" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

Είναι υποχρεωτική ή δυνητική η εφαρμογή ΤΟΥ ΙΕ ' ΙΕΡΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΒ' ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΥ (διακοπή μνημόνευσης επισκόπου/Πατριάρχη)

" Οι γαρ δι' αίρεσιν τινα παρά των αγίων Συνόδων, ή Πατέρων, κατεγνωσμένην, της προ τον πρόεδρο κοινωνίας εαυτούς διαστέλλοντες, εκείνου δηλον ότι την αίρεσιν δημόσια κηρύττοντος, και γυμνή τη κεφαλή επ' Εκκλησίας διδάσκοντες...". 

Ερμηνεία υπο Αγίου Νικοδήμου :
" Εάν δε οι ρυθέντες πρόεδροι είναι αιρετικοί, και την αίρεσιν αυτών κηρύττουσι παρρησία και δια τούτο χωρίζονται οι εις αυτοί υποκείμενοι... ". 


Δια την μεγιστη πλάνη περί "δυνητικού - μη υποχρεωτικού" του Ιερού Κανόνος της Συνόδου του Αγίου Φωτίου, που ασπάζονται οι Οικουμενιστές και οι Φιλοοικουμενιστές Νεοθολολόγοι, οι οποίοι θέλουν να είναι Ομολογητές στα λόγια και όχι στα έργα, θα θέσουμε συν Θεό κάποια εύλογα ερωτήματα. 

Διότι αυτό το επιχείρημα περί του "δυνητικού - μη υποχρεωτικού" του Ιερού Κανόνος δεν έχει βεβαίως βεβαίως, ούτε δογματική αλλά ούτε και λογική ερμηνεία. Η δογματική ερμηνεία της μνημονεύσεως στην Θεία Λειτουργία όπως μας διαβεβαιώνει και 

ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης είναι ότι,..
" Οσάκις μνημονεύουμε κάποιον στην Θεία Λειτουργία τον μνημονεύουμε ως Ορθόδοξο - Φίλο του Θεού και οσάκις δεν τον μνημονεύουμε δεν τον μνημονεύουμε ως Αιρετικό- Εχθρό του Θεού ". Για το ίδιο θέμα της μνημόνευσης ο Στύλος της Ορθοδοξίας Άγιος Μάρκος Ευγενικός αναφέρει, 
" Πολύς έστιν ο του μνημοσύνου λόγος και ουχί μικρός, διότι εκείνοι μνημονεύονται επ ' εκκλησίαις, όσοι είσι Ορθόδοξοι και κοινωνικοί προς την αυτήν εκκλησίαν. 
Οι δε ακοινώνητοι ούτε μνημονεύονται, ούτε γαρ έχει άδεια τις των ιερωμένων εύχεσθαι επ' εκκλησίαις. 
Εκφεύγειν άπασι τρόποις την κοινωνία αυτού και μήτε συλλειτουργείν αυτώ, μήτε μνημονεύειν όλως αυτού, μήτε αρχιερέα τούτον αλλά λύκον και μισθωτόν ηγείσθε ". Ο μεν Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γενάδιος Σχολάριος συμπληρώνει,
"Η πνευματική κοινωνία των ομόδοξων, και η τέλεια υποταγή προς τους γνήσιους ποιμένες εκφράζεται με το μνημόσυνο. 
Οι Σύνοδοι και οι άλλοι Πατέρες ορίζουν, ότι αυτών που αποστρεφόμεθα το φρόνημα, πρέπει να φεύγουμε και την κοινωνία ". Οι δε Αγιορείτες Πατέρες επί Αιρετικού Πατριάρχου Ιωάννου Βέκου σε επιστολή γράφουν,...
" Ει γαρ το απλώς χαίρειν ειπείν, κοινωνία δίδωσι τοις έργοις τοις πονηροίς, πόσον η διάτορος αυτού μνημοσυνη και ταύτα αυτών των Θειων μυστηρίων φρικτως προκειμενων ... ο μέγας πατήρ ημών και Ομολογητής Θεόδωρος Στουδίτης ταύτα λέγει προς τινά δια της ταμίας αυτού επιστολής, 

« μη αναφέρει τον αιρεσιάρχην... πλην ότι μολυσμόν έχει η κοινωνία εκ μόνου του αναφέρειν αυτόν, καν Ορθόδοξος εις ο αναφέρων», ... ο γαρ αιρετικόν δεχόμενος, τοις αυτού υπόκειται εγκλημασι και ο ακοινωνήτοις κοινωνών, ακοινώνητος εστίν... ". Εφόσον ο Ιερός Κανόνας του Αγίου Φωτίου αναφέρει ότι οι Επίσκοποι δεν είναι Ορθόδοξοι αλλά είναι Αιρετικοί, διδάσκοντας φανερά και δημοσίως Αιρετικές διδασκαλίες και επίσης το δογματικό της μνημόνευσης στην Θεία Λειτουργία είναι να μνημονεύονται μόνο Ορθόδοξοι και όχι Αιρετικοί πως γίνεται να μην είναι υποχρεωτικός ο Ιερός Κανόνας αλλά " δυνητικός μη υποχρεωτικός ;" 
Δηλαδή η Εκκλησία έχει δύο γραμμές στο θέμα της μνημόνευσης στην Θεία Λειτουργία ; 

Μας δίνετε η δυνατότητα από Ιερούς Κανόνες να γινόμαστε ψεύτες ενώπιον Του Κυρίου εν ώρα Θείας Λειτουργίας, κλήρος και λαός, διότι μέλη της Εκκλησίας δεν είναι μόνο ο κλήρος, αλλά και ο λαός, μνημονεύοντας τους Αιρετικούς - Εχθρούς Του Θεου ωσάν Ορθοδόξους - Φίλους Του Θεού και να μην γινόμαστε ψεύτες ενώπιόν Του Κυρίου μη μνημονεύοντας τους Αιρετικούς - Εχθρούς Του Θεού ως Ορθοδόξους - Φίλους Του Θεού; 
Ο πατέρας της ψεύδους ποιος είναι; Δεν ειναι σύμφωνα με το αψευδές στόμα Του Χριστού ο διάβολος; και επίσης " όποιος δεν είναι μαζί μου " λέγει ο Κύριος " είναι εναντίον μου και όποιος δεν μαζεύει μαζί μου σκορπίζει;" 

Να ισχυριστουμε ότι δίνουν ευλογία οι Άγιοι Πατέρες και να έχουμε εκκλησιαστική επικοινωνία εν ώρα Θείας Λειτουργίας δια της μνημόνευσης της Αιρετικου Ψευδοεπισκοπου-Εχθρου Του Χριστού με τον διάβολο και να μην έχουμε εκκλησιαστική επικοινωνία δια της μη μνημόνευσης της Αιρετικου Ψευδοεπισκοπου-Εχθρου Του Χριστού με τον διάβολο αλλά με τον Χριστό ; Μακριά από τους Ορθοδόξους αυτή η βλασφημία. 


Για το ότι δεν περιέχει ο Ιερός Κανόνας φανερό επίτιμο, 
ο Αγιορείτης Αγιος Νικόδημος στην αρχή του Ιερου Πηδαλιου αναφέρει, 
" Πρέπει να ηξευρη τινας, ότι όσοι κανόνες δεν περιεχουσι φανερως το επιτιμιον εκείνων όπου τους παραβαινουσιν, αυτοί, κατά το σιωπώμενον, δίδουσιν άδειαν εις τον κατά τόπον αρχιερέα να δώση εις αυτούς απαθως το πρέπον και αρμόδιον, όπου ήθελε γνωρίσει..." 
Επειδή στις ημέρες μας δεν υπάρχει Ορθοδοξος Αρχιέρεας να δώσει το επιτίμιο του Ιερού Κανόνος διότι οι
" Αρχιερείς" έχουν γίνει Αιρετικοί Οικουμενιστές και Φιλοοικουμενιστές, αυτό δεν σημαίνει ότι ό Ιερός Κανόνας δεν περιέχει επιτίμιο.Και οπωσδήποτε όπως προείπαμε δεν έχει ούτε λογική ερμηνεία το κακόδοξο επιχείρημα των Οικουμενιστών και Φιλοοικουμενιστών, Νεοθολολόγων περί του "δυνητικου - μη υποχρεωτικου" του Ιερού Κανόνος , διότι όπως λέγει και ό Ιερός Χρυσόστομος, " ο Εχθρός του Βασιλιά είναι αδύνατον να έχει και την εύνοια του Βασιλιά".


Εύχεστε και για εμένα 
Μοναχός Μακάριος Κουτλουμουσιανός 
Κάθισμα Αγίου Νικολάου.


Δημοσιεύσαμε πριν λίγο, δύο ακόμη αποστομωτικές απαντήσεις για το θέμα (του κ.Ρίζου και του κ.Μάννη), εδώ.

3 σχόλια:

GeorGRE είπε...

Το θέμα είναι ποιός πιστοποιεί την αιρετική διδασκαλία του ανωτέρου του. Αυτό που αναφέρουν οι χλιαροί-ουδέτεροι ιερείς που συζητάω είναι ότι δεν έχουν τη σφραγίδα πιστοποίησης ότι ο επίσκοπος τους έχει αιρετική διδασκαλία. Δηλαδή ο "απλός" ιερέας που ασχολείται με χίλια δύο πράγματα στην ενορία δεν μπαίνει στη διαδικασία να κρίνει τα λεγόμενα του μητροπολίτη του.
Εαν υπάρξει μια συντονισμένη προσπάθεια για παραδειγμα από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ιερέων εναντίον των κακοδόξων αρχιερέων και του Πατριάρχη θα πυροδοτούσε την μαζική αντίδραση ιερέων.
Ένας άλλος ανασταλτικός παράγοντας είναι η στάση αναμονής του "επισήμου" Αγίου Όρους.
Μήπως δεν θέλουν να δημιουργήσουν ρίγμα διότι λόγω των επερχομένων τραγικών γεγονότων (θα γίνει χαμός) θα πρέπει όλοι μας να αφήσουμε για λίγο τις διχόνοιες;
Πραγματικά θα πρέπει να υπάρχει κάποιος σοβαρός πνευματικός λόγος για αυτήν την αναμονή. Θα πέσει "σκούπα" και Ποιός θα την κρατάει.


Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Οι αγιορείτες (οι μεγάλες μονές), εδώ και πολλά χρόνια γέμισαν με επιδοτήσεις και γνωριμίες με υψηλούς κρατικούς αξιωματούχους. Αν αντί για το Θεό στηρίζεσαι στην κοσμική εξουσία, πως να θέλεις μετά να πετάξεις ψηλά;;; Σε κρατάνε όλα κάτω.

Όσο για τους ιερείς, οι περισσότεροι δεσποτάδες έχουν ήδη διαμηνύσει στους αγωνιστές και ευλαβείς ιερείς να κάτσουν στ αυγά τους. Αλλιώς ... τους περιμένει η δεσποτική μαγκούρα (αργία, διακοπή μισθοδοσίας, επισκοπικό δικαστήριο, απαγόρευση κηρύγματος, αλλαγή ενορίας ..., σατανικά μυαλά ... ποιος να τα τολμήσει να τα βάλει μαζί τους)

Ανώνυμος είπε...

Η σιωπή διά τούς ἐκκλησιαστικούς λειτουργούς θεωρεῖται ἀπό τούς Ἁγίους ὡς τρίτο εἴδος ἀθεΐας καί προδοσίας !

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.