και άλλους αδελφούς μας μακριά απο τους Οικουμενιστές;

Με ειλικρινή σεβασμό, Ιωάννης Μακαρούνης

Ιωάννης Μακαρούνης είπε...

Γέροντα π. Σάββα ευλογείτε,

Ομολογώ Γέροντα οτι δεν έχω διαβάσει εκτενώς Συναξάρια και Εκκλησιαστική ιστορία. Γνωρίζω όμως οτι οι Άγιοι Ομολογητές καθαιρέθησαν, αφορίσθησαν, εξορίσθησαν, βασανίσθησαν, και πλήρωσαν με το αίμα και την ζωή τους. Και δεν έπαψαν ποτέ να ιερουργούν, να έχουν εκκλησίασμα και να κάνουν ομολογία Πίστεως. Μακριά λοιπόν απο εμένα κάθε λογική καταδίκης των ομολογητών του σήμερα. Οι αποτειχισμένοι και όσοι λειτουργούνται σε σπίτια, ξωκλήσια και σπηλιές προκειμένου να μην εκκλησιαστούν σε Οικουμενιστές, είναι απολύτως σωστοί και επαινετοί, και μακάρι να είχα την δυνατότητα να εκκλησιάζομαι και εγώ έτσι. Άρα λοιπόν μην μου προσάπτετε τους χαρακτηρισμούς περί φανατικών και ακραίων, τους οποίους εγώ δεν χρησιμοποίησα.

Θα με συγχωρέσετε, αλλά νομίζω οτι βάζετε πολλά ανόμοια πράγματα στο ίδιο τσουβάλι. Άλλο οι Ομολογητές Πατέρες οι οποίοι ούτε δικές τους «Εκκλησίες» ίδρυσαν, ούτε παραλλήλους «Επισκόπους» είχαν, ούτε αντι-κανονικές «χειροτονίες» έκαναν, ούτε προσχώρησαν σε σχισματικές ομάδες της εποχής τους, και άλλο οι ΓΟΧ οι οποίοι έκαναν όλες τις ανωτέρω παρεκτροπές και όχι μόνον. Αυτά που έκαναν οι Πατέρες δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που έκαναν οι ΓΟΧ. Πάλι βάζετε συμπεράσματα απο πράγματα που δεν είπα.

Μπορεί για εσάς που παρακολουθήτε εδώ και πολλά χρόνια το μεταβατικό στάδιο να έχει παρέλθει, αλλά σας διαβεβαιώ οτι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου που εγώ γνωρίζω αγνοεί και το γεγονός οτι έχει γίνει μια Σύνοδος στην Κρήτη. Πολλώ δε μάλλον αγνοεί τον «Οικουμενισμό» ώς λέξη. Για αυτούς το μεταβατικό στάδιο είναι ακόμη πολύ μακριά. Δεν έχουμε ευθύνη απέναντι σε αυτούς τους αδελφούς μας να τους προσεγγίσουμε χωρίς να τους τρομάξουμε;

Δεν γνωρίζω για το ποίμνιο του π. Νικολάου και του π. Θεοδώρου και γι΄ αυτό δεν μπορώ να μιλήσω. Φαντάζομαι οτι είναι πολλών ταχυτήτων. Άλλοι πιο αυστηροί λειτουργούνται μόνον σε αποτειχισμένους, και άλλοι λειτουργούνται και σε Ορθοδόξους οι οποίοι ακόμη κατ΄ οικονομίαν μνημονεύουν. Ίσως κάποιοι να λειτουργούνται ταυτόχρονα ακόμη και σε Οικουμενιστές. Μα αυτό ακριβώς αποδεικνύει οτι σιγά σιγά και σταδιακά φεύγουν απο τους Οικουμενιστές και γαλουχούνται στην ακρίβεια. Η ακρίβεια δεν έρχεται με διακόπτη ON/OFF.

Αν διαβάσετε πιο προσεκτικά, θα δείτε οτι δεν σας είπα εγώ ΓΟΧ. Είπα οτι σε κάποιον αδελφό μας ο οποίος είναι παντελώς ανεξοικείωτος με αυτές τις πρωτόγνωρες καταστάσεις, η απότομη και αυστηρή ακρίβεια του φέρνει συνειρμούς σε ΓΟΧ, Άμις και αποκρυφισμό. Έχω ακούσει τέτοιες ανησυχίες απο αδελφούς μας οι οποίοι δυστυχώς βρίσκονται εν αγνοία.

Πώς λέτε οτι εγκλωβίζεται κάποιος στον εφησυχασμό, όταν απο την κατάσταση πλήρους αγνοίας την οποίαν βρισκόταν και εκκλησιαζόταν σε Οικουμενιστές, σιγά σιγά άρχισε να εκκλησιάζεται σε αποτειχισμένους, και τελικά έκοψε κάθε σχέση με Οικουμενιστές. Είναι αυτό εφησυχασμός ή προοδευτική πορεία πρός την τέλεια ακρίβεια;

Στα δικά μου μάτια δεν έχετε καμία διαφορά με τον π. Νικόλαο. Απλά εσείς προχωράτε στην τέλεια ακρίβεια με όσους λίγους μπορούν να την εφαρμόσουν άμεσα (ON/OFF), ενώ ο π. Νικόλαος φέρνει ενα ευρύτερο ποίμνιο στην τέλεια ακρίβεια σταδιακά. Το τελικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο.

Κανείς δεν μίλησε για συναγελασμό με αιρετικούς (Οικουμενιαστές). Μα και ο π. Νικόλαος το ίδιο ακριβώς λέει. Δυστυχώς Γέροντα, τα 117 χρόνια τελικά ήσαν πολύ λίγα για να μάθει ο κόσμος την παναίρεση. Εγώ ο ίδιος έμαθα για την παναίρεση, τέλη 2015, και είμαι νέος με πρόσβαση στο διαδίκτυο και πολύ ελεύθερο χρόνο. Οι δύστυχοι οι παλαιότεροι αδελφοί μας απο που να ενημερωθούν αυτά τα 117 χρόνια; Τώρα ξεκινά δειλά-δειλά η ενημέρωση του κόσμου.

Τέλος, επειδή έχω παρακολουθήσει πολλά βίντεο του π. Νικολάου και του π. Θεοδώρου, σας μεταφέρω οτι έχω με τα δικά μου αυτιά ακούσει οτι και οι δυο προτρέπουν στην τέλεια ακρίβεια και δεν μιλούν για να γίνει η οικονομία κυρίως γραμμή και εφησυχασμός. Την οικονομία δεν την εφαρμόζουν ώς μόνιμη γραμμή, αλλά ώς μεταβατικό στάδιο πρός την τέλεια ακρίβεια.

Και πάλι ευλογείτε.
Μετά βαθυτάτου σεβασμού, Ιωάννης Μακαρούνης

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Κύριε Μακαρούνη

Όπως ξαναγράψαμε, ο γέροντας Σάββας ΔΕΝ μπορεί να αναρτά σχόλια στο ιστολόγιο μας, επειδή ΔΕΝ διαθέτει προφίλ
(στο παρελθόν επιτρέπαμε τα ανώνυμα σχόλια ως ιστολόγιο, και σχολίαζε έτσι, ως "ανώνυμος" και έγραφε στο τέλος του σχολίου το όνομα του) αλλά μετά από κάποια ύποπτα κρούσματα προβοκάτσιας για πρόκληση έντασης μεταξύ αποτειχισμένων περιορίσαμε τα σχόλια σε όσους έχουν προφίλ στο gmail.com).

Ζητήσαμε την άδεια του και σας κοινοποιούμε το εμαιλ του (για να μην είμαστε μεσολαβητές μέσω του δικού μας εμαιλ).
Αν θέλετε πάντως, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας στο:
geron.savvas.lavriotis@outlook.com

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.


Από σήμερα 2/10/2018, έχουμε προσωρινά διακόψει την δημοσίευση σχολίων στο ιστολόγιο μας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.