" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

ΝΑΙ εἰς τὰ µυστήρια τῶν αἱρετικῶν! ΟΧΙ εἰς τὰ µυστήρια τῶν ΓΟΧ!

Τοῦ κ. Παναγιώτου Π. Νούνη

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κύπρου,


Εἰς τήν τηλεοπτικήν συνέντευξίν σας, εἰς τό («ΗashTag» RIK) ΡΙΚ, παρετήρησα δυστυχῶς, ὅτι ἀναγνωρίζετε προσωπικῶς, ἐσεῖς ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, τό δῆθεν Βάπτισµα καθὼς καί ἄλλα τινά Μυστήρια εἰς τούς αἱρετικούς καί σχισµατικούς! 

Γιατί δέν ἀναγνωρίζετε τότε καί τά Μυστήρια τῶν ΓΟΧ τῆς Κύπρου; 
Ἀφοῦ µαζί τους ἔχοµεν τήν ἰδίαν Πίστιν;! 
Εἶσθε ᾆραγε, ὑπὲρ ἄνω τῶν Ἁγίων Οἰκουµενικῶν Συνόδων, καί ὑπέρ ἄνω τῶν Θεοφόρων Πατέρων, καί ὑπέρ ἄνω τῶν Ἱερῶν καί Θείων Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας;


Συνεχίζεται 
το είδαμε εδώ


9 σχόλια:

Παναγιώτης Νούνης είπε...

Θεωρῶ κάπως ἄδικον καί κακεντρεχήν τήν μομφή κατά τοῦ «ὈΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ» ὅτι δῆθεν δέν δημοσιεύει ὁλόκληρα τά κείμενά του ἵνα μή χάσει τούς συνδρομητές.

Εἶναι μάλλιστα ντροπή, ἄνθρωποι Χριστιανοί νά γράφομεν καί νά ἀναδημοσιεύομεν τέτοιες αὐθαίρετες καί ἀνυπόστατες κατηγορίες, παρ΄ ἐκτός μόνον διανοητικά ὑστερημένα ὄντα δύνανται νά γράφωσιν τέτοιες μικρότητες.

Διότι κατά πρῶτον: Ὁ «ὉΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» διαθέτει μηναιόν καί ἐβδομαδιαίον Ἀρχεῖον τῶν ἐβδομαδιαίων Φύλλων του εἰς τό περίφημον Ἱστολόγιόν του. Ἄν ἔκανε τόν κόπον καί ἐρευνοῦσε προσεκτικώτερα ὁ γράφων τήν ἀνοησία «Σ.σ. δεν δημοσιεύει όλες τις σελίδες για οικονομικούς λόγους, μη χάσει συνδρομητές...» δέν θά ἔκθετεν τόν ἑαυτόν του.

Κατά δεύτερον:Ὁ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» ἐκδίδεται ἐβδομαδιαίως καί ἀποστέλνεται σ΄ ὁλόκληρον τήν οἰκουμένη, ἄρα συνεπῶς, μᾶλλον κατά δημοσιογραφικήν ἄποψιν, (δέν εἶμαι νομικῶς σύμβουλος τοῦ «Ο.Τ.») δέν εἶναι δεοντολογικά ὀρθόν, ἵνα δημοσιεύει ἀμέσως, ἅπαντα τά φύλλα, παρ΄ ἐκτός τοῦ ἐξωφύλλου αὐτοῦ. Διότι π.χ. εἰς τήν Κύπρον, ἔρχεται τό Σάββατον εἰς τά περίπτερα, ἐνῶ προφανῶς εἰς τήν Ἑλλάδα, κυκλοφορεῖ ἀπό τήν Παρασκευή! Ἄν ἐδημοσίευεν αὐθημερῶς καί διαδικτυακῶς ἅπαντα τά Φύλλα του, τότε ποῖον τό νόημα νά πωλεῖται εἰς τά περίπτερα τῆς Κύπρου κ.ἄ.; Φυσικά, ἐμεῖς οἱ Νεοέλληνες, εἴμεθα πολύ ζηλόφθωνος λαός, θεωροῦμεν ὅτι εἴμεθα τό μοναδικόν κέντρον τῆς γῆς πράγμα ἄτοπον. Οὔτε κἄν ἀναλογιζόμαστε, ὅτι ὑφίσταντο πολλοί ἄνθρωποι εἰς τόν κόσμον (πέρα καί μακράν τῆς Ἑλλάδος μας), Κληρικοί, Μοναχοί, Λαϊκοί, πού καλῶς ἤ κακῶς, δέν ἔχωσιν ΚΑΜΜΙΑ πρόσβασιν εἰς τό διαδίκτυον. Ἄρα συνεπῶς, ἔχωσιν ἀνάγκη μίαν ἐφημερίδα, ΤΗΝ ὀρθόδοξη καί μαχητικήν ἐφημερίδα πού γράφει ἱστορία πάνω ἀπό μισόν αἱῶνα.

Κατά τρίτον: πρέπει νά μάθομεν, κάποτε, ὅτι ὁ μιμητισμός ἤ ἔστω ὁ πιθηκισμός βλάπτει παντελῶς, τήν κριτική σκέψη, καί αὐτό τό λέγω γενικῶς διά ὅλους μας πού παρασυρώμεθα πολλές φορές, διότι ἀναδημοσιευώμεν κείμενα καί σχόλια ἄλλων χωρίς τήν παραμικρή ἔρευνα καί ἐξακρίβωσιν. Τί θέλω νά πῶ; Θέλω νά πῶ, ὅτι πρέπει νά ἐρευνοῦμεν πραγματικά, καί ὄχι προχειρολογίες, νά ἐπαληθεύωμεν καί νά διασταυρώνουμεν τήν ὅποια ΠΗΓΗ πού μᾶς παραθέτει ὁ καθένας εἰς τήν μπλοκόσφαιρα καί ἄλλου.

Κατά τέταρτον: ἐννοεῖται ὅτι ὅποιος ἐπιθυμεῖ νά διατηρεῖ ἕνα σοβαρό ἱστολόγιον, ὅπως τό φιλόξενον καί μαχητικόν Ἱστολόγιον «ὁ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ» θά πρέπει νά εἶναι πάρα πολύ προσεκτικός, μέρες πού εἶναι, τό τί καί τό πῶς δημοσιεύει εἰς τό διαδικτυακόν χῶρον, αὐτά ὅλα τά γράφω, εἰδικῶς διά ἑμένα, διότι εἶμαι ξεροκέφαλος, πεισματάρης καί ἐγωϊστής καθῶς μού τό ὑπενθυμίζει πολλάκις ἡ γυναίκα μου.

Κατά πέμπτον: Ὅποιος ἐπιθυμεῖ, π.χ. νά μελετήσει τό ποιό πάνω κείμενον τοῦ ἀρθρογράφου κ. Παναγιώτη Νούνη ἤ τοῦ δεῖνα, ἔχει τρεῖς ἐπιλογές: 1ον. Νά γίνει συνδρομητής τῆς ἐφημερίδας, ὥστε νά λαμβάνει τά φύλλα σπίτι του. 2ον. Νά ὑπάγει εἰς ἕνα περίπτερον τῆς Ἑλλάδος ἤ τῆς Κύπρου ἤ κ.ἄ. καί νά ζητήσει ἀπό τήν περιπτερά του τόν «ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ». 3ον. Ψάχνομε πληροφορίες διά τόν ὅποιον ἀρθρογράφον, π.χ. ἄν ἔχει ἰστολόγιον κ.ο.κ. καί προσπαθῶμεν καλοπροαίρετα νά ἀνακαλύψωμεν, ἄν ἔχει πρωτοδημοσιεύει τό κείμενον πού μᾶς ἐνδιαφέρει. 4ον. Ἄν τό ἀνακαλύψωμεν, τότε, ἄν θέλωμεν ἐρωτοῦμεν τόν ἀρθρογράφο, ἄν ἀποδέχεται μέ τήν ἄδειά του, τήν ἀναδημοσίευση του καί τότε τό ἀναδημοσιεύωμεν μέ τήν εὐλογία του, χωρίς ἀνόητες καί ζηλόφθονες περιττές γκρίνιες.

Εὐχαριστῶ διά τήν φιλοξενία καί λυπάμαι διά τήν παρέμβασιν, μιᾶς καί δέν ἔχω στόχον νά ἀντιδικήσω μέ σεβαστά καί πολύτιμα πρόσωπα ἀλλά μέ κακόβουλες ἐνέργειες καί κακοπροαίρετους λογισμούς.

Ἡ πιό πάνω σημείωσις ἤ καί «μπιχτή», κατά τήν προσωπική γνώμη μας, εἶναι δείγμα μεγίστης ἀνοησίας.

Π.Π.Ν.

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Ευχαριατούμε για το σχόλιο.
Διαγράφουμε την επίμαχη φράση (την είχαμε αντιγράψει από την Πηγή μαζί με το υπόλοιπο κείμενο)

Ανώνυμος είπε...

Ειναι τεραστιο το θεμα,λογικο το ερωτημα!
Ανευ Ορθης Πιστεως δεν υπαρχει Αγιον Πνευμα,ουτε αποστολικη διαδοχη,ουτε αληθινο βαπτισμα,ουτε θυσιστηριον,ουτε χρισμα ουτε εκκλησια και λογω ελειψης χαριτος ουτε αρετες,ουτε εκκλησια[Ιερ.Καν εν Καρχηδονι α γ ι α ς τοπικης Συνοδου 258]...αυτο ισχυει για τους αιρετικους οι οποιοι χωρις την χαρη και την αληθεια δεν μπορουν να φθασουν στην καθαρση στον φωτισμο ,συνεπως ουτε στη θεωση.Η Ορθοδοξια προσφερει αυτη τη θεραπεια,αλλα μονον αφου αποβαλλουν οι αιρετικοι γραπτως κ προφορικως τα αιρετικα τους φρονηματα και ενσωματωθουν στην Μια ,Αγια,Καθολικη κ Αποστολικη Εκκλησια και στην Αποστολικη Παραδοση αποδεχομενοι ολες τις Οικουμενικες Συνοδους καθως κ την ομοφωνη διδασκαλια και εμπειρια των αγιων Πατερων!!

Εξ αποστασεως αναγνωρισις Μυστηριων γινεται;;;
Οσον αφορα τα σχισματα,,,,αυτα δεν ειναι μικροτερα της αιρεσεως''ουδε μαρτυριου αιμα δυναται εξαλειψειν την αμαρτιαν''...
Πρωτα να δουμε εαν η αλλαγη του ημερολογιου ειναι αιρεσις,που δεν ειναι!
''Ας ηξευρουν γαρ αι Οικ.Συνοδοι κ οι λοιποι Πατερες οτι δεν ηθελησαν την ισημεριαν να μεταθεσουν ενω εβλεπαν πως εκατεβη,προτιμωντες την συμφωνιαν της εκκλησιας κ ενωσιν απο την ακριβειαν της ισημεριας,ητοις δεν προξενει συγχυσιν εις το εδικον μας Πασχα ουτε βλαβην εις την ευσεβειαν'''Ιερ Πηδαλ.σελ.9
επειτα να δουμε τι εστι σχισμα[ η διαιρεση μιας ενιαιας εκκλησιας σε δυο η περισσοτερα τμηματα, η μαλλον κοινοτητες]
Η Εκκλησια ειναι αδιαιρετη
Οι γοχ αλληλοαναθεματιζομενοι κ αλληλο υβριζομενοι διατηρουν τουλαχιστον 10 κομματα.
Τις αιρεσεις παραδεχομενοι,τις σχισματικες κοινοτητες ου δεχομενοι;;;
Το ονομα της Σωμα Χριστου,,,,εν αγιω Πνευματι και ενοτης.
Αλλα δεν ειναι μονον αυτο.Ειναι και πιστις κ αγαπη εν αληθεια ,,,,ειναι κ Συνοδοι,,,,,κ Πατριαρχεια,,,,ειναι κ ιεροσυνη,,,,ειναι κ ιερα Παραδοσις,,,,,ειναι αγια Μυστηρια,,,,,ειναι και βιος και εμπειρια,,,,ειναι κ φυλαξις του θεμελιου,,,,,ειναι και διαφορες μορφες αγιοτητος[οσιομαρτυρες,οσιοι,ομολογητες,αγιοι,ιερομαρτυρες,δικαιοι,νεομαρτυρες,αποστολοι ,πατερες-κληρικοι,μοναχοι,επισκοποι κλποι]

Παναγιώτης Νούνης είπε...

Εὐχαριστοῦμεν διά τήν φιλότιμον ἐνέργειά σας. Δικό σας εἶναι τό γήπεδον δικό σας καί ἐνθάδε παιγνίδι.

Ὅμως, νά ἐπαναλάβω κάτι μέ τό συμπάθιο ἀδελφοί μου ἔστω καί μέ τόν ὑπαρκτό κίνδυνον νά γίνω φορτικῶς, εὔχομαι νά διαβάσετε ὅμως μέ ἐπιείκιαν τά ἑξῆς: τό πιό πάνω ἀπόσπασμα τινός κειμένου λ.χ. τοῦ τάδε κ. Νούνη ἤ τοῦ δεῖνα κ. Νουνάκη, ΔΕΝ ἔχει ὡς πηγήν του, τήν «ΠΗΓΗ» ἀπό ὅπου πού τό ἀντιγράψατε.

Τό σεβαστόν ἱστολόγιον «Orthodox Voice - Ορθόδοξη Φωνή» ἀπό ποῦ το βρήκε; Μήπως ἀπό τό ὑπερπέραν; Τά ἀρχικά πού μᾶς παραθέτει π.χ. μέ τά γράμματα τοῦ «Ο.Τ.» δέν δηλούται μέ πάσαν σαφήνεια ποιά εἶναι ἡ «ΠΗΓΗ».

Ἕνας ἀναγνώστης πρέπει νά εἶναι ἄριστος τῆς μαντικῆς τέχνης διά νά ἀνακαλύψει τί ἐστίν «Ο.Τ.». Ἔπειτα, γιατί δέν παραθέτει εὐανάγνωστα καί ἔντιμα τήν πηγή τοῦ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ»; Πολλές φορές, τά ἰδικά μας αὐτονότητα δέν εἶναι αὐτονόητα διά τόν «παράξενον» καί «ἰδιότροπον» γείτωνά μας, πολλῷ μᾶλλον διά τούς φανατικούς τῆς μπλοκόσφαιρας.

Συγνώμη πού παρεμβαίνω, ἀλλά τό πράττω διά λόγους δικαιοσύνης, μιᾶς καί θεωρῶ ὅτι ἀδικεῖται, προφανῶς, ὁ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» ὑπό πολλῶν ἀγαπητῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν.

Συνεπῶς ἡ πρωταρχική «ΠΗΓΗ» τοῦ ἐν λόγῳ προλογικοῦ ἀποσπάσματος, προφανῶς καί εἶναι ὁ ἀρθρογράφος π.χ. ὁ Παναγιώτης Νούνης, ἀλλά ἡ «ΠΗΓΗ» πού πρέπει νά καταγραφεῖ, εἶναι ἡ ἀκριβῆς προέλευσις τοῦ ἀποσπάσματος ἤ ὁλόκληρου τοῦ κειμένου.

π.χ. ΠΗΓΗ: http://orthodoxostypos.gr/

ἤ ΠΗΓΗ: http://orthodoxostypos.gr/pdf/latest.pdf

Συνεπῶς καί κατ΄ἀκρίβειαν τό ἀξιότιμον Ἱστολόγιον «Orthodox Voice - Ορθόδοξη Φωνή» ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ἡ «ΠΗΓΗ». Ἄρα πρόκειται διά μικρόν δείγμα περί ἐσφαλμένης «παραπληρόφορησις» μιᾶς καί παραμένει ἀναπάντητο τό ρητορικό ἐρώτημα (μιᾶς καί ἀπαντάται αὐτό ἐκ τῆς πικρόχολου σημείωσις) γιατί δέν παραθέτει τήν ΠΗΓΗ μέ ἀκρίβεια; Τό δυστύχημα εἶναι, ὅτι ὅχι μόνον δέν παραθέτωσιν μερικοί τήν «ΠΗΓΗ» προελεύσεως καί ἀντιγραφῆς, ἀλλά μάλλιστα καί κατηγορῶσιν ἐμπαθῶς σέ βαθμόν κατακρίσεως.

Εὐχαριστῶ διά τήν ὑπομονή καί τήν φιλοξενία σας.

Καλόν ἀγώνα ἀδελφοί/ές καί πατέρες μου.

Ανώνυμος είπε...

Επειτα να δουμε εαν οι σχισματικοι εχουν την χαρη...
.....ποτε καθισταται σχισματικος κανεις,
Η οικιοθελης αποσχισις απο την εκκλησια καθιστα την κοινοτητα σχισματικη ;;;
Η συνοδικη κρισις καθιστα την κοινοτητα σχισματικη;;;
Εαν καποιος ειναι μελος μιας ομαδος σχισματικης,θεωρειται σχισματικος;
Μεσα στη διαχρονικη εκκλησια που παρασιτουσαν αιρεσεις απωλειας κ οι εριδες ηταν για χρονια αρνητικη πηγη αναζωπυρωσης της Ορθοδοξιας,καθιστουσαν αιρετικη την εκκλησια η μετετρεψαν ποτε την Ορθοδοξια σε ιδεολογια;
Αρχη της Εκκλησιας ειναι Το Αγιον Πνευμα!!!
Ανευ ορθης πιστεως κ Αγ.Πνευματος δεν υπαρχει εξουσια του χειροτονειν και Βαπτιζειν και παρεχειν την Χαρη Του αγ.Πνευματος!
Για τους αποτειχισμενους δεν ξερω,το ψαχνω ακομα!
Αλλα η Ορθ.Εκκλησια καποια στιγμη θα πραξει οπως πρεπει !
Ο αγιος Παισιος ειπε κατι κ το ψαχνω,ειπε '' ειναι καλο να αγωνιζονται οι χριστιανοι απο μεσα,απο κοντα για τα κακως κειμενα καθε φορα του πατριαρχου''...
Τι εννοουσε αραγε!Ας μας φωτισει Ο Κυριος ημων Ιησους Χριστος!
Καλο σ/βκυριακο εν Κυριω!

Δεν επεσε ολη η εκκλησια ευτυχως σε πλανη!

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Προς κ.Παναγιώτη Νούνη

ευχαριστούμε και πάλι
Σωστές οι επισημάνσεις σας
προσθέσαμε την σωστή πηγή.

Ανώνυμος είπε...

Εκ του Ο.Τ.

Ο Ο.Τ. μάχεται για την Εκκλησία και μόνη πηγή εσόδων για την έκδοση της εφημερίδας είναι οι πωλήσεις της, γι' αυτό και πάντοτε αναμένουμε τη βοήθεια όλων για εγγραφή συνδρομητών. Επειδή όμως ο σκοπός είναι πρωτίστως πνευματικός διαθέτουμε την εφημερίδα και δωρέαν μετά την παρεύλεση μερικών ημερών.
Είμαστε ευγνώμονες προς τον κ. Νούνη και όλους τους αρθρογράφους που συνεργάζονται ή αποστέλουν άρθρα τους για τον κοινόν αγώνα.
Για οποιοδήποτε ερώτημα ή επισήμανση μπορείτε ελεύθερα να απευθυνθείτε σε εμάς με email.
Καλόν αγώνα!

Ανώνυμος είπε...

Aνώνυμε 12.42 και 1.18 μπερδευεις πολλά πράγματα και σου παραθετω απλα καποια πραγματα για προβληματισμο. Ψαξε πρωτα από όλα για σενα, αλλά και γιατι με όλα αυτα που σου λενε ως σωστα καπως έτσι φτασαμε στην ψευτοσυνοδο της Κρητης κι επεται συνεχεια....
1) με την ακριβεια της Ισημεριας ασχοληθηκαν όσοι αλλαξαν το ημερολογιο, διασπωντας την ενότητα, όχι μονο με τους εν Ελλάδι παραδοσιακούς, αλλά και με πολλές άλλες Εκκλησιες που αρνηθηκαν να συμμετασχουνε σε σχετικη Πανορθοδοξη Συνοδο, απορριπτοντας την αλλαγη. Ήταν λοιπόν μια μονομερης αποφαση, χαριν ακριβειας της Ισημεριας κι ακριβέστερα χάριν προωθησης παναιρετικης Εγκυκλιου 1920 προς ένωση με αιρετικους, άσχετα αν οι υπολοιπες Εκκλησίες δεν διεκοψαν κοινωνια με την εν Ελλαδι, όπως και με το περασμα του χρονου ανταμωνουνε και μαζι της στον Οικουμενισμό. Αυτό όμως δεν εξαλείπτει την μονομερή απόφαση, η οποία αντικρούει ακόμα και στο Σύνταγμα που μέχρι και σήμερα αναγνωρίζει το Πατριο ως νομιμο ημερολογιο.
2) Αναφέρεσαι μόνο στο ημερολόγιο, ενώ η επίσημη Εκκλησιολογία των Γ.Ο.Χ., μέσω του 2 φορές εξορισθέντος κι αποκλειόμενου από μισθό-σύνταξη πρωην Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδη (καθώς αναφέρθηκες σε Ομολογητές), ήτανε η αποτείχιση από τους ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ Σχισματικούς Νεοημερολογίτες. Με το πέρασμα του χρόνου, την εφαρμογή της παναιρετικης Εγκυκλιου 1920 (βλεπε Αθηναγορα), η οποία ποτέ δεν καταδικάστηκε από την Κρατούσα "Εκκλησία", την συμμετοχη στο Παγκόσμιο Σ.Ε. της Κρατούσας "Εκκλησίας", την αλλοίωση των Μυστηρίων (βλεπε Αγιο Νικοδημο για αβουτηχτα=αβαπτιστα παιδια), την παντελή έλλειψη στις μέρες μας έστω κι ενός πραγματικού Ορθόδοξου Επισκόπου στην κρατούσα, ο οποίος να εφαρμόσει το "ο κοινωνών ακοινωνήτω , ακοινώνητος έσται" και να μην έχει τραγελαφικες, αντικρουομενες συμπεριφορες σαν τους πολιτικούς, που μπροστά φαγωνονται κι από πίσω μαζι τρωνε και πινουνε...Μετα από όλα αυτα, η κρατούσα πια δεν είναι δυναμη Σχισματική, αλλά αιρετική παρασυναγωγη. Ακόμα κι η απλή παραμονη της τόσα πολλά χρόνια στο Σχισμα του ημερολογίου, την κατατάσσει στην αίρεση
2) γνωριζεις πολύ καλά την σχετική σελίδα του Πηδαλίου κι άλλα χωρία της Αγίας Γραφής αλλά αναρωτιέσαι ακόμα "Για τους αποτειχισμενους δεν ξερω,το ψαχνω" ακομα!
Δεν ξερεις το αυτονοητο που κανανε οι Ορθοδοξοι τοσους αιωνες ;
3) "Οι γοχ αλληλοαναθεματιζομενοι κ αλληλο υβριζομενοι διατηρουν τουλαχιστον 10 κομματα" . Ξέρεις άραγε πόσα κόμματα υπάρχουνε στην κρατουσα "Εκκλησία" κι απλά τους κραταει φαινομενικα συνδεδεμενους η κρατικη ομπρελα κι ο μισθος ;
Τα προσωπικα παθη των ΓΟΧ ή όσων θέλουνε να λεγονται ΓΟΧ, δεν αμαυρώνει την επίσημη Εκκλησιολογία των εξ΄αρχης πιστων στα ίδια, στη Παράδοση, οι νεοημερολογίτες με μονομερη αποφαση κανανε Σχισμα, αλλαξανε κι ιδου που καταληξανε

Σταύρος

Ανώνυμος είπε...

Καλημερα κ παλι!
Ενα ερωτημα μονο.
Που ειναι ολοι οι γερονταδες των γοχ,μονον γοχ πιστους βλεπω που αγωνιζονται για την Παναιρεση του Οικουμενισμου.Ακινδυνα κ εκ των εξωθεν,θα μπορουσαν να βγουν και να στηλιτευσουν τον Οικουμενισμο;Γιατι δεν το κανουν;
Για να δικαιολογησουν την αποσχιση τους λογω αιρεσεως η λογω αλλαγης του Ημερολογιου;Μπορουμε να ειμαστε χωρια και να εχουμε την ιδια πιστη;;;
Εκτος Ορθοδοξης Εκκλησιας μονον σχισματα κ αιρεσεις ειπε ο Πατριαρχης Βουλγαριας....
Καθε χριστιανος Ορθοδοξος ,εντος της Μιας,κ Μοναδικης ,Αγιας,Καθολικης κ Αποστολικης Εκκλησιας δεν ειναι αναγκασμενος να συμφωνησει με οποιαδηποτε θεολογικη αποψη κ οιονδηποτε νεοτερισμο που κατεφαγε στην ιστορια της Ορθ.Εκκλησιας κληρο,μοναχισμο κ λαο εως συνοδικης διαγνωμης,αλλα πρεπει να πιστευει στο συνολικο εργο της Εκκλησιας κ την Πατερικη γραμμη ως οι Αποστολοι,οι Προφητες,οι Συνοδοι κλπ.
Μηπως το πνευμα δεν το λεγει ξεκαθαρα πως μεερικοι θα προσκοληθουν σε δαιμονικες διδασκαλιες κ παραπλανητικα πνευματα;

Για πειτε μας,σε ποιο Ποτηριο ειναι Ο Κυριος των γοχ παραταξεων;;;;
Ειναι στη μια απο τις ολιγες;;;;

Σχισματικη ειναι η Ελλαδικη Εκκλησια;;;Μηπως σχισματικες ειναι ολες οι Ορθ.Εκκλησιες που δεν διεκοψαν κοινωνια με αυτην αλλα την δεχτηκαν απο εκκλησιαστικη οικονομια ,αφου δεν επληττε την Ορθ.πιστη κ ενοτητα;
Ποια ειναι η Μια,Αγια,Καθολικη,κ Αποστολικη Εκκλησια;;;
Οι 10 κ κατι γοχ εκκλησιες;;;
Ας μην επεκταθουμε σε αλλη συζητηση,δεν ωφελει!

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.