" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

Κυριακή 30 Απριλίου 2017

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ ο Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος στον Πρωτ. π. Θεόδωρο Ζήση να μιλήσει σέ πιστούς της Κορινθίας. Δείτε τι έγινε στη συνέχεια ...

Ἀπαγόρευσε ὁ Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος στόν Πρωτ. π. Θεόδωρο Ζήση νά ὁμιλήσει κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ σέ πιστούς τῆς Κορινθίας

ὑπό Νεκταρίου Χαλκιώτη, Θεολόγου


Χθές τό ἀπόγευμα, ἡμέρα Τετάρτη 26 Ἀπριλίου τρ.ἔτους, ἐπρόκειτο νά ὁμιλήσει στό Λουτράκι Κορινθίας ὁ πρωτοπρεσβύτερος καί ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Θεολογίας π. Θεόδωρος Ζήσης γιά τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τόν ἀντι-οἰκουμενιστικό ἀγώνα, σέ πιστούς τῆς περιοχῆς.

Ἡ ἐκδήλωση δέν διαφημίστηκε σέ κανένα τοπικό μέσο ἐνημερώσεως, διαδόθηκε ὅμως ἡ σχετική πληροφορία ἀπό στόμα σέ στόμα, μέ ἀποτέλεσμα νά γεμίσει σχεδόν μία εὐρύχωρη αἴθουσα γνωστοῦ μεγάλου Ξενοδοχείου τοῦ Λουτρακίου, οἱ ἰδιοκτῆτες τοῦ ὁποίου διατηροῦν στενές σχέσεις μέ τόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας καί προσωπικῶς μέ τόν π. Θ. Ζήση.

Μεταξύ τῶν παρισταμένων ἦταν ἀρκετοί θεολόγοι, ἐκπαιδευτικοί, νομικοί καί, κυρίως, ἀγωνιζόμενοι χριστιανοί μέ ἐνδιαφέρον γιά τά θέματα τῆς Πίστεως. 
Τό ἀκροατήριο ὅμως ἀπογοητεύθηκε, ὅταν κατά τήν ἔναρξη τῆς ἐκδηλώσεως ἐνημερώθηκε ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Θεόδωρο Ζήση ὅτι τό μεσημέρι ἔλαβε, μέσω φάξ, ἔγγραφο τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτη, μέ τό ὁποῖο τοῦ ἀπαγορεύεται νά ὁμιλήσει.

Ὁ γνωστός Καθηγητής, ὁ ὁποῖος πρόσφατα διέκοψε τό μνημόσυνο τοῦ ἐπισκόπου του, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου (γνωστοῦ δουλοπρεπῶς προσκειμένου στόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη καί ἀδιάφορου γιά τίς προδοσίες τῆς Πίστεως ἐπισκόπου), κρατώντας ἀνά χεῖρας τό ἔγγραφο τοῦ Μητροπολίτου Κορίνθου, ἐσχολίασε τήν κοινοποίησή του στόν Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης καί ἐδήλωσε τήν ἀπόφασή του νά σεβασθεῖ τήν ἀπαγόρευση πρός ἀποφυγή περαιτέρω ἐμπλοκῶν. Διευκρίνησε μάλιστα ὅτι ἡ παρουσία του καί ἡ ὁμιλία του θά γινόταν στά πλαίσια τῶν δραστηριοτήτων τῆς Ἐταιρείας πατερικῶν σπουδῶν στήν ὁποία προϊσταται καί ἡ ὁποία εἶναι σωματεῖο ὄχιἐκκλησιαστικό, ἀλλά πολιτιστικό.

Ὡστόσο ἐπρότεινε τήν κάλυψη τοῦ δημιουργηθέντος κενοῦ μέ τήνἀνάθεση τοῦ λόγου στόν συνοδεύοντα αὐτόν κατά σάρκα υἱόν του μοναχό π. Σεραφείμ Ζήση, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα ὡςἐγκρατέστερο θεολόγο.

Πράγματι ὁ τελευταῖος ὡμίλησε γιά ἀρκετή ὥρα (σχεδόν δύοὦρες) καί δέχθηκε νά ἀπαντήσει σέ ἐρωτήματα καί ἀπορίες τῶν παρισταμένων. Ὁμολογουμένως ἡ ὁμιλία τοῦ ὁσιολογ. μοναχοῦἦταν ἐνδιαφέρουσα καί κράτησε ἀμείωτο τό ἐνδιαφέρον τοῦἀκροατηρίου. Ὁ λόγος περιεστράφη στήν σοβαρότητα καί ἐπικινδυνότητα τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τήν στάση τῶν Ἁγίων Πατέρων ἔναντι τῶν αἱρέσεων, τήν προδοτική δράση καί ἀντορθόδοξη διδασκαλία τῶν ἡγετῶν καί φορέων τοῦ Οἰκουμενισμοῦ (Ζηζιούλα κ.ἄ.), τήν ἱστορική ἐξέλιξη τοῦΟἰκουμενισμοῦ καί τή σχέση του μέ τήν Μασωνία κλπ.

Παρά τό γεγονός ὅτι τό ἀκροατήριο παρακολούθησε μέ πνευματική ὄρεξη τήν ὁμιλία τοῦ ὁσιολ. μοναχοῦ, ὁ ὁποῖος ὁμολογουμένως εἶχε συγκροτημένο καί τεκμηριωμένο λόγο, ἐκ τῶν ὑποβληθέντων ἐρωτημάτων προέκυψε ἀνάγλυφη ἡ ἀγωνία καί κάποια ἀνησυχία τῶν πιστῶν γιά τό μέλλον τοῦ ἀντι-οἰκουμενιστικοῦ ἀγῶνος. 
Ἔναντι αὐτῶν, τόσο οἱ τοποθετήσεις, ὅσο καί οἱ ἀπαντήσεις τοῦ ὁμιλητοῦ δέν κατάφεραν νά διαγράψουν ἕνα σαφές πλαίσιο μέ δυναμική προοπτική πού νά τό χαρακτηρίζει ἡ συνέπεια στήν Πατερική Παράδοση καί τόν ρεαλισμό, μέ βάση τά τραγικά δεδομένα τῆς κυριαρχίας τῆς οἰκουμενιστικῆς προπαγάνδας.

Ἐνδεικτικά νά ἀναφερθεῖ ὅτι ἐνῶ χαρακτηρίστηκε εὐθαρςῶς ὡς αἱρεσιάρχης ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καί ἐκφράστηκε ρητορικῶς ἡ ἀπορία τοῦ ὁμιλητή πῶς εἶναι δυνατόν μέ τήν σχεδόν πλήρη ἐπικράτηση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ νά θεωροῦνται ὅλοι αὐτοί Ἐκκλησία καί μάλιστα νά ἀναμένεται μέσα ἀπό αὐτή τήν κατάσταση νά προκύψει Σύνοδος καταδίκης τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης, ἐντούτοις προτάθηκε ὅπως οἱ πιστοί μέ ἐπιμονή καί εὐγένια παρακαλοῦν τούς ἐπισκόπους των νά πάρουν θέση στό θέμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!

Χαρακτηριστική ἐπίσης ἦταν ἡ ἀντίδραση καί τοποθέτηση τοῦ ὁμιλητοῦ στήν ὑπενθύμιση, ἐκ μέρους πιστοῦ, τῆς κανονικῆς ἀρχῆς «ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτῳ, ἀκοινώνητος ἔσται», ὅτι
αὐτό δέν ἰσχύει ἐν προκειμένω διότι ἀφορᾶ Συνοδικῶς καταδεδικασμένους, ἐπικαλεσθείς μάλιστα καί τόν Ἅγιο Θεόδωρο Στουδίτη! Καθώς ἐπίσης καί ἡ ἀντιφατικότητα μεταξύ τῆς ἐπιδοκιμασίας τοῦ ὁμιλητοῦ σέ σχετική πρόταση πιστοῦ ὅτι μᾶλλον πρέπει νά καταφύγουμε στή λύση ἀνεγέρσεως ἰδιωτικῶν Ναῶν ἤ καί τῆς ἀναφορᾶς τοῦ π. Θεοδώρου, στόν σύντομο ἀρχικό του χαιρετισμό, περί κατακομβῶν, καί τῆς ρητῆς ἀρνητικῆς ἀπαντήσεώς του σέ ἐρώτηση πιστοῦ ἐάν ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης ἔχει ἀπό τῆς διακοπῆς τοῦ μνημοσύνου μέχρι σήμερον λειτουργήσει!

Τέλος, δέν ἀπεφεύχθη ἡ ἀτυχέστατη καί περιττή, κατά τήν ταπεινή μας ἄποψη τοποθέτηση καί μάλιστα ἐν ἐκτάσει, λόγω καί τοῦ σχετικοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ ἀκροατηρίου, περί μυστηρίων καί χάριτος. Περί αὐτοῦ, λοιπόν, ὁ ὁμιλητής δέν δίστασε νά «μαλώσει» πιστή, ἡ ὁποία ἐδήλωσε ὅτι μέ ἀρκετούς ἀκόμηἀδελφούς μεταβαίνουν στήν Ἀθήνα γιά νά ἐξυπηρετηθοῦν μυστηριακῶς καί νά ἐκκλησιασθοῦν, λέγοντας καί ἰσχυριζόμενος ὅτι δέν τίθεται θέμα μολυσμοῦ τῶν μυστηρίων (ὅπως ἐκείνη ὑπεστήριζε)) ἀκόμη καί ἐάν ὑπάρχει αἵρεση, καθώς καί ὅτι ἀναμφιβόλως καί στούς αἱρετίζοντες ἐπισκόπους ὑπάρχουν μυστήρια καί χάρις. 
Καί, βεβαίως, δέν παρελείφθη ἡ συνήθης ἐπίθεση κατά τῶν παλαιοημερολογιτῶν, ὡς μή ἐχόντων μυστήρια καί χάρη, λόγω σχίσματος! (σημ. φαίνεται ὅτι τό σχίσμα, ἄκριτο καί αὐτό, εἶναι βαρύτερον τῆς αἱρέσεως, κατά τόν ἐγκρατή θεολόγο υἱό Ζήση). Προβληματισμό δέ, προξένησε ἡ σχετικήἀναφορά του στήν Ἐκκλησία τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς, τήν ὁποία ἐκθείασε καί ἀνεφέρθη στούς Ἁγίους πού ἔχει ἀναδείξει, παρά τό γεγονός ὅτι οἱ Ρῶσοι τῆς Διασπορᾶς, ὡς γνωστόν, ἀναγνώριζαν τά μυστήρια τῶν παλαιοημερολογιτῶν καί τήν Ἱεραρχία των ἐν Ἑλλάδι!

Τό ζήτημα τῆς διασπάσεως τοῦ ἀντι-οἰκουμενιστικοῦ μετώπου δέν ἐθίγη, κυρίως λόγω τοῦ ὅτι δέν ἐτέθη ἐκ μέρους τῶν παρισταμένων πιστῶν. Ὡστόσο, ὁ μοναχός Σεραφείμ ἀκροθιγῶς ἔθιξε τό ζήτημα ἀκριβείας καί οἰκονομίας σέ κάποια ἀποστροφή τοῦ λόγου του, ἐνῶ δέν παρέλειψε νά ἐπικαλεσθεῖ, προφανῶς ὄχι τυχαίως τό ὄνομα τοῦ Ἁγιορείτου Γέροντος Γαβριήλ, ὁ ὁποῖος παρουσιάζεται νά συμφωνεῖ μέ τόν π. Θεόδωρο Ζήση καί νά διαφωνεῖ μέ τούς συνασκουμένους στό Ὄρος λοιπούς Πατέρες, οἱ ὁποῖοι (ὅπως καί ὁ ἴδιος) διέκοψαν τό μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, θεωροῦν, ὅμως, ὅτι δέν ἐπιτρέπεται καμμία κοινωνία μέ τούς Οἰκουμενιστές, ἐφ’ ὅσον τούς θεωροῦμε αἱρετικούς.

Ἡ κάπως λεπτομερής ἀναφορά στά διατρέξαντα καί κυρίως τά λεχθέντα τῆς ἐν λόγω ἐκδηλώσεως, γίνεται προκειμένου νά ἐπισημανθεῖ ὅτι ἤδη ἔχουν ἐμφανισθεῖ καί ἐντοπισθεῖ σοβαρά προβλήματα σέ ὁμάδα τουλάχιστον τοῦ ἀντι-οἰκουμενιστικοῦ ἀγῶνος. Ἀρκετοί πιστοί ἀνεχώρησαν περισσότερο προβληματισμένοι ἀπό τή σύγχυση πού δημιουργεῖται ἀπό τίςἀμφιλεγόμενες ἤ ἐπαμφοτερίζουσες θέσεις, ἀλλά καί τήν ἐν γένειἀ συνεπή στάση σημαντικῶν κατά τά ἄλλα ἀγωνιστῶν πατέρων.

Φαίνεται ὅτι ὁ π. Θεόδωρος καί οἱ σύν αὐτῶ, ἐνῶ βλέπουν ὅτι ἡ κατάσταση εἶναι μή ἀναστρέψιμη, κωλυσιεργοῦν τήν ἐξάπλωση τοῦ ἀγῶνος, ἴσως ἐπιθυμοῦντες νά ἀποφύγουν τήν ὁριστική καταδίκη των καί τίς περαιτέρω διώξεις. Ἐάν ὅμως συμβαίνει κάτι τέτοιο τότε θά ἀποδειχθοῦν ὅτι δέν ἦσαν ἀποφασισμένοι γιά ὅλα καί θά μετατρέψουν τήν κανονικῶς ὀφειλόμενη διακοπή κοινωνίας μέ τήν αἵρεση καί τούς τούτοις κοινωνοῦντας, στήν ὁποία ἀρχικῶς φάνηκε ὅτι τολμοῦν θεαρέστως καί ὁμολογιακῶς νά προχωρήσουν, σέ ἁπλή καί ἀνώφελη, μᾶλλον δέ καί ἐνισχυτική τῆς παναιρέσεως, δειλή διαμαρτυρία ἐντός ὅμως τοῦ πλαισίου αὐτῆς!

Γι’ αὐτό πατέρες, «μή πυροβολεῖτε» τήν ἀκρίβεια, διότι αὐτήν χρειάζονται οἱ καιροί καί μή λησμονεῖτε ὅτι οἰκονομητέον, ἔνθα οὐ παρανομητέον! Οἱ περιστάσεις ἀπαιτοῦν Ὁμολογία καί αὐτοθυσία, χωρίς ὑπολογισμούς! Μή καταντήσωμε ὀρθόδοξοι καθολικῶς διαμαρτυρόμενοι, δηλαδή λέγοντες καί μή ποιοῦντες καί ἄρα ἑπόμενοι ἐν τῆ πράξει ὄχι τοῖς Ἁγίοις Πατράσι, ἀλλά τοῖς συγχρόνοις πατραλοῖαις Οἰκουμενισταῖς. Ἄλλωστε ὁ διωγμός εἶναι ἡ αὐθεντικότερη πιστοποίηση τῆς εὐσεβείας μας!

το είδαμε εδώ

9 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ο Π. Θεόφωρος μας απέδειξε ότι δεν είναι αποτειχισμένος, αλλά εντειχισμένος.
Οταν υπακούς σε αυτόν που υποτίθετε ότι διέκοψες πνευματική επικοινωνία μαζί του λόγω αιρέσεως, τότε εσυ τι είσαι;
Ο γιός του ο Μοναχός, γιατί μπορεί να μιλήσει, χωρίς επιτίμια;
Δεν νομίζετε ότι αυτός ο φαρισαισμός, όπου δουλευόμαστε όλοι μεταξύ μας, πρέπει να σταματήσει;
Ο Χριστός είπε το Ναι να είναι Ναι και το Οχι να είναι Οχι
Σήμερα όλα αυτά έχουν γίνει ΙΣΩΣ και ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ

The Cave Dweller είπε...


" Καί, βεβαίως, δέν παρελείφθη ἡ συνήθης ἐπίθεση κατά τῶν παλαιοημερολογιτῶν, ὡς μή ἐχόντων μυστήρια καί χάρη "

Να μας πει λοιπόν ο μοναχός Σεραφείμ, ποια Ορθόδοξη Σύνοδος καταδίκασε τους "παλαιοημερολογίτες" .

Ιδού λοιπόν μια Ορθόδοξη Σύνοδος τι λέει για την κρατική "εκκλησία" της Ελλάδος και για όσους αποδέχτηκαν την ψευτο-Σύνοδο του Κολυμπαρίου και για όσους είναι μέλη στο ΠΣΕ :

Ρ.Ο.Ε.Δ. 1983 :

«Τοῖς βάλλουσι κατὰ τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ διδάσκουσιν ὅτι ἡ τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησία μεμέρισται ἐν οὕτω καλουμένοις ῾῾κλάδοις᾿᾿, οἵτινες διαφέρουσιν ἀλλήλων ἐν διδασκαλίᾳ καὶ τρόπῳ ζωῆς, ἢ ὅτι ἡ ᾿Εκκλησία οὐχ ὑφίσταται ὁρατῶς, ἀλλ᾿ ἀπαρτισθήσεται ἐν τῷ μέλλοντι, ὅταν ἅπαντες οἱ ῾῾κλάδοι᾿᾿ ἢ τμήματα ἢ ὁμολογίαι ἢ προσέτι καὶ θρησκεῖαι ἑνωθῶσιν ἐν ἑνὶ σώματι· καὶ οἵτινες οὐ διακρίνουσι τὴν ἱερωσύνην καὶ τὰ μυστήρια τῆς ᾿Εκκλησίας ἀπὸ τὴν ἱερωσύνην καὶ τὰ μυστήρια τῶν αἱρετικῶν, ἀλλὰ λέγουσιν ὅτι τὸ βάπτισμα καὶ ἡ εὐχαριστία τῶν αἱρετικῶν εἰσὶν ἱκανὰ πρὸς σωτηρίαν· ὡσαύτως, τοῖς κοινωνοῦσιν ἐν γνώσει τοῖς προμνημονευθεῖσιν αἱρετικοῖς ἢ συνηγοροῦσι, διαδίδουσι, ἢ ὑπεραμυνομένοις τῆς καινοφανοῦς αὐτῶν αἱρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ ἐν προσχήματι ἀδελφικῆς ἀγάπης, ἢ ὑποτιθεμένης ἑνώσεως τῶν διαχωρισθέντων Χριστιανῶν, ΑΝΑΘΕΜΑ».

Περαστικά σας μοναχέ Σεραφείμ Ζήση !!!

Ανώνυμος είπε...

Ο θάνατος η καταστροφή του Ελληνικού και χριστιανικού έθνους μας πλησιάζει με βήμα πολύ πιο γοργό από ότι φανταζόμαστε. Αρχιερείς , Ιερείς και λαϊκοί πιστεύουμε πως θα αποφύγουμε να πάθουμε ότι έπαθαν στις πρώην κομμουνιστικές χώρες που και αυτοί το διαισθάνονταν όπως εμείς αλλά δεν έκαναν τίποτα για να το αποφύγουν . Τα ίδια και πολύ χειρότερα θα πάθουμε και εμείς!

ΘΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΚΛΑΙΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΙ ΤΙ ΧΑΣΑΜΕ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΜΑΣ!!!

Προλογικὸ σημείωμα
Τὰ κείμενα ποὺ ἀκολουθοῦν εἶναι γραμμένα ἀπὸ τὸ ῥῶσο λόγιο Βασίλειο Ἰωαχείμοβιτς Νιχηφόρωφ (1901-1941), γόνο φτωχῆς οἰκογένειας τῆς Τβέρ, πού, μετὰ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1917, κατέφυγε στὴν Ἐσθονία.
Ἀπὸ τὸ 1921 ὁ νεαρὸς ἐμιγκρὲς ἄρχισε νὰ δημοσιεύει ἄρθρα καὶ δοκίμια σὲ περιοδικὰ καὶ ἐφημερίδες μὲ τὸ ψευδώνυμο Βόλγιν (ἐπειδὴ ὁ μεγάλος ρωσικὸς ποταμὸς Βόλγας σχετιζόταν μὲ τὶς παιδικές του ἀναμνήσεις).
Τὸ 1937 κυκλοφόρησε τὸ βιβλίο του «Τὰ ὀνομαστήρια τῆς γῆς» καὶ τὸ 1938 «Τὸ ὁδοιπορικὸ ραβδί».

Ἡ ἐπιβολὴ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος καὶ στὴν Ἐσθονία, μετὰ τὴν κατάληψή της ἀπὸ τὰ σοβιετικὰ στρατεύματα (1940), τὸν ἀναγκάζει νὰ σταματήσει τὴ δημοσιογραφικὴ-συγγραφικὴ δραστηριότητά του. Ἕνα τρίτο βιβλίο του μὲ τὸν τίτλο «Ἀρχαία πόλη», ποὺ ἀπὸ τὸ 1939 ἑτοιμαζόταν νὰ ἐκδοθεῖ, δὲν θὰ δεῖ τελικὰ τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας.

Τὸ Μάιο τοῦ 1941, ἐνῷ δουλεύει σὲ ναυπηγεῖο, συλλαμβάνεται ἀπὸ τὴ μυστικὴ ἀστυνομία καὶ φυλακίζεται μὲ τὴν κατηγορία τῆς ἀντισοβιετικῆς προπαγάνδας.

Λίγο ἀργότερα μεταφέρεται στὸ Κύρωφ (Βιάτκα), ὅπου δικάζεται καὶ καταδικάζεται σὲ θάνατο.
Ἐκτελέστηκε μὲ τουφεκισμὸ στὶς 14 Δεκεμβρίου τοῦ 1941 σὰν ἐχθρὸς τοῦ λαοῦ. Ἀποκαταστάθηκε τὸ 1991.
...
Δὲν εἶναι καλὸ γιὰ ἕναν ἱερέα νὰ σκέφτεται τὰ γήινα... Μὰ σήμερα ἦρθαν στὸ νοῦ μου γήινες ἀναμνήσεις, ποὺ μ᾿ ἔκαναν νὰ μελαγχολήσω: θυμήθηκα τὴ μακαρίτισσα τὴν πρεσβυτέρα μου—πόσο θὰ χαιρόταν τώρα γιὰ τὴν ἀνάρρωσή μου!... θὰ μὲ στήριζε γιὰ νὰ περπατήσω... Ἦταν κι ἐκείνη ψυχὴ στοχαστική... Ἂν ζοῦσε, θ᾿ ἀναπολούσαμε τοὺς νεανικούς μας περιπάτους στὴ Μόσχα..., τὶς ἀναβάσεις στὶς βουνοπλαγιὲς τοῦ Βορομπίεβι..., τὸ θεῖο πόθο ποὺ γεννοῦσε στὶς καρδιές μας τὸ ἄκουσμα τῆς σαρακοστιανῆς καμπάνας... Κάθε ἄνοιξη μᾶς θύμιζε τὴν ἁγνὴ νιότη—το «χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε».

Μὰ δὲν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἔχει μέσα του ἀπόλυτη, ἀθόλωτη χαρά!
Μεγάλη Σαρακοστή. Μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως. Μὲ βαρειὲς ἁμαρτίες εἶναι φορτωμένος ὁ ἄνθρωπος. Ἀλίμονο, κάθε χρόνο τὰ ἁμαρτήματά του εἶναι πιὸ μεγάλα καὶ πιὸ μαῦρα... Ἀσήκωτος ὁ ζυγὸς στοὺς ὤμους τοῦ Ἱερέα: Νὰ λύνει τοὺς ἀνθρώπους ἀπ᾿ τὰ δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας! Σὲ πολλοὺς πρέπει νὰ βάλω ἐπιτίμια, σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες τῆς ἐκκλησίας, ἀλλὰ δὲν τὸ ἀντέχω... Δὲν μπόρεσα ποτὲ νὰ γίνω αὐστηρός! Ἀπὸ τὴν ἄλλη πάλι, πόση συμπάθεια νιώθω, ὅταν βλέπω τὴν εἰλικρινῆ μετάνοιά τους! Αὐτὴ ἡ μετάνοια εἶναι ἡ μόνη ἐλπίδα τοῦ ρωσικοῦ λάου, τὸ μοναδικό του ὅπλο μπροστὰ στὸ κακό, ποὺ ὅλο καὶ πλησιάζει... Ἁμαρτάνει μὰ εἶναι ἱκανὸς νὰ κλάψει πικρά, ἐπαναλαμβάνοντας τὰ λόγια του ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης στὸν Μεγάλο Κανόνα: «Ἀπώλεσα τὸ πρωτόκτιστον κάλλος καὶ τὴν εὐπρεπειάν μου· καὶ ἄρτι κεῖμαι γυμνὸς καὶ καταισχύνομαι».

http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/gerontikon/walking_cane.htm

Demetrios Hadjinicolaou είπε...

Εἰς παρομοίαν περίπτωσιν, ὁ ἀείμνηστος ἀπὸ Ἐδέσσης μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παντελεήμων Α΄ (Παπαγεωργίου) ἀφώρισεν ἀδίκως 9 μέλη τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου τῆς «Ἀπολυτρώσεως» Θεσσαλονίκης διότι εἶχε ἀπαγορεύσει εἰς τὸν ἱεροκήρυκα π. Αὐγουστῖνον Καντιώτην νὰ κηρύξῃ εἰς αἴθουσαν, ἀλλὰ ἐκεῖνοι ἔβαλαν νὰ ἀκουσθῇ ἄλλη ὁμιλίαν του σὲ μαγνητόφωνο._

Πηγή: Αυγουστίνου Ν. Καντιώτη. «Δύο ἀδελφὰ ῥεύματα». Ἔκδ. Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «ὁ Σταυρός», Ἀθῆναι 1989, σελ: 257-268.

Ανώνυμος είπε...

Η ιστορία επαναλαμβάνεται ... Καί τοῦτο διότι δέν λαμβάνονται υπ' οψιν αι καταδικαστικαί αποφάσεις τῶν Πανορθοδόξων Συνόδων κατά των παπικών καινοτομιῶν καί τῆς Οὐνίας μία ἀπό τάς ὁποίας ειναι καί ἡ παπική καινοτομία τοῦ Νέου Ημερολογίου ...

Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός" είπε...

Εκτός από το εκκλησιαστικό δίκαιο υπάρχουν και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Στα οποία περιλαμβάνεται η ελευθερία της μετακίνησης και η ελευθερία του λόγου.

Αν ένας πολίτης επιθυμεί να μιλήσει δημόσια να μιλήσει, ΚΑΝΕΙΣ δεν μπορεί να του το απαγορεύσει.
Αδίκημα κάνει αυτός που του απαγορεύει να μετακινηθεί ή να εκφραστεί.

Ο π.Θεόδωρος Ζήσης δεν πήγε σε κάποια εκκλησία να λειτουργήσει να τελέσει κάποια εκκλησιαστική πράξη ή να ομιλήσει.
Σε μια ΑΙΘΟΥΣΑ πήγε και φυσικά είχε κάθε δικαίωμα να τοποθετηθεί.

GeorGRE είπε...

Κατηγορούν τον πατέρα Θεόδωρο αλλά και όλη την κίνηση των "αντιοικουμενιστών" για σχίσμα.
Δεν μπαίνουν στην ουσία της διαφωνίας.
Αναμφισβήτητα ο πατριάρχης και η συνοδία του έχουν ξεφύγει.
Υπάρχει όμως πρόβλημα και από την άλλη πλευρά, των καθαρών, των αμόλυντων, των γνήσιων (!)
Άσχημες συμπεριφορές, ύβρις, ζηλωτισμός και μηδενικό πνεύμα ταπεινώσεως, εκφράσεις ποδοσφαίρου, κοροϊδέματα, ενώ σαφέστατα έχουν δίκιο ο τρόπος τους είναι απαράδεκτος.
Εφόσον πιστεύουν ότι εκφράζουν την αλήθεια μαλώνουν μεταξύ τους στο στυλ "εγώ είμαι του Θεόδωρου, εγώ του Γαβριήλ, εγώ του άλλου" χωρίς να μπορούν να συμφωνήσουν ούτε για μια αφίσα εκδήλωσης (βλέπε 5/4/2017).
Αποτειχισμένοι και μη, πρώτα προσευχή, αγώνα προσωπικό και ύστερα από έξω και από μέσα εμείς οι πιστοί να ακυρώσουμε τα σχέδια των "μεγάλων".
Χριστός Ανέστη.

Orthodox True είπε...

@ Georgre.
Αγαπητέ, αγώνας πνευματικός από μέσα δέν γίνεται.
Καθ Ιωάννης Κορναράκης. Αιώνια του η μνήμη.
Το νά θίγεις τα ανθρώπινα πάθη όλων όσων έχουν αποτειχιστεί, στην ουσία προάγεις τον απόπροσανατολισμό όλων όσων θέλουν νά βγούνε από το μαντρί τού οικουμενισμού.
Το πρώτα προσευχή και μετά τα υπόλοιπα είναι τρολιά γιά να συνεχίσουν νά είναι μέσα στο μαντρί.
Δηλητηριώδης ο λόγος σου.
Έξω από τον οικουμενισμό καθώς και ο Απόστολος Πέτρος "βγήκε έξω και έκλαψε πικρώς", πού ερμηνεύεται ότι πρώτα πρέπει νά εξελθουμε και μετά μάς επισκιάζει η μετάνοια τής Χάριτος.

Ανώνυμος είπε...

Συμφωνω με τον GeorGRE και διαφωνω με τον Μαρινο. Επειδη μαλιστα τον εχω γνωρισει [τον δευτερο] θα του συστησω με αγαπη, να διαβασει το δικο του σχολιο και να το απευθυνει στον εαυτο του.Μαλιστα ενω δεν ειχα κατασταλλαγμενη αποψη περι παλαιοημερολογητισμου, τον ευχαριστω που με εκανε να δω ξεκαθαρα οτι ειναι σχισμα και πλανη. Ελπιζω να το δει κι αυτος και ολοι οι του παλαιου, και να αντισταθουμε ολοι αδελφωμενοι εναντια στην παναιρεση.

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται σχόλια που συκοφαντούν κάποιο πρόσωπο, που περιέχουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς κλπ.

Προσωρινά ενεργοποιήθηκε η προ-έγκριση επειδή υπήρξαν κρούσματα προσβλητικής συμπεριφοράς και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια του ιστολογίου μας.
Για τον ίδιο λόγο λόγο ενεργοποιήσαμε να σχολιάζουμε μόνον όσοι έχουν προφίλ.

Γράψτε το σχόλιό σας και απλά περιμένετε λίγες ώρες μέχρι να το δείτε δημοσιευμένο.

Σχόλιο που τηρούν στοιχειώδη κανόνες ευπρέπειας είναι αυτονόητο ότι αποτελούν αφορμή διαλόγου και ουδέποτε θα λογοκριθούν.

Ανώνυμα σχόλια που επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια χωρίς να προσθέτουν κάτι στην συζήτηση ενδέχεται να διαγραφούν για την διαφύλαξη της ποιότητας. Τα σχόλια δεν είναι πεδίο στείρας αντιπαράθεσης αλλά προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου.