" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Ομιλία πατρός Ευθυμίου Τρικαμηνά (βίντεο)

Ὀμιλία π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ τήν ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ-14-1-2018

https://youtu.be/QKu4PAYM0eE
το βίντεο είδαμε εδώ


Ευκαιρία να μάθουμε όσα ποτέ δεν μάθαμε. 

Γιατί βαπτιζόμαστε ως νήπια, γιατί πρέπει να γίνει σωστά η τριπλή κατάδυση και ανάδυση, ποιο το νόημα της τριπλής κατάδυσης-ανάδυσης, ποια υπόσχεση δώσαμε κατά το βάπτισμα μας, για τις ευχές που παραλείπονται λόγω βιασύνης, (και όσο προχωράει το βίντεο της ομιλίας προς το τέλος απαντάει στο) αν είναι έγκυρο το σημερινό βάπτισμα των οικουμενιστών; αν είναι έγκυρα τα μυστήρια τους; ποια η έννοια της "ακρίβειας" και της "οικονομίας" στην εκκλησία μας; 

Όσο για το αν πρέπει να κοινωνάμε στους ναούς των οικουμενιστών, όταν δεν υπάρχει στην ίδια χώρα ιερέας αποτειχισμένος, δείτε τι απαντάει ο π.Ευθύμιος (δείτε και την πρωινή ανάρτηση μας για το ίδιο θέμα εδώ)

τι είναι ανώτερο; 
η ομολογία της πίστεως, ή να μεταλαμβάνουμε εκεί που μνημονεύονται αιρετικοί (οικουμενιστές); 
Τι είναι πιο σημαντικό στην περίπτωση αυτή; Η ομολογία πίστεως ή η Θεία Ευχαριστία;


Ομάδα εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"

8 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ο σεβαστός π. Ευθύμιος δεν μας τα λέει καλά!Είναι δυνατόν το παιδάκι και ο γέροντας(και γενικά αυτοί που έχουν άγνοια)να κοινωνούν από του Κολυμπαριστές και να
έχουν Θεία Χάρη μέσα τους;Είναι δυνατόν να αφήνει(ο π. Ε.Τρικαμηνας)τα πνευματικοπαιδια του και τους Αποτειχισμένους να δέχονται τα μυστήρια των Οικουμενιστών(βάπτιση ,γάμο, εξομολόγιση κλπ).Κάνει λέει Οικονομία!Καλύτερα να είναι αβαπτιστος και απαντρευτος ένας Χριστιανός,παρά να έχει κοινωνία με αιρετικούς.Αυτά διδάσκουν οι Άγιοι π. Ευθύμιε;Οι Άγιοι Πατέρες λένε να μην έχουν οι Χριστιανοί καμιά κοινωνία με αιρετικούς και ο π. Ε. Τ. του λέει να μην μηνουν απαντρευτοι αλλά να πάνε σ'αυτους τους άθεους και αντιχριστους.
Δεν θα το πίστευα αν δεν το άκουγα στο βίντεο(οτι τα λέει αυτά ένας ομολογιτής κληρικός!Κρίμα π. Ευθυμιε Τρικαμηνα.

Γνήσιος Ορθόδοξος Χριστιανός
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

SCRIPTA MANENT είπε...

1/2
Όρος της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας περί του βαπτίσματος των Δυτικών - Πανορθόδοξη Σύνοδος του 1755
[ s.m. σ’ αυτόν τον όρο υπάγονται και οι σημερινοί οικουμενιστές, προσέξατε στο τέλος της απόφασης]

† Πολλών όντων των μέσων, δι’ ων της σωτηρίας ημών αξιούμεθα και τούτων, ως ειπείν, κλιμακηδόν αλληλενδέτων και αλληλουχουμένων όντων, άτε δη πάντων προς το αυτό τέλος αφορώντων, πρώτον εστι το τοις ιεροίς Αποστόλοις θεοπαράδοτον βάπτισμα, οία δη των λοιπών τούτου χωρίς απρακτούντων· «εάν γαρ τις μη γεννηθή, φησίν, εξ ύδατος και πνεύματος, ου δύναται εισελθείν εις την βασιλείαν των ουρανών»[336]· έδει και γαρ αναγκαίως, της πρώτης γεννήσεως επί τον θνητόν τουτονί βίον παραγαγούσης τον άνθρωπον, γέννησιν ετέραν εξευρεθήναι και τρόπον μυστικώτερον, μήτε από φθοράς ανερχόμενον, μήτε εις φθοράν καταλήγοντα, δι’ ου γένοιτ’ αν ημίν δυνατόν μιμήσασθαι τον αρχηγόν της σωτηρίας ημών Ιησούν Χριστόν.
Το γαρ εν τη κολυμβήθρα ύδωρ του βαπτίσματος εν τάξει μήτρας λαμβάνεται, και τόκος τω τικτομένω γίνεται, η φησιν ο Χρυσόστομος[337]· το δε εν τω ύδατι επιφοιτών Πνεύμα εν τάξει Θεού το έμβρυον διαπλάττοντος· και ώσπερ εκείνος μετά την εν τάφω κατάθεσιν τριταίος επί την ζωήν ανεφοίτησεν, ούτως οι πιστεύοντες, αντί της γης, το ύδωρ υποδυόμενοι, εν τρισί καταδύσεσι την τριήμερον εαυτούς χάριν της Αναστάσεως εξεικονίζουσιν[338], αγιαζομένου του ύδατος τη επιφοιτήσει του παναγίου Πνεύματος, ως αν τω μεν φαινομένω ύδατι το σώμα φωτίζοιτο, τω δε αοράτω Πνεύματι τον αγιασμόν η ψυχή λήψαιτο· ως γαρ το εν τω λέβητι ύδωρ της του πυρός μεταλαμβάνει θερμότητος[339], ούτω το εν τη κολυμβήθρα ύδωρ τη ενεργεία του Πνεύματος εις θείαν μεταστοιχειούται δύναμιν, καθαίρον μεν και υιοθεσίας αξιούν τους ούτω βαπτιζομένους, τους δε άλλως πως τελουμένους, αντί καθάρσεως και υιοθεσίας ακαθάρτους και σκότους υιούς αποφαίνον.
Επειδή τοιγαρούν προ χρόνων ήδη τριών ζήτημα ανεφύη, ει τα παρά την παράδοσιν των αγίων Αποστόλων και θείων Πατέρων και παρά την συνήθειαν και διαταγήν της Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας επιτελούμενα βαπτίσματα των αιρετικών δεκτά εστι, προσερχομένων ημίν, ημείς, άτε θείω ελέει τη ορθοδόξω Εκκλησία εντραφέντες, και τοις κανόσι των ιερών Αποστόλων και θείων Πατέρων επόμενοι, και μίαν μόνην γινώσκοντες την ημετέραν αγίαν καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν, και ταύτης τα μυστήρια, επομένως και το θείον βάπτισμα, αποδεχόμενοι, τα δε υπό των αιρετικών, όσα μη ως το Πνεύμα το άγιον τοις ιεροίς Αποστόλοις διετάξατο και η Εκκλησία του Χριστού μέχρι της σήμερον ποιεί, επιτελούμενα, εφευρέματα ανθρώπων διεφθαρμένων όντα, ως αλλόκοτα και της αποστολικής όλης παραδόσεως αλλότρια γινώσκοντες, αποστρεφόμεθα κοινή διαγνώσει.

SCRIPTA MANENT είπε...


2/2

Και τους εξ αυτών ημίν προσερχομένους ως ανιέρους και αβαπτίστους δεχόμεθα, επόμενοι τω Κυρίω ημών Ιησού Χριστώ, τω τοις μαθηταίς αυτού εντειλαμένω βαπτίζειν «εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος»[340] τοις τε ιεροίς και θείοις Αποστόλοις, διαταττομένοις[341] εν τρισί καταδύσεσι και αναδύσεσι τους προσερχομένους βαπτίζειν και εν εκάστη των καταδύσεων εν όνομα επιλέγειν της αγίας Τριάδος· τω τε ιερώ και ισαποστόλω Διονυσίω, λέγοντι «τρις εν κολυμβήθρα ύδωρ και έλαιον ηγιασμένα εχούση τον προσερχόμενον παντός αμφίου γεγυμνωμένον βαπτίζειν, την τρισσήν της θείας μακαριότητος επιβοήσαντα υπόστασιν, και ευθύς τω θεουργικωτάτω μύρω τον βαπτισθέντα επισφραγίζειν, και μέτοχον αποφαίνειν λοιπόν της ιεροτελεστικωτάτης ευχαριστίας»[342], τη τε δευτέρα[343] και πενθέκτη[344] αγίαις Οικουμενικαίς Συνόδοις, διαταττομέναις τους μη βαπτιζομένους εις τρεις αναδύσεις και καταδύσεις και εν εκάστη των καταδύσεων μίαν επίκλησιν των θείων υποστάσεων μη επιβοώντας, αλλ’ άλλως πως βαπτιζομένους, ως αβαπτίστους προσδέχεσθαι τη Ορθοδοξία προσιόντας.


Τούτοις τοίνυν τοις θείοις και ιεροίς διατάγμασιν επόμενοι και ημείς, τα μεν των αιρετικών βαπτίσματα, ως απάδοντα και αλλότρια της αποστολικής θείας διατάξεως και ύδατα ανόνητα, ως ο ιερός Αμβρόσιος και ο μέγας φησίν Αθανάσιος, και αγιασμόν μηδένα παρέχοντα τοις ταύτα δεχομένοις, και προς κάθαρσιν αμαρτημάτων ουδέν ωφελούντα, απόβλητα και αποτρόπαια ηγούμεθα.


Τους δ’ εξ αυτών αβαπτίστως βαπτιζομένους ως αβαπτίστους αποδεχόμεθα, προσερχομένους τη ορθοδόξω πίστει, κι ακινδύνως αυτούς βαπτίζομεν, κατά τους αποστολικούς και συνοδικούς κανόνας, οις αραρότως επιστηρίζεται η αγία του Χριστού και αποστολική και καθολική Εκκλησία, η κοινή μήτηρ πάντων ημών.

Και επί ταύτη τη κοινή ημών διαγνώσει και αποφάνσει σφραγίζομεν τον Όρον ημών τούτο, ταις αποστολικαίς και συνοδικαίς διαταγαίς συνάδοντα, διαβεβαιούντες αυτόν δι’ ημετέρων υπογραφών.
Εν έτει σωτηρίω αψνε’.
† Κύριλλος ελέω Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης και οικουμενικός πατριάρχης.
† Ματθαίος ελέω Θεού πάπας και πατριάρχης της μεγάλης πόλεως Αλεξανδρείας και κριτής της Οικουμένης.
† Παρθένιος ελέω Θεού πατριάρχης της αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης.
Ο Όρος αυτός δημοσιεύθηκε πρώτη φορά το 1756 στο έργο «Ραντισμού Στηλίτευσις», σ. ρογ’ – ρος’. Έκτοτε ανατυπώθηκε πολλές φορές. Βλ. Ιωάννου Ν. Καρμίρη, Τα Δογματικά και Συμβολικά Μνημεία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, τόμος ΙΙ, Εν Αθήναις 1953, σ. 989-991, απ’ όπου και αναδημοσιεύεται εδώ.


________________________________________
[336] Ιωάνν. 3, 5.
[337] P. G. 59, 153.
[338] Πρβλ. και Γρηγόριον Νύσσης, Migne P.G. 46 585.
[339] Πρβλ. και Κύριλλον Αλεξανδρείας, Migne P.G. 73, 245.
[340] Ματθ.. 28, 19.
[341] Αποστ. Κανών 50.
[342] Περί Εκκλ. Ιεραρχ. ΙΙ, 7. P.G. 3, 396.
[343] Κανών 7.
[344] Κανών 95.Ανώνυμος είπε...

Ωραια η ομιλια του Πατρος Ευθυμιου!Νομιζω οτι μετα το 1965 τα μυστηρια αυτών που κοινωνουσαν εκκλησιαστικα με τον αντιχριστο Αθηναγορα εν γνωση τους(για τις βλασφημιες του)ηταν ακυρα. Αυτοι που δεν γνωριζαν για αυτες τις προδοσιες ,περνάμε την Χαρη των μυστηριων.Γι'αυτο υπαρχουν πολλά διαζυγια και αποστασια τελευταία.Την γνωμη μου λεω,ίμερο να κανω λαθος.
Μπραβο στον ομολογιτη κληρικο της Εκκλησίας μας.Ο Θεος να τον έχει καλα που μας διαφωτιζει και μας ξυπναει!

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Αφού παρατηρήσουμε ότι κάποιοι εσκεμμένα παριστάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, ή καλύτερα ότι καταλαβαίνουν ότι οι ίδιοι θέλουν να καταλάβουν,

επαναλαμβάνουμε για μία ακόμη φορά:
αρμόδιος για να απαντήσει και να κρίνει ποια μυστήρια είναι έγκυρα και ποια άκυρα, είναι μία οικουμενική σύνοδος θεοφόρων πατέρων.

Ο π.Ευθύμιος εξήγησε το πνεύμα των οικουμενικών συνόδων, γιατί έκαναν δεκτά τα μυστήρια μέχρι τότε.

Αναφέρονται συχνά μεμονωμένα χωρία από τι είπε ένας Άγιος. Ο ίδιος Άγιος σε άλλη περίσταση μπορεί να είπε κάτι διαφορετικό. Άλλος Άγιος μπορεί επίσης να είχε άλλη άποψη. Οι Άγιοι σίγουρα είναι οδοδείκτες μας, αλλά δεν ήταν ως άνθρωποι αλάθητοι. Λόγος της εκκλησίας θεωρείται εκεί που ταυτίζεται ο λόγος των Αγίων, καθώς και όσα θεσμοθετούν οι Οικουμενικές Σύνοδοι.

Επαναλαμβάνουμε λοιπόν ότι
ΔΕΝ θα λύσουμε εμείς προβλήματα -που προέκυψαν από την αίρεση του οικουμενισμού- και ταλαιπωρούν την εκκλησία μας πάνω από 100 έτη.

Όσο περνάει ο καιρός ο οικουμενισμός επιβάλεται.
Η λογική του διακριτικά μιλάμε και περιμένουμε αποδείχθηκε λανθασμένη: οι οικουμενιστές σταδιακά καταλαμβάνουν όλο και περισσότερους δεσποτικούς θρόνους και θέσεις ηγουμένων στα μοναστήρια.
Γι αυτό καλούμε σε ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ. Να πηγαίνουμε μόνον εκεί που δεν μνημονεύονται αιρετικοί οικουμενιστές. Να αρχίσουν να αδειάζουν οι εκκλησίες τους, να παραδειγματιστούν οι καλοπερασάκηδες χριστιανοί, να δείξουμε την ομολογία μας στον Κύριο.
Τα υπόλοιπα όλα θα τα φροντίσει Εκείνος, αν δείξουμε την καλή μας διάθεση και την ταπείνωση μας.

Δυστυχώς το ύφος αυτοδικαίωσης κάποιων δείχνει ένα και μόνο πράγμα: εγωισμό.

Ανώνυμος είπε...

Ενταξει,αν και με τους Ιερους Κανονες δεν εχω μεγαλη οικειωση,ομως νομιΖω πως πρεπει να ειμαστε προσεχτικοι με αυτους.
Λεει η Ζ` οικ.Συνοδος ''τοις κοινωνουσι εν γνωσι τοις κενοτομοις αναθεμα!
Ποιοι νοουνται κατα την ταξη της Εκκλησιας κενοτομοι;
Οι ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ω ς κριθεντες κ αποκηρυχθεντες[υπο γενικης Συνοδου...
Αυτα λεγει η Β` Οικ.Συνοδος κ επεξηγει πως
Α ι ρ ε τ ι κ ο υ ς δε λεγομεν τους τε π α λ α ι υπο της Ε κ κ λ η σ ι α ς αποκηρυχθε-ντας,,,,,,και τους μετα ταυτα αναθεμα-τισθεντας.....Στ` Καν της Β` οικ Συνοδου!!
Γιαυτο το λογο κ τα μυστηρια των μη κεκριμμενων αιρετικων ειναι ακυρα απο της καθαιρεσεως αυτων.

Αυτοι που δεν συμφωνουν κ ανεχονται αυτον που δεν ορθοτομει κ δεν ορθδρομει τον λογον της αληθειας δεν ειναι αξιοι κατακρισεως,συνεπως ο κανων
Τοις κοινωνουσιν εν γνωσι τοις κενοτομοις απευθυνεται στους καταδικασμενους αιρετικους,που σημαινει πως οι ορθοδοξοι δεν πρεπει να εχουν οικωνια εκκλησιαστικη με ολους αυτους παπικους,προτεσταντες,μονοφυσιτες κλπους κ αυτους πρεπει να αποφευγουμε οταν τους βλεπουμε μεσα στους ναους.
Επισης κ αυτους που κηρυσσουν αιρετικα φρονηματα εντος εκκλησιας,πρεπει να αποφευγουμε οχι ομως να μην κοθινωνουμε με ολους οσους ανεχονται κ δεν αποτειχιστηκαν....
Εαν λοιπον η Ζ` οικ συνοδος δεχτηκε τα μυστηρια των μη κεκριμμενων αιρετικων,οσο καιρο αυτοι δεν ειχαν καταδικαστει αλλα θεωρησαν αυτα ακυρα απο της καθαιρεσης τους και μετεπειτα,για ποιο λογο να επανελθη η Εκκλησια και να ξανασυζητησει το ολον ζητημα,αφου μια για παντα εχει λυθει κατα την Ζ` οικ Συνοδο εν Α γ ι ω Π ν ε υ μ α τ ι ;;;
Οσο για την δυνιτικη μορφη του Ι.Κανονα του 15 ου της ΑΒ τοπ.Συνοδου ,ειμαι συμφωνη...

Σιδέρης είπε...

Θαυμάσια η ομιλία του Πατρός Ευθυμίου!Η δικαίωσή μας είναι φανερή από αυτά που λέει ο Πατήρ!!Τα μυστήρια είναι έγκυρα(εκτός από την Θ. Κ.).Το λέει ο π. Ευθύμιος,ο κ. Ρίζος και ο κ. Κεμενιώτης(σήμερα στην Π. Π.)!!!

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΡΜΕΝΙΩΤΗΣ είπε...

Προς τον κο Σιδέρη:
Σας παρακαλώ, μην εξάγετε αυθαίρετα συμπεράσματα από ένα σχόλιό μου.
Όχι μόνο δεν συμφωνώ, αλλά, αντιθέτως διαφωνώ κάθετα με την προσέγγιση που εξέφρασε ο π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς στο ανωτέρω βίντεο: Ακούμε τον π. Ευθύμιο να λέει ότι "Κατ' ακρίβειαν τα μυστήριά τους είναι άκυρα, αλλά κατ' Οικονομίαν τα θεωρούμε έγκυρα γιατί είναι λίγοι οι αποτειχισμένοι ιερείς."

Και ερωτώ: τι θα πει "κατ' Οικονομίαν τα θεωρούμε έγκυρα"; Εμείς αποφασίζουμε για το τι θα πράξει ο Θεός; Και αφού το αποφασίσαμε, ο Θεός οφείλει να μας κάνει υπακοή;

Τέλος, θεωρώ ότι όλη αυτή η διδασκαλία περί "ακύρων μυστηρίων" είναι παγίδα του Διαβόλου. Κηρύττοντάς την, χωρίς να το καταλάβουμε, βλασφημούμε το Άγιο Πνεύμα. Η πιο διακριτική στάση είναι εκείνη του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή. Εμείς πράξαμε το χρέος μας ενώπιον του Θεού. Το τι θα κάνει Εκείνος με τους Οικουμενίζοντες είναι δικό Του ζήτημα.

Φοβάμαι ότι, δυστυχώς, βρήκε ο "έξω από 'δω" έναν ακόμη τρόπο για να μας διχάσει, να σκανδαλίσει τον πιστό λαό και να δυσφημίσει την Αποτείχιση.

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.


Από σήμερα 2/10/2018, έχουμε προσωρινά διακόψει την δημοσίευση σχολίων στο ιστολόγιο μας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.