" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 2016

Που μπορώ να βρω βιβλία σχετικά με την Διακοπή της Μνημόνευσης (Πατριάρχη , Επισκόπου)

Δυστυχώς -εξ όσων γνωρίζουμε- σε κανένα ορθόδοξο βιβλιοπωλείο της Θεσσαλονίκης δεν θα βρείτε βιβλία που αναφέρονται στο τόσο επίκαιρο και επίμαχο θέμα της "διακοπής μνημόνευσης" επισκόπου / πατριάρχου.

Με εξαίρεση το βιβλιοπωλείο "Ορθοδοξία" στη Λάρισα  (οδός: ΝΙΚΗΤΑΡΑ 9-11 - ΛΑΡΙΣΑ - ΤΚ:41221, τηλ 2410284449  http://bibliopoliorthodoxia.blogspot.gr  ) όπου θα βρείτε τα αξιόλογα βιβλία που έγραψε  ο πατήρ Ευθύμιος Τρικαμηνάς (δεμένοι τόμοι).

Αντίστοιχη "πλουραλιστική" αντιμετώπιση έχουν και τα 2 βιβλία του κ.Ιωάννη Ρίζου, που ασχολήθηκε με το θέμα της "Διακοπής μνημόνευσης" ("αποτείχισης", κατά την εκκλησιαστική ορολογία). Το 2ο βιβλίο (β' μέρος) εκδόθηκε πριν μόλις λίγους μήνες.

Για να διευκολύνουμε την διακίνηση τους, αποφασίσαμε να αγοράσουμε μερικά αντίτυπα από κάθε βιβλίο και να τα διαθέσουμε σε όσους Θεσσαλονικείς το επιθυμούν (χωρίς απολύτως κανένα κέρδος).Τα παρουσιάζουμε ένα προς ένα :

Βιβλίο 1ο:
Ἡ Ἀντιμετώπισις τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ 
κατά τόν Ὅσιο Θεόδωρο τόν Στουδίτη
Ἡ Διακοπή τῆς Μνημονεύσεως


του π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΡΙΚΑΜΗΝΑ
(δεμένος τόμος, καλυμμένος με προστατευτική  ζελατίνα)

Περίληψη:
Ἡ αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ξεκίνησε πρίν ἐνενήντα περίπου χρόνια. 
Σέ ὅλο αὐτό τό διάστημα παραδόξως ἀντί νά κατασταλῆ καί καταδικαστῆ, συνεχῶς ἐξαπλοῦται, σέ σημεῖο πού νά ἔχη ἀλλοιώσει τό φρόνημα καί αὐτῶν τῶν συνειδητῶν Ὀρθοδόξων. 
Ἡ ἐξάπλωσις καί μή καταδίκη τῆς αἱρέσεως τῶν καιρῶν μας ἀποτελεῖ πρωτάκουστο καί πρωτοφανές γεγονός εἰς τήν διαχρονική ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας. 

Κάποιες προσπάθειες πού κατά καιρούς ἔγιναν διά τήν ἀπομάκρυνσι ἀπό τήν αἵρεσι, ὁδήγησαν σέ ἄλλες ἐκκλησιολογικές ἐκτροπές καί πλάνες, εἰς τρόπον ὥστε καί οἱ θέλοντες σήμερα νά ἀπομακρυνθοῦν ἀπό αὐτή νά προβληματίζωνται ὄχι διά τό ἀπό ποῦ νά φύγουν, ἀλλά διά τό ποῦ νά πᾶνε.

Ποία ἡ ἐπίπτωσις τῆς αἱρέσεως διά τήν Ἐκκλησία.
Ποία ἡ εὐθύνη ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων κληρικῶν καί λαϊκῶν.
Ποία ἡ σωστή ἀντιμετώπισις διά τήν κατάσβεσι τῆς αἱρετικῆς πυρκαϊᾶς.
Πῶς δέν θά λοξοδρομήσουμε οὔτε πρός τά ἀριστερά (συμμετοχή στήν αἵρεσι), οὔτε πρός τά δεξιά (δημιουργία παρατάξεων καί σχισμάτων).
Ποῖες τέλος οἱ συνέπειες τῆς ὁμολογίας εἰς τήν ἐποχή μας.
Ὅλα αὐτά ἐξετάζονται μέ βάσι τήν διδασκαλία καί τήν ζωή τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, ὁ ὁποῖος σέ ἀνάλογες περιστάσεις αἱρέσεως, ἡ ὁποία ἐξαπλοῦτο μέσα εἰς τήν Ἐκκλησία, ἐτήρησε ἀπαράμιλλη στάσι καί εἶναι διά τίς ἡμέρες μας ὁ ἀπλανής ὁδηγός μας.
Βιβλίο 2ο:
ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ
ΒΙΟΣ-ΣΥΝΤΟΜΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΚΑΙ  ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Τοῦ Ἱερομονάχου Εὐθυμίου Τρικαμηνά
(διατίθεται με δεμένο εξώφυλλο)

Παραθέτουμε 2 ενδεικτικές φωτογραφίες από το εσωτερικό του:

"Τα κατά την 3η Εξορία Μαρτυρία"

"η επιστροφή του Οσίου από την εξορία"

Περίληψη:
Ἡ Πολυβάσανη ζωή τοῦ μεγάλου ὁσίου τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας μεταφρασμένη ἀπό τό ἀρχαῖο κείμενο.

Ἡ ἠγετικῆ μορφῆ τοῦ Στουδίτου ὁσίου, στήν ἐποχή του καί ἡ ἐπίδρασίς του στά προβλήματα τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ ὁμολογία ἔργῳ καί λόγῳ, ἡ ὑπεράσπισις τῶν πατρῶων παραδόσεων καί τό ἀνυποχώρητον περί τήν πίστιν.
Μία σύντομη διδασκαλία γιά τά σοβαρώτερα θέματα τῆς πίστεώς μας, ἀπό τίς ἐπιστολές τοῦ Ὁσίου.

Ἡ ἀντιπαράθεσις ὅλων αὐτῶν τῶν στοιχείων στήν σημερινή κατάσταση τῆς ἐκκλησίας, πού δείχνουν καθαρά τήν ἐκ διαμέτρου ἀντίθετο γραμμή τῶν σημερινῶν ποιμένων τῆς ἐκκλησίας ἀπό τήν ζωή καί διδασκαλία τῶν ἁγίων μας.
Τέλος ἡ εἰκόνα τῶν σημερινῶν Οἰκουμενιστῶν ποιμένων τῆς ἐκκλησίας μέ τά ἴδια τά λόγια καί τά ἔργα τους, ἡ ὁποία δείχνει ἀνάγλυφα τήν ἀπομάκρυνση ἀπό τούς ἁγίους καί τήν Ὁρθόδοξο παράδοσηκαί τήν ταύτισή τους μέ τίς αἱρέσεις καί τούς αἱρετικούς.

Εἶναι δέ ἀνάγκη γιά τόν κίνδυνο τῆς πλάνης νά τά γνωρίζει κάθε ἐνσυνείδητος Ὀρθόδοξος Χριστιανός, κάθε ἕνας πού πονάει, ἐνδιαφέρεται καί πάσχει γιά τήν Ὀρθοδοξία καί ὅποιος πιστεύει ὅτι ἡ ἀπερίτμηση καί ἀληθινή Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ μόνη ἐλπίδα τοῦ δυστυχισμένου σύχρονου ἀνθρώπου.


Κεντρική διάθεση για τα δύο παραπάνω βιβλία:
Βιβλιοπωλεῖο «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ»
23η Ὀκτωβρίου 11-Λάρισα
Τηλ & Fαχ: 2410 284449


(Αν υπάρχει οποιοδήποτε άλλο βιβλιοπωλείο που τα διακινεί, μπορεί να μας ενημερώσει για να το προσθέσουμε-προβάλλουμε  στην παρούσα ανάρτηση)

3ο βιβλίο:

ΟΙ ΛΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ Α΄)προσέξτε τις επισημάνσεις μας στο εξώφυλλο :
πόσο "ύπουλα" και σιγά-σιγά, αλλοιώνουν τα δόγματα οι αιρετικοί,
πως επιδιώκουν  να καταλάβουν την εξουσία,
πως μπορούμε να τους ξεχωρίσουμε από "τις περήφανες διαθέσεις τους"
και "από την αγάπη τους για την εξουσία..."

Στάρετς Ανατόλιος της Όπτινα, 1929!
Πόσο επίκαιρος!!!


2 ενδεικτικές φωτογραφίες από το εσωτερικό του βιβλίου: 


 Δείτε την παρουσίαση του βιβλίου από τον π.Θεόδωρο Ζήση (ο οποίος και το προλογίζει), εδώ
 4ο βιβλίο:


ΟΙ ΛΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ Β΄)

Ένα χρόνο περίπου μετά το Α΄ μέρος του εξαιρετικού βιβλίου "Οι ληστές της θείας διδασκαλίας" ο κ. Ρίζος επανέρχεται με το Β΄ μέρος, το οποίο φέρει τον υπότιτλο "Δοκίμιο στην Αποτείχιση".

Πρόκειται για ένα πόνημα 250 περίπου σελίδων, το οποίο αποτελεί εξαιρετικό εφόδιο για όλους του Ορθοδόξους, όχι μόνο τους απλουστέρους (μιας και η παράθεση των πατερικών κειμένων στην σημερινή μορφή της γλώσσας μας είναι ανεκτίμητης αξίας), αλλά και για τους πιο προχωρημένους, οι οποίοι έχουν σε ένα εγχειρίδιο συγκεντρωμένα όλα τα απαραίτητα επιχειρήματα για να αντιμετωπίσουν την παρεκτροπή των, κοινωνούντων με τους οικουμενιστές αντιοικουμενιστών, η οποία έδωσε δυστυχώς τόσο χρόνο και χώρο στην αίρεση.
Ας αφήσουμε όμως τα ίδια τα αποσπάσματα του βιβλίου να μιλήσουν για την ποιότητά του και την ακραιφνή ορθοδοξία του. Εμείς το συνιστούμε ανεπιφύλακτα σε όλους (παραγγελίες στο rzsster@gmail.com ) και ευχόμαστε στον εκλεκτό συγγραφέα "και εις άλλα με υγεία και Ορθοδοξία!".


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
(Χάριν συντομίας παραλείφθηκαν οι υποσημειώσεις)


Θα αντιδράσουμε αφού κάνουν Κοινό Ποτήριο με τους αιρετικούς. Αυτή είναι η δική μας "κόκκινη γραμμή"
"Σήμερα οἱ ἀντί-οἰκουμενιστὲς ἔχουμε εἰσάγει ἕνα ἀκόμα κριτήριο, αὐτὸ τοῦ Κοινοῦ Ποτηρίου δηλαδὴ τῆς συμμετοχῆς τῶν αἱρετικῶν στὴν Θεία Εὐχαριστία, στὸν κοινό «ἄρτο». Βέβαια καὶ αὐτὸ ἔλαβε καὶ λαμβάνει χώρα κυρίως ἐκτὸς Ἑλλάδας καί «δὲν κουνήθηκε φῦλλο». Ἔχει ὅμως νομίζω σημασία να ποῦμε ὅτι δὲν συναντήσαμε πουθενὰ αὐτὸ τὸ κριτήριο. 
Ποτὲ οἱ Πατέρες δὲν ἔφτασαν σὲ τέτοια ἐπίπεδα ὀπισθοχωρήσεων, ὥστε νὰ θέσουν μία τέτοια «κόκκινη γραμμή» ποὺ μοιάζει σὰ νὰ ἀποφασίζει τὸ Γενικὸ Ἐπιτελεῖο Στρατοῦ ὅτι θὰ κηρύξει πόλεμο μὲ τὴν Τουρκία, ὅταν οἱ Τοῦρκοι τολμήσουν νά ὑψώσουν τὴν σημαία τους στὴν Ἀκρόπολη! Αὐτὴ ἡ «κόκκινη γραμμή» εἶναι μία νέα, πρωτότυπη καί «ἐπεξεργασμένη» ἰδέα ποὺ ἀγγίζει τήν «νέοπατερικὴ θεολογία», ἂν δὲν τὴν σφιχταγγαλιάζει!".


Η Αποτείχιση είναι προεραιτική;
"Σὲ καμία Ἀποτείχιση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας δὲν προτάθηκε ἢ διδάχθηκε ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Πατέρες ἡ δυνατότητα ὅσων θέλουν νὰ ἀποτειχίζονται καὶ ὅσων θέλουν νὰ κάθονται καὶ νὰ περιμένουν νὰ ἐπιληφθεῖ τοῦ θέματος κάποια Σύνοδος. Μὲ ἄλλα λόγια, ὅσοι θέλουν νὰ διώκονται, νὰ ὑποφέρουν, νὰ βασανίζονται, νὰ δολοφονοῦνται γιά νὰ λάβουν τὸν στέφανο τῆς Θείας μακαριότητας, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ποὺ θὰ κάτσουν στὰ σπιτάκια τους καὶ θὰ ἀκολουθοῦν τὴν αἵρεση καὶ τὸν κακόδοξο Ἐπίσκοπο -«ἄχρι καιροῦ»- θὰ πᾶνε κι αὐτοὶ στὸν παράδεισο! 
Ἕνας τέτοιος φανερὸς παραλογισμός, θὰ ἐπέφερε ἐπιπλέον μία τρομακτικὴ συνέπεια: οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Ὁμολογητὲς τῆς πίστεως θὰ ἔπρεπε νὰ κριθοῦν ὡς παράφρονες γιατὶ μαρτύρησαν ἀναίτια καὶ ἀζητητί. Σό «δυνητικό» τῆς Ἀποτείχισης εἶναι ἕνας «νέοπατερικός» νεολογισμὸς ὄχι τῶν Οἰκουμενιστῶν ἀλλὰ δυστυχῶς τῶν ἀντί-οἰκουμενιστῶν!".


Είναι αρμόδιος κάθε πιστός να διαγνώνει την αίρεση;
"Δυστυχέστατα, στὰ πορίσματα τῆς Ἡμερίδας γιὰ τὴν Ἀποτείχιση ποὺ ὀργάνωσε ἡ Ἱ. Μητρόπολη Πειραιῶς (27/11/2014) περιλαμβάνεται ἡ νέα ἐπισκοπικὴ ἄποψη ποὺ λέει ὅτι: «δὲν εἶναι ἁρμόδιο τὸ κάθε μέλος τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἐπισημάνει καὶ νὰ διαγνώσει μὲ ἀσφάλεια τὴν αἵρεση, διότι δὲν ἔχει τὶς ἀνάλογες πνευματικὲς προϋποθέσεις, δὲν ἔχει δηλαδή τὸ χάρισμα τῆς διακρίσεως». 
Λυπᾶμαι τὸν ἑαυτό μου καὶ τοὺς ἀδελφούς μου στὴν Ἐκκλησία ποὺ νομίζαμε ὅτι μὲ τὸ Ἅγιο Χρίσμα εἴχαμε λάβει ὅλα τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος! Καὶ ὅτι: «τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον». 
Στὴν ἐν λόγῳ Ἡμερίδα μάθαμε ὅτι ἀποφασίστηκε ἡ ἀφαίρεση τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού δόθηκαν στον κοσμάκη!! Έτσι ὁ κάθε βαπτισμένος καὶ χρισμένος Ὀρθόδοξος χριστιανὸς σύμφωνα με τούς «δολοῦντες τόν λόγον τοῦ Θεοῦ», ἀπό τις 27/11/2014 παύει να εἶναι ἱερέας, προφήτης καὶ βασιλιάς".


Είναι η "Αποτείχιση" (διακοπή μνημόνευσης) σχίσμα;
"Ἡ ἄμεση ἀντίδρασή τους μὲ τὴν ὁποία ἐλπίζουν νὰ τρομάξουν λαϊκοὺς καὶ κληρικοὺς εἶναι νὰ κηρύττουν ὅτι ἡ Ἀποτείχιση εἶναι σχίσμα. Ταυτίζονται μὲ τὴν θέση τοῦ π. Ἐπιφάνειου Θεοδωρόπουλου ποὺ γράφει: «Τὸ σχίσμα δὲν τὸ δημιουργοῦν οἱ παρεκκλίσεις ἀπὸ τοὺς Ἱ. Κανόνες ἀλλὰ ἡ διακοπὴ τῆς κοινωνίας καὶ ἡ ἀποκήρυξή της». Πρόκειται σίγουρα γιὰ ἕνα στρεβλὸ ὁρισμό, ἀφοῦ ἀντιμετωπίζει τὸ σχίσμα σὰν ἕνα διοικητικό-ἐξωτερικὸ φαινόμενο καὶ τὸ ἀπομονώνει ἀπὸ τὴν πνευματική-ἐσωτερική του διάσταση. Ἕνας τέτοιος ὁρισμὸς ὁδηγεῖ στὴν ἀπαράδεκτη συνέπεια κάποιος Ἐπίσκοπος νὰ πιστεύει ὅτι θέλει καὶ νὰ κηρύττει ὅτι θέλει, ἀρκεῖ νὰ μὴν διακόπτεται ἡ μνημόνευση τῶν ὑπολοίπων Ἐπισκόπων. Αὐτὸ βιώνουμε σήμερα. Αὐτὸ τὸ τερατούργημα ποὺ εἶναι ξένο πρὸς τὴν Ὀρθοδοξία δὲν εἶναι ὀρφανό, ἔχει τουλάχιστον μία μάνα. Εἶναι ἡ Προτεσταντικὴ θεωρία τῆς «Περιεκτικότητας» ποὺ λέει ἀκριβῶς αὐτό, ὅτι δηλαδὴ κάποιος μπορεῖ νὰ πιστεύει ὅτι θέλει ἀρκεῖ νὰ παραμένει στὴν «ἐκκλησία» σὲ κοινωνία μὲ τοὺς ἄλλους. Ἐκεῖ βασίζεται καὶ ἡ ἀπέραντη «θεωρία τῶν κλάδων» ἡ ὁποία δέχεται κάθε κακοδοξία ὡς μέρος τῆς ἀλήθειας".


Ποια η στάση του Αγίου Μαξίμου στη Ρώμη;
"Ὅταν ἦταν ὁ Ἅγιος Μάξιμος στὴ Ῥώμη τὸν ἐπισκέφτηκε ὁ ἀπεσταλμένος τοῦ αὐτοκράτορα Γρηγόριος ποὺ εἶχε πάει στὴ Ῥώμη γιὰ νὰ προτρέψει τὸν Πάπα σὲ Ἕνωση (μὲ τοὺς Μονοθελητές).Ὁ Γρηγόριος θὰ ἐπιδίωκε τὴν Ἕνωση μὲ βάση δύο ἀπολύτως αἱρετικὰ κείμενα τόν «Τύπο» καὶ τήν «Ἔκθεση». Ὅταν τὸ κατάλαβε ὁ Μάξιμος ἀντέδρασε ἀρνητικά. Ὁ Γρηγόριος τοῦ ἀπάντησε ὅτι ὁ «Ὁ Τύπος δὲν προβαίνει σὲ διαγραφὴ τῆς θείας διδαχῆς ἀλλὰ στὴν ἀποσιώπησή της γιὰ νὰ οἰκονομήσουμε τὴν εἰρήνη». Καὶ ὁ θεῖος Μάξιμος τοῦ ἀπάντησε: «Ὑπάρχει στὴ θεία Γραφὴ σιωπὴ καὶ διαγραφή;…Ἐὰν γιὰ χάρι τῆς Οἰκονομίας ἀφανίζεται ἡ σωτήριος πίστις μέσα στὴν κακοδοξία, τότε τοῦτο τὸ εἶδος τῆς λεγομένης Οἰκονομίας εἶναι πλήρης χωρισμὸς Θεοῦ καὶ ὄχι κατὰ Θεὸν ἕνωσις. Διότι αὔριο οἱ δυσώνυμοι Ἰουδαῖοι θὰ εἰποῦν: ‚Ἂς οἰκονομήσουμε τὴν μεταξύ μας εἰρήνη καὶ ἅς ἑνωθοῦμε. Ἂς ἀφαιρέσουμε ἐμεῖς τὴν περιτομὴ καὶ ἐσεῖς τὸ βάπτισμα καὶ ἅς μὴ φιλονικοῦμε πλέον μεταξύ μας. Αὐτὸ πρότειναν κάποτε καὶ οἱ Ἀρειανοὶ ἐπὶ Μεγάλου Κωνσταντίνου λέγοντας: ‚Ἂς ἀφαιρέσουμε τὸ ὁμοούσιο καὶ ἐτερούσιο καὶ ἅς ἑνωθοῦν οἱ ἐκκλησίες‛ ὅμως οἱ θεοφόροι Πατέρες μας δὲν ἀποδέχτηκαν τὴν πρότασί τους, ἀλλὰ προτίμησαν νὰ διωχθοῦν καὶ νὰ πεθάνουν». Τότε φωνάζει κάποιος : «Μὲ αὐτὰ ποὺ λέγεις ἔσχισες τὴν Ἐκκλησία» ὁ δὲ Ὅσιος τοῦ εἶπε: «Ἐὰν αὐτὸς ποὺ λέγει τὰ λόγια τῶν Ἁγίων Γραφῶν καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων σχίζῃ τὴν Ἐκκλησία, τότε τὶ θὰ φανεῖ ὅτι προξενεῖ σ΄Αὐτὴν αὐτὸς ποὺ διαγράφει τὰ δόγματά τους, ἄνευ τῶν ὁποίων οὔτε τὸ ἴδιο ὄνομα τῆς Ἐκκλησίας δὲν μπορεῖ νὰ σταθῇ;»".


Οι "Ζηλωτές; οι του Πατρίου Ημερολογίου ("παλαιοημερολογίτες");;;
"Ἐδῶ καὶ κοντὰ ἕναν αἰῶνα μερίδες πιστῶν («Ζηλωτές» ἤ «τοῦ Πατρίου ἡμερολογίου» ὅπως ὀνομάζονται) προχωροῦν σὲ Ἀποτείχιση ἔναντι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Πῶς ἄραγε θὰ κρίνει ὁ Κύριος τὸν καθένα; «Τις γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου ἥ τις σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο;». Μήπως στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ αὐτοὶ οἱ «βιαστικοί» ἀποτειχισμένοι «Ζηλωτές» πού «ἀποπήδησαν ὡς ἀπὸ ὄφεος» ἀπὸ τὴν αἵρεση, χωρὶς στήριγμα Συνόδου, θὰ εἶναι οἱ πρῶτοι προσληφθέντες ἀπὸ τὸν Θεό, ὡς «ἐργάτες τῆς πρώτης ὥρας», σὲ σχέση μὲ τούς «χλιαρούς», μὴ ἀποτειχισμένους καὶ κοινωνοῦντας μὲ τὴν αἵρεση «Ὀρθοδόξους» τοὺς ὁποίους ἐντέλει «θὰ τοὺς ἐμμέσει»;".


Μήπως να περιμένουμε να πάρουμε πληροφορία από το Θεό;
"Κάποιοι περιμένουν κάποιους πράγματι ἁγίους Γέροντες νά πάρουν «πληροφορία» ἀπό τόν Θεό γιά νά σημάνουν τήν Ἀποτείχιση. Θέλω νά καταγράψω ὅτι πουθενά δέν συνάντησα οἱ πρωταγωνιστές τῶν ἀποτειχίσεων νά δηλώνουν ὅτι προέβησαν σέ Ἀποτείχιση ἐπειδή ἔλαβαν «πληροφορία» ἀπό τόν Θεό. Ὁδηγός τούς ἦταν ἡ Ἁγία Γραφή, ἡ διδασκαλία καί ὁ βίος τῶν Ἁγίων, οἱ Σύνοδοι καί οἱ Ἱεροί Κανόνες. Αὐτή ἦταν ἡ «πληροφορία» ἀπό τόν Θεό! Ὅποιος δέν πείθεται ἀπό τήν διδασκαλία τῆς Γραφῆς καί τῶν Πατέρων , οὔτε καί νεκρός νά ἀναστηθεῖ, οὔτε καί «πληροφορία» σέ κάποιον Γέροντα νά δοθεῖ, δέν θά πεισθεῖ. Ἔτσι μᾶς διδάσκει ὁ Κύριος στήν παραβολή τοῦ πλουσίου καί πτωχοῦ Λαζάρου. Καί ἀπό τόν ἀντιαιρετικό βίο τῆς Ἐκκλησίας βλέπουμε ὅτι ἀπό τήν αἵρεση δέν προστατεύει ἡ «πληροφορία» ἄλλα ἡ παραδεδομένη διδασκαλία".


Ποια σύνοδος θα καταδικάσει τους Οικουμενιστές;
"Κάποτε ἀγαπητὲ ἀναγνώστη ἔγινε Σύνοδος ποὺ καταδίκασε τὸν Ἄρειο, τὸν Σέργιο, τὸν Βέκκο, τὸν Καλέκα καὶ ὅσους κοινωνοῦσαν μὲ αὐτούς. Ἴσως κάποτε νὰ εἶναι θέλημα Θεοῦ νὰ γίνει Σύνοδος ποὺ θὰ ἀναθεματίζει τὸν Μεταξάκη, τὸν Ἀθηναγόρα, τὸν Βαρθολομαῖο καὶ ὅσους κοινωνοῦσαν μὲ αὐτούς, δηλαδὴ ἐμᾶς! Καὶ ἂν αὐτὴ ἡ Σύνοδος δὲν γίνει ποτὲ στὴ γῆ, θὰ γίνει ὁπωσδήποτε στὸν οὐρανὸ καὶ Κριτές μας ἐκεῖ δὲν θὰ εἶναι οἱ ἐδῶ Ἐπίσκοποι καὶ οἱ Πνευματικοί μας ἀλλὰ οἱ Ὁμολογητὲς καὶ Μάρτυρες τῆς Πίστεως. Ὅποιος προετοιμαστεῖ θὰ ἔχει νὰ ἀντιμετωπίσει λιγότερους κλιδωνισμοὺς και κινδύνους κατὰ τό «ἐτοιμάσθην καὶ οὐκ ἐταράχθην». Ὅσοι θέλουν ἂς προσέξουν, γιατί «ἡ νύχτα θὰ εἶναι πολὺ μακρυὰ καὶ πολὺ σκοτεινή».
H Ἀποτείχιση δὲν εἶναι δημοφιλὴς, γιατὶ εἶναι ἀντίθετη στήν «τυρρανία τῶν ἀπολαύσεων».
Ἀφορᾷ τήν «στενὴ πύλη καὶ τὴν τεθλιμμένη ὁδό τὴν ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωὴ καὶ ποὺ εἶναι λίγοι αὐτοὶ ποὺ τὴν βρίσκουν». 
Ὁ κατ΄ ἐπίγνωση ἀποτειχισμένος ἐπιτρέψτε μου νὰ πῶ μὲ λόγια τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ὅτι εἶναι ὁ «τέλειος τῆς τελείας θεότητος πρόσφυγας». Εἶναι αὐτὸς πού «δὲν θέλει νὰ δώσει οὔτε ἕνα ἐλάχιστο κομμάτι τῆς ψυχῆς του στὸν διάβολο, γιατὶ ξέρει ὅτι τὸ ὑπόλοιπο θὰ εἶναι ἄχρηστο γιὰ τὸν Θεό»".
πηγή αποσπασμάτων
τους τίτλους προσθέσαμε εμείς.
5ο Βιβλίο:

"Ἡ Διαχρονικὴ Συμφωνία τῶν Ἁγίων Πατέρων γιὰ τὸ Ὑποχρεωτικὸ τοῦ 15ου Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου περὶ Διακοπῆς Μνημονεύσεως Ἐπισκόπου Κηρύσσοντος ἐπ’ Ἐκκλησίας Αἵρεσιν", 
του Ιερομόναχου Ευθυμίου Τρικαμηνά
μπορείτε να το διαβάσετε online εδώ:

ή να το προμηθευθείτε από το Βιβλιοπωλείο "Ορθοδοξία" στη Λάρισα (μαζί με τα υπόλοιπα βιβλία του π.Ευθυμίου)ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 4 ΒΙΒΛΙΑ 

ΣΤΗ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:


Όποιος επιθυμεί μπορεί να στείλει email στο opaidagogos@gmail.com με τα στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο -κατά προτίμηση σταθερό) και ποια βιβλία επιθυμεί. 
Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας -ίσως και την ίδια ημέρα- και θα σας τα παραδώσουμε χωρίς κανένα επιπλέον κόστος (επαναλαμβάνουμε ότι δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ απολύτως προμήθεια εκ μέρους μας.  Αφού κανένα βιβλιοπωλείο δεν τα διακινεί, για να βοηθήσουμε στην κυκλοφορία των βιβλίων, μέλη της ομάδος μας -κατά την διάρκεια των εορτών- προσφέρονται εθελοντικά να σας τα φέρουν στο χώρο σας).


Κόστος:
Το 1ο και 2ο βιβλίο (και 2 τόμοι, δεμένοι, ΜΑΖΙ) διατίθενται από την ομάδα μας στην Θεσσαλονίκη στην τιμή των 25 ευρώ (η κανονική τιμή του κάθε τόμου είναι 15 ευρώ, αλλά μας έγινε έκπτωση από το βιβλιοπωλείο "Ορθοδοξία" στον 2ο τόμο, λόγω μαζικής αγοράς). Μπορείτε να αγοράσετε και έναν μόνο τόμο μεμονωμένα (12,50 ευρώ).


Το 3ο βιβλίο, διατίθεται προς 5 ευρώ (η κανονική τιμή πώλησης του στα βιβλιοπωλεία είναι 10 ευρώ)
ενώ το 4ο προς 10 ευρώ (τιμή πώλησης στα βιβλιοπωλεία 13 ευρώ)
Τα 2 βιβλία προμηθευτήκαμε από τον συγγραφέα κ.Ιωάννη Ρίζο, rzsster@gmail.com και μας έκανε έκπτωση λόγω μαζικής παραγγελίας.Το πιο ενδιαφέρον δώρο για εσάς και τους φίλους σας!
Είναι ευκαιρία και χρέος να μελετήσουμε ως πιστοί σοβαρά το τόσο σημαντικό και επίμαχο αυτό θέμα
αλλά και να κάνουμε ένα πραγματικά ενδιαφέρον δώρο σε φίλους και γνωστούς που εορτάζουν αυτές τις μέρες.


Ομάδα εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"


Νεότερη Ενημέρωση 
(29/12/23016, 3 μόλις ημέρες μετά την δημοσίευση της ανάρτησης αυτής):

ΔΕΝ υπάρχουν δυστυχώς άλλα τεύχη από το 2ο βιβλίο του κ.Ρίζου (είχαμε δυστυχώς εξ αρχής παραγγείλει μικρότερο αριθμό αντιτύπων από αυτό) και δεν σκοπεύουμε  προς το παρόν να γίνει νέα παραγγελία από την ομάδα μας. Αν κάτι αλλάξει θα σας ενημερώσουμε σε αυτή την ανάρτηση.
Υπάρχουν σε διαθεσιμότητα τα υπόλοιπα 3 βιβλία (προσοχή:εξαντλούνται και αυτά). 

Επαναλαμβάνουμε ότι σκοπός της παρούσας ανάρτησης ήταν να προβάλουμε τα βιβλία αλλά και να εξυπηρετήσουμε τους Θεσσαλονικείς, μέχρι να βρεθεί κάποιο βιβλιοπωλείο που θα τα διαθέτει.
Προσεχώς θα ανακοινώσουμε σε ποια βιβλιοπωλεία (πανελλαδικά) μπορείτε να βρείτε τα βιβλία του κ.Ρίζου.

Αν κάποιο βιβλιοπωλείο Θεσσαλονίκης (ή άλλης περιοχής) τα διαθέτει, μπορεί να μας ενημερώσει για να το προβάλουμε.


Στα σχόλια της παρούσης ανάρτησης, αναγνώστες μας πρόβαλαν και άλλα βιβλία 
που αφορούν το θέμα της "διακοπής μνημόνευσης".
Προσθέσαμε τον εκδότη τους και στοιχεία επικοινωνίας για να μπορείτε να τα προμηθευτείτε


Νεότερη Ενημέρωση (30/1/2016)
Όπως μας ενημέρωσαν, τα βιβλία του κ.Ρίζου μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω πόλεις:

1. Αθήνα."Αγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής", Λειβαδείας 36-38, 210-9765440
    "Ορθ.Λόγος", Μεσογείων 419, Αγ.Παρασκευή, 210-6999002
2. Λαρισα. "Ορθοδοξία", 23ης Οκτ.11, 6932304368
    Εφημερίδα "Αγώνας Ορθοδοξων" , Αιόλου 20 και Αστροναυτών, 2410-284644
3. Καλαμάτα. Μητρ.Μελετίου 2, 27210-99234
4. Σκύδρα, Αργυρουπόλεως 38, 2381500639
5. Δράμα, Διονύσου 13, Αμπελόκηποι, 25210-25903
6. Φλώρινα. "Ελαφος"Βασιλέως Γεωργίου Α 10, 2385028868
7. Πτολεμαϊδα, "Χριστ. Ελπίς" 24630-29838
Νεότερη Ενημέρωση (4/1/2017)
Σας ενημερώνουμε ότι εξαντλήθηκε και το 1ο βιβλίο του κ.Ρίζου.
Συνεχίζουμε να διαθέτουμε ακόμη αντίτυπα από τα βιβλία του π.Ευθυμίου Τρικαμηνά. 

Εκ μέρους μας ο σκοπός επιτεύχθη: ΣΠΑΣΑΜΕ το μποϋκοτάζ, ενημερώσαμε για τα βιβλία αυτά, τα διαθέσαμε σε όσους ευαισθητοποιημένους έδειξαν άμεσα ενδιαφέρον. Με την ευκαιρία γνωρίσαμε και μερικούς ακόμη εν Χριστώ αδερφούς που πονάνε και αγωνιούν για την σημερινή κατάσταση στην εκκλησία μας. 

Προσεχώς θα αναβαθμίσουμε την παρούσα ανάρτηση και με τα υπόλοιπα βιβλία που σχετίζονται με την Διακοπή Μνημοσύνου, τα οποία μας σύστησαν αναγνώστες μας (τόσο του π.Θεοδώρου Ζήση όσο και των αδερφών του Πατρίου)

9 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητοί αδελφοί του ιστολογίου ο παιδαγωγός, θα ήθελα να συστήσω και εγώ στην αγάπη σας, τρία βιβλία που είναι πολύ διαφωτιστικά στο θέμα της αντιμετώπισης του οικουμενισμού. Εμένα προσωπικά με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να ξεκαθαρίσω όλες αυτές τις καταστάσεις στην ψυχή μου. Και τα τρία βιβλία είναι του αειμνήστου πατρός Θεοδωρήτου Μαύρου και είναι :

1) Οι διάλογοι της ερήμου

2) Το αντίδοτο

3) Ορθοδοξία και Αίρεση

Εκδόσεις Βασιλεύουσα


Με εκτίμηση,

Κυριάκος Βαρβέρης

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

κ.Βαρβάρη,
Σας ευχαριστούμε για την συμβολή.


Βρήκαμε το 1ο βιβλίο " Οι διάλογοι της ερήμου" εδώ:
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ (Μουντούρη Π. Βασιλική)
Λυκούργου 9, Αθήνα, Τ. Κ. 10551
Τηλέφωνο: 2103244197

(ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ 6ο ΟΡΟΦΟ)
EMAIL: vasilevousa@yahoo.gr
http://vasilevousa1453.blogspot.gr


Ηλεκτρονικά υπάρχει εδώ:
https://www.scribd.com/document/52187326/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%99-%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%95%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A5-%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99-%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5


το 2ο βιβλίο, "Το αντίδοτο" υπάρχει ηλεκτρονικά εδώ:
https://www.scribd.com/document/51043781/%CE%A4%CE%9F-%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%9F%CE%9D

σχετικό κείμενο εδώ:
http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2014/08/blog-post_12.html
Έχει ανατυπωθεί το 2016! όπως διαβάζουμε εδώ:
http://vasilevousa1453.blogspot.gr/2016/10/blog-post.htmlΤο 3ο βιβλίο (επειδή ο τίτλος του είναι πολύ συνηθισμένος) με μια πρόχειρη αναζήτηση δεν το εντοπίσαμε.


Εκ πρώτης όψεως δείχνουν πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα βιβλία -απαντήσεις και περί οικουμενισμού και περί των κατηγοριών εναντίον των "παλαιοημερολογιτών" (τα 2 πρώτα που είδαμε).


Είναι παρήγορο το ότι υπάρχει ακόμη ο εκδότης (στην Αθήνα), οπότε όποιος επιθυμεί μπορεί να απευθυνθεί εκεί.


Επίσης αν γνωρίζει κάποιος ποιο βιβλιοπωλείο της Θεσσαλονίκης ή άλλων πόλεων τα διαθέτει, παρακαλούμε να μας ενημερώσει για να το προβάλουμε.

Σίγουρα η επικαιρότητα τρέχει (και τα οικουμενιστικά αίσχη πολλαπλασιάζονται με γεωμετρική πρόοδο), ένα βιβλίο δεν μπορεί να τα παρακολουθεί, ούτε να ενσωματώνει βίντεο, όμως δεν συγκρίνεται η σοβαρή εργασία που έχει γίνει σε ένα βιβλίο, που μελετά εκτενώς και διαχρονικά το θέμα, με αποσπασματικές αναρτήσεις του διαδικτύου.
Τελικά δεν υπάρχει τίποτε πιο πολύτιμο από ένα βιβλίο!

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Ευχαριστούμε τον αναγνώστη που μας κοινοποίησε τον σύνδεσμο και στο 3ο βιβλίο:
"Ορθοδοξία και Αίρεση"
https://www.scribd.com/document/58027593/%CE%9F%CE%A1%CE%98%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%9E%CE%99%CE%91-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%A3

Ανώνυμος είπε...

Και άμα διακόψετε το μνημόσυνο δηλαδή τι θα γίνει; Θα τους κάνετε τη μούρη κρέας... Δεν ιδρώνει το αυτί των μασόνων Οικουμενιστών... Κανονικά αυτοί θέλουν ξύρισμα και πίσσα και πούπουλα, αλλά τι κάθομαι και σας λέω; Εσείς είστε ανθρωπάκια του Θεού, δεν μπορείτε να πειράξετε ούτε μυρμηγκάκι... Για αυτό σας βρίσκουνε βολικούς και σας τα κάνουνε αυτά... Γιατί ξέρουν εκ των προτέρων ότι δεν έχετε το σθένος να αντιδράσετε...

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Γυρνώντας την πλάτη στους συγκοινωνούντες με αιρετικούς επισκόπους, διακόπτοντας το μνημόσυνο τους, ΑΝΤΙΔΡΑΣ. Και σας βεβαιώνουμε ότι τους κοστίζει απίστευτα πολύ να μάθουν ότι οι πιο ευλαβείς πιστοί τους, δεν τους αναγνωρίζουν όσο συνεχίζουν τα αίσχη με τους αιρετικούς. Όπως και τους κοστίζει να δούνε σιγά σιγά τα πανγκάρια τους να αδειάζουν και να τελούν τα "λαμπρά" τους συλλείτουργα χωρίς εκκλησίασμα.
Τους κοστίζει να βλέπουν την αυθεντία τους να αμφισβητείται.

xristianos.orthodoxos είπε...

Σχετικά με το θέμα της ανάρτησης, ένα βιβλίο με εξαίρετη θεολογική τεκμηρίωση είναι του Πρωτοπρεσβυτέρου καθηγητού π.Θεόδωρου Ζήση με θέμα ΚΑΚΗ ΥΠΑΚΟΗ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΑΝΥΠΑΚΟΗ.

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Ευχαριστούμε για την πρόταση.
Υπάρχουν τα περιεχόμενα του εδώ:
http://www.theodromia.gr/biblio_kakh_ypakoh.el.aspx

Γιὰ παραγγελίες ἀπευθύνεστε στὶς
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις
«Τὸ Παλίμψηστον»,
Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη,
& 2310.286247 fax 2310.276590 - e-mail: palimpce@otenet.gr
Δευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00.
Τιμή: 8 €

Μπορείτε να το βρείτε και στην Αθήνα, εδώ:
http://www.politeianet.gr/books/zisis-n-theodoros-bruennios-kaki-upakoi-kai-agia-anupakoi-216932


Αν και προφανώς γράφτηκε τότε, με την υποδοχή του Πάπα από τον Χριστόδουλο, είναι εξαιρετικά επίκαιρο.

Ευστάθιος Μοσχοβίτης είπε...

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΨΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ "ΔΕΣΜΟ": "Ἡ Διαχρονικὴ Συμφωνία τῶν Ἁγίων Πατέρων γιὰ τὸ Ὑποχρεωτικὸ τοῦ 15ου Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου περὶ Διακοπῆς Μνημονεύσεως Ἐπισκόπου Κηρύσσοντος ἐπ’ Ἐκκλησίας Αἵρεσιν", του Ιερομόναχου Ευθυμίου Τρικαμηνά, Degiorgio εκδόσεις, Τρίκαλα 2012. Το βιβλίο διανέμεται δωρεάν ΕΔΩ: http://www.freevolition.gr/15.pdf , ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΑΝΕΞΗΓΗΤΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΜΟΥ ΓΙΑΤΙ ΣΑΣ ΛΕΓΩ ΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΕΧΟΜΑΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ "ΠΑΤΡΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ"… ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΑ ΚΟΣΜΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΑΣ ΧΑΙΔΕΥΩ ΤΑ ΑΥΤΙΑ ΣΑΣ ΚΡΙΝΩ ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΣΕΙΣ ΤΟ ΘΕΩΡΕΙΤΕ "ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ!!!!" ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΒΡΙΣ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΟΥ Ο ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΑΣ "ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ!!!!" ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΔΗΘΕΝ "ΠΑΤΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ" ΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΑΡΑΣΑΛΕΥΤΟ ΔΟΓΜΑ ΠΟΥ ΜΑΣ "ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ" ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΕΝΑ "ΚΟΣΜΙΚΟ ΧΡΗΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ" ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ…

ΕΞΑΛΛΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΩΡΕΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", "ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ", ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΟΥΜΕ ΩΣ ΧΡΙΣΤΕΜΠΟΡΟΙ ΑΠΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥΣ ΚΑΚΟΠΡΟΑΙΡΕΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ.

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Προσθέσαμε τον σύνδεσμο με το βιβλίο στην κυρίως ανάρτηση.
Ευχαριστούμε.

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.


Από σήμερα 2/10/2018, έχουμε προσωρινά διακόψει την δημοσίευση σχολίων στο ιστολόγιο μας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.