" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

Δύο θαύματα αποδεικτικά ότι δεν σώζει το ημερολόγιο

"Εάν θελήσω να απαριθμήσω τας πλάνας και τας αιρέσεις των παλαιοημερολογιτών εις τας οποίας υπέπεσον μετά την εισαγωγήν του νέου εορτολογίου, δεν με εξαρκεί ο χρόνος. Εκτός του αναβαπτισμού, της αναμυρώσεως, το να τολμήσουν μερικοί να μη εισέρχωνται εις τας εκκλησίας των χριστιανών νεοημερολιτών, να μη προσκυνούν τας ιεράς εικόνας, να περνούν έξω από τας εκκλησίας και να μη κάνουν το σημείον του Σταυρού ...

Ταύτα σοι γράφω δια να μη πλανηθής και δια να μη νομίσης ότι τα λέγω προς υπεράσπισιν του νέου ημερολογίου. Απ” αρχής ήμην, είμαι και θα είμαι εναντίον της απερισκέπτου, αντικανονικής και παρανόμου εισαγωγής του νέου εορτολογίου. Ηγωνίσθην, αγωνίζομαι και θα αγωνίζωμαι άχρι τέλους διά την επαναφοράν του παλαιού ημερολογίου, όχι ότι παραδέχομαι το ημερολόγιον, ότι αυτό μόνον θα με σώση. αγωνίζομαι διά την ομόνοιαν, την ενότητα και ειρήνην της Εκκλησίας, άνευ των οποίων και το έθνος και η Εκκλησία θα ναυαγήσουν….
Πρόσεχε, να αγαπάς τον Θεόν και να είσαι πάντοτε κοντά Του."


Ακολουθεί η πραγματικά σοκαριστική περιγραφή του π.Φιλόθεου Ζερβάκου (για κάποιος που παρά την σωστή τους αρχικά επιλογή, έφτασαν δυστυχώς από άγνοια και υπερβάλλον ζήλο στο άλλο άκρο). Στο τέλος της ανάρτησης, ένα σχόλιο μας.

Ομάδα εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"


«ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ»

† ΑΡΧΙΜ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ

…Οι μοναχοί της Λογγοβάρδας δεν ακολουθούν ημερολόγια, ακολουθούν τον Χριστό ο Οποίος είπεν. «Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι» (Μάρ. 8, 34).
Δεν είπε να ακολουθήση το άψυχον ημερολόγιον και ο πιστεύσας και βαπτισθείς (εις αυτό) σωθήσεται. Ο πιστεύσας εις τον Χριστόν και εις το Ευαγγέλιον σωθήσεται, όχι εις το παλαιόν ημερολόγιον.


Πλανώνται δεινήν πλάνην πολλοί των φανατικών και ζηλωτών παλαιοημερολογιτών πιστεύοντες ότι χωρίς το ημερολόγιον δεν σώζετε ο άνθρωπος. Οι Άγιοι Πάντες, Προφήται, Απόστολοι, Μάρτυρες και Όσιοι, δεν εσώθησαν και δεν εθαυματούργησαν με τα ημερολόγια αλλά διά της πίστεως….
Τα μυστήρια τα τελούμενα υπό των νεοημερολογιτών είναι έγκυρα, διότι δεν τα τελειοί και αγιάζει το ημερολόγιον, αλλά τα τελειοί το Άγιον Πνεύμα, το οποίον επικαλούνται και οι νεοημερολογίται να τα αγιάση, και ο άνθρωπος σώζεται διά της ορθής πίστεως, της αγάπης και των καλών έργων, όχι διά των ημερολογίων…. Η λατρεία, την οποίαν απονέμουν πολλοί των παλαιοημερολογιτών εις το παλαιόν ημερολόγιον και κατήντησαν αληθείς χρονολάτραι, η έλλειψις της πραγματικής, της ειλικρινούς αγάπης προς τον Θεόν και τον πλησίον, η έλλειψις της αγάπης προς αλλήλους και αυτών των παλαιοημερολογιτών ακόμη, η ασέβεια, η απιστία, η κακή πολιτεία, η καταφρόνησις προς τον νόμον του Θεού, τας θείας εντολάς και τας ιεράς παραδόσεις των πλείστων κληρικών και λαϊκών νεοημερολογιτών, παρατείνουν την διαίρεσιν, το σχίσμα. αυξάνουν τα πάθη, τα μίση, την κακίαν, τας αμαρτίας. σκληρύνουν τας καρδίας αμφοτέρων, απομακρύνουν την μετάνοιαν και πλησιάζομεν, εάν δεν μετανοήσωμεν, εις την απώλειαν.
«Εάν μη μετανοήτε», είπεν ο Κύριος, «πάντες ωσαύτως απολείσθε» (Λουκ. 13, 3).

Εγίναμεν οι πάντες, εκτός ολίγων εξαιρέσεων, γενεά πονηρά, σκολιά και διεστραμμένη. και προς τους σκολιούς σκολιάς οδούς εξαποστέλλει ο Κύριος. Τους πονηρούς εξολοθρεύει, καθώς και πάντας τους αμαρτωλούς, και φυλάσσει Κύριος πάντας τους αγαπώντας Αυτόν. Δεν θα κριθούν και καταδικασθούν οι άνθρωποι τόσον δια τα ημερολόγια, όσον θα καταδικασθούν δια την έλλειψιν της αγάπης και των καλών έργων. Ας αγαπήσωμεν τον Κύριον, ας φυλάξωμεν τας εντολάς Του και, εάν ως άνθρωποι αμαρτήσωμεν, ας μετανοήσωμεν δια να μη μείνωμεν έξω του Νυμφώνος Χριστού.Αναγκαίον κρίνω να αναφέρω εδώ δύο θαύματα αποδεικτικά, ότι τα μυστήρια τα υπό των νεοημερολογιτών τελούμενα είναι έγκυρα και ότι τον άνθρωπον δεν το σώζουν τα ημερολόγια, αλλά τον σώζει η μετάνοια, η εξομολόγησις, η πίστις, η αγάπη, τα καλά έργα, ο Θεός.

Εις το χωριόν του Παρθενίου ήτο νέος τις τον οποίον μερικοί εις την Πάρον παλαιοημερολογίται τον έπεισαν να μη πηγαίνη εις την Εκκλησίαν, να μη εξομολογήται, να μη κοινωνή των αχράντων μυστηρίων, διότι θα κολασθή, επειδή με το νέον ημερολόγιον δεν γίνεται λειτουργία, μυστήριον. όσοι πηγαίνουν εις την Εκκλησίαν με το νέον ημερολόγιον, εξομολογούνται, κοινωνούν, όλοι είναι κολασμένοι. Φοβηθείς ο νέος απεμακρύνθη από την Εκκλησίαν και την αγίαν Κοινωνίαν και έπαθεν, ο δυστυχής, εκείνο το οποίον λέγει ο Άγιος Κύριλλος. οι μακρύνοντες εαυτούς της Εκκλησίας και των αγίων Μυστηρίων εχθροί του Θεού και φίλοι του διαβόλου καθίστανται. Ο Εύσπλαγχνος όμως Θεός δεν τον αφήκε να χαθή, διότι από απλότητα επλανήθη από παλαιοημερολογίτας. και όταν ησθένησε και επλησίασε εις τον θάνατον, μίαν ημέραν εισήλθον εις το δωμάτιόν του πλήθος δαιμόνων, τον ησπάζοντο και του έλεγον. Ήλθαμε να σε πάρωμε, είσαι ιδικός μας. Εις την παρουσίαν και θέαν των μιαρών δαιμόνων ο νέος ετρόμαξε και γοερώς εφώναξε. Βοήθεια! βοήθεια! Βγάλτε αυτούς τους μαύρους που ήλθαν να με πάρουν. Τρέχουν οι γονείς έντρομοι, οι γείτονες, και τον ερωτούν, τί έπαθε. Αυτός περισσότερον εφώναζε. Βγάλτε τους μαύρους που ήλθαν να με πάρουν. Οι γονείς και οι προσδραμόντες δεν έβλεπον ουδένα και προσεπάθουν να τον παρηγορήσουν, αλλ” εκείνος διαρκώς έτρεμε, έκλαιε και εφώναζε τα τους βγάλουν έξω.

Αφού είδε ότι ουδεμίαν βοήθειαν έδιδον εις αυτόν, λέγει εις τους γονείς του. Φέρετέ μου τον παπά Φιλόθεον να εξομολογηθώ, και επειδή τω είπον, ότι απουσίαζον, τους λέγει. Φέρετε τον παπά Μανώλη. Τω λέγουν. Είναι νεοημερολογίτης, και εσύ δεν επήγαινες εις την εκκλησίαν, επειδή ήτο νεοημερολογίτης και δεν τον εχαιρέτας. πώς τώρα τον γυρεύεις; Έσφαλα, έσφαλα. φέρετέ τον να εξομολογηθώ. Τον ειδοποίησαν, μετέβη και εξωμολογήθη. Όταν όμως εισήλθεν ο Ιερεύς, οι δαίμονες εξήλθον και ίσταντο εις την θύραν. όταν δε ο Ιερεύς τω ανέγνωσε την συγχωρητικήν ευχήν, οι μεν μαύροι και δυσειδείς δαίμονες έφυγον κλαίοντες, εισήλθον δε μερικοί νέοι ωραίοι, θαυμάσιοι εις την μορφήν, τον ησπάσθηκαν και τω λέγουν. Επειδή εξωμολογήθης καθαρά, ήλθομεν εις βοήθειάν σου.

Έπαυσε ο νέος να κλαίη, να φοβήται, και με φωνάς ευχαριστηρίους, με πρόσωπον φαιδρόν και ιλαρόν, εκαλούσε τους γονείς και γείτονας να ίδουν την λαμπρότητα και ωραιότητα των νέων εκείνων, αλλά ως ανάξιοι δεν έβλεπον. Μετά τρεις ημέρας λέγει εις τους γονείς του. Ειδοποιήσατε τον παπά Μανώλη αύριον εις τας 9π.μ. να έλθη να με κοινωνήση διότι οι νέοι οι οποίοι με συντροφεύουν μου είπαν θα με πάρουν μαζί των. Έτσι και έγινε, και απήλθε γελαστός και με χρηστάς ελπίδας εις την άνω Ιερουσαλήμ.

Εις την Σύρον ήσαν δύο Ιερομόναχοι και Πνευματικοί φανατικοί και ζηλωταί θερμότατοι του παλαιού ημερολογίου, οι οποίοι συνεβούλευον και εδίδασκον τους ανθρώπους, τους χριστιανούς, να μη πηγαίνουν εις την εκκλησίαν, να μη κοινωνούν των αχράντων μυστηρίων. Αντί να κοινωνούν, να προτιμούν να γεμίζουν ένα ποτήρι κρασί και να βουτούν μία φέτα ψωμί να τρώγουν, αυτό θα είναι προτιμότερον. Επίσης τα βρέφη των, αντί να τα βαπτίζουν νεοημερολογίται ιερείς, να προτιμούν να τα κάμουν ένα μπάνιο εις την θάλασσαν ή να βάζουν σε μια σκάφη νερό και να τα πλένουν. Ο ένας μάλιστα φανατικώτερος έλεγεν, ότι την κονωνίαν των νεοημερολογιτών την βάζει κάτω και την πατά και έλεγε μίαν αισχράν λέξιν. Είχον δε αναμεταξύ των τόσον μίσος, φθόνον και κακίαν, ώστε δεν ησχολούντο εις άλλο τι τόσον, όσον εις το να πηγαίνουν εις ανθρώπους γνωστούς των και αγνώστους, να κατηγορή ο ένας τον άλλον, με φοβεράς φρικτάς κατηγορίας και συκοφαντίας. Έγινε μέγα σκάνδαλον εις την πόλιν της Σύρου.
Μερικοί φρόνιμοι και θεοφοβούμενοι με παρεκάλουν να τους ειρηνεύσω. Προσεπάθησα να τους πείσω, ότι οφείλουν ως χριστιανοί και περισσότερον ως ιερομόναχοι και πνευματικοί να συγχωρηθούν, να συνδιαλλαγούν, να διαλύσουν τον φθόνον και την έχθραν, διά να μη αποθάνουν εν έχθρα. αλλά εστάθη αδύνατον. Τον ένα, με πολλά παραδείγματα και διδασκαλίας εκ του Ευαγγελίου, τον έπεισα να παραδεχθή να συγχωρηθούν. ο άλλος εστάθη αδύνατον, οπότε τω είπον. Εάν δεν τον συγχωρήσης, να μη λειτουργήσης, διότι ο Χριστός λέγει. πρώτον να καταλλαγής με τον εχθρόν σου και τότε να προσφέρης το δώρον σου ή την θυσίαν. Εγώ, μοι λέγει, θα λειτουργήσω…..Αλλά αντί να λειτουργήση, μετ” ολίγας ημέρας από τότε που τω είπον να μη λειτουργήση, επήρε ένα μαχαίρι και πήγε να σφάξη τον ανεψιόν του εργοστασιάρχην, ότι του επήρε τα χρήματα. και επειδή ο Αστυνόμος τον εφυλάκισε ολίγας ημέρας και τον ηπείλησε να μη ενοχλήση άλλοτε τον ανεψιόν του διότι θα τον ετιμώρη, επήγε ως άλλος Ιούδας και επήρε σχοινίον και έδεσε βρόγχον δια να πνιγή, αλλά την στιγμήν εκείνην τον είδε κάποια γυνή, η οποία εφώναξε και έσπευσαν και έκοψαν το σχοινί και εσώθη. Αλλ” επειδή παρεφρόνησε, τον έκλεισαν εις το άσυλον. και ότε επλησίαζε εις τον θάνατον, επήγε ο Ιερεύς να τον κοινωνήση, τον εύρε και έτρωγε τας ακαθαρσίας του! Και ούτω ακοινώνητος απέθανε αυτός που έλεγε ότι την Κοινωνίαν των νεοημερολογιτών την βάζει κάτω και την πατά και την χρίει με ακαθαρσίας. Όταν δε τον εξέθαψαν ήτο άλυτος, το λείψανόν του μαύρον, δυσωδίαζε, το στόμα του ανοικτόν και η γλώσσα του εκρέματο έξω του στόματος. Αυτά είναι τα κατορθώματα των φανατικών παλαιοημερολιτών των αποβαλόντων την αγάπην και κρατούντων σφικτά το παλαιόν ημερολόγιον να μη το χάσουν.
Εάν θελήσω να απαριθμήσω τας πλάνας και τας αιρέσεις των παλαιοημερολογιτών εις τας οποίας υπέπεσον μετά την εισαγωγήν του νέου εορτολογίου, δεν με εξαρκεί ο χρόνος. Εκτός του αναβαπτισμού, της αναμυρώσεως, το να τολμήσουν μερικοί να μη εισέρχωνται εις τας εκκλησίας των χριστιανών νεοημερολιτών, να μη προσκυνούν τας ιεράς εικόνας, να περνούν έξω από τας εκκλησίας και να μη κάνουν το σημείον του Σταυρού και να λέγουν αι εκκλησίαι εφράγκεψαν, αι εικόνες εμολύνθησαν. και ότε εσήμαινον οι κώδωνες των εκκλησιών δι” εορτήν Αγίου μερικοί παλαιοημερολογίται έλεγον είναι η εορτή των Φράγκων Αγίων. Κάποια καλογραία εις γυναικείαν Μονήν της Τήνου παλαιοημερολογίτισσα, διαβαίνουσα προ της θύρας του Ναού της Μονής την Μ. Παρασκευήν και ιδούσα τον Χριστόν επί ξύλου κρεμάμενον εις το μέσον της εκκλησίας, έστρεψε προς τον Χριστόν τα οπίσθιά της. Εις παρατηρήσεις καλογραίας άλλης παλαιοημερολογιτίσσης διατί δεν εντρέπεται, απήντησεν αυθαδώς και ασεβώς. Αυτός ο Χριστός δεν είναι ο ιδικός μας, είναι των Φράγκων. Παύω, δεν λέγω άλλο. λέγω μόνον «Πάτερ, άφες αυτοίς. ου γαρ οίδασι τί ποιούσι», ουδέ τί λέγουσι.

Ταύτα σοι γράφω δια να μη πλανηθής και δια να μη νομίσης ότι τα λέγω προς υπεράσπισιν του νέου ημερολογίου. Απ” αρχής ήμην, είμαι και θα είμαι εναντίον της απερισκέπτου, αντικανονικής και παρανόμου εισαγωγής του νέου εορτολογίου. Ηγωνίσθην, αγωνίζομαι και θα αγωνίζωμαι άχρι τέλους διά την επαναφοράν του παλαιού ημερολογίου, όχι ότι παραδέχομαι το ημερολόγιον, ότι αυτό μόνον θα με σώση. αγωνίζομαι διά την ομόνοιαν, την ενότητα και ειρήνην της Εκκλησίας, άνευ των οποίων και το έθνος και η Εκκλησία θα ναυαγήσουν….
Πρόσεχε, να αγαπάς τον Θεόν και να είσαι πάντοτε κοντά Του.

Μετά πατρικής αγάπης και ευχών εγκαρδίων
Αρχιμ. Φιλόθεος

«ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ»
† ΑΡΧΙΜ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ
Ηγουμένου Ι.Μ. Λογγοβάρδας Πάρου
ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΛΟΓΓΟΒΑΡΔΑΣΜακάρι ... 
Μακάρι να ξημερώσει η μέρα

που η αίρεση του Οικουμενισμού θα έχει καταδικαστεί, 
που οι πρωτεργάτες της θα έχουν αναθεματιστεί ... (για τις διώξεις των "παλαιοημερολογητών", για τις διώξεις όσων διέκοψαν το μνημόσυνο τους και για τα απίστευτα προβλήματα που προκάλεσαν στην εκκλησία μας)

μια μέρα που αυτοί που κράτησαν την παράδοση του παλαιού ημερολογίου, και αυτοί που πολέμησαν τον οικουμενισμό, όλος ο πιστός λαός, θα κοινωνεί μαζί το Σώμα και το Αίμα του Χριστού, που θα υπάρξει ξανά ενότητα στους Ορθόδοξους, ενότητα και αγάπη εν αληθεία. Μια μέρα που ο Πάπας δεν θα αποκαλείται άλλο "Αγιότατος" αλλά ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ.

Μέχρι τότε ... αν ποτέ υπάρξει αυτή η μέρα .. (και δεν μας προλάβουν οι εξελίξεις)  
σίγουρα έχουμε πολύ δρόμο, ανηφορικό και μαρτυρικό
Εκτοπισμοί από μοναστήρια, καθαιρέσεις ιερωμένων ... 
όσα υπέφεραν οι του Πατρίου πριν σχεδόν 100 χρόνια, άρχισαν να επαναλαμβάνονται ξανά σήμερα.
Στην κρίσιμη αυτή στιγμή, ο καθένας αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη του.

Σήμερα δεν έχουμε απλά την πονηρή επιβολή ενός ημερολογίου από μασόνους οικουμενιστές (για να πλησιάσουμε στους αιρετικούς). 
Σήμερα επίσημα η εκκλησία της Ελλάδος επικύρωσε  την ψευδοσύνοδο της Κρήτης. Οφείλουμε άμεσα να απομακρυνθούμε από την μόλυνση με τις αιρετικές δοξασίες.

Ομάδα εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"

44 σχόλια:

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὁ π. Φιλόθεος ἔγραψε εἰς ἄλλην ἐπιστολήν του ὅτι, κατόπιν θερμῆς προσευχῆς του, ἐπληροφορήθη ἀπό μίαν ἐσωτερικήν φωνήν ν' ἀκολουθήσῃ τό Πάτριον. Ἐπειδή δέν ἤκουσε τήν φωνήν τῆς συνειδήσεώς του, δηλαδή ἐπειδή ἐπρόδωσεν, διά νά δικαιολογηθῇ, προσεπάθησε κατόπιν μέ τήν χρῆσιν κάποιων ἀκραίων συμπεριφορῶν ν' ἀμαυρώσῃ τόν ἱερόν ἀγῶνα τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου (Ὀ.Π.Ἑ.). Πρόκειται διά τέχνασμα τοῦ Πονηροῦ. Τά γεγονότα τῆς ἀποστασίας πού ἠκολούθησαν τήν καινοτομίαν καί τό σχίσμα τοῦ 1924 ἐδικαίωσαν πλήρως τούς Ὀ.Π.Ἑ. Συνεπῶς, τί ἔννοιαν ἔχει νά ἀναπαράγουμε τά ὡς ἄνω περιστατικά;

Ανώνυμος είπε...

Ελπίζω για χάρη της δικαιοσύνης και της αλήθειας, σε άλλο άρθρο σας να αναφέρετε εξίσου παραστατικά και τα Εγκλήματα (δολοφονίες κτλ) που διέπραξαν οι Μασόνοι "Αρχιερείς" και "Ιερείς" του παπικού εορτολογίου απέναντι στους Γνησίους Ορθοδόξους Χριστιανούς.

Εσείς, όπως φαίνεται από τα γραφόμενά σας, προφανώς διαλέξατε τον δρόμο της αποτείχισης και δεν αποδέχεστε ότι η Εκκλησία των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών έχει μυστήρια που σώζουν .

Αυτό όμως δε σημαίνει ότι πρέπει να παρουσιάζετε μονόπλευρα τα πράγματα.

Όταν πριν από ένα σχεδόν αιώνα οι ΓΟΧ ξεσηκωθηκαν και κάνανε αντι-οικουμενιστικό αγώνα ενάντια στον πρακτικό οικουμενισμό που ονομάζεται νέο - παπικό ημερολόγιο, οι πρόγονοί σας τι κάνανε ? ( σε αυτό θέλω απάντηση )

Κυριάκος Βαρβέρης - ΓΟΧ ( πρώην νεοημερολογίτης )

Ανώνυμος είπε...

Γράφετε " Σήμερα επίσημα η εκκλησία της Ελλάδος επικύρωσε την ψευδοσύνοδο της Κρήτης. Οφείλουμε άμεσα να απομακρυνθούμε από την μόλυνση με τις αιρετικές δοξασίες."

Συμφωνώ απόλυτα.

Ορθόδοξοι Επίσκοποι όμως εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ελλάδα.

Είναι οι Επίσκοποι της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών η οποία αποτελεί τη συνέχεια της Μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα.

Όσοι πιστοί προσέλθετε.

Κυριάκος Βαρβέρης

Ανώνυμος είπε...

Σήμερα δεν έχουμε απλά την πονηρή επιβολή ενός ημερολογίου από μασόνους οικουμενιστές (για να πλησιάσουμε στους αιρετικούς).
Σήμερα επίσημα η εκκλησία της Ελλάδος επικύρωσε την ψευδοσύνοδο της Κρήτης. Οφείλουμε άμεσα να απομακρυνθούμε από την μόλυνση με τις αιρετικές δοξασίες.


Συμφωνώ απολύτως με το σχόλιο
Αλλά η περίπτωση του δαιμονισμένου παλαιοημερολογίτη δεν αποτελεί κανόνα
Και την εποχή του πρωτου παραδείγματος δεν εχει καμια σχεση με την σημερινη
Υπάρχει οικονομία, αλλα εχει κάποια όρια δεν ειναι απέραντη, καποια στιγμη τελειώνει. Φανταζομαι συμφωνείτε όλοι

Ανώνυμος είπε...

Σας "ευχαριστούμε" που με την ανάρτησή σας αυτή μας κάνετε άριστα μαθήματα προπαγάνδας.

Και εξηγούμαι :

Ο τίτλος της ανάρτησης είναι :

"Δύο θαύματα αποδεικτικά ότι δεν σώζει το ημερολόγιο"

Και το κείμενο ξεκινάει :

"Εάν θελήσω να απαριθμήσω τας πλάνας και τας αιρέσεις των παλαιοημερολογιτών εις τας οποίας υπέπεσον μετά την εισαγωγήν του νέου εορτολογίου, δεν με εξαρκεί ο χρόνος."

Η λογική απαιτεί το περιεχόμενο του κειμένου να συνάδει με το τίτλο του. Επομένως "παιδαγωγέ" βγήκες λίγο εκτός θέματος.

Και κάτι άλλο :

Όταν ο πατήρ Φιλόθεος αναφέρεται στις "αιρέσεις" των παλαιοημερολογιτών και αποφαίνεται σαν να είναι από μόνος του μια Σύνοδος μιλάει σωστά κατά τη γνώμη σας ??? (θα ήθελα μια απάντηση σε αυτό)

Κυριάκος Βαρβέρης

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

1) Δεν διεκδικούμε το αλάθητο

2) Όταν παραθέτεις μια ανάρτηση, δεν σημαίνει ότι όλο το νόημα της κοσμοθεωρίας σου, συνοψίζεται σε αυτήν. Η ανάρτηση αποτελεί μια σκέψη, είναι αφορμή προβληματισμού. Ως ανάρτηση μας φάνηκε σοκαριστική, αφού περιέγραφε τις τελευταίες στιγμές 2 ανθρώπων. Δεν θεωρούμε ότι ο π.Φιλόθεος ψεύδεται στην διήγηση του.

3) Φυσικά αναδείξαμε και αντίστοιχα κείμενα του Πατρίου, δείτε πχ εδώ: http://opaidagogos.blogspot.gr/2016/11/blog-post_6.html

4) Όσο για τα μαρτύρια που πέρασαν οι αδερφοί μας του Πατρίου ημερολογίου, επίσης δεν φοβηθήκαμε να τα αναδείξουμε, όπως και να προβάλουμε τι συνέβη τότε, δείτε:

Αγωνίες πιστών νο2: Μήπως καλύτερα παλαιοημερολογίτης και Ορθόδοξος παρά Νεοημερολογίτης και Οικουμενιστής;
http://opaidagogos.blogspot.gr/2016/10/2.html

14 Σεπτεμβρίου (με το παλιό εορτολόγιο) 1925: Η εμφάνιση του Τιμίου Σταυρού στον ουρανό της Αθήνας. Μια άγνωστη σήμερα αληθινή ιστορία, απίστευτα επίκαιρη.
http://opaidagogos.blogspot.gr/2016/10/14-1925.html

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Ο Φώτης Κόντογλου για τους "σχισματικούς" παλιοημερολογίτες!
http://opaidagogos.blogspot.gr/2016/09/blog-post_18.html

Αγωνίες πιστών Νο1. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΗΤΗ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗ
http://opaidagogos.blogspot.gr/2016/10/1.html

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΔΙΩΓΜΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ
http://opaidagogos.blogspot.gr/2016/01/blog-post_11.html

6) Ξεκαθαρίσαμε ότι τώρα η Εκκλησία της Ελλάδος έχει επίσημα αποδεχθεί την αίρεση. Η διαφορά με το 1950 (ΠΣΕ), είναι ότι ο κόσμος δεν τα γνώριζε. Ενώ τώρα ο κόσμος και όλοι οι ιερείς έχουν γνώση και ευθύνη. Πλέον δεν είναι ένα μη δογματικό θέμα. Πλέον οι οικουμενιστές έβγαλαν τις μάσκες.Τότε, το 1924, κάποιοι πιστοί δεν έμαθαν τίποτε. Τώρα όλοι γνωρίζουμε.

Ανώνυμος είπε...

όπου διχασμός και διχόνοια εκεί κι ο διάβολος
μακάρι όλοι να ενωθούμε, ορθόδοξοι είμαστε, προς τί οι διαφωνίες και οι χωρισμοί;
εύχομαι...

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

κ.Βαρβέρη:

Η απάντηση μας βρίσκεται στο υπόλοιπο κείμενο του π.Φιλοθέου:
"Απ αρχής ήμην, είμαι και θα είμαι εναντίον της απερισκέπτου, αντικανονικής και παρανόμου εισαγωγής του νέου εορτολογίου. Ηγωνίσθην, αγωνίζομαι και θα αγωνίζωμαι άχρι τέλους διά την επαναφοράν του παλαιού ημερολογίου, ..."


Θα επαναλάβουμε μία ακόμη φορά την θέση μας:
Πράγματι Οικουμενιστές και μασόνοι επέβαλαν το νέο ημερολόγιο. Πράγματι διώχθηκαν ανελέητα όσοι ακολούθησαν το Πάτριο. Το λάθος των ΓΟΧ είναι ότι έκαναν Σύνοδο και επισκόπους στην θέση των επισκόπων. Στην εικονομαχία οι πιστοί πάλευαν για 100 χρόνια, κι όμως δεν χειροτονούσαν άλλους - δικούς τους- επισκόπους.
Οι ΓΟΧ απαντάνε ότι ήταν σε "πόλεμο" και στον πόλεμο λαμβάνεις αντίστοιχες αποφάσεις.

Δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Ο καθένας κάνει την επιλογή του. Εμείς ότι κείμενα βρίσκουμε ενδιαφέροντα, όταν έχουμε χρόνο, τα αναρτούμε. Ο καθένας είναι ελεύθερος να πει την διαφορετική άποψη του.

Ανώνυμος είπε...

Γράφετε :

"Πράγματι Οικουμενιστές και μασόνοι επέβαλαν το νέο ημερολόγιο. Πράγματι διώχθηκαν ανελέητα όσοι ακολούθησαν το Πάτριο. Το λάθος των ΓΟΧ είναι ότι έκαναν Σύνοδο και επισκόπους στην θέση των επισκόπων."

Δηλαδή λέτε ότι το λάθος των ΓΟΧ είναι ότι έκαναν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να τοποθετήσουν Ορθόδοξους Επισκόπους στη θέση Μασόνων και Οικουμενιστών "επισκόπων"?

Σας φαίνεται λογικό αυτό που λέτε ?

Κυριάκος Βαρβέρης

Αθανάσιος Γεωργόπουλος είπε...

"Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε... 1 Μαρτίου 2017 - 9:23 μ.μ.
Ὁ π. Φιλόθεος ἔγραψε εἰς ἄλλην ἐπιστολήν του ὅτι, κατόπιν θερμῆς προσευχῆς του, ἐπληροφορήθη ἀπό μίαν ἐσωτερικήν φωνήν ν' ἀκολουθήσῃ τό Πάτριον".

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ "Η ΑΛΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΗΘΕΝ Ο Π. ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΕΓΡΑΨΕ ΟΤΙ: "ἐπληροφορήθη ἀπό μίαν ἐσωτερικήν φωνήν ν' ἀκολουθήσῃ τό Πάτριον"; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ;;; Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΟΠΟΙΑ ΔΥΣΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΗ ΘΕΛΕΙ, ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΜΑΛΙΣΤΑ ΝΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΒΑΖΕΙ ΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΠΕ; ΑΙΔΩΣ ΑΧΡΕΙΟΙ.

"Στην εικονομαχία οι πιστοί πάλευαν για 100 χρόνια, κι όμως δεν χειροτονούσαν άλλους - δικούς τους- επισκόπους". ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΟΥΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΕΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΛΑΤΡΩΝ;;;

Ανέστης είπε...

Συγχωρέστε με, αλλά νιώθω να θέλω να εμπλακώ στη συζήτηση. Προσωπικἀ εγώ πιστεύω ναι. Λάθος ήταν. Όλα ήταν σωστά κατά την αποτείχιση των ΓΟΧ, μέχρι που έκαναν Σύνοδο και επισκόπους στην θέση των επισκόπων. Από όσο έχω μελετήσει και μελετώ το Πηδάλιο και την Ιερά Παράδοση και εκκλησιαστική ιστορία, αποτειχίζεσαι μεν από ψευδοεπίσκοπο, ο οποίος όμως κατέχει παράνομα τη θέση του κανονικού επισκόπου. Μένεις αποτειχισμένος για να μη μολυνθείς από την αίρεσή τους, μέχρι να υπάρξει Σύνοδος που θα τους καταδικάσει, αναθεματίσει και θα τους αντικαταστήσει με κανονικούς επισκόπους. Αν είμαστε πραγματικοί ορθόδοξοι, πιστεύουμε στην Αποκάλυψη και στις πάμπολλες αρχαίες προφητείες (βλέπε αγίου Νήφωνος, Ταρασίου, οσίου Ανδρέα του διά Χριστόν σαλού, κλπ κλπ κλπ), που μας μαθαίνουν ακριβώς πού βρισκόμαστε σήμερα και τι θα συμβεί, ώστε να μην πάρουμε λάθος δρόμο - σύμφωνα με αυτές η Οικουμενική Σύνοδος που θα καταδικάσει τον οικουμενισμό (ίσως τον τελευταίο μεγάλο πρόδρομο του αντιχρίστου) και τους οικουμενιστές, η οποία μάλιστα θα είναι και η τελευταία στην ιστορία της ανθρωπότητας, θα γίνει στο ξεκίνημα της αναλαμπής και θα συναχθεί με εντολή του αυτοκράτορα Ιωάννη (Βατάτζη;). Πριν όμως την ανάσταση (αναλαμπή), έρχεται η σταύρωση (3ΠΠ - 'Αρμαγεδών'). Μέχρι τότε μένουμε αποτειχισμένοι, αλλά ΔΕΝ φτιάχνουμε καινούργιες συνόδους / χειροτονίες διότι απαγορεύεται (ακόμα κι αν μη φαίνεται λογικό). Ο άγιος Γρογόριος ο Θεολόγος είχε πει για τις μέρες μας ότι θα μείνουμε ποίμνιο μικρό, ασύντακτο και ΑΝΕΠΙΣΚΟΠΟ. Ακριβώς για το λόγο ότι δε θα μπορούμε να κἀνουμε συνόδους μόνοι μας και να βγάζουμε επισκόπους. Καλως ή κακώς (προφανώς για να το επιτρέπει ο Θεός, καλώς) οδηγούμαστε στα χρόνια της Εκκλησίας των κατακομβών. Επίσης οι παραπάνω προφητείες και η Αποκάλυψη (όλα αυτά δένουν μαζί με απόλυτη ακρίβεια) μας μιλούν με ακρίβεια και για την πτώση του βασιλέα Ιωάννη, αλλά και τους βασιλιάδες (και μια διαβολοβασίλισσα) που θα ακολουθήσουν για κάποια ακόμα χρόνια, καθώς και το τι αισχρά θα αναγκάσουν τους ανθρώπους να κάνουν, ώστε να προετοιμαστεί τέλεια το έδαφος για την έλευση του αντιχρίστου. Τότε είναι που οι χριστιανοί θα πρέπει να πάρουν τα βουνά!
Θερμοπαρακαλώ με όλη τη δύναμη της καρδιάς μου: Αφού έχουμε κοινή σωστή πίστη, ας είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι αδέλφια εναντίον του προδρόμου του αντιχρίστου (οικουμενισμού) κι ας μην αναγνωρίζουμε ούτε ψευδοεπισκόπους, ούτε και νεοεπισκόπους και νεοσυνόδους. Μπας και μας λυπηθεί ο Θεός και μας 'σφραγίσει' ενόψει της λαίλαπας που έρχεται λίαν συντόμως (σύμφωνα με τα γραπτά και με τα σημεία των καιρών), είτε επιβιώσουμε τα γεγονότα είτε όχι...

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀγαπητέ Παιδαγωγέ,

Ἐπειδή ἀνεφέρατε ὡς "λάθος" τῶν ΓΟΧ τήν δημιουργίαν νέας Συνόδου, ἐφόσον ἡ παλαιά ὑπέπεσεν εἰς αἵρεσιν, σᾶς παραπέμπω στά κείμενα τοῦ Ἰωσήφ Ἁγιορείτου καί τοῦ Δασκάλου κ. Νικολάου Μάννη, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀποδείξει μέ στοιχεῖα ἀπό τήν ἐκκλησιαστικήν Ἱστορίαν ὅτι αὐτό ἔγινε εἰς ἀναλόγους περιστάσεις τοῦ παρελθόντος.

Ανώνυμος είπε...

Εξ΄αφορμης του αρθρου ελπιζω να ακολουθησει ενας ουσιαστικος ΔΙΑΛΟΓΟΣ με επιχειρηματα. Παρακαλω λοιπον να ακολουθησουν τα επιχειρηματα πανω στα οποία στηριζονται οσοι αποκαλουν σχισματικους (και πόσο μαλλον αιρετικούς..) τους Ορθοδοξους, δυσφημιστικα αποκαλουμενους Παλαιοημερολογίτες και μετα θα παραθεσω εγω τους Ιερους Κανονες και Συνοδικες αποφασεις, αλλα και το ιστορικο αιωνων..μια εισαγωγή υπαρχει εδω
https://katanixis.blogspot.gr/2017/02/blog-post_379.html
Ως προς το αρθρο εχω να πω :
- μεμονενες υπερζηλωτικες θεσεις δεν βαζουν ταμπελα σε ενα ολοκληρο αγωνα και στο νεο βλεπουμε πολλες αντιστοιχες που λενε μην πηγαινετε στους παλιο/τες κ.τ.λ.
- για αναβαπτισμούς απεδειξα στο προχθεσινο αρθρο την ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ σε περιπτωση που δεν υπαρχουν οι καταδυσεις και το ΕΓΚΛΗΜΑ της Κρατουσας, ειδικα απ τη δεκαετια του 1970 να μην βουταει κατα πλειοψηφια τα παιδια
- για Μυστηρια νεο/των συμφωνω για τις υπερζηλωτικες θεσεις δεκαετιων 70, 80. Εκτοτε, δεν υπηρχε ουτε ενας αποτειχιζομενος Επισκοπος στο νεο κι ειδικα μετα το Κολυμπαρι μιλαμε κι επισημα για ΣΥΝΟΛΟ ακολουθουντων κεκκριμενες αιρεσεις
- οι καθε ειδους Ιστορίες ειναι παρακινδυνευμενες και δεν αποτελουν ισχυρο επιχειρημα-τεκμηριο
- κανεις υγιης σκεπτομενος που ακολουθει το Πατριο δεν ειπε οτι θα σωθει απο αυτο. Δεν ξερω όμως πώς οι εν πληρη γνωση τους ακουθουντες καινοτομιες θα εχουνε παρρησια ενωπιον του Κριτη...

Σταύρος

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Απ ότι γνωρίζουμε, όταν ένας αιρετικός καταλαμβάνει έναν δεσποτικό θρόνο, η αγιοπατερική στάση είναι η διακοπή μνημόνευσης/κοινωνίας μαζί του.
Όχι η εκλογή αιρετικού στη θέση του. Αυτό γίνεται μόνον αφού καθαιρεθεί από σύνοδο.

Ανώνυμος είπε...

Προς Παιδαγωγό (Μιας και ψάχνετε ιστορικά προηγούμενα) :


ΓΙΑΤΙ Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΓΟΤΘΙΑΣ) ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΑΒΕ ΥΠΕΡ-ΟΡΙΑ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ;


Tη 26η Ιουνίου μνήμη του Oσίου Πατρός ημών Iωάννου Eπισκόπου Γοτθίας, εν ειρήνη τελειωθέντος.+ Oύτος ο εν Aγίοις Πατήρ ημών Iωάννης, ήτον κατά τους χρόνους Λέοντος του Iσαύρου εν έτει 716, καταγόμενος από την χώραν των Γότθων, την ευρισκομένην κατά το νυν λεγόμενον Kρίμι, όπου εκατοίκουν οι Tαυροσκύθαι. Όταν δε έφθασεν εις μέτρον ηλικίας και της σωματικής και της πνευματικής, και έλαβον χρείαν οι αυτού συμπατριώται να αναβιβάσουν αυτόν εις τον θρόνον της Aρχιερωσύνης.


Τότε απέστειλαν αυτόν εις τον καθολικόν Mητροπολίτην της Iβηρίας, ήτοι της Γκιουρτζίας(σημερινής Γεωργίας), και από εκείνον έλαβε την χειροτονίαν. Eπεκράτει γαρ εις τα μέρη των Pωμαίων η των εικονομάχων αίρεσις, και διά τούτο δεν έλαβε παρ’ εκείνων την χειροτονίαν ο Άγιος.

Aφ’ ου δε ετελεύτησεν ο Ίσαυρος, και οι μετ’ αυτόν εικονομάχοι βασιλείς, τότε επήγεν ο Άγιος εις την Bασιλεύουσαν, και ανταμώσας την βασίλισσαν Eιρήνην, πολλά είπεν εις αυτήν περί της Oρθοδόξου πίστεως, και πάλιν εγύρισεν εις την Γοτθίαν... ...Aπό το λείψανον δε αυτό, πολλά θαύματα έγιναν, και έως του νυν γίνονται, εις τους μετά πίστεως τούτω προστρέχοντας, τα οποία άδονται από τους εγχωρίους. Aλλά και όταν ήτον ζωντανός ο Άγιος, πολλά εποίησε θαύματα. Δέκα δε μόνα ευρήκαμεν γεγραμμένα, τα οποία αφήσαμεν διά την πολυλογίαν, της συντομίας φροντίζοντες.

Ανώνυμος είπε...


Και μιας και μιλάμε για κανονικότητα Συνόδων, ιδού κάποια μικρά παραδείγματα "κανονικότητας" του Νέου Ημερολογίου :

1923: Ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος διορίζεται ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΩΣ Μητροπολίτης Αθηνών, από πενταμελή "Αριστίνδην Σύνοδο" με τρεις ψήφους και ενώ εκρεμμούσαν εναντίον του σοβαρές κατηγορίες.

1938: Ο Χρύσανθος Φιλιππίδης διορίζεται ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΩΣ Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, αντί του Δαμασκηνού Παπανδρέου, ο οποίος πλειοψήφησε με 31 έναντι 30 ψήφων. Η μεταξική δικτατορία θεωρώντας ως βενιζελικό τον Δαμασκηνό μεθοδεύει την αντικατάστασή του, επαναφέροντας σε ισχύ τον θεσμό της Αριστίνδην Συνόδου, η οποία εκλέγει τον Χρύσανθο.

1941: Ο Δαμασκηνός Παπανδρέου διορίζεται ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΩΣ Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, αφού "Μείζων Αριστίνδην Σύνοδος", με τις ευλογίες της κατοχικής κυβέρνησης και των Γερμανών, του παραχωρεί τον αρχιεπισκοπικό θρόνο, απόφαση που ο Χρύσανθος δεν αναγνωρίζει. Έτσι ουσιαστικώς από το 1941 έως το 1946 - που ο Χρύσανθος υπέβαλε την παραίτησή του - στην κρατούσα Εκκλησία υπήρχαν ΔΥΟ !!! Αρχιεπίσκοποι Αθηνών!

(το πηδάλιο τι λέει γι'αυτή την περίπτωση???)

1967: Ο Ιερώνυμος Κοτσώνης διορίζεται ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΩΣ Αρχιεπίσκοπος Αθηνών - και ενώ ζούσε ακόμη ο Χρυσόστομος Χατζησταύρου - από οκταμελή (εχθροί του Χρυσοστόμου και οι οκτώ) "Αριστίνδην Σύνοδο" που επανέφερε σε ισχύ ο Αναγκαστικός Νόμος 3/1967 της Χούντας.

1974: Ο Σεραφείμ Τίκας διορίζεται ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΩΣ Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, από "Αριστίνδην Σύνοδο", ενώ μετέπειτα προέβη σε καρατόμηση των αντιφρονούντων επισκόπων.

Μήπως τα παραπάνω είναι παλαιοημερολογίτικες φαντασίες;


Κυριάκος Βαρβέρης

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Πρός Ἀ. Γεωγόπουλον:

1. Διά τήν ρηθεῖσαν ἐπιστολήν, βλ. http://entoytwnika.blogspot.gr/2011/10/blog-post_7862.html

2. Αἱ ὕβρεις σοῦ ἐπιστρέφονται.

3. "Χρονολάτραι" εἶναι ὅσοι, ἐν γνώσει των ὅτι θά ἔσχιζαν τήν Ἐκκλησίαν, προετίμησαν τήν "ἀκρίβειαν μετρήσεως τοῦ χρόνου," τήν ἐπιστροφήν τῆς ἰσημερίας εἰς τήν 21ην Μαρτίου (ἀπό τήν 8ην Μαρτίου, ὅπου εἶχε κατέβη μέ τό Ἰουλιανόν ἡμερολόγιον) κ.λπ.

4. Οὐδείς ὑπεραμύνεται τῶν "ἀμετρήτων παρασυναγωγῶν," ὅπως κακεντρεχῶς λέγεις, τίς ὁποῖες ὑπεκίνησαν οἱ ἴδιοι σχῖσται τῆς Ἐκκλησίας (Χρυσόστομος Παπαδόπουλος κ.ἄ.), τούς ὁποίους ἐσεῖς τιμᾶτε, καί τίς ὁπῖες ἐδημιούργησαν μερικοί μωροφιλόδοξοι (Ματθαῖος Καρπαθάκης κ.ἄ.) Τά σχίσματα, ὅμως, ὑπῆρχον ἀνέκαθεν. Π.χ., ἐπί Ἀποστολικῆς ἐποχῆς, ὑπῆρχαν πάρα πολλά σχίσματα. Λοιπόν, αὐτή ἡ διαίρεσις τῶν χριστιανῶν ἀποτελεῖ σοβαράν δικαιολογίαν διά τούς Ἑβραίους νά ἀπορρίψουν τόν Χριστιανισμόν; Ἀσφαλῶς, ὄχι! Ἀλλά, τότε ἐσύ γιατί ἀκολουθεῖς τήν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί ὑβρίζεις καί συκοφαντεῖς τούς Ὀρθοδόξους ὡς δῆθεν "χρονολάτρας"; Δέν ἐντρέπεσαι;

Della Vita Della Morte είπε...

Παιδαγωγέ, η Αγία Σύνοδος τών ΓΟΧ Ελλάδος είναι χειροτονίες και επιταγή της Συνόδου των Ρώσων της Διασποράς,επί Αγίων Ιωάννου Μαξιμοβιτς και Αγίου Φιλαρέτου.

Στα πλαίσια της υπακοής θά μπορούσε κάποιος νά πει ότι έγινε η Σύνοδος ΓΟΧ, χωρίς να αστοχεί, ειδικότερα εάν γνωρίζει την ιστορία των χειροτονιών,
και ίσως και γιατί μέ τη διορατικότητα τού Αγίου Πνεύματος οι Ρώσοι τής Διασποράς έβλεπαν, ότι ο Οικουμενισμός θά προχωρήσει και θα ισοπεδώσει....

Καί επειδή γράφεις "Το λάθος των ΓΟΧ είναι ότι έκαναν Σύνοδο και επισκόπους στην θέση των επισκόπων", είμαι υποχρεωμένος νά ρωτήσω, υπάρχουν αγιοπατερικές επιταγές πού απαγορεύουν να σχηματίσουν σύνοδο οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί;
Ή μήπως υπάρχει κάποια ρήση Αγίου που νά θεωρεί Επίσκοπο Ορθόδοξο, εκείνον που έχει για χρόνια πλήρη κοινωνία με τον Βαρθολομαίο για τον οποίο ουδένα γνωρίζω να τον θεωρεί Ορθόδοξο.
Πως λοιπόν ομιλείς για Επίσκοπο πάνω σε Επίσκοπο;
Θα σου θυμήσω μόνο ένα, ο ίδιος ο Χριστός ακυρώνει τους Επισκόπους μόνο και μόνο που είναι μισθωτοί.
Τέλος, ο νεοημερολογιτισμός έχει καταργηθεί μετά την Κρήτη, υπάρχει μόνο ο Οικουμενισμός, οπότε κάθε αναφορά γιά νεοημερογισμό όπως αυτής της ανάρτησης είναι άκυρη, και ίσως με παραπλανητική προπαγανδιστική σκοπιμότητα...
Εντελώς άκαιρη δημοσίευση...

Ανώνυμος είπε...

Σεβομαι απολυτα τον αδελφό Anestis D και του ευχομαι τα καλυτερα. Διαφωνω βεβαια εν μερει, αλλα μεσα σε τετοιο πνευμα μπορει να γινει διαλογος. Το να αρχιζουν καποιοι αλλοι να λενε για χρονολατρες (προφανως εκ των ιδιων παθων) και τα αλλα γνωστα κοσμητικα επιθετα, αυτο δεν ειναι διαλογος
Το παρόν αρθρο μπορουσε καλλιστα να εχει τον τιτλο "Οι κολλημενοι και φανατικοι Παλαιο/τες". Καποιοι βεβαια δεν αναλογιζονται πως με τους ακραιους διωγμους που υπεστησαν αυτοι οι ανθρωποι φτασανε, εν βρασμω ψυχης, σε καποιες ακραιες θεσεις και συμπεριφορες. Κατηγορουν το θύμα, όχι το θυτη. Τον πονηρο θύτη, που σιγά-σιγά προετοιμαζε το εδαφος για το σημερα κι εκεινοι οι ανθρωποι καταλαβαν, αντεδρασαν κι υπεστησαν πολλα κι αξιζουν τουλαχιστον σεβασμου
Στο δια ταυτα, μεχρι το 1935 που αποτειχιστηκαν απ το νεο οι 3 Επισκοποι, δεν μνημονευότανε κανεις Επισκοπος βάση των Ιερων Κανονων.... Μετα την κοιμησή της όμως προεκυψε η αναγκη για χειροτονιες Ιερεων κ.τ.λ. και δεν ειχαμε να κανουμε με μεμονωμενο Σχισματικο Επισκοπο της Κρατουσας, αλλα με Συνολο και δεν ηταν δυνατον να απευθυνθουν σε εκεινους, ουτε να περιμενουν καποιους απ το Συνολο να καθαιρεσουν τους εαυτους τους. Στην ουσια, οι δυσφημιστικα αποκαλουμενοι Παλαιο/τες ειναι η συνεχιση της Ορθοδοξης Εκκλησιας, έναντι των Σχισματικων (τοτε) νεο/των. Βεβαια στη πορεία εγινε πληθωρα χειροτονιων κι αλλα λαθη στο Πατριο, αλλα δεν ειναι δυνατον απο καποια λαθη εκπροσωπων να δυσφημιζεται η πραγματικη Ορθοδοξη Θεση
Ως προς την καταδικη του Οικουμενισμου απο Συνοδο, αυτο θα ειναι το κερασακι της επικρατησης της Ορθοδοξιας (ΑΝ μας αξιζει...)κι όχι ότι πρεπει να γινει Συνοδος να ξανακαταδικασει τις κεκκριμενες αιρεσεις που ακολουθεί ο Οικουμενισμος

Σταύρος

Ανώνυμος είπε...

Και το Ανεπισκοπο Ποιμνιο δεν αποκλειεται καθολου οτι θα γινει, με τον πολυεπιπεδο διωγμο που έρχεται κι ηδη ξεκινησε και τα δειγματα γραφης που βλεπουμε...Άλλωστε μιλησαν κι αλλοι Αγιοι αναλογως

Σταύρος

Ανώνυμος είπε...

η Οικουμενική Σύνοδος που θα καταδικάσει τον οικουμενισμό (ίσως τον τελευταίο μεγάλο πρόδρομο του αντιχρίστου) και τους οικουμενιστές, η οποία μάλιστα θα είναι και η τελευταία στην ιστορία της ανθρωπότητας, θα γίνει στο ξεκίνημα της αναλαμπής και θα συναχθεί με εντολή του αυτοκράτορα Ιωάννη (Βατάτζη;).


Λυπάμαι αλλά αυτή η πλάνη που εχει γίνει της μόδας ειναι χιλιασμός σε εκδοση σφηνάκι( 40 χρόνια αναλαμπής vs 1000 χρόνια )
Αναλυτικά σε βίντεο του Αθανασίου Μυτηλιναίου

Στυλιανός είπε...

Οι 13 ημέρες είναι η κορυφή του παγόβουνου...
Επίσης θερμή παράκληση, να γράφετε με ελληνικό ερωτηματικό(;)και όχι το αγγλικό (?), είναι και αυτό βιασμός της γλώσσας μας.

Αθανάσιος Γεωργόπουλος είπε...

"Ο Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε... 2 Μαρτίου 2017 - 6:20 μ.μ." (ανωτέρω)

ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΩ:

1. Η γνωστή χρονολατρική ιστοσελίδα http://entoytwnika.blogspot.gr/2011/10/blog-post_7862.html αναφέρει δήθεν επιστολή του π. Φ. Ζερβάκου που υποτίθεται γράφει ότι "άκουσε εσωτερική φωνή υπέρ του παλαιού εορτολογίου" να ακολουθήσει χωρίς καμιά ουσιαστικά πηγή βιβλιογραφική για την συγκεκριμένη παράγραφο και σελίδα που καταγράφεται στην "ανύπαρκτη σχετική επιστολή"!... Που την βρήκε την υποτιθέμενη επιστολή με την συγκεκριμένη παράγραφο που επικεντρώνει η ιστοσελίδα; Από κανένα "χρονολάτρη γέροντα" των αμέτρητων παρασυναγωγών;;;

2. Στην συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν υβρίζει χωρίς ντροπή αυτός που βάζει λόγια στο στόμα άλλων που πότε δεν ξεστόμισαν οι ίδιοι ούτε έγραψαν και διαστρεβλώνει την Ορθόδοξη Πίστη τους… Οι ύβρεις επιστέφουν στο καθρέπτη του συκοφάντη υβριστή.

3. Το εορτολόγιο πότε δεν άλλαξε ούτε ορίστηκε από καμιά Οικουμενική Σύνοδο ένα "αμετάβλητο στον χρόνο" εορτολόγιο καθώς αναγνωρίζονται πάντα νέοι άγιοι στην ιστορία της Αγίας Ορθόδοξης Εκκλησίας μας και φυσικά πάντα τους ίδιους Ορθόδοξους αγίους τιμάμε μέχρι σήμερα και μόνο η Α΄ Οικουμενική Συνοδός όρισε τα κριτήρια για να προσδιορίσουμε πότε εορτάζουμε χρονικά το Άγιο Πάσχα και τηρείται αυτός ο "όρος" με το παλαιό και νέο ημερολόγιο και αν μπορείτε να παραθέσετε τα κείμενα των Οικουμενικών Συνόδων, που σας διαψεύδουν πανηγυρικά σχετικά με όσα υποστηρίζετε για το "πατριό" δήθεν ημερολόγιο ή εορτολόγιο που ποτέ δεν θέσπισαν! Είναι χωρίς νόημα οι ημερολατρίες που συνδυάζονται με εκτιμήσεις για τις ισημερίες και τα αστρονομικά στοιχεία που επεξεργάζονται επιστημονικά οι αστρονόμοι.

4. Μην κρίνεις εξ ιδίων τα αλλότρια, ΕΣΥ ΠΡΟΔΙΔΕΙΣ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, γιατί την παναίρεση του Οικουμενισμού την ακολουθείς εσύ που είσαι εντειχισμένος σε μια από τις αμέτρητες παρασυναγωγές των χρονολατρών που παράνομα δημιούργησαν με πρόσχημα την αλλαγή του ημερολογίου που δεν αποτελεί ζήτημα Πίστεως ούτε Δόγμα της Εκκλησίας μας γιατί μας σώζει η ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ και όχι τα ημερολόγια… Όπως όλοι πλέον βλέπουμε αληθινοί ορθόδοξοι χριστιανοί είναι σήμερα οι αποτειχισμένοι από την αντίχριστη παναίρεση του Οικουμενισμού και τους οικουμενιστές του νέου και παλαιού ημερολογίου των πολλών παρασυναγωγών. ΑΙΔΩΣ λοιπόν απωλέσθη και ποιος μιλάει κιόλας για ΝΤΡΟΠΗ;;;

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Πρός Ἀ. Γεωγόπουλον:

1. Γιά τό ποιός εἶναι "χρονολάτρης" ἔχω ἤδη ἐξηγήσει. Ἐφόσον δέν καταλαβαίνεις, ζήτησε ἀπό κάπου βοήθεια.

2. Ἡ ρηθεῖσα ἐπιστολή, ἐκτός ἀπό τό γεγονός ὅτι εἶναι δημοσιευμένη σέ πολλά ἱστολόγια, κυκλοφορεῖ καί εἰς ἔντυπον μορφήν.

3. Ὁ 56ος Κανών τῆς ΣΤ' Οἰκ. Συνόδου, ὁ ὁποῖος καθιερώνει τήν ἑορτολογικήν ἑνότητα, λέγει: "ὅλη ἡ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, ἡ εἰς πᾶσαν τήν οἰκουμένην εὑρισκομένη, νά φυλάττῃ μίαν καί τήν αὐτήν τάξιν" (Ἑρμηνεία Ἁγίου Νικοδήμου). Ἡ ἀλλαγή τοῦ ἑορτολογίου τό ἔτος 1924 κατέστρεψε τήν ἑορτολογικήν καί λειτουργικήν ἑνότητα καί ἐδημιούργησε σχίσμα, τό ὁποῖον ἀνεμένετο νά γίνῃ. Καλόν θά ἦτο, πρίν ἀερολογήσεις καί πάλι, νά διαβάσῃς τά δημοσιεύματα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Καί γιά ποιόν λόγον ἔγινε ἡ ἀλλαγή; Οἱ ἴδιοι οἱ Οἰκουμενισταί μᾶς λέγουν μέ τά ἐπίσημα ἔγγραφά τους ὅτι ἡ ἀλλαγή ἔγινε χάριν τῆς ἑνώσεως μέ τούς αἱρετικούς τῆς Δύσεως! Ἐφόσον γιά σένα αὐτά δὲν ἀποτελοῦν προβλήματα, ἕπεται ὅτι δέν εἶσαι Ὀρθόδοξος.
Ἐγώ δέν δύναμαι νά σέ βοηθήσω περαιτέρω, διότι εἶσαι ἀερολόγος, ὑβρισρτής καί συκοφάντης. Τέλος.

Ανώνυμος είπε...

Καλή Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Επειδή παρατηρώ ότι τη θέση του λογικού και δημιουργικού διαλόγου την παίρνουν οι προσωπικές αντεκλίσεις και τα υβρεολόγια , προτείνω:

1) Τα αγαπητά ιστολόγια να ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με τη καταγγελία του Οικουμενισμού.

2) Να σταματήσουμε να γράφουμε οι ορθόδοξοι για τις προσωπικές μας διαφορές, καθώς δίνουμε απίστευτη χαρά και επιχειρήματα στους οικουμενιστές.

3) Να μείνει ο καθένας στη θέση που επέλεξε με ελεύθερη βούληση, καθώς ,ούτως ή άλλως, το αποτέλεσμα των επιλογών μας θα το δούμε όταν θα έρθει η ημέρα του Κυρίου.

Με εκτίμηση και σεβασμό προς όλους τους ορθοδόξους αδελφούς,

Κυριάκος Βαρβέρης

Ανώνυμος είπε...

Προφανως καποιους δεν τους πειραζουν τα αναθεματα της Ζ' Οικουμενικης Συνοδου και δεν λαμβανουν υποψιν και τους κανονες του Μεγαλου Βασιλειου, ενω στην αποτειχιση 1935 των Επισκοπων δεν αναφερθηκε ότι ειναι δογμα το ημερολογιο, η αποτειχιση εγινε λόγω Σχισματος.
Οι τυχον απαντησεις παρακαλω με επιχειρηματα-Ιερους Κανονες κι οχι κοσμητικα επιθετα και να ειναι επι του θεματος, όχι εκανε το ταδε εκεινος ή καποιοι καναν αυτα κ.τ.λ. και γενικευοντας βρισκουμε ετσι προφασεις κι "επιχειρηματα"
Παμε λοιπον
ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ 1924
1) Α΄Κανων Μεγάλου Βασιλείου
Αἱρέσεις μέν, τοὺς παντελῶς ἀπεῤῥηγμένους καὶ κατ' αὐτὴν τὴν πίστιν ἀπηλλοτριωμένους, ΣΧΙΣΜΑΤΑ δέ, τοὺς δι' αἰτίας τινὰς ἐκκλησιαστικὰς καὶ ζητήματα ἰάσιμα πρὸς ἀλλήλους διενεχθέντας…
2) Κανὼν ΛΓ´ Λαοδικείας
Ὅτι οὐ δεῖ αἱρετικοῖς, ἢ σχισματικοῖς συνεύχεσθαι.
3) Ζ΄οικουμενική Σύνοδος
... Ει τις πάσαν παράδοσιν Εκκλησιαστικήν έγγραφόν τε ή άγραφον αθετεί ΑΝΑΘΕΜΑ ΕΣΤΩ..."
Αναλυτικότερα, όλο το σχετικό κείμενο :
"Νήφοντες εν πάσιν απόστολικώς, το ισόρροπον κρίνομεν, ίνα πάσαν καινοφωνίαν, ύφεσίν τε και πλεονασμόν, ως ζιζάνια τω καθαρώ σίτω επισπαρέντα, αναβολής πάσης εκτός, εκτίλλωμεν ως της αληθείας αντίθετα και της Εκκλησίας αντίμαχα. Τα γαρ εν αυτή παραδοθέντα ουκ εισί ναι και ου, αλλά ναι εισίν εν αλήθεια και μένουσιν αρραγή και ακράδαντα εις του αιώνος χρόνον..." (Πρακτικά Ζ' Οικ. Συνόδου, Mansi, Τόμος 12, σελ. 1002)... Πατέρες κηρύττουσι τέκνα υπακοής εσμέν και εγκαυχώμεθα εν προσώπω μητρός τη παραδόσει της Καθολικής Εκκλησίας" (δηλ. τής 'Ορθοδόξου)...
"Ημείς τους θεσμούς των Πατέρων φυλάττομεν. Ημείς τους προστιθέντας τι ή αφαιρούντας εκ της Καθολικής Εκκλησίας αναθεματίζομεν... Ημείς κατά πάντα των αυτών θεοφόρων Πατέρων ημών τα δόγματα και πράγματα κρατούντες κηρύσσομεν εν ενί στόματι και μια καρδία. μηδέν προστιθέντες, μηδέν αφαιρούντες, των εξ αυτών παραδοθέντων ημίν. Αλλά τούτοις βεβαιούμεθα, τούτοις στηριζόμεθα... Ει τις πάσαν παράδοσιν Εκκλησιαστικήν έγγραφόν τε ή άγραφον αθετεί ΑΝΑΘΕΜΑ ΕΣΤΩ..." (Mansi. Τόμος 23ος, σελ. 128 έπ.
4) Παρακάτω, στο σχόλιο για την σημασία διατήρησης της παράδοσης, βλέπουμε τον Μέγα Βασίλειο να κατατάσσει τους καινοτόμους και νεωτεριστές με εκείνους που βαπτίσθηκαν χωρίς να μυρωθούν….
5) Κατόπιν των αναθεμάτων της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου και την σημασία της Παράδοσης, σύμφωνα με κανόνες Μεγ. Βασιλείου, κρίνεται επιπλέον επιτρεπτή η αποτείχιση των μεμονωμένων Ιερέων παραμενόντων στο Πατριο από του καινοτόμου Επισκοπου τους, στο διάστημα 1924-1935, σύμφωνα με τον 31ο Αποστολικό κανόνα, για λόγους ευσεβείας, αλλα και δικαιοσυνης με τους διωγμους που ακολουθησαν. Πριν δηλαδή την αποτείχιση των 3 Επισκοπων και την εγκύκλιο του 1935
Κανὼν ΛΑ´
Εἴ τις πρεσβύτερος, καταφρονήσας τοῦ ἰδίου ἐπισκόπου, χωρὶς συναγάγῃ, καὶ θυσιαστήριον ἕτερον πήξῃ, μηδὲν κατεγνωκώς τοῦ ἐπισκόπου ἐν εὐσεβείᾳ καὶ δικαιοσύνῃ, καθαιρείσθω, ὡς φίλαρχος· τύραννος γάρ ἐστιν. Ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ λοιποὶ κληρικοί, καὶ ὅσοι ἂν αὐτῷ προσθῶνται· οἱ δὲ λαϊκοὶ ἀφοριζέσθωσαν. Ταῦτα δὲ μετὰ μίαν, καὶ δευτέραν καὶ τρίτην παράκλησιν τοῦ ἐπισκόπου γινέσθω.
ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α) «ίση εστίν η ζημία, η άμοιρόν τινα του βαπτίσματος απελθείν, η εν τι των εκ της παραδόσεως ελλείπον δέξασθαι»,
Β) Κανὼν ϰα’ Μεγάλου Βασιλείου:
Τῶν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ πεφυλαγμένων δογμάτων καὶ κηρυγμάτων, τὰ μὲν ἐκ τῆς εγγράφου διδασκαλίας ἔχομεν, τὰ δὲ ἐκ τῆς τῶν ἀποστόλων παραδόσεως διαδοθέντα ἡμῖν ἐν μυστηρίῳ παρεδεξάμεθα. ῞Απερ ἀμφότερα τὴν ΑΥΤΗΝ ΙΣΧΥΝ ἔχει πρὸς τὴν εὐσέβειαν καὶ τούτοις οὐδεὶς ἀντερεῖ, ὅστις γε κἂν κατὰ μικρὸν γοῦν θεσμῶν ἐκκλησιαστικῶν πεπείραται. Εἰ γὰρ ἐπιχειρήσαιμεν τὰ ἄγραφα τῶν ἐθῶν, ὡς μὴ μεγάλην ἔχοντα τὴν δύναμιν, παραιτεῖσθαι, λάθοιμεν ἂν εἰς αὐτὰ τὰ καίρια ζημιοῦντες τὸ Εὐαγγέλιον, μᾶλλον δὲ εἰς ὄνομα ψιλὸν περιϊστῶντες τὸ κήρυγμα……

Σταύρος

Ανώνυμος είπε...

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ 1935
Τούτου ένεκα, οι διοικούντες νυν την Εκκλησίαν της Ελλάδος, διασπάσαντες την ενότητα της Ορθοδοξίας δια της ημερολογιακής καινοτομίας, και διαιρέσαντες τον Ορθόδοξον Ελληνικόν λαόν εις δύο αντιθέτους ημερολογιακάς μερίδας, ού μόνον, ηθέτησαν την Εκκλησιαστικήν Παράδοσιν, καθιερωθείσα υπό των 7 Οικουμενικών Συνόδων και κυρωθείσαν υπό της αιωνοβίου πράξεως της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, αλλά έθιξαν και το Δόγμα της Μιας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Διο και οι διοικούντες νυν την Ελληνικήν Εκκλησίαν δια της μονομερούς και αντικανονικής και αψυχολογήτου εισαγωγής του Γρηγοριανού ημερολογίου, απέσχισαν εαυτούς του καθόλου κορμού της Ορθοδοξίας, και εκήρυξαν εαυτούς κατ’ ουσίαν Σχισματικούς απέναντι των Ορθοδόξων Εκκλησιών, των ισταμένων επί του εδαφους των 7 Οικουμενικών Συνόδων και των Ορθοδόξων θεσμών και παραδόσεων και επί των Εκκλησιών Ιεροσολύμων, Αντιοχείας, Σερβίας, Πολωνίας, του Αγίου Ορους, του Θεοβαδίστου Ορους Σινά κλπ.
Οτι δε το πράγμα ούτως έχει, τούτο επιβεβαιοί και η εξ αρίστων Νομομαθών και Θεολόγων Καθηγητών του Εθνικού Πανεπιστημίου διορισθείσα προς μελέτην του ημερολογιακού ζητήματος Επιτροπή, ης Μελος ετύγχανε και ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών ως Καθηγητής τότε της Εκκλησιαστικῆς Ιστορίας εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω.
Ιδού τι εγνωμοδότησε περί του νέου ημερολογίου η Επιτροπή αύτη: ʺΑπασαι αι Ορθόδοξοι Εκκλησίαι, αν και αυτοκέφαλοι εις την εσωτερικήν διοίκησιν αυτών, ουχ ήττον επειδή εισίν ηνωμέναι προς αλλήλας δια των Δογμάτων και των Συνοδικών όρων και κανόνων, δεν δύναται μία επί μέρους Ορθόδοξος Εκκλησία να χωρισθή, και να αποδεχθή νέον Εκκλησιαστικόν ημερολόγιον, χωρίς να λογισθή Σχισματική απέναντι των άλλωνʺ.
Όθεν, αφού ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών δια της ιδίας αυτού υπογραφής, κηρύττει εαυτόν Σχισματικόν, τι έτι χρείαν έχομεν μαρτύρων, ίνα αποδείξωμεν, ότι ούτος και οι ομόφρονες αυτώ Αρχιερεῖς, κατέστησαν Σχισματικοί, ως διασπάσαντες την ενότητα της Ορθοδοξίας δια της ημερολογιακής καινοτομίας, και διαιρέσαντες την Εκκλησιαστικήν και Εθνικήν ψυχήν του Ορθοδόξου Ελληνικοῦ Λαού;
Αυτός ο ίδιος Μακαριώτατος, σχολιάζων εις μίαν πραγματείαν του περί του ημερολογίου, μίαν σχετικήν επιστολήν του Οικουμενικού Πατριάρχου Ιερεμίου του Βʹ, λέγει τα εξής: Η επιστολή αύτη του Πατριάρχου, χαρακτηρίζει ως άριστα την θέσιν, ην ευθύς κατέλαβεν η Ορθοδοξος Εκκλησία, απέναντι της Γρηγοριανής τροποποιήσεως του ημερολογίου, ήτις θεωρείται υπʹ Αυτής ως μία των πολλών καινοτομιών της πρεσβυτέρας Ρώμης, παγκόσμιον σκάνδαλον και αυθαίρετος καταπάτησις των Συνοδικών Κανόνων και Θεσμών.

Σταύρος

Ανώνυμος είπε...

Και λίγη Εκκλησιαστικη Ιστορία, καθώς δεν μεινανε καποιοι ξαφνικα κολλημενοι σε 13 μερες και ειναι πολυ θλιβερο την παραχαραξη νηστειων (Αγ. Αποστολων), το να διαβαζονται 2 φορες ίδια Ευαγγελια ή να περικοπτονται άλλα (περιμενοντας εμας για τον Πασχαλιο κανονα) και αλλα θεματα, να ονοματιζονται απλα 13 μερες...
1) Καταρχήν να δούμε τι έλεγε ο Πατριάρχης Ιερεμίας, ο οποίος συμμετείχε στην Πανορθόδοξη του 1583 (σύμφωνα με παλιότερη μελέτη του Χριστόδουλου, πρώην Αρχιεπίσκοπου της κρατούσας ):
Εν κατακλείδι ο Πατριάρχης Ιερεμίας απεκάλει την επελθούσαν διά του Γρηγοριανού Ημερολογίου διόρθωσιν των δέκα ημερών «παγκόσμιον σκάνδαλον», επαγόμενος εν συνεχεία ότι «ουδέ μετατρέπειν δει τον των Αγίων Πατέρων κανόνα και καινοτομείν και εις αιτίαν στάσεως τας Χριστού Εκκλησίας κινείν, είττερ αληθεία, και θείω Πνεύματι περί αναγκαίων κυρίως εσκόπουν, πολλά άλλα εισί τα ψυχωφελή και ουχί τα παίγνια των ωρολογίων τούτων ουδέν όντων»
2) Στην Ιστορία του Μελετίου Πηγά, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, Γ΄τομος, Βιεννη 1784, σελ 402, διαβαζουμε τα εξης :
“Πατριαρχεύοντος τοτε του Ιερεμιου……ήτις κατρακρινασα το καινοτομηθεν υπο Γρηγορίου του Ρωμης Καλενδαριον, δεν το εδεχθη…..»
Βλεπουμε δηλαδη ότι στην συνειδηση του Εκκλησιαστικου σώματος, από τα πιο επίσημα «χείλη» του (όταν μιλαει ένας Μητροπολίτης…), η Σύνοδος του 1583 αφορούσε ολόκληρο το ΚΑΛΕΝΔΑΡΙΟΝ
3) Ο ευσεβέστατος αγωνιστής της Ορθοδοξίας και ΝεοΜάρτυρας Μοναχός Κοσμάς Φλαμιάτος (1786-1852) στο έργο του "Φωνή ορθόδοξος και σπουδαία" (Αθήνα 1849) γραφει (καθως δεν ειχε κατι καλυτερο κι ασχολειτο κι αυτος με 13 μερες...) :
"Δια δε την κατάργησιν πάλιν των καθ΄ ημάς εορτασίμων και πανηγυρικών ημερών, εκτός της Κυριακής, επενόησε και ενεργεί πολλά άλλα σκάνδαλα. Πρώτον μεν ενεργεί πολυτρόπως ίνα εισάξη δια νόμου εις τα ορθόδοξα Κράτη, το νέον λεγόμενον έτος της Δύσεως, καθ΄ ο αυτοί προτρέχουσι 12 ημέρας, ώστε όταν ημείς έχομεν πρώτην του μηνός, αυτοί μετρώσι 13. Δι΄ αυτής της καινοτομίας ελπίζει ίνα συγχύση και ανατρέψη τας εορτασίμους ημέρας και εισάξη και άλλους νεωτερισμούς"
Eπίσης, στην σελίδα 100, γράφει ότι με την αλλαγή του ημερολογίου επιδιώκετο ο εκφραγκισμός των Ορθοδόξων
4) Τρεις Πανορθόδοξες γινανε για αυτα τα θεματα, δείγματος της μεγάλης σημασίας, με σαφή και κατανοητη προτεραιοτητα στον κινδυνο αλλαγης του Πασχαλιου κανονα
5) Στο Βιβλιο Ανθίμου, Μητροπολιτου Βιζυης, το 1922 ομολογειται ευθεως και παλι
«ότι δια του ζητηματος του ημερολογιου…..το πρωτον σπουδαιον βημα προς επιτευξης της μελετωμενης κι υπο των πραγματων επιτακτικως επιβαλλομενης Κοινωνιας των Εκκλησιων»
6) Μετα από όλα αυτά ( κι αλλα που θα αναφερω μελλοντικα) κι ενώ όπως κατεθεσαν αρκετοι Ιεραρχες στη Συνοδο της 24/12/1923 αρκετοί Πιστοί τους παρακαλουσαν με δακρυα να μην προβουν στην αλλαγη κι ενώ οι ίδιοι οι «μεταρρυθμιστές» παραδέχονταν σε παλιοτερες μελετες τους ότι θα γινόντουσαν Σχισματικοι, μετα λοιπόν από αυτά ο Πιστός λαός βροντοφώναξε «ΜΑΣ ΦΡΑΓΚΕΨΑΝ»

Σταύρος

Αθανάσιος Γεωργόπουλος είπε...

ΠΡΟΣ θρασύδειλο "αερολόγο Δημήτριο Χατζηνικολάου" που είπε 3 Μαρτίου 2017 - 12:45 μ.μ. ... παραμιλώντας πάλι στον καθρέπτη της συνείδησής του γράφοντας: "Ἐγώ δέν δύναμαι νά σέ βοηθήσω περαιτέρω, διότι εἶσαι ἀερολόγος, ὑβρισρτής καί συκοφάντης. Τέλος".

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΚΥΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΕΠΙΜΑΧΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ π.Φιλόθεου" ΚΑΙ ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΔΙΑΣΠΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΑΝΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΛΕΓΕΙ ΣΕ ΠΟΙΟ ΚΑΝΟΝΑ ΠΟΙΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΔΗΘΕΝ "ΠΑΤΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ" ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΣΠΑΤΑΙ Η ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΑΤΡΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΦΟΥ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ "ΠΑΣΧΑΛΙΟ ΚΑΝΟΝΑ" Ο ΟΠΟΙΟΣ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑ 2 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ (ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ "ΠΑΓΚΑΡΙΟΥ" ΤΩΝ ΕΝΤΕΙΧΙΣΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΟΛΑΤΡΩΝ ΨΕΥΔΟΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΑ!).

ΕΛΠΙΖΩ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΒΛΑΣΦΗΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΗ ΧΡΟΝΟΛΑΤΡΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΜΠΟΛΛΕΣ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΙΣΑΙ ΕΝΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΣ.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΕΣ ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΙΣ ΠΑΛΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΟΤΙ ΕΓΡΑΨΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙΣ ΤΙΣ ΥΒΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΟΝΟΛΑΤΡΙΑ ΣΟΥ… ΕΛΠΙΖΩ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΝΑ ΣΕ "ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ" ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΡΑΒΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΟΥ…

Ο Άγιος Θεός να σε βοηθήσει να αποτειχιστείς πραγματικά από τους αιρετικούς οικουμενιστές του νέου και παλαιού ημερολογίου των αμέτρητων παρασυναγωγών για την Σωτηρία της αθάνατης Ψυχής σου.
ΤΕΛΟΣ.-

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Ήταν τόσο δύσκολο να ζητήσετε με ευγένεια την παραπομπή στην επιστολή του π.Φιλόθεου Ζερβάκου; Γιατί η υπερβολή; Αν πραγματικά θέλετε να βοηθήσετε να βρεθεί η αλήθεια, μην δυναμιτίζεται το κλίμα. Κόσμια κια με σεβασμό στον άλλον, ο καθένας μπορεί να καταθέτει την άποψη του.

Αθανάσιος Γεωργόπουλος είπε...

Αγαπητή Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" αν ο αναστημένος Θεάνθρωπος Χριστός ήταν διπλωμάτης, δίγλωσσος και διπρόσωπος σαν τους σημερινούς πολιτικάντηδες ρήτορες δήθεν δημοκράτες προφανώς δεν θα τον Σταύρωναν...

Η Αλήθεια ενίοτε πληγώνει όσους δεν την ακολουθούν και ο γλυκανάλατος υποκριτικός λόγος των αιρετικών οικουμενιστών δεν σημαίνει Αγάπη Χριστού γιατί λείπει η Αλήθεια από το στόμα τους. Ωστόσο, οι αληθινοί ορθόδοξοι πρέπει αυτή την γλώσσα να μιλάμε και επιτέλους η παραπομπή που έδωσε στην συγκριμένη χρονολατρική ιστοσελίδα http://entoytwnika.blogspot.gr/2011/10/blog-post_7862.html δεν δίνει στην ουσία ΕΓΚΥΡΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΕΠΙΜΑΧΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ π. Φιλόθεου"... ΤΙΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΥΒΡΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΑΝΤΕΓΡΑΨΑ ΣΤΟΝ "ΚΑΘΡΕΠΤΗ" ΤΟΥ ΚΑΙ "ΔΥΝΑΜΙΤΗΣ ΜΙΣΟΥΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΛΛΑΞΙΑΣ" ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΜΕ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥΣ ΕΞ ΑΡΧΗΣ...

ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΠΑΛΙ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΒΡΙΣΕΙ ΠΑΛΙ! ΓΙΑΤΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ… ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΛΟΓΙΚΑ ΟΠΩΣ ΦΑΝΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΘΕΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΩΣ ΣΟΦΙΣΤΕΙΕΣ ΠΕΡΙ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΙΕΡΟ ΠΗΔΑΛΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΑΝΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΣΠΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ, ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟΛΑΤΡΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΠΗΔΑΛΙΟ ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ "ΠΑΤΡΙΟ ΙΕΡΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ" ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑΣ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΔΗΘΕΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΑΙ "ΜΟΝΟΝ", ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ!

Ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ανώνυμος είπε...

Ο Ανέστης D ετοποθετήθη ευστόχως για το ζήτημα των ψευδεπισκόπων και πολλών επισκόπων εις μίαν επισκοπήν ορθότατα. Καλώς τα λέγει και περί του ποιμνίου των εσχάτων καιρών ότι θα είναι ανεπίσκοπο, το αναφέρει και ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς πως η εκκλησία των εσχάτων καιρών δεν θα έχει την μορφή και την οργάνωση την σημερινή, αναφερόμενος εις την εποχή του.(Με τα έσχατα μην συγχυστεί τις και νομίζει ότι μας απομένουν 10 χρόνια. Ουδείς γνωρίζει.)

Τα ιστορικά παραδείγματα τα οποία φέρουν κάποιοι προς δήθεν επικύρωσην των συνόδων τον ΓΟΧ δεν τους βοηθούν, αντιθέτως τους εκθέτουν διότι ούτοι, οι ΓΟΧ δηλ. έχουν 4 μητροπολίτες Λαρίσης και 3 Θεσσαλονίκης. Ποίος εξ αυτών είναι ο κανονικός αφού όλοι ακολουθούν το παλαιό και μεταξύ τους δεν αλληλο-αναγνωρίζονται;

Ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης θεωρείται ο πιο αυστηρός πατήρ εν καιρώ αιρέσεων. Δεν αναφέρει πουθενά την δυνατότητα οι ενιστάμενοι χριστιανοί να εκλέγουν και να χειροτονούν επισκόπους. Αναφέρει πολλαπλώς όμως την αποτείχιση και την ένσταση. Τα κατά τόπους και καιρούς ιστορικά παραδείγματα δεν ακυρώνουν τους ιερούς κανόνας και την εφαρμογή τους διαχρονικώς. Οι άγιοι έκαμαν όσα έκαμαν με αγιοπνευματική διάκριση, οι σημερινοί ΓΟΧ είχαν αγιοπνευματική διάκριση και κατήντησαν 15 ομάδες;

Αν είχαμε την ταπείνωση να μην υπερβαίνουμε τα πλαίσια των κανόνων ο Κύριος θα μας ευλογούσε. Αιτία είναι η άγνοια των Αγίων Γραφών. Εγκληματική άγνοια, μόλις κάποιοι μελετούν 10 βιβλία αυτοθεωρούνται θεολόγοι και διδάσκαλοι!

Οι ΓΟΧ από την αποτείχιση τους το 24 ως το 35 έκαμαν 800 παραρτήματα γοχ εις την επικράτειαν, μόλις εχειροτόνησαν επισκόπους σε δύο χρόνια χωρίστηκαν εις ματθαιικούς και φλωρινικούς, σήμερον είναι 15 σύνοδοι ομάδες και αριθμούν μερικάς χιλιάδας πιστών. Το ποίμνιο των μετριοπαθών φλωρινικών απαρτίζεται άνω του μισού από νεοημερολογίτας.

Αυτά με αγάπη και μακρυά από νομικισμούς και τυπολατρείες. ''Το σάββατον εγένετο δια τον άνθρωπον, ουχί ο άνθρωπος δια το σάββατον.'' Κύριος. Φθάσαμε εις αντιχριαστιανικούς καιρούς να μην υπολογίζουμε ως δόγμα τα ίδια τα λόγια του Κυρίου μας αλλά να βάζουμε υπεράνω ανθρώπινες παραδόσεις.

Ανώνυμος είπε...

Προς Εφφαθά :

Μπορείτε να ονομάσετε τις 15 αυτές ομάδες μια προς μια ?

Αντε να δούμε η κακία σας που θα φτάσει.

Κυριάκος Βαρβέρης

Ανώνυμος είπε...

Η Συνοδος των ΓΟΧ ειναι μία, οι υπόλοιπες ειναι Σχισματα.
Αναμεσω της επισημης Συνοδου της κρατουσας υπαρχουν αμετρητες διαιρεσεις-Σχισματα, που απλα καλυπτονται στη κρατικη ομπρελα.
Αναμεσω των αποτειχισμενων εκ της κρατουσας, κι εκει απο οσο ξερω δεν υπαρχει συμπνοια. Καποιος/καποιοι ακολουθουν ακομα το νεο και δεν ακουν τιποτα απο τις προτροπες των αλλων αποτειχισμενων
Ανθρωπινη παραδοση ειναι το εορτολογιο της Εκκλησιας μας, οι νηστειες που το συνοδευουν κι η γενικοτερη ταξη ;;
Και ποια λογια του Κυριου μας δεν ακολουθουν οι ακολοθουντες το Πατριο ή μηπως συμβαινει ακριβως το αντιθετο για οσους σκοπιμους διερρηξαν την ενοτητα, εκαναν απιστευτους διωγμους και σημερα καποιοι ακομα τους υπερασπιζονται ;;
Οι ακολουθουντες το Πατριο ειναι η συνεχιση της Ορθοδοξης Εκκλησιας (με τα πολλα λαθη τους), εναντι των Σχισματικων τοτε και σημερα αιρετικων νεο/των κι ειχαν καθε δικαιωμα να κανουν χειροτονιες (αλλα οχι αυτο το μεγαλο πληθος), οταν ολοι οι αλλοι Επισκοποι ηταν (τοτε) Σχισματικοι, δεν ητανε μεμονωμενες περιπτωσεις
Και περιμενω ακομα τα δικα σας επιχειρηματα για το Σχισμα του 1924...

Σταυρος

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Σας ενημερώνουμε ότι η επιστολή του π.Φιλόθεου Ζερβάκου που δημοσιεύθηκε στο Εν Τουτω Νίκα είναι αυθεντική. Βρήκαμε το σχετικό βιβλίο.

Θα κάνουμε σχετική ανάρτηση από Δευτέρα.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀγαπητέ "Παιδαγωγέ," χαίρομαι πολύ πού ἀπεδείξατε ἐμπράκτως ὅτι ἐργάζεσθε διά τήν Ἀλήθειαν (δηλαδή τόν Χριστόν), μέ τό τελευταῖον σχόλιόν σας: "Σας ενημερώνουμε ότι η επιστολή του π.Φιλόθεου Ζερβάκου που δημοσιεύθηκε στο Εν Τουτω Νίκα είναι αυθεντική. Βρήκαμε το σχετικό βιβλίο. Θα κάνουμε σχετική ανάρτηση από Δευτέρα."

Ανώνυμος είπε...

Μερα χαρας η σημερινη για πολλους λόγους, αλλα και για την αποτειχιση του Πατρος Θεοδώρου, ενω μαθαινουμε οτι θα αποτειχιστουν κι αλλοι. Χαρας για οσους δεν βιωνουνε οπαδικα και για αυτο συγχαρηκαν τον Π. Θεοδωρο.
Αλλοι, αντι να απαντησουνε επιτελους, να παραθεσουνε τα επιχειρήματά τους, πανε σε αλλα blogs (katanixis) και λενε τα παρακατω θαυμαστα:
- Πολλοί παλαιοημερολογίτες εύχονται εις τον π. Θεόδωρο Ζήση, του ζητούν και την ευχή του !!!
ΠΟΙΟΣ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΤΟΥ ;;
Ο Ι.Γ.Ζ. εβαλε απλα μετανοια, υποθετω γιατι τους ειχε μιλησει πολυ αυστηρα στο παρελθον (ας μας πει καλυτερα ο ίδιος)
- Ενέχεται σκοπιμότης λοιπόν εις την καλή αυτή συμπεριφορά που αντιφάσκει όμως με την ως τώρα διαδικτυακή προπαγάνδα τους !!!!
Συγνώμη αλλα προπαγανδα κανουν οσοι αποφευγουν τον διαλογο και τετοιες μερες χαρας εκεινοι κοιτανε τα οπαδικα τους
- Ούτε τα βασικά δεν γνωρίζουν ότι το νέο ημερολόγιο δεν είναι το γρηγοριανό και αναθεματίζουν αδίκως τους ακολουθούντας το ιουλιανό ημερολόγιο, διορθωμένο, από το 1924.
Πού είδατε στους κανονες κι αποφασεις Ζ΄Οικουμενικης Συνοδου που ανεφερα να αναφερω το Γρηγοριανο ;;
Εμεις δεν καθομαστε να ξεψαχνισουμε ημερολόγια, η ουσια εχει αποτελεσμα κι η ουσια ειναι οτι γινονται ηδη καποιοι κοινοι εορτασμοι με αιρετικους π.χ. Χριστουγεννα και θα ακολουθησουν κι αλλοι. Όμως ακομα κι αυτο, η σκοπιμοτητα δηλαδη της αλλαγής, ήταν απλά ένα απ τα μεπτα σημεια, υπαρχουν πολλά άλλα επίσης
Αλλα επιχειρηματα έχετε ;;
Δεν επρεπε να χαλασω κι εγω το κλιμα στο katanixis κι απαντησα εδω.
Καλη Φωτιση σε ολους αλλα η αγαπη Ευαγγελιου που επαγγελονται καποιοι δεν εχει αυτα τα γνωρισματα. Οι Ορθοδοξοι συζητουν και στην παλιοτερη, προ ημερων συζητηση, με αφορμή τον Ι.Γ.Ζ., ειπα να μην φανατιζεστε κι ότι κι εγω μπορει να κανω καπου λαθος και ψαχνω. Ενημερωστε μας, μην κανετε οτι κανετε για μας (δεν θελω να χαρακτηρισω) σε αλλα blogs.

Σταύρος

Ανώνυμος είπε...


Περιμένουμε να διαβάσουμε την απολογία του ΙΓΖ και μετά βλέπουμε !!!

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Δημοσιεύσαμε την επιστολή από το αυθεντικό κείμενο, εδώ:
https://opaidagogos.blogspot.gr/2017/03/blog-post_6.html

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀγαπητέ Παιδαγωγέ, εὐχαριστῶ θερμῶς γιά τούς κόπους σας καί γιά τήν ἀνάρτησιν τῆς ἐπιστολῆς τοῦ π. Φιλοθέου Ζερβάκου. Ὡστόσον, ἡ μαρτυρία του: "ἤκουσα φωνῆς ἔνδοθέν μοι λεγούσης: «τὸ παλαιὸν ἑορτολόγιον νὰ ἀκολουθήσετε, τὸ ὁποῖον σᾶς παρέδωκαν οἱ τὰς ἑπτὰ ἁγίας Οἰκουμενικὰς Συνόδους συγκροτήσαντες καὶ τὴν ὀρθόδοξον πίστιν…καὶ οὐχὶ τὸ νέον τῶν παπῶν τῆς Δύσεως" δέν περιέχεται εἰς τήν ἀνηρτημένην ἐπιστολήν, ἀλλ' εἰς ἄλλην, νομίζω πρός τόν Ἐπίσκοπον Φλωρίνης Αὐγουστῖνον Καντιώτην (πνευματικόν τέκνον τοῦ π. Φιλοθέου).

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

κ.Χατζηνικολάου
απευθυνθείτε παρακαλούμε ο ίδιος στις εκδόσεις Ορθόδοξη Κυψέλη και αν βρείτε το σχετικό απόσπασμα, ευχαρίστως να το προβάλουμε και αυτό.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.Π είπε...

Σας χαιρετώ αγαπητοί αδελφοί!

Η εν λόγω επιστολή είναι ''ανέκδοτη'' και η πηγή απ΄ όπου προσωπικά την έλαβα περιέχεται στο: ᾿Αριστοτέλῃ Δ. Δελήμπασῃ, Πάσχα Κυρίου, σελ. 746-747, «Πρὸς Μητροπολίτην
τῆς ἐν καινοτομίᾳ ῾Ιεραρχίας τῆς ῾Ελλάδος», ᾿Αθῆναι 1985.

Επίσης την έχουμε δημοσιεύσει και ως εξής στην παλαιά μας σελίδα:

http://entoytwnika.blogspot.gr/2011/10/blog-post_03.html

Όμως έχουμε να πούμε και κάτι προς τους διαφωνούντας: Μήπως και αν δημοσιεύαμε την γνήσια επιστολή θα πείθονταν μερικοί; Μήπως όταν δημοσιεύσαμε γνήσιες επιστολές εδώ:

http://entoytwnika1.blogspot.gr/2016/07/blog-post_74.html

πείσθηκε κανείς από αυτούς;

Αυτά προς προβληματισμόν.......

δάσκαλος είπε...

Γράφω βιαστικά (και καθυστερημένε) λόγω πολλών υποχρεώσεων. Η αλήθεια είναι πως γίνεται κατά κόρον στοχευμένη επιλογή αποσπασμάτων από τον Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο με σκοπό να πλήξουν τους Παλαιοημερολογίτες. Ο όσιος Γέροντας αυτό που πολέμησε (ορθότατα) είναι τις ακρότητες τινών Παλαιοημερολογιτών. Αυτό είναι φανερό σε όποιον γνωρίζει το σύνολο των κειμένων του (στο "Κρυφό Σχολειό" έχχει ειδική κατηγορία με ολόκληρα κείμενά του).
Σχετικά με την επιστολή, της οποίας απόσπασμα παραθέτει ο κ. Χατζηνικολάου από το αγωνιστικό ιστολόγιο "Εν τούτω νίκα", βεβαίως και είναι αυθεντική επιστολή.
Αποσπάσματά της θα βρείτε στο περιοδικό "Ο Αγιορείτης" (τεύχος του 1985) εδώ: https://www.scribd.com/fullscreen/57746836?access_key=key-2chw73khf4j540nw1elk
Ολόκληρη θα την διαβάσετε εδώ (ιστολόγιο του νέου ημερολογίου):
http://didaxesapoathona.blogspot.gr/2014/08/6-19-68.html

Θωμάς είπε...

αφου αναφερατε τον Φιλοθεο Ζερβάκο και κατι ακομη πληροφοριακα:
Αὐτά τά περί τοῦ κακοῦ τέλους τῶν μεταρρυθμιστῶν, πρωτοδημοσίευσε ὁ μακαριστός ἐνάρετος Γέροντας τῆς Πάρου π. Φιλόθος Ζερβάκος. Βλ. «Τό νέον ἡμερολόγιον καί οἱ καρποί του,σελ. 34. Ὁ Χρυσόστομος Παπαδόπουλος , λέει, σέ στιγμές μεταμελείας χτυποῦσε την κεφαλή του μέ τά δύο του χέρια καί ἔλεγε: «Νά μήν τό ἔσωνα,νά μήν τό ἔσωνα. Αὐτός, αὐτός, ὁ διεστραμμένος ὁ Μεταξάκης μέ πῆρε στό λαιμό του»…

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.


Από σήμερα 2/10/2018, έχουμε προσωρινά διακόψει την δημοσίευση σχολίων στο ιστολόγιο μας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.