" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017

Απάντηση καταπέλτης του διωκόμενου ιερέα π. Φωτίου, προς τον Οικουμενιστή Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου!


Πραγματικά καταπέλτης η επιστολή - απάντηση του π.Φωτίου Τζούρα στον μητροπολίτη Σιδηροκάστρου Μακάριο (διαβάστε την δημόσια ανακοίνωση του π.Φωτίου για διακοπή μνημόνευσης του δεσπότη του εδώ και την απάντηση του δεσπότη με απειλές, τιμωρίες και εκβιασμούς εδώ).
Παραθέτουμε αρχικά μερικά αποσπάσματα που ξεχωρίσαμε και μετά ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή. 

ΕΥΓΕ στον αγωνιστή ιερέα, που δεν ενέδωσε στους εκβιασμούς και συνεχίζει τον μαρτυρικό δρόμο της ορθόδοξης ομολογίας. 

Εμείς και πολλοί ακόμη πιστοί δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε δίπλα του, όπως και σε κάθε διωκόμενο ιερωμένο. Όπως βλέπετε (εδώ), τα πράγματα που χρειάστηκαν για το ιδιωτικό παρεκκλήσιο, με την βοήθεια του Θεού, σε ελάχιστο χρόνο καλύφθηκαν από πιστούς που προσφέρθηκαν να βοηθήσουν. 
"Τις Θεός Μέγας, ως ο Θεός Ημών".


Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"

Ὅπως εἴδατε (καὶ εἶδαν ὅλοι ὅσοι διάβασαν τήν ἐπιστολή μου) καμιά καταφρόνηση, καμιά ἀπείθεια, ἀλλά μέ σεβασμό ἀναφέρθηκα στό πρόσωπό σας καί πάντα στόν πληθυντικό, ἐνῶ ἐσεῖς, πρός ἕναν «ἀγράμματο» μιλᾶτε στόν ἑνικό, δέν σέβεστε οὔτε τήν ἱερωσύνη του, τοῦ προσάπτεται κατηγορίες περί ἑωσφορικοῦ ἐγωϊσμοῦ κ.λπ. 

(Παρεμπιπτόντως, ὅσο σᾶς μνημόνευα δέν ἤμουν «ἀγράμματος»;
Καί, πότε ἡ Ἐκκλησία μας θεωρεῖ τούς «ἀγράμματους» ὡς δευτέρας καί τρίτης κατηγορίας πιστούς;
Μήπως ἑκατομμύρια Ἅγιοί μας δέν ἦσαν «ἀγράμματοι» κοσμικά, ἀλλά ἐγγράμματοι εἰς θέματα Πίστεως;).Σᾶς ἐρωτῶ, Σεβασμιώτατε·
δέν ἔχω ὡς ἱερέας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, βάσει τῶν Ἱ. Κανόνων, τήν ὑποχρέωση σέ ζητήματα Πίστεως νά ἀντιδρῶ σέ ὅ,τι διδάσκεται δημοσίως καί ἀντιστρατεύεται τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησία; Δέν εἶναι αὐτή ἡ γραμμὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων καί τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων; 
Τώρα ἐσεῖς, τήν ἐφαρμογή τῶν θείων Ἐντολῶν, τήν ὀνομάζετε «ἑωσφορικό ἐγωϊσμό»; Θά δεχόμουν τόν χαρακτηρισμό τοῦ ἐγωϊστή, ἄν μοῦ μιλούσατε καί μοῦ ὑποδεικνύατε –ἀπό ἐνδιαφέρον πατρικό γιά μένα– συγκεκριμένες ἐγωϊστικές ἐνέργειες, μέ στόχο τήν διόρθωσή μου. Θά εἴχατε κάθε δίκιο νά μέ ἐπιτιμᾶτε, ἄν προηγουμένως μοῦ ἀποδεικνύατε προσωπικά μου λάθη πού σκανδάλισαν τό Λαό καί δέν τά διόρθωνα. 
Ἀλλά ἡ ὑπεράσπιση τῆς Πίστεως μέ συγκεκριμένα ἐπιχειρήματα, εἶναι καθῆκον, κι ὄχι ἐγωϊσμός. 
Εἶναι φανερή, Σεβασμιώτατε, ἡ πρόθεσίς μου, ΟΧΙ νά ἀποσχισθῶ ἀπό τήν Ἐκκλησίαν, ἀλλά νά παραμείνω στήν ΜΙΑ Ἐκκλησία τοῦ Κυρίου, ὅπως αὐτή μᾶς τήν παρέδωσαν οἱ Ἅγιοι, κι ὄχι ὅπως τήν κατήντησε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί ὅσοι τόν ἀκολουθοῦν, διηρημένη καί ἰσότιμη μετά τῶν αἱρέσεων. Διότι, ναί μέν διακηρύσσει ὁ Οἰκουμενικός ὅτι «Πιστεύει εἰς Μίαν Ἐκκλησίαν», ἀλλά αὐτή ἡ δήλωσίς του καταργεῖται –καταδεικνύει μάλιστα καί δόλο– ὅταν παραλλήλως ἀποδέχεται τόν Παπισμόν ὡς Ἐκκλησίαν, ἀλλά καί τάς Προτεσταντικάς Ὁμολογίας ὡς Ἐκκλησίας μέ μυστήρια καί Ἱερωσύνη!Οὔτε λοιπόν, δίκασα κανέναν, οὔτε τοποθετήθηκα «ἐπί παντός ἐπιστητοῦ», ἀλλά ἁπλά –στηριζόμενος στους Ἁγίους μας– διετύπωσα, ὅπως ἔχω ὑποχρέωση, ὡς ταπεινός ποιμένας τήν Ἁγιοπατερική μας Παράδοση καί τήν πρακτική ἀπόδειξή της. 
Τώρα, ἄν ἄλλοι μεγαλόσχημοι κληρικοί δέν τό κάνουν, αὐτό εἶναι δικό τους πρόβλημα.Ποιόν νά ἀκούσουμε, Σεβασμιώτατε, σέ ποιόν νά κάνουμε ὑπακοή; Εἰς ὑμᾶς ἤ εἰς τούς Ἁγίους; 
Ἤ μήπως θά μοῦ πεῖτε τώρα ὅτι δέν πρέπει νά μιμούμεθα τούς Ἁγίους καί νά ὑπακούομε στήν διδασκαλία τους, ἀλλά ἀντίθετα νά ἀκολουθοῦμε τούς Ἐπισκόπους, κι ἄς λενε πράγματα διαφορετικά ἀπ’ ὅσα οἱ Ἅγιοι μᾶς δίδαξαν;Μέ παρουσιάσατε πλούσιο, ἐν σχέσει με τούς ἐνορίτες μου, χωρίς νά σκεφθεῖτε ἄν αὐτό διαβάλλει κοινωνικά ἕναν οἰκογενειάρχη μέ παιδιά. Τότε τί νά πεῖ κανείς γιά ἕναν ἄγαμο Ἐπίσκοπο χωρίς παιδιά, μέ πληρωμένο σπίτι καί αὐτοκίνητο καί τόσες ἄλλες διευκολύνσεις λόγῳ τῆς ὑπεροχικῆς του θέσεως; Περιμένω, τελειώνοντας, πρίν καταφύγετε σέ ἀνακρίσεις καί τιμωρίες, νά ἀναπτύξετε, ὡς ἐγγράμματος καί κάτοχος Πανεπιστημιακῶν Πτυχίων καί ἐξαίρετων μεταπτυχιακῶν σπουδῶν, τά θεολογικά σας ἐπιχειρήματα, ὥστε νά μέ πείσετε, ἄν μπορέσετε, μέ δημόσιο λόγο ἐλεγχόμενο ὑπό πάντων, ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας, ἀποδέχεται ὅλες αὐτές τίς κακόδοξες ἐνέργειες τῶν Οἰκουμενιστῶν, εἴτε αὐτές πού ἐκφράζουν προσωπικά, εἴτε αὐτές πού διατύπωσαν ἐν Συνόδῳ στήν Κρήτη. 

Αὐτά, Σεβασμιώτατε, μέ σεβασμό καί παρρησία εἶχα νά σᾶς ἀπαντήσω. 
Παρά τά ὅποια λάθη μου καί παραλείψεις μου, ἐμμένω στήν ἀπόφασή μου, καθόσον μάλιστα οὐδέν ἐπιχείρημα, οὐδέν Πατερικό, Ἁγιογραφικό λόγο μοῦ παρουσιάσατε καί οὐδεμία Πατρική ἀγάπη μοῦ ἐπιδείξατε, ἀντίθετα μιά δεσποτική «ἀγάπη» πού τρομάζει καί πληγώνει! Ὅλα αὐτά μέ κάνουν νά αἰσθάνομαι ὅτι βαδίζω τόν ἀληθινό δρόμο τῆς Πίστεως.

Οἱ διοικητικές τιμωρητικές ἁρμοδιότητες στά στενάχωρα ἐπισκοπικά γραφεῖα, μέ ἀνακριτές πιστούς σας ἱερεῖς, ὅπου ἡ ἀδιαφάνεια δέν ἐπιτρέπει τόν ἐκκλησιαστικό ἔλεγχο, δέν συνάδουν μέ τό διακονικό λειτούργημα τοῦ Ἐπισκόπου, ...
Ακολουθεί ολόκληρη η Επιστολή Απάντηση του π.Φωτίου Τζούρα προς τον μητροπολίτη Σιδηροκάστρου Μακάριο:

Προς


Τον Μητροπολίτην Σιδηροκάστρου

κ. Μακάριον


Σταυροδρόμι: 18 /7/2017

ΣεβασμιώτατεἜλαβα τό ἔγγραφο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως πού συντάξατε καί ὑπογράφετε (μέ ἀριθ. Πρωτ. 94/5-7-2017) στό ὁποῖο μοῦ ἀνακοινώνετε ὅτι ἀσκεῖτε ἐναντίον μου «Κανονικήν δίωξιν» καί «παραγγέλλετε τήν διεξαγωγήν τακτικῶν ἀνακρίσεων», μέ καλεῖτε δέ «ὅπως, ἀνυπερθέτως, ἐντός πέντε (5) ἡμερῶν ἀπό τῆς λήψεως τοῦ παρόντος ἡμετέρου ἐγγράφου νά ἀπαντήσω ἐγγράφως ἐπί τῶν κατηγοριῶν οἱ ὁποῖοι μοῦ ἀποδίδονται καί νά δώσω ἐξηγήσεις δι’ αὐτάς».


Οἱ κατηγορίες πού μοῦ ἀποδίδετε συνοπτικῶς εἶναι:
«α) σχίσμα
β) απείθειαν και καταφρόνησιν της προϊσταμένης εκκλησιαστικής αρχής
γ) σκανδαλισμόν των πιστών, και
δ) εξύβρισιν και συκοφαντίαν».

Θά μέ συγχωρέσετε γιατί λόγῳ τῶν γνωστῶν σ’ ἐσᾶς προβλημάτων ὑγείας, δέν μπόρεσα νά ἀπαντήσω στὸ μικρό περιθώριο τῶν πέντε ἡμερῶν πού μοῦ ὁρίσατε. 
Καί ἔρχομαι εὐθαρσῶς νά ἀπαντήσω.


Α) Μέ κατηγορεῖτε ὅτι κάνω σχίσμα.

Ὄντως, Σεβασμιώτατε, δέν ὑπάρχει ὁμολογουμένως χειρότερον πρᾶγμα ἀπό τό νά ἀποσχισθεῖ κάποιος ἀπό τήν Ἐκκλησία. Τό σχίσμα κατά τόν ἅγιον Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο δέν συγχωρεῖται οὔτε μέ τό αἷμα τοῦ μαρτυρίου. 
Καί ἀσφαλῶς ἐγώ, ἕνας «ἀγράμματος» ἱερέας –ὅπως μέ ἀποκαλέσατε τηλεοπτικά– τοῦ ὁποίου «ἄλλοι γράφουν τά κείμενα» –ὅπως εἴπατε– τί σχίσμα νά κάνω; 


Ἡ κατηγορία αὐτή, λοιπόν, εἶναι παντελῶς ἀστήρικτη, διότι, ὅπως ὁ Μ. Βασίλειος γράφει στόν πρῶτο του Κανόνα (σύμφωνα μέ τήν ἑρμηνεία αὐτοῦ τοῦ Ἱ. Κανόνος ἀπό τόν ἅγιο Νικόδημο),«σχισματικοί ὀνομάζονται ἐκεῖνοι ὅπου διαφέρονται πρός τήν καθολικήν ἐκκλησίαν, ὄχι διά δόγματα πίστεως, ἀλλά διά κάποια ζητήματα ἐκκλησιαστικά καί εὐκολοϊάτρευτα». 
Σχίσμα δέ, «λέγεται ἡ ὀργανωμένη ἄρνηση ὑποταγῆς στήν κανονική τάξη καί ἀρχή τῆς Ἐκκλησίας καί ὁ ἀποχωρισμός μιᾶς μερίδος ἀπό αὐτή μέ τή σύμπηξη ἰδιαίτερης θρησκευτικῆς κοινότητας… Ἡ σχισματική ἐκκλησιαστική κοινότητα συνήθως φθάνει καί σέ αἱρετικές δοξασίες» (Μπούμης Π., Καθηγητής Κανονικοῦ Δικαίου, «Κανονικό Δίκαιο», σελ. 244. 
Ἐπίσης, οἱ καθηγητές Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου Τρωιάνος-Πουλῆς, σελ. 587: «Στο σχίσμα εἶναι ἀναγκαία ἡ παρουσία μεταξύ τῶν δραστῶν ἑνός τουλάχιστον Ἐπισκόπου»(αὐτ. σελ. 588) 
Καί: «Στό σχίσμα ὑπάρχει πάντα ἀρχηγός ἐπίσκοπος» γιατί«προϋποθέτει συμπαγή, ὀργανωμένη “Ἐκκλησία” (Μαντζουνέα Εὐάγγ., Ἐκκλησιαστικόν Ποινικόν Δίκαιον, σελ. 169). 


Ὅπως, ὅμως, σᾶς ἀνέφερα μὲ τήν ἐπιστολή ἀποτειχίσεώς μου, οἱ λόγοι διά τούς ὁποίους διέκοψα τήν μνημόνευση τοῦ ὀνόματός σας, εἶναι καθαρά λόγοι Πίστεως. 

Ἔγραφα: 
«1. Δέν φρονοῦμε Ἄκυρα–Ἀνυπόστατα Μυστήρια (πού τελοῦνται στήν Ἱ. Μητρόπολη). Ἤτοι δέν πιστεύουμε ὅτι ἐξέλιπε ἡ Χάρις ἐκ τῶν Μυστηρίων ἀλλ’ ὅτι εἰς τούς ἐν γνώσει μεταλαμβάνοντας ἀποβαίνει εἰς κρίμα καί κατάκριμα (ἴδετε παράδειγμα Ἰούδα). 
2. Δέν εἰσερχόμεθα εἰς παρατάξεις Παλαιοημερολογιτῶν (Γ.Ο.Χ.) ἤ δέν δημιουργοῦμε ἄλλη νέα. Συνεπῶς δέν δημιουργοῦμε σχίσμα. 
3. Θά μνημονεύεται Πάσης Ἐπισκοπής Ὀρθόδοξου…». 
Καί δέν δίδαξα τούς πιστούς τίποτε ὀλιγότερο καί τίποτε περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι μᾶς ἔχουν διδάξει οἱ Ἅγιοι Πατέρες.
Εἶναι ἀνάγκη νά σημειωθεῖ ἐδῶ, ὅτι ὑπάρχει καί κάποιο ἄλλο σχίσμα, τό ὁποῖο ὑπαινίσσεται καί ὁ ΙΕ΄ Κανόνας καί τό ὁποῖο ὁ ἀείμνηστος καθηγητής καί πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Ρωμανίδης ὀνομάζει δογματικό σχίσμα, ἐπειδή ἀποτελεῖ ἀπό-σχιση καί ἀπομάκρυνση ἀπό τήν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά αὐτό οὔτε καθ’ ὑποψίαν περιέχεται στὸ ἔγγραφο πού μοῦ ἀποστείλατε.

Φαίνεται, λοιπόν, Σεβασμιώτατε, ὅτι ἀποφασίσατε νά μέ δικάσετε δι’ ἄλλα πράγματα ἀπό ἐκεῖνα πού εἶπα καί ἔπραξα;

Συγκεκριμένως στήν ἐπιστολή πού σᾶς ἐστάλη σημειώνεται:
«Προβαίνουμε λοιπόν, εἰς αὐτό πού ἐντέλλονται οἱ ἱεροί κανόνες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ΙΕ΄ τῆς Α–Β Συνόδου καί ὁ ΛΑ΄ Ἀποστολικός εἰς τήν διακοπήν ἁπάσης ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μεθ’ ὑμῶν καί μεθ’ ὅλων τῶν ἐχόντων κοινωνία μαζί σας… ἀποφεύγοντας οὕτω τῶν μολυσμάτων ἐκ τῆς κοινωνίας τῆς αἱρέσεως».

Ἀκολούθως ἀπαριθμοῦνται στήν ἐπιστολή πού σᾶς ἐστάλη, οἱ θεολογικοί λόγοι (λόγοι Πίστεως), οἱ ὁποῖοι κατά τους Ἁγίους Πατέρες (παλαιούς καί συγχρόνους, ὅπως ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς) δὲν ἐπιτρέπουν τήν κοινωνία «μεθ’ ὑμῶν»· καί οἱ Ἱεροί αὐτοί Κανόνες ἔχουν πλήρη ἰσχύ.


Μερικοί ἐξ αὐτῶν τῶν λόγων, τούς ὁποίους ἀναλυτικῶς ἀναφέρω στήν ἐπιστολή μου, εἶναι οἱ ἀκόλουθοι:
1. «Συμμετοχή εἰς τό Π.Σ.Ε.» (τό ὁποῖον –κατά τόν ἅγιον Ἰουστῖνο Πόποβιτς «οὐδέν ἄλλο εἶναι εἰμή ἀναβίωσις τῆς ἀθέου ἀνθρωπολατρείας–εἰδωλολατρείας»!).
2. «Ἄρσις» τῶν ἀναθεμάτων τοῦ 1965, χωρίς νά ἀρθοῦν τά αἴτια πού προκάλεσαν τό σχίσμα (Filioque, Πρωτεῖον, Ἀλάθητον κ.ά.).»
3. Σαμπεζύ τῆς Ἑλβετίας (1991) ὅπου ὁ μονοφυσιτισμός ἀναγνωρίζεται ὡς Ἐκκλησία καί τό Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας ἑνώνεται μέ τούς Μονοφυσίτας.
4. Συμφωνία τοῦ Μπαλαμάντ τοῦ Λιβάνου (1993) ὅπου ἀναγνωρίζεται ὁ Παπισμός καί ἡ Οὐνία ὡς Ἐκκλησία μέ τά αὐτά Μυστήρια, Ἱερωσύνη καί Ἀποστολική διαδοχή ὡς καί ἡ Ὀρθόδοξος.
5. Μία σειρά συμφωνιῶν Ραβέννας 2004, Porto Alegre 2006, Busan 2013, ὅπου οἱ προδοσίες εἶναι τοῦ αὐτοῦ μεγέθους, ἐάν μή καί μεγαλύτερες.
6. Συμμετοχή τῶν προκαθημένων σέ λειτουργίες ἀμφοτέρωθεν τῶν πλευρῶν καί μέ κοινό Ποτήριο (intercommunion–ὅρα Ραβέννα). Τό 2006 καί 2014 εἰς τό Φανάρι ἰδιαίτερα, ὅπου ἔχουμε ἀπαγγελία τοῦ Πάτερ ἡμῶν ὑπό τοῦ Πάπα, Λειτουργικούς ἀσπασμούς καί πάλιν ἀναγνώρισιν τοῦ Παπισμοῦ ὡς Ἐκκλησία.
7. Παραλείπονται καί κάποια ἄλλα καί ἀναφέρω τό πρόσφατον. Σᾶς ἐγράψαμε: «Ἡμεῖς ἐνταῦθα θά σταθοῦμε στήν κορύφωση τοῦ κακοῦ (κερασάκι τῆς τούρτας) τήν συνοδική πλέον ἀναγνώριση τῶν αἱρέσεων ὡς ἐκκλησίες, ἔνθα καί ἐστάθη ἡ σταγών ἐκείνη ὅπου τό ποτήριον ὑπερχείλησε», 
ἀφοῦ ἀποφάσεις τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης «τυγχάνουν, πέραν κάθε ἀμφισβητήσεως, ἀντορθόδοξες», ὅπως συνάδελφοί σας Μητροπολίτες ἔγραψαν. 
«Θά χρησιμοποιήσουμε (ἔγραφα στὴν ἐπιστολή μου) ἀπόσπασμα αὐτολεξεί ἐκ κειμένου τοῦ Μητροπολίτου Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου):
«Ναί, στήν Κρήτη γιά πρώτη φορά οἱ διάφορες χριστιανικές Ὁμολογίες ἐνδύονται τόν μανδύα τῆς ἐκκλησιαστικότητας! Ὑπερίσχυσε δηλαδή περιληφθέν στό άρθρο 6 τοῦ κειμένου τοῦ Σαμπεζύ “Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει τήν ἱστορική ὕπαρξιν ἄλλων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν μή εὑρισκομένων ἐν κοινωνίᾳ μετ’ αὐτῆς”».


Λοιπόν, Σεβασμιώτατε, γιά ποιό σχίσμα μέ κατηγορεῖτε; 
Ὅλα τά παραπάνω, τά ὁποῖα ἐπικαλοῦμαι, ἀσφαλῶς χρήζουν ἐξετάσεως καί ἐρεύνης γιά ὅποιον τά ἀμφισβητεῖ, ἀλλά σαφῶς εἶναι θέματα Πίστεως κι ὄχι διοικητικά, ὥστε νά δικαιολογεῖται ἡ κατηγορία ἐπί σχίσματι, ὅπως ἀκριβῶς περιλαμβάνεται στό ἀποσταλέν ἔγγραφόν σας. Καί ἐφ’ ὅσον ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία διά τοῦ ΙΕ΄ Κανόνος παρέχει τό δικαίωμα νά προχωρήσω εἰς τήν ἱεράν ἀποτείχισιν, σημειώνοντας μετ’ ἰδιαιτέρας ἐμφάσεως (ὁ ΙΕ΄ Κανών) ὅτι σχίσμα (δογματικό ἐννοεῖται) πραγματοποιοῦν ἐκεῖνοι πού παραβαίνουν τούς περί Πίστεως διατάξεις (ἀποσχιζόμενοι τῆς ἀληθείας τῆς Πίστεως) καί ὄχι ἐκεῖνοι πού ὑπερασπίζονται τήν πίστιν, πῶς στοιχειοθετεῖται ἡ κατηγορία περί σχίσματος, ὅπως τήν διατυπώνετε καί τήν ὁποία μοῦ ἀποδίδετε;

Εἶναι φανερή, Σεβασμιώτατε, ἡ πρόθεσίς μου, ΟΧΙ νά ἀποσχισθῶ ἀπό τήν Ἐκκλησίαν, ἀλλά νά παραμείνω στήν ΜΙΑ Ἐκκλησία τοῦ Κυρίου, ὅπως αὐτή μᾶς τήν παρέδωσαν οἱ Ἅγιοι, κι ὄχι ὅπως τήν κατήντησε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί ὅσοι τόν ἀκολουθοῦν, διηρημένη καί ἰσότιμη μετά τῶν αἱρέσεων. Διότι, ναί μέν διακηρύσσει ὁ Οἰκουμενικός ὅτι «Πιστεύει εἰς Μίαν Ἐκκλησίαν», ἀλλά αὐτή ἡ δήλωσίς του καταργεῖται –καταδεικνύει μάλιστα καί δόλο– ὅταν παραλλήλως ἀποδέχεται τόν Παπισμόν ὡς Ἐκκλησίαν, ἀλλά καί τάς Προτεσταντικάς Ὁμολογίας ὡς Ἐκκλησίας μέ μυστήρια καί Ἱερωσύνη!Μία ἀπό τίς ἐπί μέρους κατηγορίες ἐναντίον μου, ἡ ὁποία συμφώνως μέ τίς ἀπόψεις σας θεμελιώνει τήν κατηγορία τοῦ διοικητικοῦ σχίσματος καί διά τήν ὁποία πρέπει νά δώσω ἐξηγήσεις, εἶναι καί ἡ ἑξῆς:
«Προφανῶς δέν ὑπείκετε εἰς τήν κανονικήν τάξιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά ἀντιθέτως ἡ συνεχιζομένη καί κλιμακούμενη ἄχρι τοῦδε ἐκ μέρους σας στάσις κατέχεται ὑπό ἑωσφορικοῦ ἐγωϊσμοῦ καί ἀκράτου ἡγεμονικῆς ἐπιβολῆς τῶν ἀπόψεών σας περί γνώσεως τῶν πάντων καί ἐπί παντός ἐπιστητοῦ καί θεολογικοῦ λόγου, ὡς κριτοῦ καί δικαστοῦ ὅλων τῶν κληρικῶν τῶν κατά τόπους ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν»!
Ἐδῶ, Σεβασμιώτατε, συγχέετε τήν κανονικήν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν στάσιν κάθε πιστοῦ, καί δή ἱερέως, εἰς τά θέματα τῆς Πίστεως! 
Οὐδόλως ἀμφισβήτησα τήν κανονικότητα τῆς θέσεως τήν ὁποίαν κατέχετε. Γι’ αὐτό μέ σεβασμό ἀναφέρθηκα σέ σᾶς, καί σᾶς ἀνήγγειλα ὅτι διακόπτω τήν μνημόνευση τοῦ ὀνόματός σας, σύμφωνα μέ συγκεκριμένους Ἱερούς Κανόνες, καί ὄχι τήν κανονικότητα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς σας. Δηλαδή, ἐφήρμοσα καί δέν κατήργησα τήν Κανονικότητα. 
Ταυτόχρονα ἐφήρμοσα τίς Ἐντολές τοῦ Κυρίου καί τῶν Ἁγίων, τά ὁποῖα ἔχουμε Ἐντολή νά ἐφαρμόζουμε καί νά μιμούμεθα. Σᾶς ἐρωτῶ, Σεβασμιώτατε· δέν ἔχω ὡς ἱερέας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, βάσει τῶν Ἱ. Κανόνων, τήν ὑποχρέωση σέ ζητήματα Πίστεως νά ἀντιδρῶ σέ ὅ,τι διδάσκεται δημοσίως καί ἀντιστρατεύεται τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησία; 
Δέν εἶναι αὐτή ἡ γραμμὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων καί τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων; 

Τώρα ἐσεῖς, τήν ἐφαρμογή τῶν θείων Ἐντολῶν, τήν ὀνομάζετε «ἑωσφορικό ἐγωϊσμό»; Θά δεχόμουν τόν χαρακτηρισμό τοῦ ἐγωϊστή, ἄν μοῦ μιλούσατε καί μοῦ ὑποδεικνύατε –ἀπό ἐνδιαφέρον πατρικό γιά μένα– συγκεκριμένες ἐγωϊστικές ἐνέργειες, μέ στόχο τήν διόρθωσή μου. Θά εἴχατε κάθε δίκιο νά μέ ἐπιτιμᾶτε, ἄν προηγουμένως μοῦ ἀποδεικνύατε προσωπικά μου λάθη πού σκανδάλισαν τό Λαό καί δέν τά διόρθωνα. Ἀλλά ἡ ὑπεράσπιση τῆς Πίστεως μέ συγκεκριμένα ἐπιχειρήματα, εἶναι καθῆκον, κι ὄχι ἐγωϊσμός

Ἀκόμα κι ἄν ὑποθέσουμε, ὅτι ὁ τρόπος μου δέν ἦταν ὁ πρέπων, ἔπρεπε νά μοῦ διδάξετε «τρόπους», ἀλλά νά ἐξετάσετε καί τίς ἐνστάσεις μου, ἀφοῦ μάλιστα ἐστηρίζοντο στούς Ἁγίους μας. Ἂν τίς ἐξετάζατε καί βλέπατε ὅτι αἱρετίζω, τότε νά διατάζατε ἔρευνα. Τώρα, χωρίς ἐξέταση, χωρίς τήν διατύπωση συγκεκριμένων αἰτιάσεων γιά κακοδοξίες, μέ ποιό δίκαιο (ἀνθρώπινο ἤ θεῖο) μέ στέλνετε σέ δίκη;

Ἀλλά, δυστυχῶς, αὐτό τό ἐπιχείρημα τοῦ σχίσματος ποὺ ἐχρησιμοποιήσατε, ἀλλά καί τῆς ἀπειθείας, εἶναι γνωστό στό χῶρο τῶν Ἐπισκόπων, ὅταν θέλουν νά ἐξουδετερώσουν καί νά καταδικάσουν ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος τολμᾶ νά διαχωρίσει τήν θέση του ἀπό κακόδοξες ἤ παρόνομες τοποθετήσεις. 

Ὁ ΙΕ΄ ἱερός Κανόνας, ὅμως, εἶναι σαφής: 
οὔτε σχίσμα, οὔτε ἀνταρσία διαπράττει ἐκεῖνος πού ἐφαρμόζει τόν Κανόνα, ἀντίθετα, μέ αὐτόν τόν τρόπο βοηθεῖ σύμφωνα μέ τίς μικρές του δυνάμεις, ὥστε νά προστατευθεῖ ἡ Ἐκκλησία ἀπό τά σχίσματα. Καί γιά τοῦτο αὐτός πρέπει (σύμφωνα μέ τόν Ἱερό κανόνα νά ἐπαινεῖται, κάτι πού δέν περιμένω, βέβαια, νά κάνετε ἐσεῖς. 

Οὔτε λοιπόν, δίκασα κανέναν, οὔτε τοποθετήθηκα «ἐπί παντός ἐπιστητοῦ», ἀλλά ἁπλά –στηριζόμενος στους Ἁγίους μας– διετύπωσα, ὅπως ἔχω ὑποχρέωση, ὡς ταπεινός ποιμένας τήν Ἁγιοπατερική μας Παράδοση καί τήν πρακτική ἀπόδειξή της. Τώρα, ἄν ἄλλοι μεγαλόσχημοι κληρικοί δέν τό κάνουν, αὐτό εἶναι δικό τους πρόβλημα.Β) Μέ κατηγορεῖτε γιά «απείθειαν και καταφρόνησιν της προϊσταμένης εκκλησιαστικής αρχής».

Ὅπως εἴδατε (καὶ εἶδαν ὅλοι ὅσοι διάβασαν τήν ἐπιστολή μου) καμιά καταφρόνηση, καμιά ἀπείθεια, ἀλλά μέ σεβασμό ἀναφέρθηκα στό πρόσωπό σας καί πάντα στόν πληθυντικό, ἐνῶ ἐσεῖς, πρός ἕναν «ἀγράμματο» μιλᾶτε στόν ἑνικό, δέν σέβεστε οὔτε τήν ἱερωσύνη του, τοῦ προσάπτεται κατηγορίες περί ἑωσφορικοῦ ἐγωϊσμοῦ κ.λπ. (Παρεμπιπτόντως, ὅσο σᾶς μνημόνευα δέν ἤμουν «ἀγράμματος»; Καί, πότε ἡ Ἐκκλησία μας θεωρεῖ τούς «ἀγράμματους» ὡς δευτέρας καί τρίτης κατηγορίας πιστούς; Μήπως ἑκατομμύρια Ἅγιοί μας δέν ἦσαν «ἀγράμματοι» κοσμικά, ἀλλά ἐγγράμματοι εἰς θέματα Πίστεως;).

Ἐγώ, Σεβασμιώτατε, σᾶς ἐξέθεσα συγκεκριμένα θέματα τῆς Πίστεως· σᾶς παρέθεσα τά γεγονότα σύμφωνα μέ τά ὁποῖα ἡ Πίστις μας διαστρέφεται καί καταλύεται, οἱ πιστοί ἐκ τούτου σκανδαλίζονται καί χάνουν τήν πίστη τους· καί σᾶς δήλωσα ὅτι ἐφαρμόζω συγκεκριμένους ἐκκλησιαστικούς Κανόνες. 
Ἐσεῖς, λοιπόν, ὡς «καλός ποιμήν, τί ἔπρεπε νά κάνετε; 
Δέν ἔπρεπε νά ἀντικρούσετε τά ἐπιχειρήματά μου, μέ Εὐαγγελικά καί Πατερικά κείμενα καί ἔτσι νά μέ πείσετε καί μένα (πού ὡς ἄνθρωπος μπορεῖ νά κάνω λάθος), ἀλλά νά ἀναπαύσετε ταυτόχρονα καί τούς πιστούς πού ἐξ αἰτίας τῆς στάσεώς σας –στὸ θέμα κυρίως τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης– ἔχουν κατασκανδαλιστεῖ; Ἀντ’ αὐτῶν, ἐσεῖς (καί ἐπειδή ἀκριβῶς τέτοια ἁγιοπατερικά κείμενα δέν ἀνακαλύψατε, γιατί δέν ὑπάρχουν), ἐφεύρατε τήν εὔκολη λύση: μέ κατηγορεῖτε γιά «απείθειαν και καταφρόνησιν της προϊσταμένης εκκλησιαστικής αρχής»!

Ὅμως, Σεβασμιώτατε, ὅσοι ἀκολουθοῦν τούς Ἁγίους Πατέρες, εἶναι κατ’ ἐξοχήν ἄνθρωποι ὑπακοῆς καί εὐπειθεῖς στούς Ἁγίους, σέβονται τὴν ἁγιότητα τῆς Ἐκκλησίας καί προτιμοῦν νά τὴν ὑπερασπίζονται (διότι τοῦτο ἀποτελεῖ ὁμολογία Πίστεως καί ἔχει σχέσιν μέ τή σωτηρία τους), ἔστω κι ἄν λυπήσουν τόν Ἐπίσκοπο πού τούς χειροτόνησε καί εἰς τόν ὁποῖο δι’ αὐτό ὀφείλουν βέβαια εὐγνωμοσύνη. Πάνω ἀπ’ ὅλα, ὅμως, Σεβασμιώτατε, εἶναι ἡ Ἀλήθεια, οἱ Ἅγιοι καί ὁ Θεός! Ὅσοι περιφρονοῦν τήν Ἀλήθεια καί τά Δόγματα τῆς Ἐκκλησίας (ὅπως τό Δόγμα περί «Μίας» Ἐκκλησίας), περιφρονοῦν καί τοὺς Ἁγίους Πατέρες, καί τόν Θεό καί, ἀσφαλῶς, δέν ἀκολουθοῦν τήν διδασκαλία καί τό παράδειγμά τους· δέν σέβονται, δηλαδή, τήν ἁγιότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἐφ’ ὅσον π.χ. δέν καταδικάζουν τίς αἱρέσεις, ὅπως πάντα ἔπρατταν οἱ Ἅγιοι Πατέρες.Ποιόν νά ἀκούσουμε, Σεβασμιώτατε, σέ ποιόν νά κάνουμε ὑπακοή; Εἰς ὑμᾶς ἤ εἰς τούς Ἁγίους; 
Ἤ μήπως θά μοῦ πεῖτε τώρα ὅτι δέν πρέπει νά μιμούμεθα τούς Ἁγίους καί νά ὑπακούομε στήν διδασκαλία τους, ἀλλά ἀντίθετα νά ἀκολουθοῦμε τούς Ἐπισκόπους, κι ἄς λενε πράγματα διαφορετικά ἀπ’ ὅσα οἱ Ἅγιοι μᾶς δίδαξαν; 
Σᾶς παραθέτω τούς στίχους ἑνός Ἁγίου, τοῦ ὁσίου Μελετίου τοῦ Ὁμολογητοῦ διά τῶν ὁποίων δίδεται σαφής ἀπάντησις εἰς τό παραπάνω ἐρώτημα:
«Μή πείθεσθε μονάζουσι, μηδέ τοῖς πρεσβυτέροις,
ἐφ' οἷς ἀνόμως λέγουσι, κακίστως εἰσηγοῦνται.Καί τί φημι μονάζουσι, καί τί τοῖς πρεσβυτέροις;Μήδ' ἐπισκόπους εἴκετε (ὑπακούετε) τά μή λυσιτελοῦνταπράττειν καί λέγειν· καί φρονεῖν δολίως παραινοῦσιν
οἵτινες περικείμενοι μόρφωσιν εὐσεβείαςπᾶσαν τήν δύναμιν αὐτῆς εἰσίν ἀπηρνημένοι...Αἱρέσεως φανείσης εἰς τήν γῆν ἐπικροτούσηςὑπέκυψαν καί τούς λοιπούς ὠθοῦσιν ὑποκύπτειν,οἷς οὐ προσῆκον πείθεσθε, κἄν καί ποιμένες εἶεν,
ἀλλ' οὐδέν ἐνδέχεται καλεῖν τούτους ποιμένας ὅλως,
τούς λυμεῶνας καί φθορεῖς τῆς Χριστωνύμου ποίμνης
καί μή τούς ὅρους σώζοντας τῆς ἀρχιερωσύνης».
Πῶς λοιπόν, Σεβασμιώτατε, νά ἀκούσουμε τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, κι ὅσους συμφώνησαν μαζί του στίς κακόδοξες ἀποφάσεις τῆς «Μεγάλης καί Ἁγίας Συνόδου;


Νά σᾶς θυμίσω, ἐδῶ, καί κάτι ἄλλο, Σεβασμιώτατε. Εἶναι γνωστό ὅτι ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ζήτησε τήν τιμωρία δύο Μητροπολιτῶν καί δύο πρωτοπρεσβυτέρων καί τῶν σύν αὐτοῖς. Τί ἔκανε ἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος; Τούς τιμώρησε; Γνωρίζετε πώς ὄχι. Ἄρα, ἡ σκληρή, σκληρότατατη κριτική πού ἐξησκήθη ἀπό καθηγητές Πανεπιστημίου καί Ἐπισκόπους δέν θεωρήθηκε ὡς «απείθεια καί καταφρόνησις της προϊσταμένης εκκλησιαστικής αρχής», παρ’ ὅτι τοῦτο τό ζήτησε ὁ Οἰκουμενικός, ἐνῶ ἡ χαμηλῶν τόνων κριτική ἑνός «ἀγράμματου» παπά, καί ἄρα ἀκίνδυνη, πού εἶπε τά ἴδια πράγματα μέ ἄλλα λόγια, τιμωρεῖται;
Γ) Με κατηγορεῖτε για σκανδαλισμόν των πιστών

Τήν κατηγορία γιά σκανδαλισμό τῶν πιστῶν, ὅπως φαίνεται Σεβασμιώτατε, τόν στηρίζετε «στήν ἐκφωνηθεῖσα ὁμιλία» μέ τήν ὁποία ἀνακοίνωσα ὅτι «διακόπτω τήν μνημόνευσιν τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου»· στό γεγονός τῶν «πολλῶν διαδικτυακῶν ἀναρτήσεων εἰς τους ἱστοτόπους paterikiparadosi, opaidagogos, katanixis»· καί εἰς τό γεγονός «τῶν προκληθέντων ἀσεβῶν, βλάσφημων καί ὑβριστικῶν σχολίων ἀνώνυμων καί ἐπώνυμων σχολιαστῶν ἕνεκεν καί κάτωθεν τῶν ὡς ἄνω ἀναρτήσεων»!


Ἄν, Σεβασμιώτατε, εἶχαν τήν ἴδια μέ σᾶς γνώμη οἱ Ἅγιοι Πατέρες καί ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, δέν θά ἔλεγαν τίποτε κατά τῶν ἀσεβῶν, τῶν αἱρετικῶν κ.λπ. γιά νά μήν σκανδαλίσουν τάχα τούς πιστούς! Θά μποροῦσα νά ἀναφέρω μερικές δεκάδες αὐστηρές ἐκφράσεις (πού σήμερα θά τίς χαρακτήριζαν κάποιοι φοβερές ὕβρεις, ἀπ’ αὐτές πού ὑπάρχουν στήν Π. καί Κ. Διαθήκη ἀλλά καί στά κείμενα τῶν Ἁγίων κατά τῶν ἀσεβῶν. Ἐξέφρασα ἐγώ κάποια τέτοια σκανδαλίζουσα ἔκφραση; Ἀσφαλῶς ὄχι. Ὑποστήριξα τήν Πίστη πού κακῶς διασύρεται ἀπό τόν Πατριάρχη καί τούς ὁμοϊδεάτες του. 
Μέ καλεῖτε, λοιπόν, νά μέ δικάσετε γιατί πραγματοποίησα αὐτό, πού εἶναι τό καθῆκον κάθε πιστοῦ καί κυρίως ἱερωμένου καί Ἐπισκόπου: ἡ ὑπεράσπιση τῆς Πίστεως! 
Ἀλλά γιά τόν Πατριάρχη (πού ἔχει καταργήσει ἐμπράκτως περίπου 200 Κανόνες), τόν Μεσσηνίας, τόν Δημητριάδος πού συμπροσεύχονται μέ αἱρετικούς παρά τούς Ἱ. Κανόνες, ὁμιλοῦν κακοδόξως περί διηρημένης Ἐκκλησίας καί μεταπατερικῆς θεολογίας, περί πολλῶν Ἐκκλησιῶν, πού ὑπέγραψαν αὐτά στό Πόρτο Ἀλέγκρε, καί ἐφαρμόζουν τόν Οἰκουμενισμό διά τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης, πού μέ ὅλα αὐτά κατασκανδαλίζουν τό λαό, δέν εἴπατε τίποτα· αὐτά δέν σᾶς ἐνοχλοῦν! Γι’ αὐτούς δέν ἰσχύουν, Σεβασμιώτατε, οἱ Ἱ. Κανόνες, οἱ ὁποῖοι καταδικάζουν τέτοιες κακόδοξες διδασκαλίες; 
Γιά μένα ὅμως, «ἀνακαλύφθηκαν» Ἱ. Κανόνες, πού παρότι δέν ἔχουν καμιά σχέση μέ τίς πράξεις μου, θά τούς χρησιμοποιήσετε γιά νά μέ τιμωρήσετε! Ἐπειδή ἐφάρμοσα τήν διαχρονική ἐκκλησιαστική Παράδοση, πού μάλιστα μνημονεύεται καί στόν ΙΕ΄ Κανόνα τῆς Ἐκκλησίας!!! Ὡραία δικαιοσύνη! 
Ὅσοι καταλύουν τούς Κανόνες, εἶναι ἀρεστοί σέ σᾶς, δέν σκανδαλίζουν τούς πιστούς, καί τούς κάνετε ὑπακοή. Ὅσοι ὑπερασπίζονται τούς Ἱ. Κανόνες, σκανδαλίζουν καί…τιμωροῦνται!


Καί γιά νά μήν νομίσετε ὅτι εἶναι δικές μου οἱ διαπιστώσεις αὐτές γιά τούς παραπάνω Ἐπισκόπους, σᾶς ὑπενθυμίζω ὅτι τά ἔχουν πεῖ καθηγητές Δογματικῆς, συνεπίσκοποί σας (ὅπως ὁ Γόρτυνος, Ναυπάκτου, Καλαβρύτων κ.ἄ., ἀλλά καί ὁλόκληρες Σύνοδοι Ἐκκλησιῶν, ὅπως αὐτή τῆς Βουλγαρικῆς Ἐκκλησίας. Καί εἴμαστε ὑποχρεωμένοι βέβαια, νά ὁμιλοῦμε γιά τήν ἀκεραιότητα τῆς Πίστεως, ὄχι μόνο στό ποίμνιό μας, ἀλλά παντοῦ, ὅταν προσβάλλεται ἡ ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας. Μέσα στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση, Σεβασμιώτατε, ἡ ὑπεράσπιση τῆς Πίστεως ἀποτελεῖ καθῆκον καί ἔννομο δικαίωμα καί τοῦ τελευταίου χριστιανοῦ. Πόσο μᾶλλον τοῦ κληρικοῦ. Τοῦτο μᾶς τό διδάσκουν οἱ Ἀπόστολοι οἱ Ἅγιοι, ὅπως ὁ Μ. Ἀθανάσιος, ὁ Μ. Βασίλειος, ὁ ἅγιος Μάξιμος, ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης καί τόσοι ἄλλοι καί, προπάντων ὁ ἴδιος ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, στόν Ὁποῖον καί ἐσεῖς καί ἐγώ θά δώσουμε λόγο γιά κάθε χαμένη ψυχή.

Ἄν λοιπόν ἐνδιαφέρεσθε, Σεβασμιώτατε, γιά τόν σκανδαλισμό τῶν πιστῶν, ἔπρεπε (ἄν ὄχι καί δημοσίως) τουλάχιστον ἰδιωτικῶς, νά εἴχατε στείλει δεκάδες ἐπιστολές σέ συνεπισκόπους σας, πού σκανδαλίζουν τό ποίμνιο τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, καθόσον μάλιστα, ἐάν κάτι τέτοιο ἔκαμνα ἐγώ, θά μέ καλούσατε εἰς ἀπολογίαν γιά ἔλεγχο ἀνωτέρων μου. Ἔχετε νά μᾶς δείξετε τέτοιες ἐπιστολές σας;Ἔπειτα, Σεβασμιώτατε, μέ κατηγορεῖτε γιά τήν δημοσίευση σχολίων, πού ἔχουν γράψει ἄλλοι σέ διάφορες ἱστοσελίδες, καί σ’ αὐτές, στίς ὁποῖες δέν ἀπέστειλα ἐγώ τό κείμενο ἀποτειχίσεως καί βέβαια, δέν τούς παρότρυνα νά γράψουν ἐναντίον σας. Ξέρω, θά πεῖτε, ἔγραψαν ἐπειδή ἐσύ ἔδωσες τήν ἀφορμή! Ἄρα νά μή μιλᾶμε, νά μήν ἐκφράζουμε τίς ἀπόψεις μας, νά μήν ὑπερασπίζουμε τήν πίστη μας, ἐπειδή κάποιοι εἶναι δυνατόν νά σχολιάσουν; 
Πάντως γνωρίζετε, Σεβασμιώτατε, ὅτι οὔτε ἠθικά, οὔτε νομικά φέρω εὐθύνη, ἄν κάποιοι σχολιάζουν κείμενά μου. 
Μέ τήν ἴδια λογική κι ἐσεῖς δέν ἔπρεπε νά δώσετε τήν συνέντευξη ἐναντίον μου, γιατί κάποιοι σκανδαλίστηκαν, πιθανόν νά ἔγραψαν καί κάποια σχόλια ἐναντίον μου, διασύροντας τό ὄνομά μου!
Δ) Με κατηγορεῖτε για εξύβρισιν και συκοφαντίαν


Μιλᾶτε γιά ἐξύβριση καί συκοφαντία, ἀλλά δέν γράφετε ποιές συκοφαντίες εἶπα, οὔτε ποιές ὕβρεις γιά τό πρόσωπό σας. Ἐκτός ἄν ὡς ὕβρεις θεωρεῖτε τό δικαίωμά μου νά διακόψω τήν μνημόνευση τοῦ ὀνόματός σας. Αὐτό, ὅμως, εἶναι κανονικό δικαίωμα πού μοῦ τό δίνει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὡς ἔσχατο μέσο ἀντιμετωπίσεως πραγμάτων πού ἔχουν σχέση μέ τά τῆς Πίστεως.

Ἄν κάποιος θά εἶχε παράπονο ὅτι ἐξυβρίζεται καί συκοφαντεῖται, εἶμαι ἐγώ, Σεβασμιώτατε, γιατί μιλήσατε μέ ἄκρως ὑποτιμητικό τρόπο γιά μένα, μιλήσατε γιά «φανατισμούς», ἐννοώντας τήν ὑπεράσπιση τῆς Πίστεως· μέ εἴπατε «ἀγράμματο» καί στήν προσπάθεια νά μέ ὑποτιμήσετε γράψατε ὅτι ἄλλοι μοῦ ἔγραψαν ὅσα εἶπα! 

Ἀλλά εἶναι αὐτό κακό; Δέν γνωρίζετε ὅτι τούς λόγους μορφωμένων καί ἐπιφανῶν, ὅπως Οἰκουμενικοί Πατριάρχες μέ πολλά πτυχία καί διδακτορικούς τίτλους, τούς γράφουν –γιά κάποιο λόγο– ἄλλοι, ὅπως ἀποκάλυψε ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης, σίγουρα μή ἀγράμματος, καί κανείς δέν τόν διέψευσε! Δέν ἀκούσατε σάν Ἐπίσκοπος, ὅτι ὁ Χριστός ψαράδες διάλεξε καί ὄχι καθηγητές πανεπιστημίων, καί ὅπως γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος «τά μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεός ἵνα τούς σοφούς καταισχύνῃ, καί τά ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεός ἵνα καταισχύνῃ τά ἰσχυρά, καί τά ἀγενῆ τοῦ κόσμου καί τά ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ Θεός, καί τά μή ὄντα, ἵνα τά ὄντα καταργήσῃ, ὅπως μή καυχήσηται πᾶσα σάρξ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ»; (Α΄ Κορ. 1, 27-29). Εἶστε ἐσεῖς πιό σοφός ἀπό τόν Παῦλο; Ἤ θά καταδικάσετε μαζί μου καί τόν Παῦλο καί ὅλους τούς «ἀγράμματους» τῆς Ἐκκλησίας;


Μέ παρουσιάσατε πλούσιο, ἐν σχέσει με τούς ἐνορίτες μου, χωρίς νά σκεφθεῖτε ἄν αὐτό διαβάλλει κοινωνικά ἕναν οἰκογενειάρχη μέ παιδιά. Τότε τί νά πεῖ κανείς γιά ἕναν ἄγαμο Ἐπίσκοπο χωρίς παιδιά, μέ πληρωμένο σπίτι καί αὐτοκίνητο καί τόσες ἄλλες διευκολύνσεις λόγῳ τῆς ὑπεροχικῆς του θέσεως; Ἄν εἶμαι πλούσιος, ὅπως λέτε, δεῖξτε μου παρακαλῶ τά πλούτη μου ἤ ρωτεῖστε τούς ἐνορίτες μου, γιατί ὑπερασπίζονται ἕναν ἱερέα πού «πλούτισε εἰς βάρος τους»!
Ἔπειτα, ἐμπλέξατε προσωπικά καί οἰκογενειακά μου δεδομένα ἄσχετα μέ τό θέμα τῆς Πίστεως πού μᾶς ἀπασχολεῖ γιά νά μέ κάμψετε· μέ παρουσιάσετε ὡς ἄστοργο καί ἀδιάφορο πατέρα, πού μέ τήν ἐνέργεια τῆς Διακοπῆς μνημοσύνου βλάπτει τά παιδιά του, προσβάλοντας ἔτσι καί πληγώνοντας δημοσίως τά παιδιά μου, χρησιμοποιώντας τα γιά νά μοῦ κάμψετε τό φρόνημα καί νά μέ κάνετε νά ζητήσω συγγνώμη! Ἀμφισβητεῖτε τήν σοβαρότητα καί τήν ἁγνότητα τῆς πατρότητάς μου καί ἀντί νά ζητήσετε ἐσεῖς συγγνώμη ἀπό ἕναν δημοσίως λοιδωρούμενο πατέρα, θέλετε τό ἀντίθετο. Νά σᾶς θυμίσω τί μοῦ γράψατε στό μέ ἀριθ. Πρωτ. 90 ἔγγραφο πού μοῦ ἀποστείλατε:
«Θά ἤθελα νά προστατεύσω τά τέκνα σου πάσῃ θυσίᾳ ἀρκεῖ νά ἐνεργήσεις πρός τοῦτο καί σύ. Παῦσε λοιπόν κατ’ ἐξακολούθησιν νά τά πληγώνεις»!
Δηλώνετε, λοιπόν, δημοσίως –μέ ποιό ἀντικειμενικό-μετρήσιμο κριτήριο; μέ ποιά αὐτογνωσία;– ὅτι ἀγαπᾶτε ἐσεῖς πιό πολύ τά παιδιά μου ἀπό ἐμένα; Ποιός νόμος, κοσμικός ἢ μή, σᾶς ἐπιτρέπει μία τέτοια συμπεριφορά; Καί πάλι παρεπιμπτόντως σᾶς ἐρωτῶ: Τώρα δέν ἀνησυχεῖτε μήν πληγωθοῦν καί πεινάσουν τά παιδιά μου; Τί εἴδους δικαιοσύνη καί τί «πατρικό» ἐνδιαφέρον εἶναι αὐτό;
Ἔπειτα μοῦ ἐπιβάλατε παρανόμως τήν ποινή τῆς ἀργίας καί μέ ἀπειλήσατε γιά διακοπή μισθοδοσίας, χωρίς νά ὑπάρχει Νόμος τῆς Πολιτείας ἤ τῆς Ἐκλησίας πού νά προβλέπει κάτι τέτοιο, πέρα ἀπό τό ΙΕ΄ Κανόνα, πού δίνει αὐτό τό δικαίωμα. Ἄρα: α) ἐξασκήσατε ψυχική βία γιά νά μέ ἀποτρέψετε ἀπό τήν ἐφαρμογή ἑνός ἐκκλησιαστικοῦ Κανόνος καί β) ἄν ἐπιμείνετε στήν ἀπόφασή σας, θά ἀποδείξετε ὅτι ταυτίζεσθε μέ τούς ψευδεπισκόπους γιά τούς ὁποίους ὁμιλεῖ ὁ Κανόνας! Καί, βέβαια, ὅλα αὐτά πρίν –ἔστω– κάποιο ὄργανο ἀποφανθεῖ ὅτι παρανόμησα καί δέν ἐφήρμοσα ὀρθῶς τόν ΙΕ΄ Κανόνα! Ὡς ἐκ τούτου ἐγώ θά ἔπρεπε νά προσφύγω στά ἐκκλησιαστικά καί ποινικά δικαστήρια κι ὄχι ἐσεῖς!


Αὐτά, Σεβασμιώτατε, μέ σεβασμό καί παρρησία εἶχα νά σᾶς ἀπαντήσω. Παρά τά ὅποια λάθη μου καί παραλείψεις μου, ἐμμένω στήν ἀπόφασή μου, καθόσον μάλιστα οὐδέν ἐπιχείρημα, οὐδέν Πατερικό, Ἁγιογραφικό λόγο μοῦ παρουσιάσατε καί οὐδεμία Πατρική ἀγάπη μοῦ ἐπιδείξατε, ἀντίθετα μιά δεσποτική «ἀγάπη» πού τρομάζει καί πληγώνει! Ὅλα αὐτά μέ κάνουν νά αἰσθάνομαι ὅτι βαδίζω τόν ἀληθινό δρόμο τῆς Πίστεως.


Περιμένω, τελειώνοντας, πρίν καταφύγετε σέ ἀνακρίσεις καί τιμωρίες, νά ἀναπτύξετε, ὡς ἐγγράμματος καί κάτοχος Πανεπιστημιακῶν Πτυχίων καί ἐξαίρετων μεταπτυχιακῶν σπουδῶν, τά θεολογικά σας ἐπιχειρήματα, ὥστε νά μέ πείσετε, ἄν μπορέσετε, μέ δημόσιο λόγο ἐλεγχόμενο ὑπό πάντων, ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας, ἀποδέχεται ὅλες αὐτές τίς κακόδοξες ἐνέργειες τῶν Οἰκουμενιστῶν, εἴτε αὐτές πού ἐκφράζουν προσωπικά, εἴτε αὐτές πού διατύπωσαν ἐν Συνόδῳ στήν Κρήτη. 

Οἱ διοικητικές τιμωρητικές ἁρμοδιότητες στά στενάχωρα ἐπισκοπικά γραφεῖα, μέ ἀνακριτές πιστούς σας ἱερεῖς, ὅπου ἡ ἀδιαφάνεια δέν ἐπιτρέπει τόν ἐκκλησιαστικό ἔλεγχο, δέν συνάδουν μέ τό διακονικό λειτούργημα τοῦ Ἐπισκόπου, οὔτε μέ τήν ἐλευθερία «ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσε»!


Μέ σεβασμό στό νόμιμο ἐπισκοπικό σας ἀξίωμα


(Ἱερέας Φώτιος Τζούρας)
Σχόλιο:
Διαβάστε σχετικά την ετικέτα "Δίωξη π.Φωτίου Τζούρα"


31 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

συνεχιστε τον ιερο αγωνα πατερα Φωτιε ειναι ομολογια Πιστεως μην πτωειστε ειμαστε μαζι σας ειστε συγχρονος ομολογιτης ο Θεος να σας δυναμωνει αλεξιος κ

Ανώνυμος είπε...

Βλέπω ότι συνεχίζετε να αποκαλείτε κάποιους ιεράρχες "οικουμενιστές"... Το ότι ακριβώς τα ίδια αυτά πρόσωπα είναι συμπτωματικά και μασόνοι δεν φαίνεται να σας ενοχλεί...

Σας ενοχλεί δηλαδή ότι συμπροσεύχονται με καθολικούς ή άλλα χριστιανικά δόγματα και δεν σας ενοχλεί που προσεύχονται στον ΜΑΤΣ;

Στην Αμερική ειδικά έχει παραγίνει το κακό... Όλοι οι κληρικοί από τον Αρχιεπίσκοπο ως τους απλούς παπάδες είναι μέλη της μασονικής οργάνωσης ΑΧΕΠΑ, οι στοές της οποίας συνεδριάζουν μέσα στους ιερούς ναούς!

Σταματήστε αυτή την υποκρισία και πείτε τα πράγματα με το όνομά τους. Μασόνοι είναι όλοι αυτοί οι "οικουμενιστές" ιεράρχες, όπως ήταν κι αυτοί που δημιούργησαν το Σχίσμα μεταξύ Παλαιού και Νέου ημερολογίου... ΜΑΣΟΝΟΙ είναι, φοβόσαστε να το πείτε;

Ανώνυμος είπε...

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΠΑΤΗΡ ΦΩΤΙΟ.ΑΞΙΟΣ!!

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

" ΜΑΣΟΝΟΙ είναι, φοβόσαστε να το πείτε;"

Το αν "φοβόμαστε" άσε να το γνωρίζουν οι συναγωνιστές μας.

Δες στη δεξιά στήλη. Έχει τις ετικέτες του ιστολογίου.
Θα δεις το "Μασονία Ρόταρυ Lions (34)". 34 αναρτήσεις.
Διάβασε τες πρώτα με προσοχή μία μία και μετά σκέψου αν φοβόμαστε ή όχι.

Δεν μπορείς να κατηγορείς κάποιον (πχ πολιτικό, δεσπότη κλπ) χωρίς στοιχεία. Αλλιώς κινδυνεύεις να μηνυθείς και αντί να ενημερώνεις τον κόσμο ασχολείσαι με το πως θα "γλιτώσεις" από μια μεμονωμένη δικαστική υπόθεση (και ειδικά οι δεσποτάδες πέρα από καλούς δικηγόρους -που πληρώνονται με τα χρήματα των πιστών- έχουν και "άκρες" με δικαστές, αστυνομία κλπ. Ο πόλεμος απαιτεί έξυπνα χτυπήματα.

Η διαφορά της μασονίας με τον οικουμενισμό είναι ότι οι οικουμενιστές ΔΗΜΟΣΙΩΣ και ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΑ δείχνουν την ταυτότητα τους. Αντιθέτως οι μασόνοι την κρατάνε κρυφή. Για να τους ανεβάζουν και να γνωρίζονται μόνον αυτοί μεταξύ τους.
Όσοι ιερωμένοι δημοσίως στηρίζουν τα παρακλάδια (προστάδια) της, πχ Rotary, Lions κλπ, τους αποκαλύπτουμε. Εκεί παραθέτουμε τις φωτογραφίες και τα δημοσιεύματα και δεν μπορεί κανείς να πει ότι τον συκοφαντούμε δημοσιοποιώντας δημόσιες δράσεις του.

Σε βεβαιώνουμε έχοντας μεγαλώσει στον χώρο της εκκλησίας και έχοντας διανύσει πολλά "χιλιόμετρα" πάνω στα χλιδάτα χαλιά μητροπολιτικών γραφείων, ξέρουμε πάρα πολλά. Ξέρουμε πχ ότι ένα σωρό αρχιμανδρίτες, είναι ομοφυλόφιλοι και για να ανελιχθούν χρειάζεται να "προσκυνήσουν" δεσποτάδες. Φυσικά κουτοί δεν είμαστε, χωρίς στοιχεία δεν θα δημοσιοποιήσουμε τίποτε. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν ξέρουμε ποια είναι η αχίλλειος πτέρνα του εχθρού.

Μην βιάζεσαι λοιπόν να κατηγορήσεις για το τι "δεν κάνει" κάποιος. Στήσε την δική σου έπαλξη και πολέμα.

Ανώνυμος είπε...


ΓΚΕΠ είπε...

Αισθανόμαστε την ανάγκη να καταθέσουμε την σκέψη μας ειδικότερα για την περίπτωση του Σεβαστού π. Φωτίου Τζούρα της Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου και κατ' επέκταση και των άλλων πατέρων που έπαψαν το μνημόσυνο των δεσποτάδων τους.
Οι αξιέπαινοι πατέρες αυτοί πρέπει να τύχουν της αμέριστης συνεχούς συμπαραστάσεως- ηθικής και υλικής- των συνειδητών πιστών. Να διαδώσουμε δεόντως την πρωτοβουλία αυτή.
Ας μην αναζητούμε λαθρομετανάστες και δεσποτικές αυλές να βοηθήσουμε, όπως των αντικανονικών Ανθίμου Θεσσαλονίκης και Ιγνατίου Λάππα της Λαρίσης κ.α., με τις πλέον των 200ων πολυτελείς στολές και τα συνεχή σκάνδαλα.
ΓΚΕΠ

Ανώνυμος είπε...

προς τον ανώνυμο 4.06:

Ο παιδαγωγός είναι ένα σοβαρό ιστολόγιο που παρουσιάζει αντικειμενικά και με ντοκουμέντα όσα θέματα αναλύει.Δεν είναι σαν κάποια ιστολόγια,που επαναλαμβάνουν το ίδια και τα ίδια καθημερινά,με τρόπο απόλυτο και προκλητικότατο,δημιουργώντας σοβαρότατα προβλήματα,και κατασκανδαλίζοντας όσους σκέφτονται να αποτειχιστούν,με αποτέλεσμα να αναβάλλουν την μετάνοιά τους.Και φυσικά εκθέτοντας ανεπανόρθωτα και τον εαυτό τους και όσους είναι στο ίδιο μήκος κύματος,μαζί τους.

The Cave Dweller είπε...


Εγώ λοιπόν ως σχισματικός ΓΟΧ (σύμφωνα με την επιστολή του π.Φωτίου )και επειδή η ψυχή μου είναι καταδικασμένη και δεν την σώζει ούτε το αίμα του μαρτυρίου (κατά λογική συνέπεια και συνέχεια των παραπάνω) εύχομαι στο π.Φώτιο καλό αγώνα ,καλή δύναμη και ο Κύριος Ιησούς Χριστός δια της Υπεραγίας Θεοτόκου και Πάντων των Αγίων να τον σκεπάζει και να τον ενδυναμώνει πνευματικά και σωματικά.

Ο Κύριος λέει :

Μτ Ε-44. Εγώ δε λέγω υμίν, αγαπάτε τους εχθρούς υμών, και ευλογείτε τους καταρωμένους υμάς, καλώς ποιείτε τοις μισούσιν υμάς και προσεύχεσθε υπέρ των επηρεαζότων υμάς και διωκόντων υμάς,
Μτ Ε-45. όπως γένησθε υιοί του πατρός υμών του εν ουρανοίς, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους.
Μτ Ε-46. εάν γαρ αγαπήσητε τους αγαπώντας υμάς, τίνα μισθόν έχετε; ουχί και οι τελώναι το αυτώ ποιούσι;
Μτ Ε-47. και εάν ασπάσησθε τους φίλους υμών μόνον, τι περισσόν ποιείτε; ουχί και οι τελώναι ούτω ποιούσιν;
Μτ Ε-48. Έσεσθε ουν υμείς τέλειοι, ώσπερ ο πατήρ υμών ο εν τοις ουρανοίς τέλειος εστίν.


ΥΓ: Αν οι ΓΟΧ είναι σχισματικοί, τότε κάποιος, κάποια στιγμή, πρέπει να μας πει τι ακριβώς είναι η Κρατική "εκκλησία" της Ελλάδος από την οποία κατηγορούνται οι ΓΟΧ ότι αποσχίστηκαν και δημιούργησαν σχίσμα.

Ανώνυμος είπε...

Σεβαστε μου πάτερ την ευλογία σου. Όταν διαβάσεις αυτό το μήνυμα μου σκέψου λίγο όσα θα σου πω... Διαβάζω καιρό για την όλη ιστορία όμως νομίζω ότι κάπου έχεις πέσει έξω στην διαχείριση της όλης κατάστασης... Δεν σου λέω να αλλάξεις τις αντιλήψεις σου αν και διαφωνώ μαζί σου... Σε παρακαλώ όμως με όλη την δύναμη της ψυχής μου να μην διακοψεις το μνημόσυνο του επισκόπου... Δεν είναι δική σου ευθύνη οι δικοί του χειρισμοί...σωστοί ή λάθος θα δώσει λογο εκείνος στον Θεό... Εσύ συνέχισε το έργο σου μέσα στην Εκκλησία και ο Θεός θα δώσει λύσεις στα προβλήματα.... Και κάτι ακόμη αδελφέ... Αυτοί που σήμερα σου φουντωνουν τον ενθουσιασμό και χειροκροτούν και διαφημίζουν την πράξη σου...μπορεί αύριο όταν θα έρθουν οι συνέπειες θα σου γυρίσουν την πλάτη... Μπορει να μην σου απαντούν στο τηλέφωνο... Θα σου μιλάνε για υπομονή επί του ασφαλούς.... Θερμά σε παρακαλώ σκέψου αυτά που σου είπα..
Ένας αδελφός χριστιανός. Υ.Γ
Θερμά ευχαριστώ τους διαχειριστές του ιστολογιου που αν και διαφωνούν μαζί μου δημοσιεύουν την σκέψη μου...

The Cave Dweller είπε...


Γράφει επίσης ο π.Φώτιος :

"Μέ σεβασμό στό νόμιμο ἐπισκοπικό σας ἀξίωμα"

Πότε όμως είναι νόμιμο το επισκοπικό αξίωμα ;

Μια από τις προϋποθέσεις για να είναι νόμιμη η χειροτονία είναι η εξής :

Ο χειροτονών δεν πρέπει να είναι αιρετικός ή σχισματικός (κανόνας ΞΗ' Αγίων Αποστόλων).

Ο Μακάριος λοιπόν χειροτονήθηκε επίσκοπος στις 16/12/2001. Πρίν από τη χειροτονία του είχαν προηγηθεί τα εξής γεγονότα όπως τα αναφέρει και ο π.Φώτιος :

1. «Συμμετοχή εἰς τό Π.Σ.Ε.»
2. «Ἄρσις» τῶν ἀναθεμάτων τοῦ 1965, χωρίς νά ἀρθοῦν τά αἴτια πού προκάλεσαν τό σχίσμα (Filioque, Πρωτεῖον, Ἀλάθητον κ.ά.).»
3. Σαμπεζύ τῆς Ἑλβετίας (1991)ὁ μονοφυσιτισμός ἀναγνωρίζεται ὡς Ἐκκλησία καί τό Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας ἑνώνεται μέ τούς Μονοφυσίτας.
4. Συμφωνία τοῦ Μπαλαμάντ τοῦ Λιβάνου (1993) ὅπου ἀναγνωρίζεται ὁ Παπισμός καί ἡ Οὐνία ὡς Ἐκκλησία μέ τά αὐτά Μυστήρια, Ἱερωσύνη καί Ἀποστολική διαδοχή ὡς καί ἡ Ὀρθόδοξος.

Επομένως ο Επίσκοπος που χειροτόνησε τον Μακάριο, έχοντας πλήρη γνώση όλων των παραπάνω, σίγουρα δεν μπορεί χαρακτηρισθεί ορθόδοξος.

Άρα ........ Τα συμπεράσματα δικά σας !!!

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

"Δεν είναι δική σου ευθύνη οι δικοί του χειρισμοί...σωστοί ή λάθος θα δώσει λογο εκείνος στον Θεό... (...) ο Θεός θα δώσει λύσεις στα προβλήματα.."

Όταν τιμούμε ως Εκκλησία τους Αγίους Πατέρες που έλαβαν μέρος στις Συνόδους και καταδίκασαν τους αιρετικούς, πως ακριβώς το αντιλαμβάνεστε; Ως συγκυρία; Δεν αναλογίζεστε τι προηγήθηκε;
Πόσες διώξεις; Μήπως ακούσατε για αγίους που οι τότε αιρετικοί -ως επίσκοποι- τους έκοβαν την γλώσσα ή τα χέρια για να μην ομολογούν την ορθόδοξη αλήθεια;

Τι ακριβώς απαιτείς ΑΔΙΑΦΟΡΕ χριστιανέ από τον Θεό; Να ξαναπλάσει ανθρώπους για να τους στείλει να ομολογήσουν την αλήθεια; Ή να στείλει αγγέλους να το κάνουν επειδή τόσο χαμηλά πέσαμε οι ορθόδοξοι, να βλέπουμε την αίρεση να εξαπλώνεται παντού και να μην βγάζουμε τσιμουδιά παρά μόνον για να συστήσουμε στους απειροελάχιστους που έχουν ακόμη συνείδηση, να σιωπήσουν κι αυτοί.


" Αυτοί που σήμερα σου φουντωνουν τον ενθουσιασμό και χειροκροτούν και διαφημίζουν την πράξη σου...μπορεί αύριο όταν θα έρθουν οι συνέπειες θα σου γυρίσουν την πλάτη... Μπορει να μην σου απαντούν στο τηλέφωνο... Θα σου μιλάνε για υπομονή επί του ασφαλούς..."
Κοίτα, αν εγκαταλείψαμε τον πάτερ ή κάθε άλλο πατέρα που ομολογεί την αλήθεια και διώκεται γι αυτήν, το ξέρουν οι αναγνώστες μας και το ξέρουν πολύ καλά και οι ίδιοι οι πατέρες.
Είναι φανερό ότι προσπαθείς να φοβίσεις τον πάτερ. Ότι θα μείνει μόνος. Ε λοιπόν ΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΛΗ: Ο ορθόδοξος πιστός δεν είναι ΠΟΤΕ μόνος. Έχει μαζί του τους Αγίους, τους μάρτυρες και την αλήθεια του Κυρίου μας.
Αν εσύ έμαθες να δίνεις τους "αγώνες" μέσα από κυριλέ αίθουσες με διακεκριμένους ομιλητές και κυριλέ αναπαυτικά καθίσματα, γνωρίζοντας ότι θα είναι γεμάτη η αίθουσα και το θέμα σχετικά ήπια διατυπωμένο, μία - δύο φορές το χρόνο, κράτα τον "αγώνα" σου για την πάρτη σου.
Και πρόσεχε, μην σχίσεις κανένα καλσόν.

Ευτυχώς υπάρχουν ακόμη αγωνιστές, που έχουμε την χαρά και την ευλογία από το Θεό καθημερινά να τους γνωρίζουμε. Ευτυχώς δεν σκέφτονται έτσι όλοι, συμφεροντολογικά όπως εσύ: "εσύ την ψυχούλα σου" και "την ευχούλα" και κοιμίσου. Να μπορούν να συνεχίζουν το ξεπούλημα της ορθόδοξης πίστης μας ανενόχλητοι.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@Kyriakos Varveris είπε...

Κι ἐμένα μέ ξένισε τό γεγονός ὅτι ὁ π. Φώτιος κατεδίκασε (ἐμμέσως) τούς Ὀρθοδόξους τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου (π.ἑ.). Ὡστόσον, γιά ὅποιον διάβασε τό πρῶτον του κείμενον, ἐκεῖνο τῆς διακοπῆς μνημοσύνου, τό ὁποῖον εἶχε πολλά ὀρθογραφικά λάθη, ἀλλά ἐφανέρωνε τήν ἁγνήν πρόθεσιν ἑνός ταπεινοῦ λευΐτου, εἶναι φανερόν ὅτι τώρα ὁ π. Φώτιος χειραγωγεῖται. Ἴσως, λόγῳ τῶν ἀναμενομένων δικαστηρίων, ὁ δικηγόρος του νά ἔγραψε τό τελευταῖον αὐτό κείμενον, κάτι πού εἶναι ἀπολύτως κατανοητόν, ἄν κι ἐμένα κάτι μοῦ λέει ὅτι κάποιος ἀπό τούς γνωστούς ξερόλες κρυπτο-οικουμενιστάς ἔβαλε τόν δάκτυλόν του.

Ανώνυμος είπε...

ΔΗΜΗΤΡΙΕ Η ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΕΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΕΣ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ Η ΕΙΣΑΙ ΒΑΛΤΟΣ . Ο ΠΑΤΕΡ ΣΤΙΣ 18-06-2017. ΤΟ ΑΠΑΓΓΕΛΕΙ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΑΩ ΣΕ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ Γ.Ο.Χ Κ.Λ.Π ΟΥΤΕ ΚΑΝΩ ΔΙΚΗ ΜΟΥ. ΑΝΤΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΞΕΡΟΛΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ . ΜΕΧΡΙ ΕΧΘΕΣ ΗΤΑΝ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΡΙΠΤΕΤΕ ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ? ΑΝΤΕ ΝΤΕ ?

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

" κάποιος ἀπό τούς γνωστούς ξερόλες κρυπτο-οικουμενιστάς".

Κύριε Χατζηνικολάου,
σας εκτιμούμε και αναρτούμε τα σχόλια σας.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση σφάλετε. Δεν μπορεί να αποδίδετε το κείμενο σε "κρυπτο-οικουμενιστάς". Έλεος δηλαδή. Μια εξαιρετική ομολογία πίστεως και απάντηση στον δεσπότη που απειλεί, την αποδίδετε σε "κρυπτο-οικουμενιστάς";! Γιατί; επειδή δεν στηρίζει τους ΓΟΧ ή δεν λέει τίποτε για το πάτριο ημερολόγιο;

Αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιοι ακολουθείτε το πάτριο ημερολόγιο, σεβαστό και καλά κάνετε, αλλά μην αρχίσουμε πάλι τις ατέρμονες συζητήσεις.
Δεν θα λύσουμε εμείς ένα πρόβλημα 100 ετών. Όταν βρεθούν πνευματοφόροι ποιμένες, μπορεί να τους φωτίσει ο Θεός και να το λύσουν.

Για μας οι ακολουθούντες το πάτριο ημερολόγιο, σε όποια σύνοδο κι αν ανήκουν, είναι -δογματικά- Ορθόδοξα αδέρφια μας. Μπορεί να μην έχουμε εκκλησιαστική κοινωνία αλλά ευχόμαστε μια μέρα να αρθούν τα εμπόδια και οι διενέξεις και τα όσα προβλήματα έχουν συσσωρευθεί και να αποκτήσουμε.

Όποιος γράφει μια επιστολή, ασχέτως ποιους ενδεχομένως συμβουλεύθηκε (ειδικά όταν απειλείται με επισκοπικό και συνοδικό δικαστήριο, παύση μισθοδοσίας και καθαίρεση), φέρει ο ίδιος την ευθύνη για όσα γράφει.

Τους οικουμενιστές ή κυρίως τους "κρυφο-οικουμενιστές" ξέρετε που θα τους βρείτε.

ΥΓ. Όπως έχουμε ανακοινώσει εδώ και 1 περίπου μήνα, δεν θα επιτρέψουμε σχόλια που αναφέρονται σε διανέξεις με ΓΟΧ, ημερολόγιο κλπ. Κάποιες ελάχιστες αναφορές που τις ανεχθήκαμε τελευταίες ημέρες, αποτελούν αφορμή για νέες διενέξεις. Επειδή επιφυλασσόμαστε για τις προθέσεις όσων τις προκαλούν (πάντα υπάρχουν και οι κολλημένοι αλλά και οι βαλτοί) γι αυτό θα εφαρμόσουμε στο εξής την απόφαση μας.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀγαπητέ μου Παιδαγωγέ, ἀσφαλῶς δέν ἀνέμενα ἀπό τόν π. Φώτιον νά ἐγκωμιάσῃ τό Πάτριον, οὔτε καί ἔχω καμμίαν πρόθεσιν ν' ἀρχίσουν καί πάλιν οἱ ἀτέρμονες συζητήσεις περί αὐτοῦ, ἀλλά ἤθελα νά ἐπισημάνω ὅτι δέν ὑπῆρχεν ἀνάγκη νά σπεύσῃ νά δηλώσῃ ὅτι δέν προσεχώρησε στό Πάτριον, καθότι οὐδείς τόν ἠρώτησε γι αὐτό. Ὅταν, λοιπόν, βλέπω τό καρφί ἐκεῖ πού δέν χρειάζεται, ἀντιλαμβάνομαι ὅτι κάποιος ἀπό αὐτούς πού ἐσχάτως ἔρριξαν χολήν ἐναντίον τοῦ Πατρίου, παρουσιάζοντες ταυτοχρόνως τούς ἑαυτούς των ὡς σφοδρούς ἀντι-οικουμενιστάς(!), εἶναι πιθανόν νά χειραγωγῇ τόν π. Φώτιον. Ἡ ἐκτίμησις εἶναι ἀμοιβαία. Εὐχαριστῶ θερμῶς γιά τίς ἀναρτήσεις.

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Στους ενορίτες και στους λοιπούς πιστούς της μητρόπολης που ρωτούν τι συνέβει, φυσικά και έσπευσαν να συκοφαντίσουν τον π.Φώτιο με ένα σωρό ψεύδη, από "ψυχασθενή" (συκοφαντία που αποδίδουν σε κάθε έναν που ανακοινώνει διακοπή μνημόνευσης, το πληροφορηθήκαμε και από αγιορείτες), μέχρι "σχισματικό", "αιρετικό", "παλαιοημερολογίτη".

Σας βεβαιώνουμε ότι αυτά μας έχουν γνωστοποιηθεί εδώ και καιρό.

Πάντα οι Άγιοι και οι μάρτυρες αλλά και ο ίδιος ο Χριστός κατασυκοφαντούνταν.
Όφειλε λοιπόν ο π.Φώτιος να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς κάνει.

ΥΓ. Ευτυχώς οι ενορίτες γύρισαν την πλάτη στον "Δεσπότη", που αφού έτριξε τα δόντια και είδε ότι δεν πέτυχε τίποτε, τώρα εξαγγέλλει ότι παίρνει πίσω τις απαγορεύσεις με την προϋπόθεση να τον ξαναμνημονεύσει! Θα υπάρξει ανάρτηση μας σε λίγες ώρες.

Ανώνυμος είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
Ανώνυμος είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
Ανώνυμος είπε...

+ΙΓΖ
Γιατί δεν υπάρχει η ίδια πίστι, εξ ου και η βαβυλώνα της Ασυνεννοησίας ακόμα και στους αποτειχισμένους απο το Νεο που είναι απο το ίδιο στρατόπεδο

Πως θα γίνει αυτή η πράξη φίλε μου, και να γυρίσουμε στην Εκκλησία προ του 1924 όταν Ουτε για το αν θα ακολουθήσουμε το παλαιό δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, δηλαδή για τ’ αυτονόητα.
Και θα συμφωνήσουμε για τα ψιλά νοήματα;
Οπως:
Ειναι αιρετικοί στον Νεοημερολογίτικο οικουμενισμό;
Εαν είναι τότε με ποιον τρόπο θα γίνεται η εισδοχή τους στην Εκκλησία των ορθοτομούντων τον λόγο της αληθείας;

Εχουμε συν τοις άλλοις και την τρέχουσα επικαιρότητα:
Παίρνουμε το 2018 τις κάρτες πολίτη ναι η ού;;

Γι αυτο λοιπόν ας συμφωνήσουμε πρώτα στο Α [ παλαιό ημερολόγιο ] και μετά συζητάμε και για το Ο [όμικρον]

Οι θεοφόροι Πατέρες έμειναν στην ιστορία επειδή στο τέλος υπέγραψαν τα ορθά δόγματα και όχι επειδή απο την αρχή τα πίστευαν, που δεν τα πίστευαν, γι αυτό και η κάθε οικουμενική είχε διάρκεια 1-2 χρόνια, διαφορετικά αν πίστευαν όλοι τα ίδια απο την αρχή, τότε θα ειχαν ημερίδα.
Ταπείνωση λείπει αυτό είναι το θέμα και τίποτε άλλο, γι αυτό και ο κάθε ένας εχει σηκώσει την σημαία του Μεσσία διεκδικώντας θεοπνευστία
Στην Δύση έχουν έναν Πάπα με το αλάθητο
ενω στην Ελλάδα αποδείχθηκε ότι κάθε Παπάς και Πάπας


Ανώνυμος είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Μέ τήν εὐκαιρίαν, νομίζω ὅτι ἀξίζει νά θυμηθοῦμε ὅλοι τούς στίχους τοῦ Δ. Σολωμοῦ γιά τίς καταστροφικές διχόνοιές μας. Βλ. τήν ἀνάρτησιν: ΣΑΣ ΕΙΠΕ ποτέ ΚΑΝΕΙΣ, ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΜΝΟΥ ΜΑΣ; ΟΧΙ, Ε; ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΙ...
Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017,
https://odysseiatv.blogspot.gr/2017/07/blog-post_457.html

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Σβήστηκαν ήδη 2-3 σχόλια που αναφερόταν στο "ημερολόγιο", όπως έχουμε ξεκαθαρίσει δεν επιτρέπουμε άλλα σχόλια για το θέμα αυτό (έγιναν και με το παραπάνω σχετικές συζητήσεις στις αντίστοιχες αναρτήσεις).

Προς +ΙΓΖ,
δεν γίνεται σε κάθε θέμα (εδώ αφορά την επιστολή- απάντηση ενός ευλαβή "αγράμματου", φτωχού ιερέως προς τον αλαζόνα οικουμενιστή δεσπότη του) να θέτουμε ξανά από την αρχή ως σχόλιο ΟΛΑ τα θέματα που μας απασχολούν επίσης. Και για τις κάρτες και για το ημερολόγιο και για την εγκυρότητα των μυστηρίων και ένα σωρό άλλα.
Δεν γίνεται σε κάθε ανάρτηση να ξανασυζητάμε όλα τα σοβαρά θέματα από την αρχή.

Δεν διαγράψαμε το σχόλιο σας γιατί αν και αναφέρεται στο ημερολόγιο προτιμήσαμε να απαντήσουμε σε αυτό.

Ανώνυμος είπε...

+ΙΓΖ

Στην επιστολή αναφέρθηκε η λέξη σχισματικοί ΓΟΧ και αυτό εχει αντίλογο, αν και δεν μπήκα στον πειρασμό.
Απο εμένα δεν θα ξαναδιαβάσετε άλλη φορά για ημερολόγια και αιρετικούς Ν/τες

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@Ανώνυμος είπε... 21 Ιουλίου 2017 - 11:04 μ.μ.

Ὥστε τώρα ἔγινα καί βαλτός (!!!), ἐπειδή ἐπισημαίνω ὅτι (εἴτε στίς 18-6-17 εἴτε χθές, δέν ἔχει σημασίαν) ὁ π. Φώτιος, ἐνῷ θά μποροῦσε ἁπλῶς νά δηλώσῃ ὅτι δέν θά μνημονεύσῃ ἄλλον ἐπίσκοπον, μία σαφεστάτη δήλωσις πού θά τά ἔλεγε ὅλα, αὐτός, χωρίς νά ὑπάρχῃ καμμία ἀνάγκη γιά περαιτέρω διευκρινίσεις, ἐπέλεξε νά σταφῇ ἐμμέσως κατά τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ π.ἑ. Καί μέ ἀποκαλεῖς εἰρωνικῶς "ξερόλα" καί μοῦ κάμνεις καί "ΑΝΤΕ ΝΤΕ"! Χαρά στό ἐπίπεδο σχολιαστοῦ! Καί ἐπειδή (1) δέν ἀνέχομαι τίς ὕβρεις, καί (2) ὡς λάτρης τῆς Ἐλευθερίας, δέν δέχομαι νά μοῦ βάζουν φίμωτρον, ἀπηγορευμένα θέματα (ἐν προκειμένῳ τό ἑορτολογικόν ζήτημα) κ.λπ., σᾶς εὐχαριστῶ γιά τήν μέχρι τοῦδε φιλοξενίαν καί ἀποχωρῶ. Τέλος.

Ανώνυμος είπε...

Αδελφοί με αποκαλείτε αδιάφορο χριστιανό και χριστανουλη, μου μιλάτε με τέτοιο τρόπο χωρίς λόγο... Ούτε να φοβισω θέλω κανέναν ούτε να επιβάλλω κάποια γνώμη... Είπα μια άποψη στον σεβαστό ιερέα... Εσείς μην την δέχεστε δεν πειράζει αλλά δεν χρειάζεται να με χαρακτηρίζετε χριστιανουλη κλπ ...δεν κάνει ρε αδέλφια χριστιανοί είμαστε...... Με αγάπη και ειλικρίνεια Υ. Γ.

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Χατζηνικολαόυ,

O χώρος στον οποίο ανήκετε,μαζί με όλα τα σχετιζόμενα ιστολόγια,δεν βάζουν "φίμωτρον και απηγορευμένα θέματα" στους αναγνώστες και σχολιαστές;

Απόσον γνωρίζουμε όλοι ουδέποτε δημοσιεύουν σχόλια που αποκλίνουν από την επίσημη γραμμή του χώρου τους αυτά τα ιστολόγια,παρά μόνον όσα σχόλια συμφωνούν μαζί τους και τους συμφέρουν!

Στον χώρο σας δεν σας ενοχλεί η "φίμωσις της ελευθερίας";

H απόφαση των εκπαιδευτικών του ιστολογίου παιδαγωγός,να μην δημοσιεύει σχόλια που προκαλούν συγκρούσεις για το ημερολογιακό είναι ΣΟΦΩΤΑΤΗ,και αν σας ενοχλεί,αυτό σημαίνει ότι υπεράνω του ιερού αγώνα της αποτείχισης, εσείς βάζετε το ημερολόγιο.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ παιδαγωγέ η απόφασή σας να μην δημοσιεύετε σχόλια περί ημερολογιακού είναι ΣΟΦΩΤΑΤΗ και σας συγχαίρω για το ΕΠΙΠΕΔΟ και την ΔΙΑΚΡΙΣΗ που δείχνετε! Καλόν αγώνα!

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Επαναλαμβάνουμε για τελευταία φορά.
Επιδιώκουμε τα σχόλια των αναγνωστών. αλάθητοι δεν είμαστε. Όποιος μπορεί να βοηθήσει με μια παρέμβαση του, ας το κάνει.

Όταν όμως κάποια θέματα η πείρα έχει δείξει ότι κάνει συγκεκριμένους σχολιαστές να κολλάνε και να προσβάλει ο ένας τον άλλον και να απαντάνε ατελείωτα ο ένας στον άλλον και άκρη να μην βγαίνει, και κυρίως να επαναλαμβάνεται αυτό ΣΕ ΚΑΘΕ σχεδόν ανάρτηση που δίνει οποιαδήποτε αφορμή ή σε κάθε σχόλιο που επίσης δίνει μια αφορμή,
αυτό θεωρούμε ότι εκτρέπει μια ανάρτηση από την θεματολογία της.

Έχουμε την σχετική ετικέτα "Πάτριο ημερολόγιο (Παλαιοημερολογίτες)", δόθηκε η ευκαιρία να γράψει ο καθένας ότι επιχειρήματα ήθελε, ΔΕΝ επιθυμούμε να διαλύονται τα σχόλια ΚΑΘΕ άλλης ανάρτησης μας με το ίδιο θέμα.

Ανώνυμος είπε...

8.18
O χώρος στον οποίο ανήκετε,μαζί με όλα τα σχετιζόμενα ιστολόγια,δεν βάζουν "φίμωτρον και απηγορευμένα θέματα" στους αναγνώστες και σχολιαστές;

Απόσον γνωρίζουμε όλοι ουδέποτε δημοσιεύουν σχόλια που αποκλίνουν από την επίσημη γραμμή του χώρου τους αυτά τα ιστολόγια,παρά μόνον όσα σχόλια συμφωνούν μαζί τους και τους συμφέρουν!

Στον χώρο σας δεν σας ενοχλεί η "φίμωσις της ελευθερίας";


ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΙΟ

Ανώνυμος είπε...

8.40
Εδω θα διαφωνήσω
Κανεις δεν ψαχνει στις παλιες συζητήσεις
Ειμαστε ζωντανοί ανθρωποι και η ζωη κυλάει με τις εξελίξεις και πανω σ' αυτες τις εξελιξεις είμαστε υποχρεωμενοι να γραψουμε την αποψη την δική μας.
Δεχομαι συντομα επιχειρήματα ως προβληματισμό γιατι υπαρχουν και καινουργιοι αναγνωστες και γιατί κανεις δεν ψαχνει να βρει την λυση σε παλιά φόρουμ κονσερβα. Αναλυτικα οποιος θελει να επιχειρηματολογίσει μπορει με παραπομπες και link

Για να είναι ενα ιστολόγιο αγωνιστικό, πρεπει να είναι και Ζωντανό

Και τα ευαγγελια τα εχουμε ακούσει, αλλα τα ξανακούμε επειδη ισως ενας ανθρωπος που μολις ηρθε φωτιστεί και αλλαξει η ζωή του.
Εδω ποια ειναι η διαφορά?
Καμία. Ισως καποιος που μολις διάβασε κάτι να φωτιστεί
Επαναλαμβανω, τηλεγραφικά επιχειρηματα και παραπομπες με Link για αναλυτικότερα ( μιας και υπαρχουν κάβα )

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

"Επαναλαμβανω, τηλεγραφικά επιχειρηματα και παραπομπες με Link για αναλυτικότερα ( μιας και υπαρχουν κάβα )"

Αγαπητέ ΔΕΝ βγαίνει άκρη.
Ας πούμε ότι συστήνουμε την πολύ σωστή προτροπή σας (για τηλεγραφικά επιχειρήματα και συνδέσμους).

Θα ρθει ο επόμενος ανώνυμος και θα αρχίσει τα μακρυνάρια γιατί τον φιμώνουμε.
Θα πει μια λέξη ακραία που θα προσβάλει άλλον επώνυμο ή ανώνυμο και δώστου από την αρχή η κόντρα και τα απανωτά σχόλια.

Τα σχόλια είναι για να βελτιώνουν μια ανάρτηση (γι αυτό τα επιδιώκουμε).
Όχι για να βγάζει ο καθένας τα απωθημένα του. Επίσης δύσκολα να αποφύγεις κολλημένους που επανέρχονται και ξαναεπανέρχονται και γράφουν επαναλαμβάνουν διαρκώς τα ίδια.Η ανάρτηση έχει θέμα, αν κάποιος έχει κολλήσει και κάθε πρόταση που λέει πρέπει να πει το απωθημένο με το ημερολόγιο ή με οτιδήποτε, καταλαβαίνεται τι θα έπεται.

Αφιερώνουμε 1-2 ώρες για να γράψουμε ή να παρουσιάσουμε κάθε ανάρτηση και ατελείωτο χρόνο για να παρακολουθούμε τα σχόλια και να προσπαθούμε να τα κρατήσουμε σε κάποιο επίπεδο. Ελάτε στη θέση μας, αν μπορείτε για να καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι να κρατάς ισορροπίες. Κι όταν αναγκάζεσαι να σβήνεις κάποιο σχόλιο για να μην συνεχιστεί ο καυγάς, άντε μετά πάλι οι κατηγορίες.

Ε λοιπόν προτιμούμε λιγότερους αναγνώστες και σχολιαστές παρά να γίνουμε η "αρένα" για κάθε αργόσχολο ή κολλημένο.

Ανώνυμος είπε...

Μάζεψε τα χέρια σου από τον Π. Φώτιο. Μακάβριε...

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.


Από σήμερα 2/10/2018, έχουμε προσωρινά διακόψει την δημοσίευση σχολίων στο ιστολόγιο μας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.