" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 14 ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ Προς την Ιεράν Κοινότητα και τους Ηγουμένους των 19 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ δια την ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ 19 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ


Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 24-6/7-7-2017

«…Ἀλλοίμονο στούς μοναχούς, ἐκεῖνες τίς ἡμέρες, πού θά καθηλωθοῦν ἀπό ἰδιοκτησίες καί πλούτη, οἱ ὁποῖοι λόγῳ τῆς ἀγάπης τῆς εἰρήνης, θά εἶναι ἕτοιμοι νά ὑποταχθοῦν στούς αἱρετικούς. Θά ἀποκοιμίζουν τήν συνείδησή τους, λέγοντας: «Ἐμεῖς διατηροῦμε καί σώζουμε τό Μοναστήρι καί ὁ Κύριος θά μᾶς συγχωρήσει». Οἱ ἀτυχεῖς καί τυφλοί αὐτοί δέν λογαριάζουν καθόλου ὅτι διά τῆς αἱρέσεως οἱ δαίμονες θά εἰσέλθουν στό Μοναστήρι καί κατόπιν δέν θά εἶναι ἕνα Άγιο Μοναστήρι, ἀλλά μόνο τοῖχοι, ἀπό τούς ὁποίους ἡ Χάρη θά ἔχει ἀπομακρυνθεῖ …» 
Στάρετς Ἀνατόλιος τῆς Ὄπτινα, 1927Ἐξαντλήσαμε κάθε ἀνθρώπινη δυνατότητα, μέσω ἐπιστολῶν, ὁμιλιῶν καί παρεμβάσεων, ἐπισημαίνοντές σας τόν ὀλισθηρό δρόμο τῆς αἱρέσεως πού ἀκολουθεῖτε ἐσεῖς καί οἱ χειραγωγούμενες, ἀπό τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, μοναστηριακές διοικήσεις τοῦ Ἁγίου Ὄρους. 
Καταδείξαμε ἐξαντλητικά τόν ρόλο τοῦ Φαναρίου καί τῶν ἐν αὐτῷ, ὡς πρωτεργατῶν τῆς Οἰκουμενιστικῆς Ἀντιχρίστου παναιρέσεως. 
Ἀπειληθήκαμε, ἐκβιαστήκαμε καί διωχθήκαμε, διότι ἀντιστεκόμαστε στήν χολέρα καί τόν ψυχικό θάνατο τῆς παναιρέσεως πού διασπείρεται στό Ὀρθόδοξο ποίμνιο, συνεργούσης τῆς ἐνόχου σιωπῆς.


Τώρα ἔρχεστε μέ ἕνα κακόδοξο κείμενο, νά καθησυχάσετε τόν πιστό λαό καί τίς συνειδήσεις σας πώς -δῆθεν- ἡ “σύνοδος” τῆς Κρήτης εἶναι κατά πάντα Ὀρθόδοξη καί ὅτι ἀκολουθώντας αὐτήν βρίσκεστε “ἐντός Ἐκκλησίας”. 
Δυστυχῶς, ὡσάν “πτωχοί καὶ τυφλοί”, σύρετε τήν Ὀρθοδοξία στά ὑπόγεια τῶν ἀσεβῶν διαβουλίων πού πάντα τήν μισοῦσαν. Σχίζετε τήν Ἐκκλησία, κατασκανδαλίζοντας τούς Ὀρθοδόξους. Μετατρέψατε τό Άγιον Ὄρος, διά τῆς τυφλῆς καί βίαιης “ὑπακοῆς” πού ἐπιβάλλετε, σέ νεκρό ὄστρακο ἀπό τό ὁποῖο ἔχει φύγει ὁ μαργαρίτης. 
Δέν ἀντιπρόσωπεύετε πλέον τήν ζῶσα ὀρθόδοξη παράδοση τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὡς θά ὀφείλατε νά εἶσθε, καθώς δέν ἐκπροσωπεῖτε τίς ἀπόψεις καί τίς θέσεις τῆς διαχρονικῆς ἁγιορειτικῆς μαρτυρίας. 
Διαχωρίσαμε τήν θέση μας, δέν σᾶς ἀκολουθοῦμε, καί λυπούμεθα γιά τόν κατήφορο τῆς αἱρέσεως. 
Ὡς συναινοῦντες, οὐσιαστικά, στή ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης καθίστασθε πλέον συνειδητά καί ἐνεργητικά συνοδοιπόροι στούς ἀποστάτες τοῦ Φαναρίου καί στήν αἱρετική πορεία πού αὐτοί χαράσσουν, ἐπί καταστροφῇ τῆς Ἐκκλησίας.

Καταντᾶτε δυστυχῶς ἁγιομάχοι, διότι πράττετε τά ἀντίθετα πρός τά διατεταγμένα ὑπό τῶν ἁγίων, καί μάλιστα τῶν ἁγιορειτῶν, ἐφόσον συμφωνεῖτε πρός τόν ἀρχιαιρεσιάρχη Βαρθολομαῖο Ἀρχοντώνη, ἀκολουθώντας κατά πάντα τούς Λαυριῶτες ἐξωμότες ἐπί Βέκκου, πού συλλειτούργησαν μέ αὐτόν. Ὁδηγεῖσθε πλέον σέ προδοσία τῆς Πίστεως, μιμούμενοι ὄχι τούς ἁγίους ὁμολογητές, ἀλλά καθιστάμενοι ἄριστοι φίλοι τοῦ Νεστορίου, τοῦ Βέκκου καί τοῦ Καλέκα. Ἄλλωστε κατά τούς ἁγίους μας, ὁ ποιμένας πού ἀπειλεῖ μέ ἐξορίες καί διωγμούς τούς Ὀρθοδόξους, «οὔτε χριστιανός εἶναι» ἀλλά καί «φίλος τοῦ διαβόλου καὶ τῶν δαιμόνων ἐκείνου»1.Προτιμήσατε τά σκόρδα καί τά κρεμμύδια τῆς Αἰγύπτου καί τό χρυσό μοσχάρι2 τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. 
Ἀποστατήσατε ἀπό τήν πίστη ἐπιβάλλοντας, διά τῆς βίας, διδασκαλίες δαιμόνων αὐτές πού ὁ «δίλογος»3 ἀρχηγός σας, ὁ κακόδοξος Βαρθολομαῖος ψευδοφιλοσοφεῖ καί κοσμικοφλυαρεῖ.
Γίνατε «μιμητές τοῦ Ἰούδα», ὅπως ὀνομάζει ὁ Άγιος Νικόδημος ὅσους «διά φόβου τῶν ἀνθρώπων ἀρνοῦνται τὰ δόγματα τῆς Πίστεως, τούς Αποστολικούς, Συνοδικούς Κανόνας καί τίς Παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας»4.
Εἰσήλθατε καί ἐπισήμως στήν βδελυκτή ὁμήγυρη τοῦ Βαρσουμᾶ5 καί τοῦ Τιμοθέου τοῦ Αἴλουρου. Γίνατε μιμητές τοῦ Μοναχοῦ Μωϋσῆ, πού ἔζησε πρίν ἑπτά αἰῶνες στήν Λαύρα τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου καί εἶχε ὑπογράψει τόν ἑνωτικό ὅρο τῆς Φερράρας-Φλωρεντίας ἀναγνωρίζοντας τόν «Δικέρατο γίγα»6 σάν Ἐπίσκοπο ὅλων τῶν χριστιανῶν.

«Οὐδὲν ὠφελεῖ βίος ὀρθός, δογμάτων διεστραμμένων»7. Ἡ δαιμονική «εὐσέβεια» εἶναι βδελυκτή στόν Θεό καί ἀπώλεια διά τούς πιστούς, διά τούς ὁποίους θά δώσετε λόγο ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. Εἶναι αὐτοί οἱ πιστοί πού ἀγωνιῶντες άνέμεναν ν’ ἀκούσουν τήν θέση τοῦ θεσμικοῦ Ἁγίου Ὄρους γιά τά τεκταινόμενα τῆς Κρήτης, διαμαρτύρονται καί «κράζουν μεγάλῃ τῇ φωνῇ» στό διαδίκτυο γιά τήν προδοτική σας στάση. Αὐτούς τουλάχιστον, μιμούμενοι τόν ἀθεόφοβο ἄρχοντα τοῦ Εὐαγγελίου, θά ἔπρεπε νά τούς ὑπολογίζετε καί νά μήν τούς σκανδαλίζετε. Ἐσεῖς ὅμως, ἀποφασίσατε νά μιμηθεῖτε τόν ἄφρονα πλούσιο τοῦ Εὐαγγελίου, λέγοντας: «ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός· ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται; οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν». (Λουκ. 12, 19-21) Τελικῶς αὐτό πού σᾶς ἐνδιαφέρει εἶναι νά τά ἔχετε καλά μέ τούς δυνατούς τῆς γῆς, τούς μασόνους, τόν ἀντίχριστο Ἀρχοντώνη καί τούς σύν αὐτῷ.


Ἐτοιμάζουμε ἐμπεριστατωμένη ἀπάντηση σύν Θεῷ, ὡς Ἀγιορεῖτες Πατέρες, γιά νά καταδείξουμε καί θεολογικά τίς πλάνες καί τήν συμπόρευσή σας μέ τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἄν καί τό πρέπον θά ἦταν νά μήν ἀσχοληθοῦμε κἄν μέ τά ἄγευστα, ἄχρωμα, καί μή ἅλατι ἠρτυμένα γραφόμενά σας, ἤ πιό σωστά, αὐτά πού ὁ Γοντικάκης ἔγραψε γιά λογαριασμό σας.Ἀναλογιστεῖτε σοβαρά τά λόγια τοῦ Κυρίου μας, στήν κρίσιμη αὐτή στιγμή, «οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε ζεστός· ὄφελον ψυχρὸς ἦς ἢ ζεστός. οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ, καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός, μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου. ὅτι λέγεις ὅτι πλούσιός εἰμι καὶ πεπλούτηκα καὶ οὐδενὸς χρείαν ἔχω, -καὶ οὐκ οἶδας ὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαίπωρος καὶ ὁ ἐλεεινὸς καὶ πτωχὸς καὶ τυφλὸς καὶ γυμνός,- συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι παρ᾿ ἐμοῦ χρυσίον πεπυρωμένον ἐκ πυρὸς ἵνα πλουτήσῃς, καὶ ἱμάτια λευκὰ ἵνα περιβάλῃ καὶ μὴ φανερωθῇ ἡ αἰσχύνη τῆς γυμνότητός σου, καὶ κολλύριον ἵνα ἐγχρίσῃ τοὺς ὀφθαλμούς σου ἵνα βλέπῃς». (Ἀποκ. κεφ. Γ’, 15-18)


Οἱ ὑπογράφοντες:


Γέρων Σάββας Λαυριώτης

Γέρων Χαρίτων Ἱερομόναχος. Ἱ. Κελλίον Ἀναλήψεως (Βατοπεδίου) Καρυαί

Γεώργιος Μοναχός Καλύβη Ὁσ. Βαρλαάμ Βίγλα

Παΐσιος Μοναχός Ἱ.Κ. Ἁγ. Χαραλάμπους (Βατοπεδινό) Καρυαί

Παΐσιος Μοναχός Ἱ.Κ. Ἁγ. Ἀρχαγγέλων «Σαββαίων»

Ἀγάθων Μοναχός Ἱ.Κ. Ἁγ. Ἀρχαγγέλων «Σαββαίων»

Ἰλαρίων Μοναχός Ἱ.Μ. Κουτλουμουσίου

Παΐσιος Μοναχός Ἡσυχαστήριον Ἱ.Μ. Κουτλουμουσίου

Γέρων Ἀλύπιος Καλύβη Ἁγ. Νικολάου Καψάλα (Παντοκρατορινό)

Ἐπιφάνιος Μοναχός Καψάλα (Παντοκρατορινό)

Ἀββακούμ Μοναχός Καλύβη Ἁγ. Νικολάου Καψάλα (Παντοκρατορινό)

Δαμασκηνός (Raus) Ἱερομόναχος Ἱ.Κ. Σκήτη Τιμίου Προδρόμου.

Γέρων Ἐφραίμ Μοναχός Ἱ.Κ. Σκήτη Τιμίου Προδρόμου.

Νικόδημος Μοναχός Ἱ.Κ. Σκήτη Τιμίου Προδρόμου.


Σχόλιο:
Συγχαίρουμε τους 14 πατέρες. Μετά από τόσες διώξεις, είναι πραγματικά απορίας άξιο που υπάρχουν ακόμη πατέρες που τιμούν τον μοναχικό τους όρκο και δεν συμβιβάζονται με την αίρεση.

Την ανακοίνωση του Αγίου Όρους (έκτακτης διπλής σύναξης), σχολιάσαμε πριν λίγες ώρες εδώ και προηγουμένως εδώ


Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"

11 σχόλια:

Unknown είπε...

Ο θεός να σας έχει καλά άξιοι και αγωνιστές πατέρες της αγιοτατης μας ορθοδοξίας.

Ανώνυμος είπε...

χιλλια συγχαρητηρια στους αγιορειτες πατερες αυτοι ειναι το πραγματικο Αγιον Ορος οι μημητες των πατερων θα τους ακολουθουμε και θα τους υπερασπιζουμε ειναι το καμαρι της Παναγιας ελπιζουμε να βγει ενα μονατηρι μπρωστα αλεξιος κ

Ανώνυμος είπε...

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΜΑΣ ΣΚΕΠΑΖΕΙ ΟΛΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟ ΑΓΩΝΑ!ΚΡΑΤΑΜΕ ΓΕΡΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ! (ΛΑΒΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΤΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΕ ΤΗΝ ΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ). ΜΕ ΕΝ'ΧΡΙΣΤΩ ΑΓΑΠΗ ΠΑΤΗΡ-ΦΩΤΙΟΣ ΤΖΟΥΡΑΣ - Ο ΑΓΡΑΜΑΤΟΣ !!!

Θαλασσινός είπε...


Οι λοιποί περιμένουν τη Σύνοδο, για να καταδικάσει την άλλη ψευδοσύνοδο, και τους οικουμενιστές!!

Δεν έχω καταλάβει όμως ποιός θα σχηματίσει Σύνοδο καταδίκης όταν πλεον τοποθετούνται Εκκλησιαστικοί με προσεχτικές διαδικασίες επιλογών, και οταν ο τελευταίος Αρχιερέας που αποτειχίστηκε απο την Κρατούσα Εκκλησία, ήταν το 1935.

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Το 1970,
3 ιεράρχες διέκοψαν το μνημόσυνο του οικουμενιστή πατριάρχη Αθηναγόρα, μέχρι και τον θάνατο του.

Θαλασσινός είπε...

Σε ευχαριστώ δεν το γνώριζα. Ομως βλέπουμε τελικά σήμερα μία αδύνατη Εκκλησία να σχηματιστεί συνοδικά και να αποτινάξει από πάνω της τους αιρετικούς!!
Συνάδει τούτη η αδυναμία της Κρατούσας Εκκλησίας με τη φύση της και την ελευθερία της Αγίας Εκκλησίας;

Δεν ειναι έξω από την φύση της, αυτή η σκλαβιά της αδυναμίας;

Μήπως τελικά όλοι οσοι περιμένουν την Σύνοδο δήθεν, κρύβονται και δικαιολογούνται με το να βρίσκονται εκεί μέσα, ενώ γνωρίζουν οτι ουδέποτε θα σχηματιστεί;

Πως αλλιώς μπορεί να ερμηνευτεί αυτή η κατάσταση της αλλοίωσης του φρονήματος;

Ανώνυμος είπε...

ΠΑΤΕΡ ΦΩΤΙΕ, ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΓ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ, ΟΜΩΣ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ. ΕΜΕΙΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΥΣ. ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΣΑΣ.

ROMIOS XO είπε...

Άξιοι!

Ευαγγελία είπε...

Αγιοι Αγιορείτες Πατέρες, η ομολογία σας θα μείνει στην ιστορία! Εσείς μας καθοδηγείτε, με τη Χάρη του Θεού και της Παναγίας! Εσείς μας εμπνέετε με το γενναίο φρόνημά σας και την προσήλωσή σας στην ακεραιότητα της Πίστης μας, στην ιερά Παράδοση και στους Αγίους Πατέρες! Μείνετε όρθιοι μέχρις εσχάτων. Θα σας στηρίζουμε πάντα με τις προσευχές μας! Θα είμαστε πάντα δίπλα σας!

Ανώνυμος είπε...

Όταν η Χάρις εγκαταλύψει τον άνθρωπο, τότε βρίσκει την ευκαιρία να τον κυριέψει άλλο πνεύμα.
Και η Χάρις δυστυχώς φαίνεται πως έχει εγκαταλείψει,τους κατ'όνομα πλέον Αγιορείτες, ηγουμένους!
Γιατί πως αλλιώς μπορεί να εξηγήσει κανείς τέτοιες συμπεριφορές που τίποτα δεν έχουν να ζηλεψουν από εκείνες των μεγαλύτερων Χριστομάχων και διωκτών των του Χριστού;
Γι'αυτό σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, όσο και αν φωνάζουμε,όσο και αν διαμαρτυρόμαστε αυτοί δεν πρόκειται να ξυπνήσουν!
Η μόνη ελπίδα είναι να μετανοήσουν έτσι ώστε να προσελκύσουν και πάλι την Χάρη του Θεού.
Βεβαίως και αυτό χλωμό το βλέπω, αφού πιο πολύ δείχνουν να αγαπούν τα γήινα από τα ουράνια!
Επομένως σεβαστοί καθ'όλα ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ, μην περιμένετε
ΤΙΠΟΤΑ πια απ' αυτούς,προχωρήστε μπροστά και εμείς έστω και λίγοι σας ακολουθούμε.
Γνωρίζουμε καλά άλλως τε ότι, είναι στενή και τεθλιμμένη η οδός αλλά, ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΜΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΕΙ!
Εύχομαι με πολύ πόνο και εκ βάθους ψυχής, καλή μετάνοια στους ηγουμένους και τους λοιπούς πατέρες.
Καλή μετάνοια και καλόν αγώνα σε όλους μας.
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ.

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.