" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017

Νέο ἀξιόλογο βιβλίο: «Απάνθισμα Αντιαιρετικόν»

«Ἀπάνθισμα Ἀντιαιρετικόν»

Νέο  ἀξιόλογο  βιβλίο,  πραγματικὰ
πνευματικὸ  ὁπλοστάσιο,  στὸν  πόλεμο
ἐναντίον  τῆς  Παναιρέσεως  τοῦ  Οἰκουμενισμοῦ!

«Αἱρετικός ἐστίν ὁ ποιμήν; Λύκος ἐστί· φυγεῖν ἐξ αὐτοῦ καί ἀποπηδᾶν δεήσει, μηδ’ ἀπατηθῆναι προσελθεῖν, κἄν ἥμερον περισαίειν δοκῇ· φύγε τήν κοινωνίαν αὐτοῦ καί τήν πρός αὐτόν ὁμιλίαν ὡς ἰόν ὄφεως  ἀγκίστρῳ μέν καί δελέατι ἰχθύες ἁλίσκονται, ὁμιλία δέ πονηρά καί τόν αἱρετικόν ἰόν ὑποκαθήμενον ἔχουσα πολλούς τῶν ἁπλουστέρων προσιόντας καί μηδέν βλάβος παθεῖν ὑφορωμένους ἐζώγρησε· φεύγειν οὖν παντί σθένει διά ταῦτα προσήκει τούς τοιούτους.
»Ὀρθόδοξός ἐστιν ὁ ποιμήν, εὐσεβείᾳ ἐσφράγισται, οὐδέν τῆς αἱρετικῆς φατρίας ἐπισύρεται; Ὑποτάγηθι αὐτῷ, ὡς εἰς τύπον προκαθεζομένῳ Χριστοῦ· οὐκ ἐκείνῳ φέρεις τήν τιμήν, ἄν ἐξ ὅλης φέρῃς ταύτην τῆς ψυχῆς· Χριστός ταύτην ὑποδέχεται· μή περιεργάζου τά ἄλλα· Θεός ἐστιν ὁ τούτων ἐξεταστής· ἐκείνῳ τήν κρίσιν κατάλιπε, σύ δέ τήν ὑπακοήν, κατά τήν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, καί καθαράν αὐτῷ τήν διάθεσιν ἐπεδείκνυσο».
Μ.ΦΩΤΙΟΣ  (ΕΠΕ 12, 400,31)


  
να νέο ἀξιόλογο βιβλίο ἔκανε τὴν ἐμφάνισή του: Τὸ «Ἀπάνθισμα Ἀντιαιρετικόν». Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀποτελεῖ μία συλλογή, ἕνα ἀπάνθισμα ἀντιαιρετικῆς ἀρθρογραφίας, μὲ τὴν ὁποία, ὁ ἐνδιαφερόμενος  καὶ ἀνησυχὼν πιστὸς θὰ μπορέσει νὰ ἐνημερωθεῖ γιὰ τὸν οἰκουμενισμό, τὴν φύση του, τους ἐκπροσώπους του, τὶς ὑπάρχουσες πλάνες καὶ κακοδοξίες ποὺ ἔχουν διαδοθεῖ καὶ τὴν αὐθεντικὴ πατερικὴ διδασκαλία σχετικὰ μὲ τὸν τρόπο ἀντιμετώπισης αὐτῆς τῆς παναίρεσης.
Τὴν ἐπιμέλεια-ἐπιλογὴ τῶν κειμένων ἔκανε, μὲ τὴν χορηγία τοῦ «Συνδέσμου Ὀρθοδόξων Κρητῶν», ὁ Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου, Κλασσικός φιλόλογος-Ἱστορικός, μὲ σκοπὸ τὸ βιβλίο αὐτό, μιᾶς καὶ οἱ ταγοὶ τῆς Ἐκκλησίας ἢ σιγοῦν ἢ  συμπράττουν στὴν ἐξάπλωση τῆς αἱρέσεως, νὰ ἀποτελεῖ ἕνα πραγματικὸ πνευματικὸ ὁπλοστάσιο στὸ σπίτι τοῦ κάθε πιστοῦ, ὥστε νὰ ἐνημερωθεῖ σωστὰ καὶ νὰ μπορέσει νὰ ἀντιδράσει σύμφωνα μὲ τὴν ἁγιοπατερικὴ διδασκαλία στὶς κακοδοξίες τῆς παναιρέσεως.

   Τὸ βιβλίο ποὺ εἶναι μεγάλου σχήματος καὶ ἀποτελεῖται ἐκ 500 σελίδων  θὰ διανέμεται δωρεάν.

Οἱ τυχὸν ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νὰ ἀπευθύνονται στὰ ἑξῆς τηλέφωνα:
    Γιὰ τὴν νησιωτικὴ Ἑλλάδα καὶ τὴν Κρήτη Γεώργιος Βλαμάκης, ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΡΗΤΩΝ. τηλ. 2821068598
    Γιὰ τὴν Ἀττικὴ καὶ τὴν Πελοπόννησο Κωνσταντῖνος Τσακίρογλου, τηλ. 2105022073
    Γιὰ τὴν Μακεδονία Ἱ. Μ. Ἁγίας Παρασκευῆς, Μηλοχῶρι, τηλ. 2463061261
     Καθὼς καὶ ἀπὸ τὸν γέροντα Σάββα τὸν Λαυρεώτη καὶ τοὺς Ἁγιορεῖτες Πατέρες.Εἰσαγωγή

 ἐποχὴ ποὺ ζοῦμε θὰ μποροῦσε κάλλιστα νὰ χαρακτηριστεῖ ὡς ἡ ἐποχὴ τῆς μεγαλύτερης ‒καὶ μᾶλλον τῆς ἐσχατολογικῆς– αἵρεσης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Μίας αἵρεσης ποὺ ὄχι μόνο κυριαρχεῖ στὸν κόσμο παγκοσμίως, ἀλλὰ καὶ θὰ ὁδηγήσει τὸν ἄνθρωπο ποὺ θὰ τὴν ἀκολουθήσει στὴν τελικὴ πτώση μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀπώλεια τῆς σωτηρίας του.
Ἕνας ἀπὸ τοὺς κύριους λόγους τῆς ἐπικράτησης αὐτῆς τῆς αἵρεσης ἀκόμα καὶ μέσα στὴν ἐπίσημη Ἐκκλησία, εἶναι ἡ χαλάρωση τῶν πνευματικῶν ἀντανακλαστικῶν καὶ ἡ ἐξαφάνιση τῶν ἀντιαιρετικῶν ἀντισωμάτων τοῦ ποιμνίου. Αὐτὸ τὸ λυπηρὸ γεγονὸς ὀφείλεται στὴν ἐπὶ δεκαετίες συνειδητὴ ἀποφυγὴ κατήχησης τοῦ ποιμνίου ἀπὸ τοὺς ποιμένες καὶ στὴν διείσδυση τοῦ πνεύματος τῆς ἐκκοσμίκευσης μέσα στὴν Ἐκκλησία, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ ἁγιοπατερικὴ διδασκαλία, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὸ τεῖχος ποὺ προφυλάσσει τοὺς πιστοὺς ἀπὸ κάθε κακοδοξία, νὰ εἶναι πιὰ στοὺς πιὸ πολλοὺς ἄγνωστη.
    Πολλοὶ Ἅγιοι Πατέρες μᾶς προειδοποίησαν γι’ αυτὴν τὴν τραγική, ὡς πρὸς τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας, ἐξέλιξη καὶ ἔθεσαν τὸν κάθε πιστό, ἀνεξαρτήτως θέσεως, πρὸ τῶν εὐθυνῶν του.
    Αὐτὴν τὴν εὐθύνη ἀναλογιζόμενοι, ἀποφασίσαμε καὶ ἐμεῖς νὰ συντάξουμε αὐτὸ τὸ πόνημα: Μία συλλογή, ἕνα ἀπάνθισμα ἀντιαιρετικῆς ἀρθρογραφίας, μὲ τὴν ὁποία, ὁ ἐνδιαφερόμενος  καὶ ἀνησυχὼν πιστὸς θὰ μπορέσει νὰ ἐνημερωθεῖ γιὰ τὸν οἰκουμενισμό, τὴν φύση του, τους ἐκπρόσωπούς του, τὶς ὑπάρχουσες πλάνες καὶ κακοδοξίες ποὺ ἔχουν διαδοθεῖ καὶ τὴν αὐθεντικὴ πατερικὴ διδασκαλία σχετικὰ μὲ τὸν τρόπο ἀντιμετώπισης αὐτῆς τῆς παναίρεσης.
Σχετικὰ μὲ τὴν μεθοδολογία αὐτοῦ τοῦ πονήματος θέλουμε νὰ τονίσουμε τὰ ἑξῆς:
     Κάναμε μία ἐπιλογὴ ἄρθρων –θὰ ἦταν ἀνθρωπίνως ἀδύνατον νὰ συγκεντρώσουμε ὅλη τὴν ἀντιαιρετική-ἀντιοικουμενιστικὴ αρθρογραφία σὲ ἕναν τόμο– ἡ ὁποία ἀναδεικνύει καὶ ἀποδεικνύει στὸν ἀναγνώστη,
    α) ὅτι ἀπὸ τὶς διδαχὲς τῶν Ἁγίων, ἀπὸ τὶς θεολογικὲς ἀναλύσεις ἔγκριτων θεολόγων καὶ ἀπὸ τὶς ἐμπειρίες καὶ τοποθετήσεις ἀγωνιστῶν λαϊκῶν γίνεται σαφές ὅτι ὁ οἰκουμενισμὸς εἶναι πραγματικὰ παναίρεση,
    β) ὅτι οἱ αἱρετικοὶ οἰκουμενιστὲς ἀπὸ τὸν ἑκάστοτε Πατριάρχη μέχρι καὶ τὸν τελευταῖο ἀκόλουθό τους ἀκολουθοῦν μεθοδικὰ ἕνα πρὸ πολλοῦ σχεδιασμένο σχέδιο μὲ στόχο τὴν πλάνευση τοῦ πιστοῦ,
    γ) ὅτι κάθε πιστὸς ἔχει εὐθύνη γιὰ τὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ. Ὁ καιρὸς τῆς Οἰκονομίας ἔχει πρὸ πολλοῦ περάσει.
     Τὰ κείμενα εἶναι ἄλλοτε πολυτονικὰ καὶ ἄλλοτε μονοτονικά, ἔτσι ὅπως γράφτηκαν γιὰ νὰ διαφυλάξουμε τὴν αὐθεντικότητα τῶν ἄρθρων. Ἡ δημοσίευση τῶν ἄρθρων σὲ αὐτὸ τὸ βιβλίο ἔγινε χωρὶς νὰ ρωτήσουμε τὸν κάθε ἀρθρογράφο ξεχωριστά, διότι τὰ κείμενα αὐτὰ ἔχουν δημοσιευτεῖ σὲ πολλὰ ἱστολόγια στὸ Ἴντερνετ.
    Ἐλπίζουμε αὐτὸ τὸ πόνημα νὰ ληφθεῖ ὡς ἕνας συλλεκτικὸς τόμος, ποὺ θὰ βοηθήσει τὸν κάθε πιστὸ νὰ ἀναγνωρίσει τὴν πραγματικὴ φύση τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ ἀνάλογα μὲ τὴν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας νὰ τὴν καταδικάσει καὶ νὰ τὴν πολεμήσει.
    Εὐχαριστῶ θερμὰ τόσο τὸν Σύνδεσμο Ὀρθοδόξων Κρητῶν, ποὺ ἀνέλαβε τὸ βιβλίο αὐτὸ ὑπὸ τὴν αἰγίδα του καὶ ἔκανε δυνατὴ τὴν ἔκδοσή του, ὅσο καὶ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ μὲ ὑποστήριξαν στὴν ἀνάπτυξη καὶ στὴν διόρθωση του.

Ἀδαμάντιος ΤσακίρογλουΠεριεχόμενα


Πρόλογος/Εισαγωγή

Α. Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ.
1. Ιερά Μονή Παρακλήτου Ωρωπός Αττικής
Τι είναι ο Οικουμενισμός. Πότε εμφανίστηκε. Τα θεωρητικά "ανοίγματα" του.
Η ορθόδοξη αντίληψη για την Εκκλησία. Οι διάλογοι. Διαθρησκειακός Οικουμενισμός. Αντιδράσεις στην Οικουμενική Κίνηση.Το χρέος μας. 
2. Αρχιμ.Χαραλάμπου  Βασιλόπουλου
Τι είναι ο οικουμενισμός ,
3. Μωυσή  Μοναχού εκ Πρεβέζης
Ο κρυπτόμενος Οικουμενισμός.
4. Αρχιμ.Επιφάνειου Θεοδωρόπουλου
Επιστολή Προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα.
5. Φώτη
 Κόντογλου
Ανοικτή επιστολή προς τον Πατριάρχη Αθηναγόρα.
6. Αθανασίου ΦωτόπουλουΗ αίρεση του Οικουμενισμού
7. Μητρ. Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου Ιεροθέου
Ο Οικουμενισμός εν τή
πράξη.8. Αδαμαντίου Τσακίρογλου
Γιατὶ ὁ Οἰκουμενισμὸς ἀποτελεῖ τὴν μεγαλύτερη αἵρεση στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας.

9. Αδαμαντίου Τσακίρογλου
Ἡ μεγάλη ἀπάτη τῶν Οἰκουμενιστῶν, ἡ μεγαλύτερη ἀπάτη στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας.
10. Ἀδαμαντίου Τσακίρογλου
Ὁ μέγας Οἰκουμενιστής. Μία σύγχρονη ἀντιστοιχία τοῦ μεγάλου
 ἱεροεξεταστῆ τοῦ Ντοστογιέφσκυ.

Β. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ,
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
1. Ιωάννου Ε. Ρίζου
 «Κανείς δεν είναι τόσο τυφλός όσο ο απεσταλμένος μου, Κανείς τόσο κουφός όσο ο δούλος μου» (Ησ. 42,20)
2.
 Θεόδωρου Ν. Γάλλου
Παγκοσμιοποίηση και Οικουμενισμός. Οι επιπτώσεις στο Ελληνικό έθνος, στην Ορθοδοξία και στην Εκπαίδευση.                                                   3.  Αδαμαντίου Τσακίρογλου 
Ἡ δικτατορία τῆς δεκτικότητας καὶ ἡ κατάργηση τοῦ δικαιώματος τῆς
ἄρνησης ὡς χαρακτηριστικὸ κάθε αἱρέσεως καὶ ἰδίως τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

4. Ἀδαμαντίου Τσακίρογλου
Ἡ κοσμικὴ διάσταση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
5. Σύναξη Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών
 
ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ  ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.

Γ. Η ΨΕΥΤΟΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ
1. Γεωργίου Παππά
 Αι επτά σφραγίδες της «Κλειστής Συνόδου».
2. Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν
Ανοικτή επιστολή-Ομολογία-για τη «Σύνοδο» της Κρήτης.
Κριτικὴ ἐπ τν τελικν κειμένων τς λεγομένης γίας κα Μεγάλης
Συνόδου τ
ς Κρήτης (Α Μέρος)
4. Ιστολόγιο «Πατερική Παράδοση»
Τα αίσχη της «Αγιας και Μεγάλης Συνόδου»
5. Αγιορειτών ΠατέρωνΓιατὶ οἱ ἀποφάσεις τῆς λεγομένης Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς
Κρήτης εἶναι αἱρετικές.
6. Ἀδαμαντίου Τσακίρογλου
Οι σύγχρονοι ψευδοποιμένες
7. Επισκόπου Λογγίνου (Ουκρανία)
Αναθεματισμός της Συνόδου της Κρήτης.


Δ. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ

1. Ἐφραίμ Κατουνακιώτη
Ο Οικουμενισμός κυριαρχείται από ακάθαρτα πνεύματα.
2.
 Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ «ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ»
3. Αγιορειτών Πατέρων
Γιατί ο Πατριάρχης είναι αιρετικός.

Ε. ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, ΠΑΠΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΣ
1. Ιερά Μητρόπολη ΠειραιώςΔρομολογείται «Ένωση  των Εκκλησιών» με βάση την ψευδοσύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας;2. Πρωτοπρ.  Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Ενωτικές προσπάθειες μετα το Σχίσμα και ο σημερινός διάλογος της Ορθοδοξίας με την Λατινική Εκκλησία.
3. Ι.Μ. Παντοκράτορος
Διαφορές Ορθοδοξίας Και Παπισμού - Κακοδοξίες του Παπισμού.
4.
 Ι.Μ. Παντοκράτορος
Καταδικάστηκε ποτέ η αίρεση του Παπισμού από Σύνοδο;
5.
 Πρωτοπρεσβυτέρου Πέτρου ΧιρςΗ εκκλησιολογική αναθεώρηση της Β΄ Βατικανής Συνόδουμία Ὀρθόδοξη διερεύνηση τοῦ Βαπτίσματος καὶ τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὸ Διάταγμα περὶ Οἰκουμενισμοῦ
6.
 Ιερά Μητρόπολη ΓλυφάδαςΠοιοί είναι και τι πιστεύουν οι Προτεστάντες; Και γιατι είναι αιρετικοί;

ΣΤ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ

1. Του Αββά (Αγίου τώρα) Ιουστίνου Πόποβιτς 

Τι είναι η Εκκλησία;

2. περιοδικό Ο ΟΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣΠοιά είναι η Εκκλησία του Χριστού και πού ευρίσκεται αυτή κατά την περίοδο της αιρέσεως κατά τον άγιο Μάξιμο.

Ζ. ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
1. Στάρετς Ανατόλιος της Όπτινα..........................................................235
2.
 Νείλος ο Μυροβλύτης, και Όσιος Κουκσά της Οδυσσού
3. Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης
 
Πώς κοιμούνται οι Ιεράρχες μας;
4. Ο άγιος Αθανάσιος ο Πάριος
 Για την κατάσταση των πιστών και της Εκκλησίας.
5.
  Ιωάννου Ρίζου
Οι Κληρικοί και Μοναχοί στα έσχατα χρόνια
6. Ιερά μονή Παντοκράτορος
Ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης από όραμα του, το 1901
7. Ἀδαμαντίου ΤσακίρογλουἜλλειψις ποιμένων ἐγκατάλειψις Κυρίου
8. Γέρων (Ἅγιος τώρα) Παΐσιος 
«Tώρα ποὺ ἡ ἀποστασία αὐξάνει...»

Η. ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
1. Αγιορείτες ΠατέρεςΗ Ορθόδοξη ερμηνεία περι της διακοπής του μνημοσύνου
2.
 Αγιορείτες ΠατέρεςΤι  σημαίνει η διαμνημόνευση του ονόματος του Αρχιερέως εν τοις Μυστηρίοις.
Νίκος Ε. Σακαλάκης«Ο 15ος Κανόνας  Της Α-Β Συνόδου»
4. Ἱερομ. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ
Υποχρέωση του πιστού η απομάκρυνση από αιρετικούς Οικουμενιστές.
5.
 Ἀδαμαντίου Τσακίρογλου
 Περὶ τῶν κακοδόξων δηλώσεων, ὅτι οἱ κατὰ τὴν ἁγιοπατερικὴ διδασκαλία ἀποτειχισμένοι εἶναι ἐκτὸς Ἐκκλησίας
6. Μοναχός Μακάριος ΚουτλουμουσιανόςΤο υποχρεωτικό του ΙΕ΄Κανόνος  της ΑΒ΄Συνόδου του Αγίου Φωτίου.
7. Παναγιώτης ΣημάτηςΗ λογική των Ορθολογούντων και η «λογική» των αγίων Πατέρων.
8. Παναγιώτης ΣημάτηςΤραγικές ομοιότητες αιρετικών

Θ. ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΑΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ
1. Ι. Μ. ΠαντοκράτοροςΜαθητεία στο εκκλησιαστικο παρελθόν
2. Ἀδαμαντίου Τσακίρογλου Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἀπαντοῦν στοὺς ἐπικριτὲς  ὅσων διακόπτουν την ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ τοὺς ὀπαδούς  τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

Ι. Η ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΩΓΜΟΥ
1. Πρωτοπρ. Θεόδωρος ΖήσηςΟ Μέγας Αντώνιος και ο σύγχρονος Οικουμενισμός.
2. Παναγιώτης  ΧρήστουΟι Αποτειχίσεις του Μ. Βασιλείου
3. Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης,
 
Αποτείχιση από την αίρεση - όχι από την Εκκλησία
4. Ιστολόγιο «Πατερική Παράδοση»
 
Η Αποτείχιση Ορθοδόξων πιστών απο τους αιρετίζοντες επισκόπους.
5.
 Ἀδαμαντίου ΤσακίρογλουὉ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς κολαφίζει τοὺς σύγχρονους δοκησισόφους Ἐπισκόπους
6. Σημάτης Παναγιώτης«Έκθεσις του αγιωτάτου μητροπολίτου Εφέσου...» Μάρκου Ευγενικού
ΙΒ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΑΚΟΔΟΞΙΩΝ
 ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ
1. Ἱερομ.  Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ Οι περι Υπακοής θεωρίες για θέματα  Πίστεως.
2. Ιωάννου  Ρίζου Λαυρεώτες ένοικοι, του Φαναρίου κάτοικοι …«ευλογείτε»!
3. Ἀδαμαντίου ΤσακίρογλουΠρομηνύματα σκληρών διωγμών
4. Ιωάννου ΡίζουΚριτικὴ τοποθέτηση στὴν ἐπιστολὴ τοῦ π. Σωτηρίου Παρδάλη, συνήγορου τοῦ μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητου
5. ΑδαμαντίουΤσακίρογλουὈφειλομένη δευτερολογία σχετικὰ  μὲ τὸ κείμενο τοῦ Πρωτοπρ. Πέτρου Χίρς.
6. Ιωάννου ΡίζουΠολλοί Επίσκοποι παραπλανούν,  χρησιμοποιώντας λόγια του Αγ. Ιγνατίου
7. Ιστολόγιο «Πατερική Παράδοση»
 
Ένα πρότυπο παραπλάνησης και διαστροφής!
8. Ἀδαμαντίου ΤσακίρογλουὉ γεροντισμὸς ὡς δούρειος ἵππος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
9. Παναγιώτη ΣημάτηΟ Πατριαρχικός  π. Γ. Τσέτσης  ανοικτά πλέον υπερασπίζεται την αίρεση του Παπισμού.
10.
 Πρωτοπρ. Θεόδωρου ΖήσηἈπάντηση στὸν φιλοπαπικὸ  οἰκουμενιστὴ  μητροπολίτη Ἀργολίδος
11.
 Ἀδαμαντίου Τσακίρογλου
Ἡ καπήλευση καὶ ὁ ἐμπαιγμός τῶν ἁγίων ἀπὸ τοὺς οἰκουμενιστές
12. Αρχιμ. Παϊσίου ΠαπαδόπουλουΠοιά είναι η πραγματική μας ταυτότητα;
13. Αρχιμ. Παϊσίου ΠαπαδόπουλουΣτην αντεπίθεση ο ιερέας που διακόπτει το μνημόσυνο Μητροπολιτη Φλωρίνης: Η Εκκλησία δεν είναι τσιφλίκι σας
14. Ιωάννου ΚορναράκηΠρος τους σεβαστούς κληρικούς της Συντακτικής Επιτροπής του κειμένου ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ κατά του οικουμενισμού.
15. Κορναράκη Ἰωάννη Το Περιβόλι της Παναγίας  αποσαθρωμένο οπωροφυλάκιο Ορθοδοξίας
16. Πρεσβ. Φωτίου ΤζούραΗ ΠΑΥΣΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Κατάλογος αρθρογράφων (αλφαβητικά).....................................................................500

2 σχόλια:

Unknown είπε...

Θερμά συγχαρητήρια στους αδερφούς που κόπιασαν για την έκδοση του βιβλίου αυτού. Ο Χριστός μας να τους δυναμώνει.Μπραβο και στο ιστολόγιο που το αναφέρει.Χιλια μπράβο.

Ανώνυμος είπε...

Δωρεάν! Φαίνεται απίστευτο στην υλιστική αυτήν την εποχή.

Από ότι όλα δείχνουν , υπάρχουν ακόμα Ελληνες Χριστιανοί.
Εφόσον , μετά από τέτοιον πανούργο πόλεμο που έχουμε δεχθεί , υπάρχουν ακόμα τέτοιοι Αγιοι Ανθρωποι , παιδιά του Τριαδικού Θεού μας, η Λευτεριά της Ελληνοχριστιανικής Ελλάδος μας είναι στα σίγουρα πια , πάρα πολύ κοντά!
Συγχαρητήρια!

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.