" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

Επίκαιρη σκληρή επιστολή του Φώτη Κόντογλου προς τον πατριάρχη Αθηναγόρα,(Απρίλιος 1965) : "Είναι καιρός να βγάλετε την δορά του προβάτου γιατί δεν απατά πλέον κανέναν"


Σχόλιο:
Εἶναι καιρὸς ὅμως ν’ ἀποβάλετε τὴν δορὰν τοῦ προβάτου, καθ’ ὅσον αὔτη δὲν ἀπατᾶ πλέον κανένα.
«Ὁ ποιεῖτε, ποιήσατε τάχιον!».

Όπως βλέπετε όμως οι Οικουμενιστές ΔΕΝ βιάστηκαν. 
Σιγά σιγά και με πολύ υπομονή, πριόνισαν μέχρι σήμερα το κεφάλι της εκκλησίας μας, εκτοπίζοντας διακριτικά έναν έναν όσους αντιδρούσαν. 

Τι θα έλεγε ο Φώτης Κόντογλου σήμερα;;;

Ιστολόγιο Ομάδας Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"Ἡ ἐπιθυμία τῆς ὑμ. Παναγιότητος καὶ τῶν σὺν ὑμῖν νὰ ὑποταχθῆ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἰς τὸν Πάπαν καὶ ἡ ἐκ μέρους σας ἀνεξήγητος σπουδή, ἐπλήρωσε τὴν καρδίαν μας ἀφάτου θλίψεως καὶ ἀθυμίας. Τὰ ὦτα μας ἀκόμη συρίζουν ἀπὸ τὸ φρικτὸν τοῦτο ἄκουσμα.

Ἡ Ὀρθόδοξος ποίμνη ἐδιχάσθη. Οἱ μὲν σᾶς ἠκολούθησαν εἰς τὸν ὀλισθηρὸν δρόμον τὸν ἀπάγοντα εἰς τὴν ἀπώλειαν, οἱ δὲ παρέμειναν ἑδραῖοι καὶ ἀσάλευτοι εἰς τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν τῶν πατέρων των, ἀποτροπιαζόμενοι καὶ εἰς μόνην τὴν σκέψιν ὅτι ὁ Οἰκουμ. Πατριάρχης ἐνηγκαλίσθη τὸν Πάπαν καὶ ἐμολύνθη ἀπὸ τὸ βδέλυγμα τοῦτο τῆς ἀσεβείας.

Ἐκεῖνοι, οἵτινες σᾶς ἠκολούθησαν, ἤσαν ἐκ τῶν προτέρων προδικασμένοι νὰ σᾶς ἀκολουθήσουν, ὄντες ὑλόφρονες, ματαιόδοξοι, ἄπιστοι, καὶ ξενόδουλοι κόλακες καὶ κολακευόμενοι. Ἔσπευσαν λοιπὸν νὰ συνταχθῶσι μὲ τὸν «κόσμον», μὲ τὸν ἁμαρτωλὸν κόσμον τῆς ἐπιγείου ἀνέσεως, τῆς ἄνευ ταλαιπωριῶν καὶ ἀγῶνος ζωῆς, «εἰς τὴν ὧδε μένουσαν πόλιν», μὴ ἐπιζητοῦντες «τὴν μέλλουσαν», ὡς ἀνύπαρκτον καὶ μὴ πιστευτὴν εἰς αὐτούς.

Οἱ ἄλλοι ὅμως, οἱ πιστοί, παρέμειναν ἀσάλευτοι εἰς τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν, εἰς τὴν χώραν τῆς πενίας, τῶν στερήσεων, τῶν πειρασμῶν, τῶν διωγμῶν, βέβαιοι ὄντες ὅτι
ἐν μέσῳ αὐτῶν παρίσταται ὁ Κύριος, ὁ εἰπῶν ὅτι ἡ Ἐκκλησία Αὐτοῦ θὰ εἶναι συνδεδεμένη μὲ τὸ μαρτύριον, τὴν περιφρόνησιν, τὴν πτωχείαν, τὸν ἐμπαιγμόν, τὰ ὁποῖα θὰ εἶναι ἡ ἀντιμισθία τῆς σθεναρᾶς ὁμολογίας των εἰς τοῦτον τὸν κόσμον.

Εἰς τὰ ὦτα των ἠχοῦν ἡμέρας καὶ νυκτὸς οἱ παρήγοροι λόγοι τοῦ Χριστοῦ. «Εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν καὶ ὑμᾶς διώξουσιν». Ὁ διωγμός, ἡ κακοπάθησις καὶ ὁ θάνατος εἶναι ὁ εὐλογημένος κλῆρος τῶν γνησίων μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ. Τὸ πανάγιον στόμα του εἶπεν ἀκόμη: «Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ βιάζεται καὶ οἱ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν». Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρχουν βιασταὶ εἰς τὴν παράταξιν τῶν ἀμάχων, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νὰ συνθηκολογήσουν μὲ τὸ ψεῦδος, διὰ νὰ ζήσουν ἐν ἡσυχία καὶ ἀπολαύσει τῶν ἐγκοσμίων ἀγαθῶν;

Καὶ σεῖς οἱ ποιμένες τοῦ λαοῦ τί εἴδους ποιμένες εἶσθε; Τὰ πρόβατα τὰ ὁποῖα σᾶς ἐνεπιστεύθη ὁ Χριστὸς τὰ παραδίδετε εἰς τοὺς λύκους. Συναυλίζεσθε μὲ τοὺς ἄρχοντας τοῦ κόσμου τούτου τοῦ παρερχομένου, διότι ἐζηλώσατε τὴν δόξαν αὐτῶν καὶ οὐχὶ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ.

Ὑπετάξατε τὴν πίστιν εἰς τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἀνθρώπους τῶν κοσμικῶν ἐπιθυμιῶν, οἵτινες ὁδηγοῦνται ἀπὸ τὸν σατανᾶν.

Παρεδόθητε καὶ παρεδώσατε τὰ πρόβατα εἰς τὸν ἄρχοντα τοῦ κόσμου τούτου, εἰς τὸν κατέχοντα τὴν ὕλην, τὸν χρυσόν, τὰς ἐφευρέσεις καὶ τὰς μηχανᾶς, αἱ ὁποῖαι καταπλήττουν τὰ πλήθη, ὡς θαύματα τοῦ ἀντιχρίστου.
Παρεδόθητε καὶ παρεδώσατε τὰ πρόβατα εἰς τὴν ψευδώνυμον γνῶσιν, «τὴν κενὴν ἀπάτην», τὴν διδασκομένην εἰς τὰς χώρας τῆς ἀθεΐας καὶ τῆς ἀπογνώσεως, ὅπου οὐκ ἔστιν οὐδὲ ὀσμὴ τῆς αἰωνίου ζωῆς καὶ τῆς ἀληθοῦς γνώσεως, τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ.

Καὶ ταῦτα, διότι δὲν εἶσθε οἱ ποιμένες οἱ καλοί, οἱ θυσιάζοντες τὴν ζωὴν αὐτῶν ὑπὲρ τῶν προβάτων καὶ ὁδηγοῦντες αὐτὰ εἰς τοὺς εὐώδεις λειμώνας τῆς ἀθανάτου ζωῆς. Σεῖς εἶσθε οἱ μισθωτοὶ ποιμένες, καὶ κατὰ τὸ πανάγιον στόμα τοῦ Κυρίου «ὁ μισθωτὸς ποιμὴν οὐκ ἔστι ποιμὴν» (Ἰω. ι’, 12). Εἶσθε μισθωτοὶ τῶν ἀρχόντων τοῦ κόσμου τούτου, διὰ τὴν δόξαν καὶ τὸν πλοῦτον τῶν ὁποίων ἐργάζεσθε. Καὶ ἅπαξ εἶσθε οἱ δοῦλοι τοιούτων κυρίων, εἶσθε ὠπλισμένοι μὲ τὰ ὅπλα τῆς βίας, μὲ τὰ ὁποῖα ἀπειλεῖτε τὰ πιστὰ πρόβατα τοῦ Χριστοῦ, διὰ νὰ τὰ ἀναγκάσητε νὰ σᾶς ἀκολουθήσουν.

Ἀλλὰ αὐτὰ τὰ μακάρια πρόβατα ἀπεκδέχονται τὸ μαρτύριον ὡς λύτρωσιν καὶ ὡς ἀψευδὲς σημεῖον, ὅτι θὰ λάβουν τὸν ἀμάραντον στέφανον ἀπὸ τὸν ἀγωνοθέτην Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν.
Ναί! Εἴμεθα ἕτοιμοι νὰ μαρτυρήσωμεν μετὰ χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσεως ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, τὴν ὁποίαν κρατοῦμεν ὡς τὸν μέγιστον θησαυρόν. Μακαρίζομεν τοὺς ἑαυτούς μας, διότι θὰ διωχθῶμεν καὶ θὰ ἀποθάνωμεν ὑπὲρ πίστεως καὶ ἀληθείας.

Ἀκονίσατε τὴν μάχαιραν τῆς αἰσχύνης. Ἀποστείλατε τὰ ὄργανα τῆς βίας, τὰ ὁποῖα σᾶς δορυφοροῦν καὶ μὲ τὰ ὁποῖα εἶναι πάντοτε πάνοπλος ἡ ἀποστασία. Ἀποστείλατέ τα ἐναντίον μας. Ἤδη εἰς τὸ Ἅγιον Ὅρος ἐνεφανίσθη τὸ αἱματωμένον καὶ ἀποτρόπαιον φάσγανον τῆς βίας, διὰ νὰ ἐνσπείρη τὸν τρόμον εἰς τὰς ἁγίας καρδίας τῶν γερόντων, τῶν ἀσκητῶν καὶ τῶν ἐρημιτῶν, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν ἐν δοκιμασίαις, ἐν στερήσει, ἐν τελείᾳ ἀπαρνήσει τοῦ σαρκίου των, διὰ νὰ εὐαρεστήσουν τὸν Κύριον.

Τὸ φρικτὸν πρόσωπον τῆς βίας ἐμφανίζεται ὡς τὸ τῆς μυθικῆς κεφαλῆς τῆς
Μεδούσης εἰς τὸν ἁγιασμένον κῆπον τῆς Παναγίας. Καὶ ὄπισθεν αὐτοῦ τοῦ
βδελύγματος τῆς βίας εὑρίσκεσθε σεῖς, οἱ «ποιμένες οἱ μισθωτοί», οἱ τρίδουλοι τῶν ἀρχόντων τοῦ σκοτεινοῦ κόσμου τοῦ χρήματος, τῆς ἀθεΐας, τοῦ ἐκφυλισμοῦ καὶ πάσης ἀκολασίας.
Σπαράξατε τοὺς ἀθώους, τοὺς ἁγίους ὁμολογητᾶς, ἀφοῦ ἐγίνατε λύκοι σεῖς οἱ ἴδιοι οἱ ποιμένες.Σπαράξατε τὴν Ὀρθοδοξίαν μέσα εἰς τὸ Κολοσσαῖον εἰς τὸ ὁποῖον παρίστανται οἱ Καίσαρες τῆς σημερινῆς κακούργου ἀθεΐας.

Εἶναι καιρὸς ὅμως ν’ ἀποβάλετε τὴν δορὰν τοῦ προβάτου, καθ’ ὅσον αὔτη δὲν ἀπατᾶ πλέον κανένα.
«Ὁ ποιεῖτε, ποιήσατε τάχιον!».
____________________________________________________________________________
* «Ο.Τ.», Ἀπρίλιος 1965.
ΠΗΓΗ: «ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΑ» ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ», ΑΘΗΝΑΙ 1993

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

To site κρυφό σχολειό ΔΕΝ ανέβασε τα κάτωθι σχόλια.
Κυριακή, 3 Ιουλίου 2016
Μια σημαντική τοποθέτηση-διευκρίνιση για την Αποτείχιση - Του κ. Ιωάννη Ρίζου

Είναι πάγια τακτική τους, να μην ανεβάζουν σχόλια που αναιρούν τις δικές τους θέσεις.
Ανέβασαν το 1ο σχόλιο ενώ ΔΕΝ ανέβασαν τις επόμενες απαντήσεις, ώστε να φαίνετε ότι δεν έχουμε επιχειρήματα.
Αυτό λέγεται στρεψοδικία,
ενώ μας κατηγορούν για αυθάδεια χωρίς να έχουν ανεβάσει τα σχόλιά μας.
Διαβάστε και κρίνετε μόνοι σας.

Κάτωθι το 1ο σχόλιο είναι το δικό μου που ανέβηκε:

Ανώνυμος3 Ιουλίου 2016 - 9:46 μ.μ.
Μπορείς να ανεβάσεις και τους κανόνες του Μ. Βασιλείου 1ο και 47ο;
Απάντηση
Απαντήσεις

δάσκαλος3 Ιουλίου 2016 - 10:48 μ.μ.
Ένα μεγάλο πρόβλημα σήμερα στον χώρο των Ορθοδόξων, και δη των "αυστηρών", είναι πως πέφτουν στο ίδιο σφάλμα που έπεσαν και οι Προτεστάντες. Όπως εκείνοι ερμήνευαν την Αγία Γραφή κατά γράμμα, έτσι και οι ημέτεροι ερμηνεύουν τους Πατέρες και τους Κανόνες χωρίς να μπορούν να κατανοήσουν το πνεύμα τους και που ακριβώς αναφέρεται η κάθε περίπτωση.
Αυτά είναι τα αποτελέσματα της υπερηφάνειας.

Κάτωθι τα σχόλια ( η απάντησή μας ) που δεν ανέβασε το κρυφό σχολειό,

1.Δυστυχώς για σας ισχύει το ακριβώς αντίθετο.
Η εφαρμογή των κανόνων σημαίνει ταπείνωση, ενώ οι δοξασίες του ενός και του άλλου καθώς στρέφονται εναντίον των κανόνων δηλώνουν εωσφορική υπερηφάνεια, επειδή αντιστρατεύονται το άγιο Πνεύμα.
Οι κανόνες είναι ξεκάθαροι σε καθαρά απλά ελληνικά και χωρίς θολά σημεία υπονοούμενα κλπ ακριβώς για να ξεκαθαρίζονται τα πάντα.
Οι κανόνες δεν είναι οι αλληγορικές ερμηνείες της Καινής Διαθήκης και της Αποκαλύψεως.
Δεν υπάρχουν ερμηνείες κατά το δοκούν αλλά είναι ξεκάθαρες διαταγές και οδηγίες προς ναυτιλομένους.
Κανόνας λεγόταν το αλφάδι της εποχής. Γι' αυτό και οι κανόνες λέγονται κανόνες, επειδή ορίζουν τις κατευθυντήριες γραμμές της πίστεως.
Τουτέστιν σιδηρόδρομος.
Σήμερα επικρατεί τέτοιο σκοτάδι, σε βαθμό αυτός που τηρεί τους κανόνες (τα βασικά και τ' αυτονόητα ) να ονομάζεται αιρετικός, ενώ αυτός που τους καταλύει να ονομάζεται θεοφόρος Πατέρας.

2.Οι κανόνες του Μ. Βασιλείου είναι επικυρωμένοι απο την πενθέκτη, που σημαίνει οτι έχουν οικουμενικό κύρος.
Γιατί δεν τους ανεβάζετε;
Να διαβάσει ο κόσμος ότι ο μη αναβαπτισμός των σχισματικών τελικά έγινε δεκτός με την αναμύρωση χάριν των επισκόπων της Ασίας διότι υπήρχε πρόβλημα διωγμού κλπ
Κατόπιν ο άγιος όρισε κατηγορηματικά οι αιρετικοί να βαπτίζονται
και αυτός που θα βαπτίσει, να έχει το αξιόπιστον του κανόνος και ότι ο δικός του ο λόγος να έχει το κύρος και την ισχύν.
Ο κανόνας γράφει οι σχισματικοί να βαπτίζονται. Σχισμα εννοεί ο άγιος πράγματα μικρά και ευκολοιάτρευτα και όχι δόγμα πίστεως.
Εαν λοιπόν οι σχισματικοί πρεπει να βαπτίζονται επειδή δεν έχουν θεια χάρη, οι οικουμενιστες που μπορούν να σταθούν;

Πως λέτε ότι δεν είναι κατεγνωσμένη αίρεση ο οικουμενισμός, όταν στους κόλπους του έχει όλες τις αρχαίες κατεγνωσμένες αιρέσεις;;;

Πριν την 1η οικουμενική σύνοδο 325μχ ποια οικουμενική καταδίκασε τους προηγούμενους αιρετικούς;
3.Μιας και γράφουμε για κανόνες:
Ου γαρ οι ακροαταί του νόμου δίκαιοι παρά τω Θεώ, αλλ’ οι ποιηταί του νόμου διακαιωθήσονται (Ρωμ. β΄ 10-16)

4.Αλήθεια όταν οι νεοημ/τες συλλειτουργούν με μονοφυσίτες το άγιο Πνεύμα κάνει άρση του αναθέματος που λάλησε πριν από 1600 χρόνια;
Όταν συλλειτουργούν με τις προτεστάντισες Λεσβίες επισκοπίνες, Σοδομίτες Αγγλικανούς, Μασόνους κλπ… πνέει το Αγιο Πνεύμα;

Επίσκοπος είναι αυτός ο οποίος καταδικάζει τους αιρετικούς δημοσίως, γι’ αυτό και ο Παύλος είπε « δεν είναι κακόν να θέλει να γίνει κάποιος επίσκοπος » διότι σε λίγους μήνες θα τον σφάζανε δημοσίως οι ειδωλολάτρες και οι αιρετικοί. Γι’ αυτό άλλωστε καθιερώθηκε το Αγιος, εν τη ζωή. λ.χ. ο άγιος Κορίνθου κ.ο.κ.
Τι σχέση έχουν λοιπόν οι ομολογητές και μάρτυρες επίσκοποι της αρχαίας Εκκλησίας, με τους σημερινούς, οι οποίοι αγωνίζονται να αποδείξουν ότι βλάσφημοι οικουμενιστές έχουν έγκυρα μυστήρια μέχρι καταδίκης δια οικουμενικής συνόδου;


Μεσότης αληθείας και ψεύδους ποτέ δεν υπάρχει» (P.G. 160, 1093).

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.