" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ του π.Θεοδώρου Ζήση στην κλήση της Ι.Μ. Θεσσαλονίκης στο επισκοπικό δικαστήριο. Το σχόλιο μας.


Πρωτοπρεσβύτερος
Θεόδωρος Ζήσης


Ὁμότιμος Καθηγητὴς
Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
18ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Περαίας
570 19 Ν. Ἐπιβάται
ΤΗΛ.: 23920.24865 FAX: 23920.27402
Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 26ῃ Σεπτεμβρίου 2017


Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην
π. Στέφανον Τόλιον
Ἀναπληρωτὴν Πρόεδρον
τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
Ἐνταῦθα
Πανοσιολογιώτατε π. Στέφανε,Ἔλαβα χθές (25.09.2017) τὸ συνταχθὲν πρὸ δέκα ἡμερῶν (15.09.2017), μὲ ἀριθμὸ πρωτοκόλλου 2, δικαστικὸ διωκτικὸ ἔγγραφο, ποὺ ὑπογράφετε σεῖς ὡς ἀναπληρωτὴς πρόεδρος τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης,
διὰ τοῦ ὁποίου μὲ καλεῖτε νὰ παραστῶ «ἐνώπιον τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Δικαστηρίου τὴν Πέμπτην 28ην Σεπτεμβρίου 2017, περὶ ὥραν 12.00 μ. ἐν τοῖς Γραφείοις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Βογατσικοῦ 7 καὶ ἐν τῷ Γραφείῳ τῆς Πρωτοσυγκελλίας, ὄροφος 1ος, γραφεῖον ἀριθμ. 6,
ἵνα δικασθῶ διὰ τὰ εἰς ἃ ὑπέπεσα κανονικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ παραπτώματα τὰ ὑπὸ τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων καὶ τῶν κειμένων νόμων προβλεπόμενα».

Ὅπως εἶχα σημειώσει στὴν ἀπὸ 14-03-2017 ἀπάντησή μου στὰ διωκτικὰ δικαστικὰ ἔγγραφα τῆς Μητροπόλεως «ἡ παραπομπή μου στὸ ἐπισκοπικὸ δικαστήριο εἶναι παντελῶς μετέωρη καὶ ἀδικαιολόγητη καὶ ἀπὸ τὸ θεῖο καὶ ἀπὸ τὸ ἀνθρώπινο δίκαιο, οἱ δὲ κατηγορίες καὶ τὰ ἐκκλησιαστικὰ παραπτώματα τὰ ὁποῖα μοῦ προσάπτονται βρίσκονται μόνο στὴν ἐμπαθῆ φαντασία καὶ στὴν θεολογικὴ ἀγραμματοσύνη τῶν διωκτῶν μου, κατάλληλο περιτύλιγμα τοῦ μοναδικοῦ τους στόχου, νὰ φιμώσουν τὸν λόγο μου καὶ νὰ διαλύσουν τὴν παράταξη τῶν Ὀρθοδόξων»


Στὴν ἴδια ἀπάντηση ἀναιροῦσα λεπτομερῶς ὅλες τὶς εἰς βάρος μου κατηγορίες, α) τοῦ σχίσματος β) τῆς ἀπείθειας καὶ καταφρόνησης τῆς οἰκείας ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς γ) τοῦ σκανδαλισμοῦ τῶν πιστῶν δ) τῆς ἐξύβρισης καὶ συκοφαντίας καί ε) τῆς Φατρίας, καὶ ἀπεδείκνυα ὅτι ὁ μόνος λόγος τῆς δίωξής μου εἶναι ἡ διακοπὴ μνημονεύσεως τοῦ ὀνόματος τοῦ μητροπολίτου γιὰ βασικὸ θέμα πίστεως, γιὰ τὴν ἀποδοχὴ δηλαδὴ τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ μέσῳ τῆς ἀποδοχῆς τῶν ἀποφάσεων τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης. 
Γι᾽ αὐτὸ ἄλλωστε καὶ ἡ δίωξή μου ἀσκήθηκε μετὰ τὴν διακοπὴ μνημοσύνου.

Σύμφωνα ὅμως μὲ τὸν 15ο κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου (861), ἐπὶ Μ. Φωτίου, ἡ διακοπὴ μνημοσύνου τοῦ ἐπισκόπου δὲν εἶναι κανονικὸ παράπτωμα, ἀλλὰ ἐπαινετὴ ἐνέργεια καὶ πράξη: 
«Οὐ μόνον τῇ κανονικῇ ἐπιτιμήσει οὐχ ὑπόκεινται, ἀλλὰ καὶ τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς Ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται».


Ὁ μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, καὶ σεῖς οἱ περὶ αὐτόν, ἀντὶ νὰ κατανοήσετε τὸ ἄδικο καὶ παντελῶς ἀθεμελίωτο τῆς δίωξής μου καὶ νὰ ἀναπαύσετε τὶς συνειδήσεις χιλιάδων Ὀρθοδόξων πιστῶν ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς Θεσσαλονίκης, ἐμμένετε στὴν ἀδικία καὶ στὴν καταφρόνηση τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῶν Ἱερῶν Δογμάτων τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ μὲ καλεῖτε νὰ παραστῶ ὡς κατηγορούμενος σὲ μία παρῳδία δίκης, ὅπου δικαστὲς καὶ κατήγοροι εἶναι τὰ ἴδια πρόσωπα, μὲ προειλημμένη τὴν καταδικαστικὴ ἀπόφαση, τὴν ὁποία θὰ νομιμοποιήσω μὲ τὴν παρουσία μου.

Μὴν περιμένετε λοιπὸν νὰ ἐμφανισθῶ ὡς κατηγορούμενος μπροστὰ στὸ ἐπισκοπικό σας «δικαστήριο», διότι δὲν θὰ εἶναι δίκαιο καὶ ἀμερόληπτο δικαστήριο ἀλλὰ ἐχθρικὸ καταδικαστήριο, ποὺ ἐνεργεῖ ἀντίθετα πρὸς τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες καὶ μὲ βάση ἕνα ἀπηρχαιωμένο, ἀντισυνταγματικὸ καὶ μεσαιωνικὸ νόμο (5383/1932), ποὺ εὐνοεῖ τὴν δεσποτοκρατία καὶ τὴν τυραννία τῶν ἐπισκόπων εἰς βάρος τῶν ἄλλων κληρικῶν, διότι κατὰ παγκόσμια δικαστικὴ πρωτοτυπία ὁ πρόεδρος τοῦ δικαστηρίου, ὁ ἐπίσκοπος, ἢ ὁ ἀναπληρωτής του, ὅπως ἐσεῖς, εἶναι συγχρόνως καὶ κατήγορος, τὰ δὲ λοιπὰ μέλη, ὁριζόμενα ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο, στεροῦνται ψήφου. Ἐπαναλαμβάνω αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ποὺ ἀρνήθηκε νὰ παραστεῖ ὡς κατηγορούμενος στὴν διαβόητη «Ἐπὶ δρῦν» σύνοδο: «συνειδότες ὅτι οὐ πρὸς δικαστὴν ἀφικνούμεθα (ἦ γὰρ μυριάκις ἂν παρεγενόμεθα), ἀλλὰ πρὸς ἐχθρὸν καὶ πολέμιον» (PG 47, 9).


Προχωρῆστε λοιπὸν σὲ ἐρημοδικία καὶ ἀνακοινῶστε γρήγορα τὴν καταδικαστική σας ἀπόφαση, ἡ ὁποία θὰ σκανδαλίσει καὶ θὰ πικράνει μεγάλο μέρος τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν. Εὔχομαι, ἔστω καὶ τὴν τελευταία στιγμή, νὰ σᾶς φωτίσει ὁ Θεὸς νὰ δεῖτε τὴν ἀλήθεια.

Γι᾽ αὐτὸ συμπληρωματικὰ πρὸς ὅσες μαρτυρίες κάποιων προσώπων συμπεριέλαβα στὸ βιβλίο μου «Ἡ διακονία μου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης», τὸ ὁποῖο σᾶς ἀπέστειλα ἤδη, συναποστέλλω συνημμένως ἐπιστολὲς δύο διακεκριμένων ἐπιστημόνων, ἑνὸς ἀνωτάτου δικαστικοῦ μὲ ἐντελῶς διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν δική σας γνώμη, καὶ ἑνὸς ἀνωτάτου ἰατροῦ, καθηγητοῦ τῆς Ἰατρικῆς, μὲ θεραπευτικὴ διάγνωση γιὰ τὴν ἀσθένεια τῆς «πνευματικῆς ἀποπτώσεως».
Μὲ τὴν πρσήκουσα χαρὰ καὶ λύπη
Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης


Συνημμένα 2:
α) Ἐπιστολὴ κ. Βασιλείου Νικοπούλου, Ἐπιτίμου Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου
β) Ἐπιστολὴ κ. Ἰωάννου Κουντουρᾶ, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Ἰατρικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Δείτε σχετικά και:
-Ο επίτιμος πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασ. Νικόπουλος καταδικάζει την Ψευτοσύνοδο της Κρήτης.
-O ομότιμος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννης Κουντουράς για τη Σύνοδο της ΚρήτηςΣχόλιο:
Θα έπρεπε να υπήρχε ένα τρίτο "συνημμένο":

Η επιστολή συμπαράστασης των "Συνεργαζόμενων Ορθόδοξων Σωματείων Θεσσαλονίκης" με τα οποία για πολλά έτη συμπορευόταν και στήριζε ο π.Θεόδωρος Ζήσης.

Αλλά εδώ και χρόνια τα "χριστιανικά" σωματεία έχουν συμβιβαστεί απόλυτα. Μην πουν κάτι και παρεξηγηθεί "ο δεσπότης". Και μετά δεν θα μπορούν να συνδιοργανώνουν στο Βελίδειο εκδηλώσεις.. Μια χαρά βολευτήκανε τελευταία χρόνια και κρατάνε όλοι τους τα πρόβατα "στα μαντριά".. 

Τι έγινε; 
Δίωξαν τον π.Νικόλαο Μανώλη; 
Δίωξαν τον π.Θεόδωρο Ζήση;;; 
Μπα εμείς δεν ακούσαμε τίποτε. "Ουκ οίδα".

Τώρα μπορείτε να "ηδονίζεστε" καθώς γυαλίζετε τις μαγκούρες των εκάστοτε δεσποτάδων και τους εφοδιάζετε με νεαρούς αρχιμανδρίτες, προσέξτε όμως, μήπως έτσι θα σας πει μια μέρα και ο Κύριος:
"Ουκ οίδα υμάς".
Αγιορείτες ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ και πετιούνται έξω από τα κελιά τους
οι πιο ευλαβείς ιερωμένοι ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ και πετιούνται έξω από τις ενορίες τους και διακόπτουν την μισθοδοσία τους,
και σεις παριστάνετε ότι δεν ακούσατε τίποτε.


ΥΓ. Η φωτογραφία εξαιρετικά αφιερωμένη στην πρώην αφιερωμένη του "Σωτήρ"α, που
αφού "μετακόμισε" σε ενορία, κι από εκεί στη "μητρόπολη" (ε, αφού το ζήτησε ο δεσπότης!), την περασμένη Τρίτη στη Θεσσαλονίκη παρέδωσε με καμάρι την ανθοδέσμη στον αιρετικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο (εντός του μουσείου της Αρχαίας Αγοράς). 
Της ευχόμαστε την επόμενη ανθοδέσμη να την παραδώσει στον "αγιότατο Πάπα Ρώμης", στο Φανάρι. Αν μάθεις να μην σκέφτεσαι, να αποδέχεσαι τυφλά ότι σου λένε, δεν δυσκολεύεσαι να αλλάξεις "γκουρού" και να δικαιολογείς κάθε νέα πτώση με το "είχα ευλογία".

Ομάδα εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"

3 σχόλια:

The Cave Dweller είπε...


Καλό θα ήταν όλοι οι ένοικοι της Βογατσικού 7 , να πάρουν στα χέρια τους το κείμενο που συνέταξαν και να διαβάσουν τις κατηγορίες που αναφέρονται σε αυτό μπροστά από ένα καθρέπτη.

Είδατε πόσο εύκολα χρησιμοποιούν οι οικουμενιστές τις κατηγορίες σχίσμα και φατρία !!!

Ανώνυμος είπε...

Κλαυσίγελω προκαλεί στους υγιώς φρονούντες και γνώστες της νεότερης εκκλησιαστικής Ιστορίας κληρικούς και λαικούς η επίκληση των Θείων και Ιερών κανόνων από την πλευρά του μητροπολίτου Θεσσαλονίκης. Είναι γνωστός ο "σεβασμός" τον οποίο επέδειξε ο ρηθείς επίσκοπος απέναντι στους ιερούς κανόνες τόσο το 1974, οπότε κατέλαβε τη μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως ζώντος του αγίας βιοτής προκατόχου του Κωνσταντίου (Χρόνη) όσο και το 2004 όταν μετατέθηκε στη μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Τυγχάνουν ευρέως γνωστές οι σχετικές ιεροκανονικές αρές αναφορικώς προς το μεταθετό των επισκόπων.
Επί των ημερών της αρχιερατείας του, παγιώθηκε ως θεσμός, δυστυχώς, το δυσώνυμο gay-pride, ουσιαστικής αντιδράσεως και αντιστάσεως από της πλευράς του μη ούσης.
Επιπροσθέτως δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες σε διαδικτυακούς ιστοτόπους που δείχνουν τον ίδιο και εκπρόσωπό του σε εκδηλώσεις του αντίχριστου ρόταρυ ενώ είναι γνωστές από ετών οι σχετικές απαγορευτικές της συμμετοχής κληρικών σε αυτό συνοδικές αποφάσεις της ΔΙΣ της Ελλαδικής Εκκλησίας.
Καλά θα πράξει ο μητροπολίτης, εις τας δυσμάς του βίου του, να στραφεί εις εαυτόν και να αφήσει ήσυχο τον ομολογητή κληρικό π.Θεόδωρο Ζήση. Μόνο θυμηδία προξενεί εν προκειμένω η υπ αυτού επίκληση του ιεροκανονικού δικαίου. "Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί".
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Σας συγχαίρω επειδή αναδεικνύεται μεταξύ άλλων και αυτή την σημαντική λεπτομέρεια στο όλο θέμα που μπορεί να λειτουργήσει ως φωτοδότης διαχωρισμού των χριστιανικών σωματείων που είναι μαζί με τον Χριστό από εκείνα που δεν ενδιαφέρονται στη πραγματικότητα για την Αλήθεια αλλά υποκρίνονται την ευσέβεια ζητώντας βοήθεια για να βοηθήσουν αυτούς που υποφέρουν αλλά στην ουσία για να είναι βολεμένοι οι γνωστοί, φίλοι και συγγενείς τους: Όταν διώκεται η Ορθή Πίστη, οι αληθινοί χριστιανοί διώκονται! Όταν διώκεται η Ορθή Πίστη, οι "χριστιανοί"- εμπορευματοποιητές αυτής, κηρύττουν ελεημοσύνη, μαλάκωμα καρδιάς, φιλανθρωπία κλπ αλλά δεν γνωρίζουν τίποτα για τους αποτειχισμένους διωκόμενους χάρη Χριστού ή ακόμη και τους διώκουν κρυφά οι ίδιοι...

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.