" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Αποκαλύπτουμε την "επίμαχη" επιστολή του π.Φιλοθέου Ζερβάκου, προς τον Αγιορείτη Γέροντα Θεόκλητο Διονυσιάτη, για το Πάτρο ημερολόγιο. Πως ο μασώνος Πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης το επέβαλε -με την βοήθεια της κυβέρνησης- στην Εκκλησία μας.

Πριν λίγες μέρες τολμήσαμε να παραθέσουμε (εδώ) ένα έγγραφο -του π.Φιλοθέου Ζερβάκου- που μέσα από 2 περιπτώσεις, κατηγορούσε κάποιους από αυτούς που ακολούθησαν το Πάτριο ημερολόγιο για τις υπερβολές τους (θεωρούσαν άκυρα τα μυστήρια του νέου ημερολογίου). 
Η περιγραφή συγκλόνιζε γιατί αναφερόταν στον θάνατο των 2 πιστών.
Ακολούθησε ενδιαφέρουσα -και σε κάποιες περιπτώσεις έντονη- συζήτηση.


Σε κάποιο σημείο ένας σχολιαστής -που ακολουθεί το Πάτριο ημερολόγιο (ο Δημ.Χατζην.)- επικαλέσθηκε επιστολή του π.Φιλοθέου Ζερβάκου προς τον γέροντα Θεόκλητο Διονυσιάτη, η οποία αναρτήθηκε σε ιστολόγιο του Πατρίου.
Η ύπαρξη της επιστολής αυτής αμφισβητήθηκε από  σχολιαστές. 
Ακολούθησαν "αψιμαχίες",  για το αν είναι αληθινή ή όχι.Ως ιστολόγιο πήραμε την πρωτοβουλία να επικοινωνήσουμε με τις εκδόσεις Ορθόδοξη Κυψέλη (που κατεξοχήν ασχολήθηκε με τον γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο) παρακαλώντας τους να μας επιβεβαιώσουν ή όχι την ύπαρξη τέτοιας επιστολής. 
Άμεσα μας απάντησαν και μας έστειλαν μάλιστα και το σχετικό βιβλίο (περιοδικό τους) όπου είχε δημοσιευθεί. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τις εκδόσεις Ορθόδοξη Κυψέλη που άμεσα, απαντώντας στο αίτημα μας, έλυσαν την απορία. 

Ακολουθεί η πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα επιστολή (την παραθέτουμε και σε ηλεκτρονική μορφή, από το ιστολόγιο "Εν Τούτω Νίκα", εδώ, το οποίο προσέθεσε και τις παραπομπές)

Κλείνοντας, δεν θεωρούμε το ημερολόγιο αμιγώς "δογματικό" θέμα. 
Παράλληλα όμως δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα να επιστρέψουμε σε αυτό για λόγους ορθόδοξης παράδοσης.

Οφείλουμε όμως να μάθουμε την αλήθεια για το πως και γιατί, κάποιοι μασώνοι και οικουμενιστές, σε συνέργεια με δόλιες κυβερνήσεις, ΕΠΕΒΑΛΑΝ το νέο ημερολόγιο στην Ελλαδική εκκλησία.Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"«᾿Αγαπητέ μοι ἐν Κυρίῳ π. Θεόκλητε 1.
῎Ελαβον τὴν ἐπιστολήν Σας πρὸ δὺο μηνῶν. ῾Οσάκις ἐλάμβανα τὴν γραφίδα νὰ Σᾶς γράψω, ἤρχοντο καθ᾿ ὁμάδας φιλόχριστοι ὁμογενεῖς ᾿Ορθόδοξοι ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς, πρὸς ἐξομολόγησιν καὶ ἐπειδὴ ἐβιάζοντο νὰ ἐπιστρέψουν εἰς τὰς ἑστίας τους, δὲν ἠδυνήθην νὰ Σᾶς γράψω. Σήμερον εὗρον ὀλίγην εὐκαιρίαν καὶ Σᾶς ἀπαντῶ.


῾Ο [ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος] Παπαδόπουλος 2, τοῦ ὁποίου μοὶ γράφετε, ὅτι ἀνατυπώνετε τὸ βιβλίον του "῾Ημερολογιακῶν κατηγοριῶν ἔλεγχος"3, [ὑποστηρίζει εἰς αὐτό,] ὅτι ἡ διόρθωσις τοῦ ῾Ημερολογίου δὲν ἦτο ἔργον ἰδικόν του, [ἐφ᾿ ὅσον δῆθεν] ἐγένετο ὁμοφώνῳ γνώμῃ τῆς ῾Ιεραρχίας, ἀλλὰ καὶ ἀποδεικνύει ὅτι [δῆθεν] ὁ Παλαιοημερολογιτισμὸς εἶναι μία καθαρὰ πλάνη.


῾Η καθαρὰ ἀλήθεια εἶναι, ὅτι ὁ [ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος] Παπαδόπουλος εἰς ᾿Επιτροπὴν τινά 4, ἢτις συνῆλθε κατὰ τὸ ἔτος 1923 διὰ τὴν διόρθωσιν τοῦ Παλαιοῦ ῾Ημερολογίου, τῆς ὁποίας ἦτο μέλος, Καθηγητὴς ὤν τοῦ ᾿Εθνικοῦ Πανεπιστημίου καὶ Διευθυντὴς τῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς Ριζαρείου Σχολῆς τυγχάνων, ἐξέφρασε τὴν γνώμην του, ὅτι ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται ἡ διόρθωσις τοῦ Παλαιοῦ ῾Ημερολογίου καὶ ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ Νέου ῾Ημερολογίου εἰς τὴν ᾿Εκκλησίαν τῆς ῾Ελλάδος, διότι θὰ κηρυχθῇ ὑπὸ τῶν ἄλλων ὁμοδόξων καὶ ᾿Ορθοδόξων ᾿Εκκλησιῶν ὡς σχισματική.

Τὴν συνετήν, λογικὴν καὶ φρονίμην γνώμην του ἐδέχθησαν πάντα τὰ μέλη τῆς ᾿Επιτροπῆς καὶ ὡρίσθη ὑπὸ τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, ὅπως ἡ Πολιτεία διὰ τὰς μετὰ τῶν Εὐρωπαϊκῶν καὶ λοιπῶν ᾿Εθνῶν συναλλαγὰς καὶ τὸ ἐμπόριον ἀκολουθῇ τὸ Νέον ῾Ημερολόγιον, ἡ δὲ ᾿Εκκλησία διὰ τὰς ῾Εορτὰς τὸ Παλαιὸν καὶ οὕτως ἐπί τινα καιρὸν ἐπεκράτει εἰρήνη καὶ εἰς τὴν Πατρίδα καὶ εἰς τὴν ᾿Εκκλησίαν 5.

᾿Αλλ᾿ ὅτε μετὰ πάροδον ὀλίγων μηνῶν 6, ψήφῳ οὐχὶ Θεοῦ καὶ λαοῦ, ἀλλὰ ψήφῳ τῆς τότε ἐπαναστατικῆς Κυβερνήσεως Πλαστήρα-Γονατᾶ, ἀνέβη [ὁ Χρυσόστομος Παπαδόπουλος] εἰς τὸ ᾿Αρχιερατικὸν θρόνον ᾿Αθηνῶν, εἰσήγαγε τὸ Παπικὸν ῾Ημερολόγιον τῇ διαταγῇ τῆς Κυβερνήσεως καὶ τῇ συμβουλῇ τοῦ τότε Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη 7, ἀρχιμασσώνου, καινοτόμου, νεωτεριστοῦ, φέροντος τὸν ἀνώτατον 33ον βαθμὸν τῆς Μασσωνίας 8 καὶ φρόνημα στερεὸν ἔχοντος, τὸ "ἔντεινε, κατευοδοῦ, βασίλευε καὶ διαίρει".Κατ᾿ ἀρχὰς τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ ἀντικανονικῶς, παρανόμως καὶ ἀπερισκέπτως [ἐπιβληθέντος] Νέου ῾Ημερολογίου εἰς τὴν ᾿Εκκλησίαν, δὲν συνεφώνησαν, ὡς λέγει ὁ [ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος] Παπαδόπουλος, πάντες οἱ ᾿Αρχιερεῖς· ἀντέστησαν ὀκτὼ ᾿Αρχιερεῖς 9, ἀλλὰ φοβηθέντες μήπως χάσουν τοὺς θρόνους των, ὑπεχώρησαν, 
τινὲς δὲ ὑπεχώρησαν διὰ
τὰς ἀκρότητας καὶ τὸν φανατισμὸν καὶ τὸν ἀδιάκριτον ζῆλον τινῶν Παλαιοημερολογιτῶν ῾Αγιορειτῶν, οἱ ὁποῖοι ἐξετράπησαν τῆς εὐθείας ὁδοῦ, ὑπέπεσαν εἰς αἱρέσεις, ἀναβαπτισμούς, ἀναμυρώσεις, κηρύττοντες καὶ φρονοῦντες, ὅτι τὰ Μυστήρια ἄνευ τοῦ Παλαιοῦ ῾Ημερολογίου εἰσὶν ἄκυρα καὶ οὐχ ὑπάρχει σωτηρία ἐκτὸς τοῦ Παλαιοῦ ῾Ημερολογίου.

῾Επομένως τὸ νὰ λέγῃ ὁ [ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος] Παπαδόπουλος, ὅτι δὲν ἦτο ἔργον ἰδικόν του καὶ ὅτι ἐγένετο ὁμοφώνῳ γνώμῃ τῆς ῾Ιεραρχίας ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ Νέου ῾Ημερολογίου, ἐφ᾿ ὅσον αὐτὸς ὁ ἴδιος τὸ εἰσήγαγε, κατόπιν διαταγῆς τῆς Κυβερνήσεως, δὲν λέγει τὴν καθαρὰν ἀλήθειαν.
῞Οτε δὲ ἡ ἐπαναστατικὴ Κυβέρνησις παρητήθη καὶ ἐγένοντο ἐκλογαὶ πρὸς ἀνάδειξιν νέας Κυβερνήσεως, ὁ Π. Τσαλδάρης 10, ᾿Αρχηγὸς τοῦ "Λαϊκοῦ Κόμματος", ἐζήτησε ἀπὸ τοὺς Παλαιοημερολογίτας νὰ τὸν ψηφίσουν καὶ ὡς ἀνταπόδωμα τῆς ψήφου των θὰ ἐπανέφερεν εἰς τὴν ᾿Εκκλησίαν τὸ Παλαιὸν ῾Ημερολόγιον.

Μόλις ἀνέλαβε τὴν ἐξουσίαν ὁ Π. Τσαλδάρης, λαβόντες θάρρος τινὲς τῶν φανατικῶν Παλαιοημερολογιτῶν καὶ πιστεύσαντες εἰς τὰς ὑποσχέσεις του, ὅτι θὰ ἐπανέφερε τὸ Παλαιὸν ῾Ημερολόγιον, ἔγραψαν ἀπειλητικὰς ἐπιστολὰς τῷ [ἀρχιεπισκόπῳ] Χρυσοστόμῳ Παπαδοπούλῳ, ὅτι θὰ τὸν θανατώσουν ἐὰν δὲν ἐπαναφέρῃ ἀμέσως τὸ Παλαιὸν ῾Ημερολόγιον.

Τὰς ἐπιστολὰς ταύτας μοὶ ὑπέδειξε πρωΐαν τινά, ὅτε τὸν ἐπεσκέφθην. Καὶ συγκεκινημένος καὶ κατετρομαγμένος μοὶ εἶπεν, μόλις μὲ εἶδε: "Νὰ μὲ σώσῃς! Σὺ θὰ μὲ σώσῃς!". "Τί τρέχει Μακαριώτατε;", τῷ εἶπον. "Νά!", μοῦ δείχνει κρατῶν μερικὰς ἐπιστολάς, "μοῦ γράφουν οἱ Παλαιοημερολογῖται, ὅτι θὰ μὲ φονεύσουν".

Τότε ἐνεθυμήθην, ὅτι τῷ εἶχον γράψει δύο ἐπιστολάς· μίαν πρὶν νὰ εἰσαγάγῃ τὸ Νέον Παπικὸν ῾Ημερολόγιον εἰς τὴν ᾿Ορθόδοξον ῾Ελλαδικὴν ᾿Εκκλησίαν, [λέγων Αὐτῷ] νὰ μὴν τολμήσῃ καὶ τὸ
εἰσαγάγει καὶ διαιρέσει τὴν ᾿Εκκλησίαν εἰς δύο διαμαχόμενα στρατόπεδα, νὰ φροντίσῃ δὲ μετὰ τῶν ἄλλων ᾿Αρχιερέων, ὡς καλοὶ Ποιμένες, νὰ εἰρηνεύσουν, νὰ ἑνώσουν τὴν Πολιτείαν, ἡ ὁποία εἶναι διῃρημένη εἰς δύο κόμματα, Βασιλικοὺς καὶ Βενιζελικούς, καὶ νὰ ἐπιμένῃ εἰς τὴν πρώτην του γνώμην, τὴν ὁποίαν ἐπήνεσαν καὶ ἠσπάσθησαν πάντα τὰ μέλη τῆς ᾿Επιτροπῆς τῆς περὶ διορθώσεως τοῦ Παλαιοῦ ῾Ημερολογίου, τὸ ὁποῖον ἐπὶ 1600 ἔτη σχεδὸν ἠκολούθει ἡ ᾿Ορθόδοξος ᾿Εκκλησία καὶ οὐδεμίαν βλάβην ἔπαθε.

Τὴν δευτέραν ἐπιστολὴν τῷ ἔγραψα κατόπιν τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ Νέου ῾Ημερολογίου καὶ τὸν παρεκάλουν νὰ ἐπαναφέρῃ τὸ Παλαιὸν ῾Εορτολόγιον, τὸ ὁποῖον οἱ 318 Θεοφόροι ῞Αγιοι Πατέρες, οἱ συγκροτήσαντες τὴν Πρώτην Μεγάλην ῾Αγίαν Οἰκουμενικὴν Σύνοδον, ἐθέσπισαν νὰ μένῃ αἰώνιον καὶ ἀσάλευτον 11, πᾶσαι δὲ αἱ ῾Επτὰ Οἰκουμενικαί, ὡς καὶ αἱ Τοπικαὶ Σύνοδοι ἐκύρωσαν καὶ ἐφύλαξαν.
"Πρόσεχε", τῷ ἔγραφον, "Μακαριώτατε, νὰ τὸ ἐπαναφέρετε, διότι παρανόμως, ἀντικανονικῶς καὶ ἀπερισκέπτως εἰσήχθη καὶ διὰ τοῦτο ἤρχισαν οἱ καρποὶ αὐτοῦ. ' ῾Ο γὰρ καρπὸς τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος,' λέγει ὁ ᾿Απόστολος Παῦλος, τὸ στόμα τοῦ Χριστοῦ, 'ἐστὶν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια' 12· ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Παπικοῦ ῾Ημερολογίου ἐστὶ φθόνος, λύπη, θυμός, ὕβρεις, διαίρεσις κλπ. Σπεύσατε, Μακαριώτατε, νὰ τὸ
ἐπαναφέρετε, διότι θὰ ἔλθῃ ἡ ὥρα καὶ θὰ κτυπήσετε τὴν κεφαλήν σας ".
"᾿Ενθυμηθῆτε, Μακαριώτατε, ὅταν Σᾶς ἔγραφα τὴν ἐπιστολὴν ἐκείνην, Σᾶς εἶπον ὅτι θὰ κτυπήσετε μόνος Σας τὴν κεφαλήν Σας! ".
Καὶ τότε ἤρχισε μὲ τὰς δύο του χεῖρας νὰ κτυπᾶ τὴν κεφαλήν του δυνατὰ καὶ νὰ λέγῃ: "Νὰ μὴ τό ᾿σωνα, νὰ μὴ τό ᾿σωνα" 13.
᾿Ελυπήθην ἐκείνην τὴν στιγμὴν κατάκαρδα καὶ τοῦ λέγω: "Μὴ λυπῆσθε, Μακαριώτατε, θὰ διορθωθῇ ἡ κατάστασις. Τί θέλεις ἀπὸ ἐμὲ τὸν ἐλάχιστον; Εἰς τί δύναμαι νὰ Σᾶς βοηθήσω;". "Πήγαινε, μοὶ λέγει, εἰς τὸν Πρόεδρον τῶν Παλαιοημερολογιτῶν καὶ εἰπὲ αὐτῷ, [ὅτι] τὸν παρακαλῶ νὰ ὑπάγῃ εἰς τὸν κ. Πρωθυπουργὸν νὰ τοῦ εἰπῇ νὰ μὲ διατάξῃ καὶ αὔριον νὰ εἰσαγάγω εἰς τὴν ᾿Εκκλησίαν τὸ Παλαιὸν ῾Ημερολόγιον". "Μακαριώτατε, τῷ λέγω, ἡ ᾿Εκκλησία πρέπει νὰ δίδῃ διαταγὰς εἰς τοὺς τῆς Πολιτείας ᾿Αρχηγούς, ὄχι νὰ λαμβάνῃ, διότι πολλοὶ ἐξ αὐτῶν εἶναι μασσῶνοι, ἄθεοι, ἄπιστοι".
Μοὶ ἀπήντησεν: "᾿Επειδὴ ἡ τότε ἐπαναστατικὴ Κυβέρνησις μὲ διέταξε, πάλιν ἡ Κυβέρνησις πρέπει νὰ μὲ διατάξῃ". "Μένε, Μακαριώτατε, ἢσυχος, τῷ λέγω, καὶ θὰ σοῦ φέρω ἀπάντησιν".
῾Ως νὰ εἶχον πτερά, ἐπέταξα, διότι ἐνόμισα ὅτι ἐπέστη ἡ κατάλληλος ὥρα νὰ ἐπέλθῃ ἡ ποθητὴ εἰρήνη εἰς τὴν ᾿Εκκλησίαν.

῎Εσπευσα, εὗρον τὸν Πρόεδρον τῶν Παλαιοημερολογιτῶν κ. Δημητρακόπουλον, μὲ τὸν ᾿Αντιπρόεδρον κ. Εὐστρατιάδην 14, Διευθυντὴν τῆς ἐφημερίδος "Σκρίπ", εἰς τὸν Πρόεδρον τῆς Βουλῆς κ. Πετρακάκον 15 καὶ χαιρετίσας αὐτούς, τοὺς εἶπον: "῎Ερχομαι ἐκ μέρους τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Αθηνῶν Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, κομίζων χαρᾶς Εὐαγγέλια. Μοὶ εἶπεν, [ὅτι] Σᾶς παρακαλεῖ, νὰ παρακαλέσετε τὸν κ. Πρωθυπουργὸν νὰ τὸν διατάξῃ νὰ εἰσαγάγῃ εἰς τὴν ᾿Εκκλησίαν τὸ Παλαιὸν ῾Ημερολόγιον καὶ εὐχαρίστως ἀπὸ αὔριον θὰ τὸ εἰσαγάγῃ. ᾿Ιδοὺ λοιπὸν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ καιρὸς γαλήνης, εἰρήνης, ὁμονοίας καὶ ἑνώσεως εἰς τὴν διῃρημένην ᾿Εκκλησίαν".
῾Ο κ. Πετρακάκος, πρὶν νὰ σχηματισθῇ Κυβέρνησις ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Π. Τσαλδάρη, ὁ ὁποῖος εἶχεν ὑποσχεθῆ εἰς τοὺς Παλαιοημερολογίτας πώς, ἐὰν τὸν ἐψήφιζαν, θὰ ἐπανέφερε τὸ Παλαιὸν ῾Ημερολόγιον, ἦτο μέγας ὑπερασπιστὴς τοῦ Παλαιοῦ ῾Ημερολογίου, ἔγραφε ἄρθρα καὶ ἐδημοσίευεν εἰς ἐφημερίδας, ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον Κων/πόλεως καὶ ἡ ᾿Εκκλησία τῆς ῾Ελλάδος νὰ κηρυχθοῦν σχισματικαί, διότι παραδέχοντο ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς Χριστός, ἐγεννήθη, περιετμήθη, ἐβαπτίσθη καὶ μετεμορφώθη μὲ τὸ Νέον ῾Ημερολόγιον, ἐσταυρώθη δέ, ἐτάφη, ἀνέστη καὶ ἀνελήφθη μὲ τὸ Παλαιόν 16. Πρέπει, ἐδημοσίευε, νὰ ἀρθῇ ἐκ τῆς Βουλγαρικῆς ᾿Εκκλησίας τὸ σχῖσμα ποὺ εἶχε καταδικασθῇ, ὅτι ἔκαμε μόνη της Πατριαρχεῖον χωρὶς τὴν ἄδειαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, διότι καὶ ἄλλαι ᾿Ορθόδοξοι ᾿Εκκλησίαι Ρωσίας, Ρουμανίας, Σερβίας ἔκαμαν Πατριάρχας καὶ δὲν κατεδικάσθησαν ὡς σχισματικαί· καὶ ὅτι οὐδεμία τῶν ᾿Ορθοδόξων ᾿Εκκλησιῶν ἐδέχθη τὸ παπικόν, αἱρετικόν ῾Ημερολόγιον, εἰμὴ μόνον τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ ἡ ᾿Εκκλησία τῆς ῾Ελλάδος.

Ταῦτα τὰ καυτὰ ἄρθρα τοῦ Πετρακάκου, ἐτάραξαν καὶ ἐπτόησαν τὴν ῾Ιερὰν Σύνοδον τῆς ῾Ελλάδος καὶ παρεκάλεσαν τὸν Πετρακάκον νὰ παύσῃ νὰ γράφῃ, διότι ὑπάρχει κίνδυνος διὰ τὴν ᾿Εκκλησίαν τῆς Ελλάδος νὰ ἀφορισθῇ ἀπὸ τὰς ἄλλας ᾿Ορθοδόξους ᾿Εκκλησίας καὶ νὰ καταδικασθῇ ὡς αἱρετική, σχισματικὴ καὶ διὰ νὰ τὸν πείσουν νὰ παύσῃ νὰ γράφῃ, τὸν διώρισαν Βασιλικὸν ᾿Επίτροπον, δικηγόρον τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, δικηγόρον τῶν ῾Ιερῶν Μονῶν Πεντέλης καὶ Πετράκη μὲ παχυλοὺς μηνιαίους μισθούς, ὑπερβαίνοντας καὶ τὸν μηνιαῖον μισθὸν αὐτοῦ τοῦ ῾Υπουργοῦ. ῾Οπότε ἔπαυσε νὰ γράφῃ καὶ νὰ εἶναι πολέμιος τοῦ Νέου ῾Ημερολογίου καὶ ἔγινε διὰ τὰ ἀργύρια ὑπερασπιστὴς τοῦ Παπικοῦ ῾Ημερολογίου καὶ πολέμιος τοῦ Παλαιοῦ.
᾿Αγνοῶν ταῦτα, τῷ εἶπον, ὅτι ἐπέστη καιρὸς νὰ εἰρηνέυσῃ, νὰ ἑνωθῇ ἡ ᾿Εκκλησία καὶ διὰ τοῦτο, ὅταν τῷ εἶπον ὅτι ὁ Μακαριώτατος Χρυσόστομος μοὶ εἶπεν, ὅτι ὅταν τὸν διατάξῃ ἡ Κυβέρνησις νὰ ἐπαναφέρῃ τὸ Παλαιὸν ῾Ημερολόγιον, ἀμέσως τὴν ἑπομένην ἡμέραν θὰ ἐπαναφέρῃ τὸ Παλαιὸν ῾Ημερολόγιον, ἐταράχθη καὶ μοὶ εἶπεν, ὅτι ἡ Κυβέρνησις δὲν ἔχει σκοπὸν νὰ δώσῃ τοιαύτην διαταγήν.

Τότε ἐγερθεὶς ὁ ᾿Αντιπρόεδρος τῶν Παλαιοημερολογιτῶν Εὐστρατιάδης καὶ πλησιάσας αὐτόν, τῷ λέγει μετὰ θυμοῦ: "Δὲν πταίει ὁ Μητροπολίτης Παπαδόπουλος. Πταίετε ἐσεῖς... Εἶσθε ψεῦσται, ἄτιμοι, θεομπαῖκται, προδόται. Καὶ αὐτὰ ποὺ σοῦ λέγω νὰ τὰ εἰπῇς καὶ εἰς τὸν Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως Τσαλδάρην. Διότι, ἐνῶ μᾶς ὑπεσχέθη, ὅτι θὰ ἐπαναφέρῃ τὸ Πάτριον ῾Ημερολόγιον, τώρα ἀθετεῖτε τὰς ὑποσχέσεις σας, ἆρα εἶσθε δόλιοι, ψεῦσται, ἀπατεῶνες! ".

᾿Ιδὼν ὅτι ὁ θυμὸς καὶ ἡ φιλονικία ηὔξαναν καὶ ἐὰν δὲν ἦτο ὁ Πρόεδρος τῶν Παλαιοημερολογιτῶν, ὁ ὁποῖος τοὺς συνεβούλευε νὰ παύσουν τὰς φωνὰς καὶ τὰς ὕβρεις καὶ μὲ σύνεσιν καὶ πραότητα νὰ συζητήσουν, θὰ ἤρχοντο καὶ εἰς χεῖρας, ἐπέστρεψα καὶ εἶπα εἰς τὸν ᾿Αρχιεπίσκοπον: "Μακαριώτατε, ἡ Κυβέρνησις, μοὶ εἶπεν ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς, δὲν δίδει ἄδειαν... ᾿Αποκρύβηθι μικρὸν ἕως νὰ παρέλθῃ ἡ ὀργὴ Κυρίου ".

Δὲν παρῆλθον πολλαὶ ἡμέραι καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως Τσαλδάρης, ὁ ὁποῖος ὑπεσχέθη εἰς τοὺς Παλαιοημερολογίτας, ὅτι ἐὰν τὸν ψηφίσουν, θὰ ἐπαναφέρῃ τὸ Παλαιὸν ῾Ημερολόγιον, ἐξώρισε τοὺς ᾿Επισκόπους τῶν Παλαιοημερολογιτῶν 17.
Τότε ἔλαβε θάρρος ὁ [ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος] Παπαδόπουλος καὶ γράφει, ὅτι [δῆθεν] ἐκεῖνος δὲν εἰσήγαγε τὸ [Νέον] ῾Ημερολόγιον, ἀλλ᾿ ἡ ὁμόφωνος γνώμη τῆς ῾Ιεραρχίας.Δὲν λέγει [ὅμως] τὴν ἀλήθειαν.
῾Η ἀλήθεια εἶναι, ὅτι ἐκεῖνος τὸ εἰσήγαγε, κατόπιν διαταγῆς τῆς τότε Κυβερνήσεως καὶ τῆς συμβουλῆς τοῦ τότε Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου [Μελετίου] Μεταξάκη.
῎Ωφειλεν, ὡς ᾿Αρχιεπίσκοπος, νὰ τηρήσῃ τὴν πρώτην γνώμην του τὴν ὀρθήν, τὴν συνετήν, τὴν λογικὴν καὶ φρονίμην, ὅτι δὲν δύναται ἡ ᾿Εκκλησία τῆς ῾Ελλάδος νὰ δεχθῇ τὴν διόρθωσιν τοῦ Παλαιοῦ ῾Ημερολογίου ἄνευ τῆς ὁμοφώνου γνώμης ὅλων τῶν ᾿Ορθοδόξων ᾿Εκκλησιῶν, διότι θὰ κηρυχθῇ ὡς σχισματικὴ καὶ τὴν ὁποίαν παρεδέχθησαν ὅλα τὰ μέλη τῆς ᾿Επιτροπῆς καὶ ἡ τότε ᾿Εκκλησία τῆς ῾Ελλάδος καὶ ἡ Κυβέρνησις.
Τὸ νὰ ἀποδεικνύῃ, ὡς γράφετε [π. Θεόκλητε] , ὅτι ὁ Παλαιοημερολογητισμὸς εἶναι μία καθαρὰ πλάνη, τοῦτο ἀποδεικνύει ἀστάθειαν χαρακτῆρος καὶ πλάνην τοῦ νοὸς καὶ τῆς διανοίας.

᾿Εὰν ἔλεγεν, ὅτι τινὲς τῶν φανατικῶν καὶ ὑπερζηλωτῶν Παλαιοημερολογιτῶν ἐξετράπησαν τῆς εὐθείας ὁδοῦ, ἐπλανήθησαν, παρερμήνευσαν τοὺς ῾Αγίους 318 Θεοφόρους Πατέρας, οἱ ὁποῖοι ἐθέσπισαν καὶ μᾶς παρέδωκαν τὸ Παλαιὸν ῾Ημερολόγιον 11 διὰ νὰ ἑορτάζωμεν συμφώνως τὴν ἑορτὴν τοῦ Πάσχα [κατὰ] τὴν ἰδίαν ἡμέραν καὶ μὴ γίνωνται ἔρεις ἀναμεταξὺ τῶν χριστιανῶν, θὰ ἐδικαιολογεῖτο, [διότι οἱ] ῞Αγιοι Πατέρες δὲν μᾶς παρήγγειλαν ὅτι τὸ Παλαιὸν ῾Ημερολόγιον θὰ μᾶς σώσῃ, καὶ ὅτι μὲ αὐτὸ θὰ τελῶμεν τὰ Μυστήρια.

᾿Αλλὰ τὸ νὰ λέγῃ, ὅτι ὁ Παλαιοημερολογιτισμὸς εἶναι καθαρὰ πλάνη, τότε κατηγορεῖ καὶ θεωρεῖ ὡς πλανεμένους τοὺς 318 Θεοφόρους Πατέρας ποὺ τὸ ἐθέσπισαν 11, ὅλας τὰς Οἰκουμενικὰς καὶ Τοπικὰς Συνόδους, αἱ ῾Οποῖαι τὸ ἠκολούθησαν καὶ τὸ ἐκύρωσαν καὶ ὅλας τὰς ᾿Ορθοδόξους ᾿Εκλησίας ποὺ τὸ ἠκολούθησαν ἄχρι τοῦ 1924 ἔτους, κατηγορεῖ δὲ καὶ τὸν ἑαυτόν του, ὅστις τὸ 1923 τὸ ἐστήριξε καὶ τὸ 1924 τὸ ἐκρήμνισε.

Τοῦτο δὲ ἔπαθε, διότι ἠκολούθησεν, ὡς μὴ ὤφελε, τὸν νεωτεριστήν, καινοτόμον, μασσῶνον [πατριάρχην Μελέτιον] Μεταξάκην, διὰ τὸν ὁποῖον — ὅταν τοῦ ὑπενθύμισα ὅτι ἐὰν δὲν καταργήσῃ τὸ παρανόμως εἰσαχθὲν νέον Παπικὸν ῾Ημερολόγιον — θὰ ἔλθῃ ἡμέρα καὶ θὰ κτυπήσῃ τὴν κεφαλήν του. ῞Οταν ἦλθεν ἡ ἡμέρα καὶ ἐκτύπησε τὴν κεφαλήν του, ἔλεγε μετὰ στεναγμῶν καὶ δακρύων: "Νὰ μὴ τό ᾿σωνα, νὰ μὴ τό ᾿σωνα 13, νὰ ἐδεχόμουν τὸ νέον ἡμερολόγιον! Αὐτός, αὐτὸς ὁ διεστραμμένος ὁ Μεταξάκης μὲ πῆρε στὸ λαιμό του! ".῾Ο [πατριάρχης Μελέτιος] Μεταξάκης τὸν συμπαρέσυρε καὶ εἰς ἄλλα ἄτοπα, τὰ ὁποῖα παραλείπω, λέγω δὲ καὶ φρονῶ ἐν καθαρᾷ συνειδήσει, ὅτι ἐὰν δὲν τὸν ἠκολούθει καὶ συνεφώνει μετ᾿ αὐτοῦ, θὰ ἀνεδεικνύετο ὡς εἷς τῶν νεωτέρων διδασκάλων καὶ συγγραφέων τοῦ ῎Εθνους καὶ τῆς ᾿Ορθοδόξου ἡμῶν ᾿Εκκλησίας, ὡς τὸν Εὐγένιον Βούλγαρην, Νικηφόρον Θεοτόκην, Μακάριον Νοταρᾶν, Νικόδημον ῾Αγιορείτην, ᾿Αθανάσιον τὸν Πάριον, Νεκτάριον Πενταπόλεως. ᾿Αλλ᾿ ἀντὶ νὰ ἀκολουθήσῃ τούτους καὶ μένῃ σταθερὸς καὶ στερεὸς εἰς τὰς ᾿Αποστολικὰς καὶ Πατρικὰς Παραδόσεις, ἠκολούθησε τὸν [πατριάρχην Μελέτιον] Μεταξάκην, μὲ τὸν ὁποῖον ἤνοιξαν τὰς θύρας τοῦ λογικοῦ των ποιμνίου, εἰς τὸν [πατριάρχην] ᾿Αθηναγόραν 18, τὸν Χαλκηδόνος Μελίτωνα 19, ᾿Ιάκωβον ᾿Αμερικῆς 20, οἱ ὁποῖοι εἰσελθόντες εἰς τὴν λογικὴν Ποίμνην, κατεσπάραξαν τὰ λογικὰ Πρόβατα καὶ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον.


Δὲν ρίπτω τὸ βάρος, τὴν εὐθύνην καὶ τὴν αἰτίαν ὅλην ἀκεραίαν τοῖς Πατριάρχαις καὶ ᾿Αρχιερεῦσι· πταίουν καὶ οἱ λαϊκοὶ ποὺ τοὺς ἐγέννησαν καὶ κατὰ τὰς καρδίας αὐτῶν, δίδει [ὁ Θεὸς] τοὺς ῎Αρχοντας. Πταίομεν πάντες καὶ πρῶτος ἐγώ. ᾿Εὰν εἴπωμεν, ὅτι δὲν ἁμαρτάνωμεν, ψευδόμεθα.
Μία τῶν κακῶν ἡ διόρθωσις: ἡ ἀληθὴς καὶ εἰλικρινὴς μετάνοια καὶ ἐπιστροφὴ πρὸς τὸν Πανάγαθον, ἀληθῆ Θεὸν καὶ Πατέρα Οὐράνιον. ᾿Εὰν μετανοήσωμεν, θὰ σωθῶμεν, ἐὰν μὴ μετανοήσωμεν θὰ κολασθῶμεν.
῎Ας προτιμήσωμεν τὴν ὁδὸν τῆς μετανοίας.


Μετ᾿ ἀδελφικῆς καὶ πατρικῆς ἀγάπης
† ᾿Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Ζερβάκος»


(*) Περιοδ. «῾Ο ῞Οσιος Φιλόθεος τῆς Πάρου» Θεσσαλονίκης, ᾿Ιανουάριος -᾿Απρίλιος
2001, σελ. 50-57, ἔκδ. «᾿Ορθόδοξος Κυψέλη».


1. Πρόκειται γιὰ τὸν γνωστὸ λόγιο ῾Αγιορείτη Μοναχὸ Γέροντα Θεόκλητο Διονυσιάτη.


2. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος (1868-1938). Καθηγητὴς Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν
(1914-1923), διατελέσας προηγουμένως Διευθυντὴς τῆς Σχολῆς Τιμίου Σταυροῦ
῾Ιεροσολύμων, ὡς καὶ τῆς Ριζαρείου ᾿Αθηνῶν. Φίλος καὶ συνεργάτης τοῦ Μελετίου
Μεταξάκη, μετεῖχε ἐξ ἀρχῆς ἐνεργῶς στὴν Οἰκουμενικὴ Κίνησι. Μητροπολίτης
καὶ εἶτα ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Αθηνῶν ἀπὸ τοῦ Μαρτίου 1923 (ἐξελέγη τὴν 8η Μαρτίου
καὶ ἐχειρτοτονήθη τὴν 10η Μαρτίου). ῎Οχι μόνον κύριος παράγων τῆς
Μεταρρυθμίσεως τοῦ 1924, ἀλλὰ καὶ πρωτοπόρος Οἰκουμενιστὴς καὶ ἕνας ἐκ τῶν
θεμελιωτῶν τοῦ πανομολογιακοῦ ᾿Οργανισμοῦ τῆς Γενεύης (Π.Σ.Ε.).


3. Βλ. ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Αθηνῶν Χρυσοστόμου, ῾Ημερολογιτικῶν Κατηγοριῶν ῎Ελεγχος,
ἔκδοσις αʹ, ᾿Αθήνησι 1937.


4. ῾Η ῾Ελληνικὴ Πολιτεία, διὰ τῆς ᾿Επαναστατικῆς Κυβερνήσεως τοῦ Σ. Γονατᾶ, κατὰ
τὸ ἔτος 1922 συνέστησε εἰδικὴ ᾿Επιτροπὴ πρὸς μελέτην τοῦ ζητήματος τῆς
῾Ημερολογιακῆς Μεταρρυθμίσεως. Πρόεδρος τῆς ᾿Επιτροπῆς ἦταν ὁ ῾Υπουργὸς
Οἰκονομικῶν Γ. Κοφινᾶς καὶ μέλη ὁ νομικὸς Π. Τσιτσεκλῆς, ὡς καὶ οἱ Καθηγηταὶ
Πανεπιστημίου ᾿Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ῾Αμίλκας ᾿Αλιβαζᾶτος,
Δ. Αἰγινίτης.
῾Η ᾿Επιτροπὴ τὴν 16.1.1923 ὑπέβαλε σχετικὴ ῎Εκθεσι πρὸς τὴν Κυβέρνησι,
βάσει τῆς ὁποίας ἡ ῾Ελληνικὴ Πολιτεία μὲ τὸ Β.Δ. Περὶ τοῦ νέου «Πολιτικοῦ
῾Ημερολογίου» τῆς 18.1.1923, ἐφήμοσε τὴν μεταρρύθμισι μονομερῶς, ἡ δὲ ἰσχὺς
τοῦ Β.Δ. ὡρίσθη ἀπὸ τῆς 16.2.1923, ἡ ὁποία ὠνομάσθη ὡς 1.3.1923.
(Βλ. «᾿Εφημερὶς τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς ῾Ελλάδος», τεῦχος πρῶτον,
ἀριθ. φύλ. 24, ἐν ᾿Αθήναις τῇ 25ῃ ᾿Ιανουαρίου 1923)


5. «᾿Επί τινα καιρόν», ἤτοι ἀπὸ τῆς 1.3.1923 μέχρι τῆς 1.3.1924, ὁπότε ἀπεφασίσθη
ὑπὸ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου ἡ «διόρθωσις τοῦ ᾿Ιουλιανοῦ
῾Ημερολογίου» καὶ ἐκκλησιαστικῶς, ἡ δὲ 10.3.1924 (Κυριακὴ τῆς ᾿Ορθοδοξίας)
ὠνομάσθηκε 23.3.1924.
(Βλ. ᾿Εγκύκλιον 1.3.1924 καὶ Τηλεγραφικὴν ᾿Εντολὴν 3.3.1924, εἰς ᾿Αρχιμανδρίτου
Θεοκλήτου Α. Στράγκα, Ε.Ε.Ι., τ. Βʹ, σελ. 1246-1249, ᾿Αθῆναι 1970)


6. ῾Η πολιτειακὴ μεταρρύθμισις τοῦ ῾Ημερολογίου ἐφηρμόσθη τὴν 16.2/1.3.1923, ἡ
δὲ χειροτονία τοῦ Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου ἐτελέσθη τὴν 10.3.1923. Κατὰ
τὴν Δʹ ῾Ιεραρχίαν (16-21.4.1923), ὡς καὶ κατὰ τὴν Εʹ ῾Ιεραρχίαν (24.12.1923-2.1.1924),
ὁπότε ἀπεφασίσθη ἡ μεταρρύθμισις καὶ τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ ῾Ημερολογίου, ἦταν
καθοριστικῆς σημασίας ὁ ρόλος τοῦ Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, τὴν δὲ 10/
23.3.1924 ἐφηρμόσθη ὑπ᾿ αὐτοῦ ἡ «βεβιασμένη ἀλλαγὴ τοῦ ῾Ημερολογίου» καὶ
τοιουτοτρόπως «ἀνελάμβανε τὸ βάρος τῆς εὐθύνης διὰ τὴν ἡμερολογιακὴν
μεταβολήν».
(᾿Αρχιμανδρίτου Θεοκλήτου Α. Στράγκα, ἔνθ᾿ ἀνωτ., τ. Βʹ, σελ. 1250, ὑποσημ. 1)


7. Μελέτιος Μεταξάκης (1871-1935). Πολυπράγμων, πολυτάραχος, μέγας καινοτόμος
καὶ ἀναμφισβητήτως Μασῶνος. Μητροπολίτης Κιτίου ἐν Κύπρῳ (1910-1918), ᾿Αθηνῶν
(1918-1920), πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1921-1923) καὶ ᾿Αλεξανδρείας (1926-
1935). ᾿Εκ τῶν πρωτοπόρων καὶ θεμελιωτῶν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.


8. Βλ. τὸ ἄρθρο μας: «῾Ο οἰκουμενικὸς πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης (1871-
1935): α) ὁ Μασῶνος, β) ὁ Νεωτεριστής, γ) ὁ Οἰκουμενιστής», περιοδ. «᾿Ορθόδοξος
῎Ενστασις καὶ Μαρτυρία», ἀριθ. 18-21/᾿Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1990, σελ. 148-
159.


9. Κατὰ τὴν Συνεδρίαν ΙΑʹ τῆς 27.6.1929 τῆς Ιʹ ῾Ιεραρχίας, ὁ μητροπολίτης Χαλκίδος
Γρηγόριος, μετὰ τὴν ἀνάγνωσι τῶν Πρακτικῶν τῆς Συνόδου, ἐτόνισε χαρακτηριστικῶς:
«Κατὰ τὰ ἀναγνωσθέντα πρακτικὰ περὶ εἰσαγωγῆς τοῦ νέου ἡμερολογίου, φαίνεται
ὅτι δὲν ὑπῆρξεν ἀντίρρησίς τις»· ἀντιθέτως, «ἐπὶ τούτου ὑπῆρξε ζωηρὰ ἀντίρρησις
ἐκ μέρους πολλῶν, ἀλλὰ δὲν ἐγράφη εἰς τὰ πρακτικά, ἐνῷ ἄλλων γνῶμαι ἐγράφοντο
ἐπιμελῶς».
(᾿Αρχιμανδρίτου Θεοκλήτου Α. Στράγκα, ἔνθ᾿ ἀνωτ., τ. Γʹ, σελ. 1646, ᾿Αθῆναι
1971)


10. Τσαλδάρης Παναγῆς (1867-1936). Πολιτικὸς καὶ ἐπιφανὴς Νομικός. ῾Ηγέτης ἀπὸ
τοῦ 1924 τοῦ ἀντιβενιζελικοῦ «Λαϊκοῦ Κόμματος», τὸ ὁποῖο εἶχε ἱδρυθῆ τὸ 1915
ὑπὸ τοῦ Δημητρίου Γούναρη. Διετέλεσε δύο φορὲς Πρωθυπουργός: 1932-1933,
1933-1935.


11. Τὰ «ἐθέσπισαν», «ἐκύρωσαν» καὶ «ἐφύλαξαν», κατωτέρω δὲ «παρέδωκαν», ὑπὸ
τὴν ἔννοιαν, ὅτι «ἡ Αη ῾Αγία Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ Παλαιοῦ
῾Ημερολογίου, τοῦ λεγομένου ᾿Ιουλιανοῦ, ἐθέσπισε τὴν ῾Εορτὴν τοῦ Πάσχα νὰ
μένῃ ἀσάλευτος, αἰώνιος».
(Βλ. ᾿Επιστολὴν 16.5.1973 τοῦ ῾Οσιωτάτου Γέροντος Φιλοθέου πρὸς τὸν ῾Ιερέα
Δημήτριο Γκαγκαστάθην, +16/29.1.1975, στὸ «Παπα-Δημήτρης Γκαγκαστάθης — ῾Ο
῎Ανθρωπος τοῦ Θεοῦ, 1902-1975, Βίος — Θαύματα — Νουθεσίαι καὶ ᾿Επιστολαί»,
σελ. 274-278, ἐκδόσεις «᾿Ορθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 1975)


12. Πρβλ. Γαλάτ. εʹ 22-23.


13. «Νὰ μὴ τό ᾿σωνα!...» (ἔκφρασις ἐντόνου μετανοίας): «Νὰ μὴ τὸ πετύχαινα!... Νὰ
μὴ τό ᾿φθανα!...». Σώνω· ρ. ἀμετβ.


14.Εὐστρατιάδης Γρηγόριος (1862-1950). Νομικός, Δημοσιογράφος καὶ Πολιτευτὴς
ὑπὸ τὴν σημαίαν τοῦ «Λαϊκοῦ Μετώπου» (1915 ἑ.). Συνεργάτης ἀρχικῶς τῆς
πολιτικῆς ἐφημερίδος «Σκρίπ», ἀπὸ τοῦ 1903 ἔγινε ἰδιοκτήτης αὐτῆς. ῾Η μελέτη
αὐτοῦ ὑπὸ τὸν τίτλον: «῾Η Πραγματικὴ ᾿Αλήθεια περὶ τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ
῾Ημερολογίου» (᾿Αθῆναι 1929, σελίδες 220), ἡ ὁποία εἶχε δημοσιευθῆ σὲ σειρὰ
ἄρθρων κατὰ Μάρτιον 1928 στὸ «Σκρίπ», παραμένει ἕνα πολύτιμο βοήθημα γιὰ
τὴν ἱστορικὴ ἀνατομία τῆς Μεταρρυθμίσεως τοῦ 1924.


15.Πετρακάκος Δημήτριος (1877-1946). Δικηγόρος καὶ Πολιτευτής, εἰδικευμένος
στὸ ᾿Εκκλησιαστικὸ Δίκαιο καὶ τὶς Πολιτικὲς ᾿Επιστῆμες. Συνέγραψε πλῆθος σχετικῶν
ἔργων.


16. ῾Ως γνωστόν, οἱ Καινοτόμοι ἀπὸ τοῦ 1924 ἐφαρμόζουν ἐν τῇ πράξει καὶ τὸ Νέο
῾Ημερολόγιο (γιὰ τὶς ἀκίνητες ῾Εορτὲς τοῦ Μηναίου), ἀλλὰ καὶ τὸ Πάτριο ῾Ημερολόγιο
(γιὰ τὶς κινητὲς ῾Εορτὲς τοῦ Τριωδίου-Πεντηκοσταρίου).


17. Μετὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἀποτείχισιν αὐτῶν, οἱ τρεῖς ῾Ιεράρχαι Δημητριάδος
Γερμανός, πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος καὶ Ζακύνθου Χρυσόστομος, συνέπηξαν
τριμελῆ ᾿Αρχιερατικὴν Σύνοδον καὶ ἀπέστειλαν πρὸς τὴν Σύνοδον τῆς Καινοτομίας
τὸ ἀπὸ 26.5.1935 ἔγραφο: «Διαμαρτυρία καὶ Δήλωσις»· ἐν συνεχείᾳ, προέβησαν
σὲ χειροτονίες τεσσάρων ᾿Αρχιερέων: Μεγαρίδος Χριστοφόρου, Κυκλάδων Γερμανοῦ,
Βρεσθένης Ματθαίου καὶ Διαυλείας Πολυκάρπου.
῞Απαντες οἱ ἑπτὰ ᾿Αρχιερεῖς ἐκλήθησαν νὰ κριθοῦν ὑπὸ τοῦ Πρωτοβαθμίου γιὰ
᾿Αρχιερεῖς Συνοδικοῦ Δικαστηρίου τῆς Καινοτομίας, ἀλλὰ ἠρνήθησαν, ἀποστείλαντες
σχετικὸ «ἀποκηρυκτικὸν» ἔγγραφο (31.5.1935).
Τὸ Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο τῆς Καινοτομίας, τὴν μὲν 13.6.1935 ἐδίκασε τοὺς
τέσσερις χειροτονηθέντες ᾿Αρχιερεῖς, τὴν δὲ 14.6.1935 ἐδίκασε τοὺς τρεῖς
χειροτονήσαντας ᾿Αρχιερεῖς.
Οἱ ποινὲς ἦσαν: καθαίρεσις καὶ σωματικὸς περιορισμὸς πενταετὴς σὲ Μονή,
«ἀφοῦ προηγουμένως κατωρθώθη, συνεργείᾳ τοῦ Κορινθίας Δαμασκηνοῦ καὶ
ἐπείσθη ὁ Πρωθυπουργὸς Π. Τσαλδάρης καὶ διὰ Ν.Δ. ὑπογραφέντος ἐντὸς μιᾶς
νυκτὸς ἐτροποποιήθη ὁ Νόμος 5383)1932, ἐπὶ τῷ σκοπῷ νὰ μὴ δύνανται οἱ
καταδικασθέντες ᾿Αρχιερεῖς δι᾿ ὑποβολῆς ἀνακοπῆς ἢ ἐφέσεως νὰ ἀναστείλωσι
τὴν ἐπιβληθεῖσαν ποινήν...».
(Βλ. ᾿Αρχιμανδρίτου Θεοκλήτου Α. Στράγκα, ἔνθ᾿ ἀνωτ., τ. Γʹ, σελ. 2035-2045,
«᾿Αρχιερατικὸν Κίνημα ὑπὲρ τῶν Παλαιοημερολογιτῶν»)


18. ᾿Αθηναγόρας Αʹ, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1948-1972, † 1972).
῞Ενα πανόραμα τῶν Δηλώσεων — Μηνυμάτων — ᾿Ενεργειῶν τοῦ πατριάρχου
᾿Αθηναγόρου, περὶ τοῦ ὁποίου ὁ ἀείμνηστος Γέρων ᾿Ιουστῖνος Πόποβιτς († 1979)
ἔλεγε, ὅτι «τὸν τελευταῖον καιρὸν αὐτὸς (ὁ ᾿Αθηναγόρας) ἔχει γίνει πηγὴ ἀναρχισμοῦ
καὶ μηδενισμοῦ εἰς τὸν ᾿Ορθόδοξον κόσμον· οἱ ῾Αγιορεῖται δικαίως τὸν ὀνομάζουν
αἱρετικὸν καὶ ἀποστάτην», βλ. στὸ ἐκτενὲς δημοσίευμά μας: «῾Ομιλεῖ ὁ ᾿Αθηναγόρας.
Αἱ κατὰ καιροὺς Δηλώσεις, τὰ Μηνύματα καὶ αἱ ἐνέργειαι αὐτοῦ».
(Περιοδ. «᾿Ορθόδοξος ῎Ενστασις καὶ Μαρτυρία», ἀριθ. 18-21/᾿Ιανουάριος-
Δεκέμβριος 1990, σελ. 180-203. ᾿Αναδημοσίευσις ἐκ τῆς ἐφημερ. «᾿Εκκλησιαστικὸς
᾿Αγών», εἰσαγωγὴ-ἐπιμέλεια ἡμέτερα)


19. Μελίτων Χατζῆς († 27.12.1989), μητροπολίτης Χαλκηδόνος, ἀπὸ ῎Ιμβρου καὶ Τενέδου,
εἶτα ῾Ηλιουπόλεως καὶ Θείρων, τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως· βετερᾶνος
Οἰκουμενιστής· Γέρων, χειραγωγὸς καὶ ἐμπνευστὴς τοῦ διαδεχθέντος αὐτόν, ὡς
Χαλκηδόνος, ἀπὸ Φιλαδελφείας (1973 ἑ.) Βαρθολομαίου ᾿Αρχοντώνη (᾿Ιανουάριος
1990) καὶ εἶτα πατριάρχου (1991 ἑ.).


20. ᾿Ιάκωβος Κουκούζης, ᾿Αρχιεπίσκοπος Β. καὶ Ν. ᾿Αμερικῆς (1959-1996, † 2005), τοῦ
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, βετερᾶνος Οἰκουμενιστής..

22 σχόλια:

GeorGRE είπε...

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο τρόπος που επιβλήθει το νέο ημερολόγιο ήταν λάθος. Δεν έπρεπε να είχε γίνει.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ισχύουν τα μυστήρια μόνο του παλαιού, ούτε ότι οι άγιοι του 20ου αιώνα δεν είναι άγιοι, ούτε κάτι άλλες υπερβολές που ακούγονται από την κατακερματισμένη εκκλησία του παλαιού. Όταν ακούω ΓΟΧ να με αποκαλεί κολασμένο επειδή στον ουρανό βρίσκονται 13 ημέρες πίσω (;) όταν συκοφαντούν τους αγίους μου (άγιοι Παίσιος, Πορφύριος, Νεκτάριος, Λουκάς ιατρός) μάλλον αυτοί θα έχουν το πρόβλημα. Ο ζηλωτισμός τους με τον καιρό δημιούργησε μεγαλύτερο πρόβλημα από το αρχικό.

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστούμε

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ GeorGRE είπε...
Ὅποιος ὑποβαθμίζει τήν διαφοράν μεταξύ "Παλαιοῦ" καί "Νέου" στίς 13 ἡμέρες δείχνει ὅτι δέν ἔχει τήν παραμικρή ἰδέα γιά τό θέμα. Συνοπτικῶς, τό ν.ἡ. ἐπεβλήθη (1) ἀπό τήν Μασονίαν, (2) χωρίς τήν συμφωνίαν τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, (3) παρά τό γεγονός ὅτι εἶχε προηγουμένως ἀναθεματισθῆ (16ος αἰών), (4) μέ στόχον τήν προώθησιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, (5) πού σημαίνει ὅτι ἦτο βέβαιον ὅτι θά προεκάλει σχίσμα, ὅπως καί ἔγινε. Δηλαδή, τό ν.ἡ. ἔβλαψε τό δόγμα τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας, προκειμένου νά Τήν καταργήσῃ διά τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ! Τά γεγονότα πού ἠκολούθησαν (προσχώρησις στό ΠΣΕ, "ἄρσις" ἀναθεμάτων, συμφωνίες ἑνώσεως μέ Μονοφυσίτας καί Παπικούς, διωγμοί Ὀρθοδόξων, συμπροσευχές μέ αἱρετικούς καί ἀλλοθρήσκους, χιλιάδες αἱρετικές δηλώσεις "ἱεραρχῶν" κ.λπ.) ἐπιβεβαιώνουν πλήρως τοῦ λόγου τό ἀληθές. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ "ἐκκλησία" τοῦ ν.ἡ. κατέστη δυνάμει σχισματοαιρετική. Τώρα, πῶς εἶναι δυνατόν νά κλείνετε τά μάτια μπροστά στά φοβερά αὐτά γεγονότα καί νά ὁμιλῆτε γιά τήν διαφοράν τῶν ... 13 ἡμερῶν, εἶναι ἕνα ἐρώτημα πού νομίζω ὅτι θά πρέπῃ νά σᾶς ἀπασχολήσῃ.

Ανώνυμος είπε...

πολυ σημαντικο κειμενο του οσιου Φιλοθεου εμαθα πραγματα που δεν ηξερα απο τοτε πολεμουσαν την Ορθοδοξια ευχωμαι καποτε να ξυπνησουμε να πρεισβευει για την Εκκλησια του Χριστου ο Αγιος Φιλοθεος αλεξιος κ

GeorGRE είπε...

@Δημήτριο Χατζηνικολάου

Ειλικρινά μου κάνει εντύπωση το να διαβάζετε ένα κείμενο με απλές λέξεις στη μητρική σας γλώσσα και να καταλαβαίνετε το ανάποδο.
Αυτός που με είπε ότι στον ουρανό γιορτάζουν 13 μέρες πίσω σε σχέση με το νέο ημ. και ΓΙΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟ με θεωρεί κολασμένο είναι ΓΟΧ. Ποιός λοιπόν δίνει σημασία στις 13 μέρες;
Το τι γνώμη έχετε για τους αγίους που αναφέρω στο σχόλιο είναι περιττό να το αναφέρω καθως και για τα δεκάδες κομμάτια των εκκλησιών σας που καταντήσατε να τις ονομάζετε με τα επώνυμα τον ιδρυτών της καθε μιας!!!
Εαν συνεχίσετε να στέλνετε στην πυρά οποιονδήποτε ΔΕΝ ανήκει στο πάτριο ημερολόγιο ενώ εσείς δε δέχεστε ως Αγίους τον άγιο Παίσιο, τον άγιο Πορφύριο, τον άγιο Νεκτάριο, τον άγιο Λουκά κακό στον εαυτό σας κάνετε.
Όσο για τον οικουμενισμό αν ψάξετε στα δεκάδες παρακλάδια του πατρίου ημ.θα βρείτε αρκετούς με χαλαρή στάση απέναντι του.
Το πρόβλημα λοιπόν (το ξαναγράφω) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 13 ΗΜΕΡΕΣ. Το διογκώσατε ΕΣΕΙΣ και από τον ζηλωτισμό σας φτάσατε στο σημείο να μην αναγνωρίζετε ΜΕΓΑΛΟΥΣ αγίους της εποχής μας.
Καλή μετάνοια.

Ανώνυμος είπε...

Μελετήσατε το ιουλιανό ημερολόγιο που χρησιμοποιεί η ελλαδική εκκλησία και μην το ταυτίζετε με το γρηγοριανό ημερολόγιο που αναθεματίσθηκε το 1593. Μάλλον δεν έχετε γνώση του θέματος. Οι διαφορές είναι μεγάλες. Αλλέως υπολογίζεται το βίσεκτο έτος εις τον γρηγοριανό κύκλο αλλέως εις το ιουλιανό ημερολόγιο της ελλαδικής εκκλησίας. Αλλέως η ισημερία στο γρηγοριανό αλλέως εις το ιουλιανό νέο ημερολόγιο.

Ο Κύριος είπε να μην ασχολούμεθα με τις ημέρες, ''το σάββατον εγένετο δια τον άνθρωπον ουχί ο άνθρωπος δια το σάββατον''. Οι γοχ έβαλαν τον άνθρωπο άνω των ημερών, κράτησαν τις ημέρες και έχασαν τους ανθρώπους. Δια ταύτα είναι 15 ομάδες, αριθμούν συνολικώς το πολύ 50.000 εις όλην την Ελλάδαν όλες οι ομάδες μαζί. Να μην ξεχνάτε ότι το ποίμνιο που βλέπετε εις τις φωτογραφίες τους είναι και νεοημερολογίτες, αφού τους μεταδίδουν τα μυστήρια τους αφειδώς.

Ας ασχοληθεί όποιος θέλει να σώσει την ψυχην του με τον Κύριο και όχι με τον χρόνο. Το επιχείρημα ότι το νέο εισήχθη υπό μασώνων, σκοτεινών προσώπων και μηχανισμών αντιστρέφεται με το άλλο επιχείρημα ότι στο παλαιό ημερολόγιο της Ρωσίας, Σερβίας, Ιεροσολύμων και Αγίου όρους είναι σίγουροι οι γοχ ότι δεν υπάρχουν μασώνοι και σκοτεινοί μηχανισμοί, ούτε ένας; Είναι συζήτηση λοιπόν αυτή; Και οι παπικοί εισήγαγαν την ενδημούσα σύνοδο ως θεσμό εις το βυζάντιο από αιώνων αλλά οι ορθόδοξοι δεν έκαμαν σχίσμα δι' αυτό. Υπάρχει κανόνας που να μιλά για ενδημούσες συνόδους; Αν κάμω λάθος διορθώσατε με. Ξεύρετε πόσες συνήθειες έλαβαν οι ορθόδοξοι ανά τους αιώνας από τους αιρετικούς παπικούς;

Ασχοληθείτε με την Αγία Γραφή και αφήσατε τας ανθρωπίνους παραδόσεις που είναι μάταιες. Δεν κατανοήσατε τόσες δεκαετίες ότι αν το έργο των γοχ ήταν ευλογημένο δεν θα αυτοδιαλύετο εις τόσας παρατάξεις; Διαβάσατε τί είπε ο Γαμαλιήλ εις τους αρχιερείς όταν ήθελαν να εξοντώσουν τους αποστόλους και ευχόμεθα να παρατήσετε τις ημερολατρείες.

Ανώνυμος είπε...

Ο GeorGRE έχει δίκαιο. Οι γοχ το κακό της χουντικής επιβολής του νέου ημερολογίου το ανήγαγαν σε δογματικό και έφθασαν εις σημείον να μην αποδέχονται αγίους υπηρέτες του Θεού, όπως τον άγιο Λουκά τον ιατρό, τον άγιο Νεκτάριο Αιγίνης και τους λοιπούς που ανέφερε. Αγιομαχία, δηλ. βλασφήμια του Αγίου Πνεύματος εντόν των γνησίων ορθοδόξων.

Από οικουμενισμό καλά το έθεσε ο αδελφός. Διότι εντός των πολλών ομάδων των γοχ θα εύρετε πολλούς ιερείς να μεταδίδουν εις τους νεοημερολογίτας μυστήρια και να κάμουν μικτούς γάμους, όταν κατηγορούν τους νεοημερολογίτας ως αιρετικούς. Από την μία πλευράν αιρετικοί αλλά από την άλλη πλευράν τους κοινωνούν! Υπάρχουν και κάποιες ακραίες ομάδες γοχ που δεν δέχονται τέτοια φαινόμενα αλλά αυτές οι ομάδες είναι κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη, εις την λογικήν της σέκτας.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ GeorGRE είπε...
Μιά τελευταία προσπάθεια νά σοῦ δώσω νά καταλάβῃς.

1. Τό νά γενικεύης τί σοῦ εἶπε ἕνας ΓΟΧ καί νά ἰσχυρίζεσαι ὅτι ὅλοι οἱ ΓΟΧ λέγουν τά ἴδια ἀποτελεῖ λογικόν σφάλμα, γνωστόν στήν Ἐπιστήμην ὡς "σφάλμα συνθέσεως" (fallacy of composition).

2. Οἱ ἐν γνώσει κοινωνοῦντες μέ τήν αἵρεσιν ὄχι μόνον δέν δύνανται ν' ἁγιάσουν, ἀλλ' οὔτε κἄν σώζονται! Αὐτό διδάσκουν οἱ Ἅγιοι Μ. Βασίλειος, Ἰ. Χρυσόστομος, Θ. Στουδίτης κ.ἄ. Ἐσεῖς πού δέν τούς πιστεύετε δέν εἶσθε Ὀρθόδοξοι! Συμφώνως δέ πρός τό "Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας," τό ὁποῖον διαβάσαμε προχθές, εἶσθε ὑπό ἀνάθεμα.

3. Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ἐκοιμήθη τό 1920, πρίν ἀπό τό σχίσμα τοῦ 1924, καί ὅλοι οἱ ΓΟΧ (πλήν τυχόν ὀπαδῶν τῆς μ. Μαγδαληνῆς) τόν ἔχουμε Ἅγιον. Γιά τόν Λουκᾶν τόν ἰατρόν δέν γνωρίζω.

4. Ἡ "καραμέλλα" τῶν πολλῶν παρατάξεων στό Πάτριον χρησιμοποιεῖται λόγῳ ἐλλείψεως σοβαρῶν ἐπιχειρημάτων καί ἀποτελεῖ ἕτερον λογικόν σφάλμα σας. Διότι ἡ κοινή λογική λέγει ὅτι ἐπικρίνεις κάποιον γιά κάτι πού δέχεται καί ἐγκολπώνεται. Ἐμεῖς, ὅμως (Σύνοδος Καλλινίκου), ΔΕΝ δεχόμεθα τίς ἄλλες παρατάξεις, καί τίς θεωροῦμε σχισματικές. Τό γεγονός ὅτι κρατοῦν καί ἐκεῖνοι τό Πάτριον Ἑορτολόγιον δέν σημαίνει τίποτε. Καί ὁ Θεόφιλος "Ἱεροσολύμων" τό κρατεῖ, καί τό Ἅγιον Ὄρος κ.ἄ., ἀλλ' ὅσοι ἀπό αὐτούς συμπλέουν μέ τήν αἵρεσιν ἤ ἔχουν κάνει σχίσμα εὑρίσκεται δυνάμει ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας. Συνεπῶς, ποίαν ἔννοιαν δύναται νά ἔχῃ ἡ δῆθεν "κριτική" πού ἀσκεῖς στούς ΓΟΧ Καλλινίκου γιά σφάλματα ἄλλων; Ἀπολύτως καμμίαν!!! Τέλος, ἡ ὡς ἄνω "καραμέλλα" οὐδόλως δικαιολογεῖ ὅσους συνεχίζουν νά κοινωνοῦν μέ τήν αἵρεσιν, καθότι τά σχίσματα ὑπῆρχον ἀνέκαθεν. Π.χ., ἐπί Ἀποστολικῆς ἐποχῆς, ὑπῆρχαν πάρα πολλά σχίσματα. Λοιπόν, αὐτή ἡ διαίρεσις τῶν χριστιανῶν ἀπετέλει σοβαράν δικαιολογίαν διά τούς Ἑβραίους καί τούς Εἰδωλολάτρας νά ἀπορρίψουν τόν Χριστιανισμόν; Ἀσφαλῶς, ὄχι! Ἀλλά, τότε ἐσύ γιατί κοινωνεῖς μέ τήν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; ΤΕΛΟΣ.

Ανώνυμος είπε...

Παρακολούθησα την συζητηση αλλά δεν καταλάβα σε ποιον απαντά ο κ. Δ. Χατζηνικολάου, αλλά επειδή ομολογεί ότι υπάγεται στην σχισματική σύνοδο του επισκόπου Καλλινίκου να τον ενημερώσω.

Στην ομάδα του επισκόπου Καλλινίκου υπάγεται η Μονή Υπαπαντής στο Χορτοκόπι Καβάλας, στο οποίο δεν εορτάζεται ποτέ ο άγιος Νεκτάριος, αν δε το γνωρίζει ο κ. Χ'νικολάου ας πάει μιά επίσκεψη στη μονή να ρωτήσει την ηγουμένη αν τιμούν τον άγιο ως μοναστική κοινότητα. Στην ίδια ομάδα υπάγεται ο επίσκοπος Αθανάσιος ο οποίος βρίσκεται στην Λάρισα, ας πάει κι εκεί να ρωτήσει αν ο επίσκοπος δέχεται την αγιότητα του αγίου Νεκταρίου.

Μπορεί να ρωτήσει και δύο άλλους κληρικούς της συνόδου του, τον Ιερέα Γεώργιο στη Λάρισα και τον Αρχιμανδρίτη Στέφανο στο Πειραια αν δέχονται την αγιότητα του επισκόπου Νεκταρίου Κεφαλά. Η ερώτηση βέβαια πρέπει να συνοδεύεται από την εξής διευκρίνιση, δέσποτα αναθεματίζεις όποιον δεν δέχεται τον άγιο Νεκτάριο; Πάτερ μου αναθεματίζεις όποιον δεν δέχεται τον άγιο Νεκτάριο και τον άγιο Λουκά;

Μπορεί να ρωτήσει αν θέλει και τους επισκόπους του, τον επίσκοπο Μαραθώνος αν δέχεται τον άγιο Λουκά τον Ιατρό. Δέσποτα αναθεματίζεις όποιον δεν δέχεται τον άγιο Λουκά τον Ιατρό ή τον θεωρείς σεργιανιστή; Αναθεματίζεις όποιο μοναστήρι δεν τιμά τον άγιο Νεκτάριο τον Αιγίνης;

Πέρασα από τους χώρους αυτούς και είδα να διαβάζουν εγκυκλίους που κατονόμαζαν τους νεοημερολογίτες μέλη οικουμενιστικής εκκλησίας και την ίδια ώρα τους κοινωνούσαν χωρίς πρόβλημα.

Βλέπουμε ότι ο κ. Χ'Νικολάου δεν θίγει διόλου το θέμα των μικτών μυστηρίων και την μετάδοση σε νεοημερολογίτες ''αιρετικούς'' της θείας κοινωνίας τους. Τί να πει ο άνθρωπος ότι το ποίμνιο τους είναι το μισό νεοημερολογίτες;

Αυτά που λέγονται δω δεν λέγονται ως κατάκριση αλλά εφόσον είναι θέματα πίστεως πρέπει να λέγονται και να μαθαίνει και ο κόσμος. Κολάζονται ψυχές που κολλάνε την πλάνη της αγιομαχίας, δεν έχουμε μίσος κατά κανενός, αλλά θα ήταν αγάπη από μας να λέμε όλα καλά πηγαίντε από κεί και ας μην δέχονται αγίους του Θεού; Αγάπη είναι να σας λέμε ξεκολλήστε από τις αγιομαχικές πλάνες. Τι θα πείτε μπροστά στο ουράνιο δικαστήριο;

Ανώνυμος είπε...

Κι σεις που κάνατε επίσκοπο από τον νεοημερολογίτη Θεόφιλο τον ρουμάνο στην αμερική το 60, είστε εκτός εκκλησίας δυνάμει, με βάση την λογική σου. Αυτό ήρθε μετά στην Ελλάδα και έκανε άλλους επισκόπους το 62, χωρίς να έχει χειροτονητήριο. Να κατεβάσουμε όσους κανόνες αφορούν το θέμα αν γίνεται δεκτός επίσκοπος χωρίς χαρτιά;

Και δεν είναι χαρτί αυτό που εμφανίσατε το 1969 γιατί δεν έχει ούτε σφραγίδα συνόδου ούτε ονομάζει τον επίσκοπο που ήταν στην χειροτονία του Ακάκιου, λέει μόνο τον ένα. Μιλάμε για πολύ μπέρδεμα.......... ΤΕΛΟΣ!!!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

+ΙΓΖ

Tο νούμερο 50.000 είναι υπερβολικό. Πλέον είναι πού λιγότεροι.
Στο βαθύ παρελθόν ήταν αλλιώς τα πράγματα. Ο μακαριστός Χριστόδουλος στην διατριβή του [ όταν διάβαζε…] αναφέρει για 800.000 παλαιοημερολογίτες. Εκτοτε η απιστία των καιροσκόπων επισκόπων, κληρικών και λαικών, κατάστρεψαν τον αγώνα των ΓΟΧ επιφέροντας ολίγον κατ’ ολίγον το σημερινό χάλι.
Ατελείωτες σχισματικές παρατάξεις οι οποίες δημιουργήθηκαν για την εωσφορική φιλαρχία του ενός και του άλλου τσαρλατάνου. …
Τέλος οι λαικές μάζες των ΓΟΧ αλλά και αρκετων κληρικών προσχώρησαν στο Νέο, μιας και αυτό τους δίδαξαν τόσες δεκαετίες…. Και ο νοών νοείτω.

Για να δούμε όμως και τα αποτελέσματα της εκκλησίας του Νεου.
Εάν λοιπόν η θεία χάρι είναι σε εσάς, στην κρατούσα εκκλησία, τότε γιατί ξεπέσατε στην πνευματική υποτροπή;;;
Δηλαδή Στον Ολοκληρωτικό δαιμονισμό του ΠΣΕ εδώ και δεκαετίες και μάλιστα με Πανορθόδοξη σφραγίδα to 2016 στην Κρήτη;;
Το δέντρο γνωρίζεται από τον καρπόν του.
Λαικιστί: στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλανε για σχοινί

Περαιτέρω για τις εκκλησιολογικές θέσεις των ΓΟΧ, αυτό ακριβώς γράφω εδω και μήνες. Δεν ξεκαθαρίζουν τίποτα σε καθαρά ελληνικά, με αποτέλεσμα να πιστεύει ο κάθε επίσκοπος και Παπάς ότι θέλει και όπως βολεύει...

Ο Αγιος Νεκτάριος είναι δεκτός ως άγιος στους επισκόπους ΓΟΧ [ ασε τις εξαιρεσεις ]

Ο άγιος Ραφαήλ και οι συν αυτώ ΟΧΙ
Ο άγιος Εφραίμ Νεας Μάκρης ΟΧΙ

Οι άγιοι Λουκάς ιατρός και Σεραφείμ Σόμπολιεφ είναι και ναί και οχι, αναλόγως ποιον έχουμε απέναντι

Ανώνυμος είπε...

Οσο για τα θαύματα,

«πολλοί ερούσί μοι εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε Κύριε, ου τω σω ονόματι προεφητεύσαμεν και τω σω ονόματι δυνάμεις πολλάς εποιήσαμεν; Και τότε ομολογήσω αυτοίς ότι ουδέποτε έγνων υμάς. Αποχωρείτε απ’ εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν» (Ματθ. 7, 22-23)!!

Ανώνυμος είπε...

+ΙΓΖ
Δες στο κόκκινο ουρανό το αρθρο της Τρίτης
κόκκινοι ιεροξεταστές « ενα μονο μετρούσε η υποταγή στο κόμα»

και μετά ας τα βρει ο κάθε ενας με την συνείδησή του για το εαν μπορει να αγιάσει κληρικός στην κομμουνιστική εκκλησία του Στάλιν

Στυλιανός είπε...

Ατελείωτες συζητήσεις χωρίς τέλος. Η ορθοδοξία διώκεται και εμείς τον χαβά μας.
Αν ο γέροντας Παϊσιος είναι άγιος, αν είναι πολλές παρατάξεις οι ΓΟΧ, μια χαρά βούτυρο στο ψωμί των Οικουμενιστών, δρουν ανενόχλητοι.
Είναι δύσκολο για την συνείδηση του νεοημερολογήτη να θίξεις την βάση της πίστεως του, που γαλουχήθηκε με ιστορίες απο τα μπεστ σέλλερς των εκδοτών περί γερόντων Παϊσίου- Πορφυρίου ο θεος ας αναπαύσει την ψυχή τους.
Έστω και άν όλοι οι άγιοι ομολογητές λένε άλλα για τα θέματα αποτειχίσεως το πλήρωμα του νέου έχει ήσυχη την συνείδηση του με τις απόψεις των γερόντων που είναι εφησυχαστικές. Παράδειγμα από βιβλίο για τον γέρωντα Παϊσιου (του είπε ο Χριστός να γίνει ιερέας αλλά ο π Παϊσιος δεν δέχθηκε γιατί φοβόταν να μήπως έχει σκοτώσει κάποιον στο πόλεμο) δηλαδή ο Χριστός δεν ήξερε και ήξερε ο γέροντας! Τέτοια βιβλία και ιστορίες έχουν εγκολπωθεί στις συνειδήσεις των πιστών και πλέον δεν αλλάζουν!
Έσχατα χρόνια ακόμα και οι εκλεκτοί θα πλανηθούν.
Μην άρχιση πάλι ο εκφοβισμός περί αγιομάχων κτλ έχω βαρέθει δεν θα κρίνω εγώ αν αγίασαν οι γέροντες θα το κρίνει ο Θεός, αλλά το σίγουρα είναι πως δεν συμφωνώ καθόλου με την στάση του εφησυχασμού που διέδωσαν. Αν δεν το έκαναν αυτό τώρα δεν θα υπήρχε Βαρθολομαίος είχαν πολύ δύναμη και φήμη ώστε να αλλάξουν συνειδήσεις! Γιατί δεν το έκαναν όμως; Δεν ήταν διορατικοί να δουν τι θα γίνει; Η μήπως έγιναν διάσημοι με τοσα και τόσα βιβλία επίδει ακριβώς κράτησαν εφησυχαστική στάση στην αίρεση; μήπως αν αντιδρούσαν δεν θα τους γνώριζε κανένας σήμερα όπως πολλούς ζηλωτές πατέρες που είχαν τα χαρίσματα του αγίου Πνεύματος αλλά δεν έγιναν μπεστ σέλλερς οι ζωές τους λόγο του αντιοικουμενιστικού τους αγώνα;
Προβληματιστείτε!
Όσο να ξέρετε οι ΓΟΧ έχουν πολλά χάλια αλλά σαν τα χάλια του Νέου δεν είναι και ούτε πρόκριτε ποτέ να φτάσουν.

GeorGRE είπε...

Ευχαριστώ τους αδερφούς του "παλαιού ημ" που με επιβεβαιώνουν σχετικά με τη λανθασμένη στάση που κρατούν για τον άγιο Παΐσιο, τον άγιο Πορφύριο και άλλους νέους αγίους μας.

Φυσικά θα ευχόμουν ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΧΑΝ αυτήν την άποψη.

Ειδικά για τον Στυλιανό Π. θα τον συνιστούσα να πρόσεχε λίγο τις πηγές του διότι ΔΕΝ είναι αυθεντικά όλα τα βιβλία που έχουν γραφτεί για τον άγιο Παΐσιο. Ας ακούσει τον κ. Ρακοβαλή ή ας διαβάσει τη βιογραφία του (μ. Ισαακ - γραμμένη από τον γνωστό π. Ευθύμιο) ή τα βιβλία από το μοναστ της Σουρωτής.
Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις αγίων είναι "καραμπινάτες" και όσοι έχετε αμφιβολίες ΣΦΑΛΕΤΕ με κεφαλαία. Εαν δεν γνωρίζετε σας συμφέρει πνευματικώς να σιωπάτε.
Εύχομαι δια των προσευχών όλοι μας να φανούμε αντάξιοι της Ορθόδοξης πίστης μας. Καλον αγώνα

Στυλιανός είπε...

Αδερφέ είδες ότι πάλι εκεί κόλας αν είναι άγιος. Ότι και να λέμε ο κόσμος να καίγεται το μυαλό σας εκεί, ήμαρτον μιλάμε για άλλα πράγματα, αλλά μου επιβεβαιώνεις αυτό που λέω, οτι ο κόσμος σας είναι χτισμένος επάνω εκεί.
Επίσης το ξέρω οτι δεν είναι όλα τα γραφόμενα αλήθεια και αυτό ήθελα να το επισημάνω και συμφωνω.

Ανώνυμος είπε...

Αποφεύγω να μιλήσω για αυτα τα ευαισθητα θεματα των Αγιοποιήσεων, αλλά για τον Γεροντα Παϊσιο υπάρχουν ερωτηματικά..
Περαν της κοινωνιας με αιρετικους Κων/λεως που είχε, όταν ενθρονίστηκε ο Βαρθολομαίος κι ενώ νομιζω ήδη είχε κανει "κινήσεις" και "δηλώσεις" (για ξεβρακωτους που χαλασαν την ειρηνικη συμβιωση με Τουρκους), ο Γεροντας Παϊσιος εμφανιστηκε σε αρθρο εφημεριδας, με φωτο διπλα στον Βαρθολομαιο να λεει "αυτα τα δυσκολα χρονια οικονομησε ο Κυριος ένα πολυ καλό Πατριάρχη"
Πήγα καποτε και σε ενα Μοναστηρι με το Πατριο (δεν ηξερα οτι δεν ανηκε στη Συνοδο) κι ο εκει Ιερεας, ο οποίος αποδεχότανε ως Αγιο τον Γεροντα Παϊσιο, μου εκανε ασχημη εντυπωση που ο ιδιος εκανε συνεχως επιδειξη της προγνωστικής του (;;) ικανοτητας κι επαναλαμβανε παλιοτερες "επιτυχίες"
αι ημέραι πονηραί εισί (Εφ. 5,16) και συμφωνω με τον Στυλιανό που αναφέρει τον λόγο του Ευαγγελίου "Έσχατα χρόνια ακόμα και οι εκλεκτοί θα πλανηθούν."
Και δεν τα λεμε αυτα επειδη ειχε κοινωνια με τους νεο/τες, και στο Πατριο συμβαινουν περιεργα...Είχαν αρκετά ξεχασμένο και αρκετοί σνομπαραν τόσα χρόνια τον πρωην Φλωρίνης Xρυσόστομο Καβουρίδη και τελικά τον θυμήθηκαν και τον Αγιοποίησαν (καθώς υπήρξαν πολλές μαρτυρίες ευωδίας των λειψάνων του), όχι γιατί όπως νομιζα κατάλαβαν το λαθος τους για τοτε (καθώς ήτανε σώφρων, σε σχεση με τα υπερζηλωτικά που ακουγονταν γύρω του) αλλά για να βρουν φαινεται στηριγμα στην σημερινη τους αμφιλεγομενη Εκκλησιολογία !!! η οποία παει προς το αλλο άκρο.
Τον ειχα εδω και χρονια προτυπο και ζητουσα την βοηθεια του, καθως ως ηρωϊκός Ομολογητης θα ειναι σίγουρα στον Παραδεισο, αλλα για τον αν ειναι και Άγιος θα το διαπιστωσω καλύτερα στην Δευτέρα Παρουσια.

Σταύρος

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Εἰς τό περιοδικόν "ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ" τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τεῦχος τοῦ Ἰανουαρίου τοῦ 2012, σελ. 14, ἀναφέρεται τό ἑξῆς περιστατικόν: Ὅταν ὁ γ. Παΐσιος ἐπεσκέφθη τήν Ἱ. Μονήν τοῦ Σινᾶ καί συνήντησε μουσουλμανάκια στήν αὐλή, τούς εἶπε: "Τώρα νά φωνάξετε δυνατά “δόξα στόν Ἀλλάχ”"! Τότε ἕνας μοναχός εἶπε: "Τί πράγματα εἶναι αὐτά, γέροντα, δόξα στόν Ἀλλάχ, ἐμεῖς εἴμαστε ὀρθόδοξοι χριστιανοί"! Τότε ὁ γ. Παΐσιος τοῦ ἀπάντησε: "Γιατί ἄλλος νομίζεις εἶναι ὁ Ἀλλάχ ἀπό τόν Θεόν Πατέρα;" (http://www.ecclesia.gr/greek/press/efimerios/index.asp). Ὅμως, ὅποιος δέν ἔχει τόν Υἱόν δέν ἔχει οὔτε τόν Πατέρα, λέγει τό ἱερόν Εὐαγγέλιον. Βλ. π.χ. Ἰω. 3:36 καί 5:23 καί ἀκόμη πιό καθαρά στό 1 Ἰω. 2:23: "πᾶς ὁ ἀρνούμενος τόν υἱόν οὐδέ τόν πατέρα ἔχει." Συνεπῶς, ὁ Ἀλλάχ εἶναι ψεύτικος θεός. (Σημείωσις: Τό περιοδικόν, τό ὁποῖον σημειωτέον ὅτι ἀπευθύνεται σέ ἱερεῖς, δέν ἔγραψε τά ἀνωτέρω ἐπικριτικῶς γιά τόν π. Παΐσιον, ἀλλά ἐπαινετικῶς!!! Συγκεκριμένως, ἔγραψε: «Ὁ γέροντας γνώριζε πολύ καλά τί ἔλεγε. Ποιός μᾶς λέει ἄν ἡ παιδική ψυχή, κάποια ἀπό ὅλες, δέν συγκράτησε αὐτή τήν ἐμπειρία ὥστε στό μέλλον νά τή δουλέψει μέσα του καί νά γίνει ἀφορμή νά γνωρίσει τό Χριστό»!!!)

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Ποιος το υπέγραφε αυτό το άρθρο;;;

Μόνο με μια ματιά στην συντακτική επιτροπή, καταλαβαίνεις τι σκοπιμότητα εξυπηρετεί αυτό το περιοδικό. Το ότι ισχυρίζεται ότι τάχα κάτι είπε ο π.Παϊσιος, δεν σημαίνει ότι πράγματι το είπε.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Τό περιοδικόν εἶναι τῆς "Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος." Τό ἐν λόγῳ ἄρθρον τό ὑπογράφει ὁ Δρ. Θεολογίας Ἀλέξανδρος Καριώτογλου. Τό ἄρθρον περιστοιχίζεται ἀπό τά ἄρθρα τῶν Καθηγητῶν Πανεπιστημίου Π. Μπούμη καί Κ. Κορναράκη. Στό προηγούμενον μήνυμά μου, παρέθεσα τήν ἠλεκτρονικήν διεύθυνσιν καί τήν ἀκριβῆ βιβλιογραφικήν ἀναφοράν, ὅπου μπορεῖτε νά εὕρετε τό ἄρθρον πολύ γρήγορα.

Στυλιανός είπε...

Συμφωνώ με τον αδερφό Σταύρο έγραψε σαν να ηταν μεσα στο μυαλό μου.
Σταύρο απο Θεσσαλονίκη είσαι;

Ανώνυμος είπε...

Στυλιανέ Αθήνα μένω, η καταγωγή ειναι προς Λαρισσα

Σταύρος

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν κάπου προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.


Από σήμερα 2/10/2018, έχουμε προσωρινά διακόψει την δημοσίευση σχολίων στο ιστολόγιο μας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.